bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 2:37 PM | Lần xem 213 | Lần tải 1
CHƯƠNG I: SỰ ĐIỆN LI
Bµi 1: SỰ ĐIỆN LI
I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC
1. Kieán thöùc:
- HS bieát: Khaùi nieäm veà söï ñieän li, chaát ñieän li, chaát ñieän li maïnh, chaát ñieän li yeáu.
2. Kó naêng:
-
HS
quan
saùt
thí
nghieäm,
uùt
a
ñöôïc
moät
dung
dòch
hay
moät
chất
coù
daãn
ñöôïc
dieän
hay
khoâng. Vieát phöông trình ñieän li.
II. CHUAÅN BÒ.

GV: Veõ saün hình 1.1 (SGK trang 4) ñeå moâ taû thí nghieäm hoaëc chuaån bò thí nghieäm theo hình 1.1
SGK ñeå bieåu dieãn thí nghieäm.

Veõ saün hình 1.1 (SGK trang 4).
III. PHÖÔNG PHAÙP. Daïy hoïc neâu vaán ñeà.
IV. CAÙC BÖÔÙC THÖÏC HIEÄN.
1. OÅn ñònh lôùp: Kieåm tra só soá, naém tình hình lôùp.
2. Hoïc baøi môùi:
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA
NOÄI DUNG
HS
HOAÏT ÑOÄNG 1:
I- HIEÄN TÖÔÏNG ÑIEÄN LI
GV höôùng daãn HS caùch söû boä thí
HS
theo
doõi
thí
1. Thí nghieäm.
nghieäm:
nghieäm theo hình 1.1 SGK tr4.
Theo doõi caùc laàn thí nghieäm:
HS
nhaän
xeùt
töøng
* GV giôùi thieäu vaø tieán haønh caùc TN.
tröôøng hôïp TN.
2. Nguyeân nhaân tính daãn ñieän cuûa caùc
* GV ñaët vaán ñeà taïi sao dd naøy
HS
cuøng
GV
giaûi
dung dòch axit, bazô vaø muoái trong
daãn ñieän maø dd khaùc thì khoâng?
* GV giaûi thích nhö SGK tr4.
* GV boå sung caùc K/N söï ñieän li,
quyeát vaán ñeà ñaët ra.
HS caên cöù vaøo SGK
ñeå giaûi thích nguyeân
nhaân.
nöôùc.
- Tính daãn ñieän cuûa caùc dung dòch axit,
azô vaø muoái laø do trong dung dòch cuûa
chaát ñieän li vaø phöông trình ñieän
chuùng coù caùc tieåu phaân mang ñieän tích
li.
chuyeån ñoäng töï do ñöôïc goïi laø ion.
Laäp baûng troáng sau TN HS ñieàn:
- Quaù trình phaân li caùc chaát trong nöôùc ra
1
Nöôùc caát
NaCl
HS ñieàn hieän töôïng
daãn ñieän caùc dung
ion laø söï ñieän li.
khan NaOH khan
dòch vaøo baûng troáng:
- Nhöõng chaát tan trong nöôùc phaân li ra
Khoâng saùng Khoâng saùng Khoâng
saùng
ion ñöôïc goïi laø nhöõng chaát ñieän li.
2
Dd HCl
Dd
NaOH
Dd
NaCl
Vaäy
axit,
azô
vaø muoái laø nhöõng
chaát
Saùng
Saùng
Saùng
ñieän li.
3
Dd Ñöôøng
C2H5OH
glixerol
- Phöông trình ñieän li:
(C3H5(OH)3
Khoâng saùng
Khoâng saùng
Khoâng saùng
NaCl
Na+ + Cl-
GV
coù
theå
cho
HS
nghieân
cöùu
HCl
H+ + Cl-
SGK roài cho bieát nhaän xeùt vaø keát
NaOH
Na+ + OH-
luaän.
- GV daãn daét vì sao vaät theå daãn
ñieän
dd
caùc:
axit,
azô
vaø
muoái
daãn
ñieän ∀
noâò
dung
cuûa
thuyeát A-reâ- ni- ut.
bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 2:37 PM


VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn giáo án môn Hóa lớp 10 bài “Sự điện li”. Trong giáo án này, chúng ta sẽ tìm hiểu: khái niệm về sự điện li, chất điện li, chất dẫn điện hay phương trình điện li.... thông qua giáo án điện tử soạn sẵn này, giáo viên sẽ giúp học sinh nắm được bài học nhanh chóng và ghi nhớ kiến thức lâu hơn.


Giáo án môn Hóa lớp 10 bài “Sự điện li”Giáo án Lịch sử lớp 10


Giáo án Ngữ văn lớp 10 cơ bản


Giáo án Hóa học lớp 10CHƯƠNG I: SỰ ĐIỆN LI
Bài 1: SỰ ĐIỆN LI


I. Mục tiêu


1. Kiến thức:  • HS biết: Khái niệm về sự điện li, chất điện li, chất điện li mạnh, chất điện li yếu.


2. Kỹ năng:  • Học sinh quan sát thí nghiệm, rút ra được một dung dịch hay một chất có dẫn được điện hay không, viết phương trình điện li.


II. Chuẩn bị  • GV: Vẽ sẵn 1.1 (SGK trang 4) mô tả thí nghiệm hoặc chuẩn bị thí nghiệm theo hình 1.1 SGK để biểu diễn thí nghiệm.

  • HS: Vẽ sẵn hình 1.1 (SGK trang 4).


III. Phương pháp: Dạy học nêu vấn đề.


IV. Các bước thực hiện


1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, nắm tình hình lớp.


2. Dạy bài mới:.pdf ga_hoa10_chuong1_bai1.pdf
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
.pdf ga_hoa10_chuong1_bai1.pdf
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
.doc ga_hoa10_chuong1_bai1.doc
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download