bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 2:41 PM | Lần xem 458 | Lần tải 0
Bài 19: NHÂN DÂN VIỆT NAM KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP XÂM LƯỢC
(Từ năm 1858 đến trước năm 1873)
I. Mục tiêu bài học
1. Kiến thức
- Giúp học sinh nắm được:
+ Quá trình xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp từ năm 1858 đến trước năm 1873.
+ Cuộc kháng chiến của nhân dân ta chống thực dân Pháp xâm lược từ năm 1858 đến
trước năm 1873.
2. Kỹ năng
- Hình thành, rèn luyện cho HS kỹ năng sử dụng bản đồ, đồ dùng trực quan.
- Rèn luyện kỹ năng phân tích, so sánh, đánh giá, liên hệ, rút kinh nghiệm về một sự
kiện, nhân vật lịch sử.
3. Tư tưởng tình cảm
- Giúp học sinh hiểu được bản chất âm mưu của chủ nghĩa thực dân.
- Có thái độ đúng đắn về nguyên nhân, trách nhiệm của triều Nguyễn đối với việc mất
nước, với các sự kiện, nhân vật lịch sử.
- Bồi dưỡng cho HS lòng tự hào, tinh thần về truyền thống yêu nước, chống ngoại xâm
của dân tộc.
II. Phương pháp và phương tiện dạy học
1. Phương pháp
-GV Phát vấn HS
- Phương pháp trao đổi đàm thoại.
- Phương pháp sử dụng sách giáo khoa.
- Phương pháp sử dụng đồ dùng trực quan.
2. Phương tiện
- Bản đồ “Cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam chống thực dân Pháp xâm lược
1858 – 1885)” và một số tranh ảnh liên quan.
III. Tiến trình dạy học
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ
- Nêu tình hình Việt Nam giữa thế kỉ XIX, trước khi thực dân Pháp xâm lược?
- Tại sao thực dân Pháp lại chọn Đà Nẵng làm mục tiêu tấn công đầu tiên?
1
Hoạt động của GV và HS
Kiến thức HS cần nắm
- GV dẫn dắt: Đánh chiếm Đà Nẵng
II.
Cuộc
kháng
chiến
chống
Pháp

Gia
không
thành,
thực
dân
Pháp
đưa
Định và các tỉnh miền Đông Nam Kì từ năm
quân vào đánh chiếm Gia Định mở
1859 đến năm 1862
đầu cho cuộc kháng chiến của nhân
1. Kháng chiến ở Gia Định
dân
ta

Gia
Định

miền
Đông
Nam Kì từ năm 1859 - 1862.
- GV? Âm mưu của thực dân Pháp
khi đánh chiếm Gia Định là gì?
- Trả lời
+ Gia Định và Nam Kì là vựa lúa của
Việt Nam.
+
Gia
Định có vị
trí quan
trọng và
giao thông thuận lợi.
+
Chiếm
được
Gia Định sẽ
cắt
đứt
con
đường
tiếp
tế
lương
thực
của
triều Nguyễn.
+GV hỏi HS: Ý đồ chiếm Gia Định
- Tháng 2-1859, quân Pháp đến Gia Định và
của
Pháp
được
tien
hành
như
thế
chiếm thành Gia Định.
nào ?
-Tại
Gia
Định
nhân
dân
ta
đã
chống
Pháp
Từ ngày 9 đến ngày 16-2, Pháp mới
quyết liệt, làm thất bại kế hoạch “đánh nhanh
đến
được
Gia
Định
do
vấp
phả
sự
thắng
nhanh”
của
Pháp,
uộc
Pháp
chuyển
chống cự quyết liệt cảu nhân dân ta.
sang “chinh phục từng gói nhỏ”.
17-2-1859,
Pháp
chếm
được
thành
Gia
Định
tuy
nhiên
phải
út
xuống
tàu chiến do các độ dân binh của ta
ngày đêm bám sát, quấy rối và tiêu
diệt.
+
Sau
khi
vấp
phải
sự
kháng
cự
quyết
liệt
cuả
ta,
chiến
thuật
của
2
Pháp thay đổi như thế nào?
Chuyển
từ
“đánh
nhanh
thʽng
nhanh” của Pháp, buộc Pháp chuyển
sang “chinh phục từng gói nhỏ”.
+GV? Tình hình ở chiến trường Nam
+
Năm
1860,
Pháp
gặp
khó
khăn
nên
phải
Kì từ đầu năm 1860 có những thay
dừng các cuộc tấn công. Địch sa lầy ở cả Gia
đổi như thế nào?
Định và Đà Nẵng
+
Do
sa
lầy
trong
các
cuộc
chiến
+ Triều đình vẫn phòng thủ.
tranh ở Trung Quốc và Ý ngày 23-3-
1860, toàn bộ quân Pháp rút khỏi Đà
Nẵng
vào
Gia
Định.Oử
đây
ch

khoảng 1000 tên trên chiên tuyến dài
10km.
Quân triều dình vẫn phòng ngự ở Đại
đồn Chí Hòa mà không dám tấn công
+
GV mnh họa về đại đồn Chí
Hòa.
+ GV trình bày thái độ của các
nghĩa sĩ ki Pháp đánh chiếm
2. Kháng
chiến lan
ộng
a
các
tỉnh
miền
Gv
dẫn:
sau
khi
giành
thắng
lợi

Đông Nam Kì. Hiệp ước 5 - 6 - 1862
Trung Quốc, Pháp củng cố lưc lượng
a)
Kháng
chiến
lan
ộng
a
các
tỉnh
miền
và mở rộng chiến tranh xâm lược ra
Đông Nam Kì
các tỉnh miền Đông Nam Kì
- Năm 1860 sau khi được bổ sung lực lượng,
-
GV?
Chiến
tranh
diễn
a

miền
thực dân Pháp tiếp tục mở rộng xâm lược Nam
Đông Nam Kì như thế nào?
Kì.
- Trả lời
- Ngày
23 - 2 - 1861, Pháp tấn công và chiếm
+ Từ năm 1860 sau khi được bổ sung
được Đại Đồn Chí Hòa. Sau đó chiếm Định
lực lượng, thực dân Pháp tiếp tục mở
Trường (1861), Biên Hòa (1861), Vĩnh Long
ộng xâm lược Nam Kì.
(1862).
+
Ngày
23
-
2
-
1861,
Pháp
tấn
- Nhân miền Đông Nam Kì đánh Pháp quyết
công

chiếm
được
Đại
Đồn
Chí
liệt, gây cho địch nhiều khó khăn.
Hòa.
Sau
đó
chiếm
Định
Trường
(1861), Biên Hòa (1861), Vĩnh Long
3
bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 2:41 PM

Giáo án bài" Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược"

Giáo án điện tử môn Lịch sử lớp 11 bài “Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược” mà Thư viện giáo án VnDoc.com giới thiệu với quý thầy cô dưới đây sẽ giúp học sinh nắm được quá trình xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp từ năm 1858 đến trước năm 1873, rèn luyện kỹ năng phân tích, so sánh, đánh giá, liên hệ, rút kinh nghiệm về một sự kiện, nhân vật lịch sử... Thông qua cuốn giáo án điện tử soạn sẵn này, giáo viên sẽ giúp học sinh nắm được bài học nhanh chóng và ghi nhớ kiến thức lâu hơn, mời các thầy cô cùng tham khảo và tải về sử dụng cho buổi lên lớp của mình được tốt nhất.

Giáo án Lịch sử lớp 11 nâng cao

Giáo án Lịch sử lớp 11

BÀI: NHÂN DÂN VIỆT NAM KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP XÂM LƯỢC (Từ năm 1858 đến trước năm 1873)

I. Mục tiêu bài học

1. Kiến thức

- Giúp học sinh nắm được:

 • Quá trình xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp từ năm 1858 đến trước năm 1873.
 • Cuộc kháng chiến của nhân dân ta chống thực dân Pháp xâm lược từ năm 1858 đến trước năm 1873.

2. Kỹ năng

 • Hình thành, rèn luyện cho HS kỹ năng sử dụng bản đồ, đồ dùng trực quan.
 • Rèn luyện kỹ năng phân tích, so sánh, đánh giá, liên hệ, rút kinh nghiệm về một sự kiện, nhân vật lịch sử.

3. Tư tưởng tình cảm

 • Giúp học sinh hiểu được bản chất âm mưu của chủ nghĩa thực dân.
 • Có thái độ đúng đắn về nguyên nhân, trách nhiệm của triều Nguyễn đối với việc mất nước, với các sự kiện, nhân vật lịch sử.
 • Bồi dưỡng cho HS lòng tự hào, tinh thần về truyền thống yêu nước, chống ngoại xâm của dân tộc.

II. Phương pháp và phương tiện dạy học

1. Phương pháp

 • GV Phát vấn HS.
 • Phương pháp trao đổi đàm thoại.
 • Phương pháp sử dụng sách giáo khoa.
 • Phương pháp sử dụng đồ dùng trực quan.

2. Phương tiện

 • Bản đồ “Cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam chống thực dân Pháp xâm lược 1858 – 1885)” và một số tranh ảnh liên quan.

III. Tiến trình dạy học

1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ

 • Nêu tình hình Việt Nam giữa thế kỉ XIX, trước khi thực dân Pháp xâm lược?
 • Tại sao thực dân Pháp lại chọn Đà Nẵng làm mục tiêu tấn công đầu tiên?
Hoạt động của GV Hoạt động của HS

- GV dẫn dắt: Đánh chiếm Đà Nẵng không thành, thực dân Pháp đưa quân vào đánh chiếm Gia Định mở đầu cho cuộc kháng chiến của nhân dân ta ở Gia Định và miền Đông Nam Kì từ năm 1859 - 1862.

- GV? Âm mưu của thực dân Pháp khi đánh chiếm Gia Định là gì?

- Trả lời:

 • Gia Định và Nam Kì là vựa lúa của Việt Nam.
 • Gia Định có vị trí quan trọng và giao thông thuận lợi.
 • Chiếm được Gia Định sẽ cắt đứt con đường tiếp tế lương thực của triều Nguyễn.
 • GV hỏi HS: Ý đồ chiếm Gia Định của Pháp được tien hành như thế nào?

- Từ ngày 9 đến ngày 16-2, Pháp mới đến được Gia Định do vấp phả sự chống cự quyết liệt cảu nhân dân ta.

- 17-2-1859, Pháp chiếm được thành Gia Định tuy nhiên phải rút xuống tàu chiến do các độ dân binh của ta ngày đêm bám sát, quấy rối và tiêu diệt.

II. Cuộc kháng chiến chống Pháp ở Gia Định và các tỉnh miền Đông Nam Kì từ năm 1859 đến năm 1862

1. Kháng chiến ở Gia Định

 

 

 

- Tháng 2-1859, quân Pháp đến Gia Định và chiếm thành Gia Định.

- Tại Gia Định nhân dân ta đã chống Pháp quyết liệt, làm thất bại kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” của Pháp, buộc Pháp chuyển sang “chinh phục từng gói nhỏ”.

GA_su12_bai19_nhan_dan_Vn ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
GA_su12_bai19_nhan_dan_Vn ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
GA_su12_bai19_nhan_dan_Vn ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download