bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 2:41 PM | Lần xem 749 | Lần tải 1

Hoùa hoïc 9, tieát 46
THCS Thaïnh Bình
Baøi 37 – Tieát 46
Tuaàn 24
ETYLEN
COÂNG THÖÙC PHAÂN TÖÛ:
C2H4
PHAÂN TÖÛ KHOÁI:
28
I. MUÏC TIEÂU:
1. Kieán thöùc:
* HS bieát:

Tính chaát vaät lí: Traïng thaùi, maøu saéc, tính tan trong nöôùc, tæ khoái so vôùi khoâng khí.
* HS hieåu:

Coâng thöùc phaân töû, coâng thöùc caáu taïo, ñaëc ñieåm caáu taïo etilen.

Tính chaát hoùa hoïc: Phaûn öùng coäng
oâm trong dung dòch, phaûn öùng truøng hôïp taïo
a PE, ancol (röôïu) etylic, axit axetic.

ÖÙng duïng: Laøm nguyeân lieäu ñieàu cheá nhöïa PE, ancol( röôïu) etylic, axit axetic.
2. Kó naêng:

HS thöïc hieän ñöôïc:

Quan saùt thí nghieäm, hình aûnh, moâ hình ruùt ra nhaän xeùt veà caáu taïo vaø tính chaát
etylen.

Phaân bieät khí etilen vôùi khí metan baèng phöông phaùp hoùa hoïc.

Tính phaàn traêm theå tích khí etilen trong hoãn hôïp khí hoaëc theå tích khí ñaõ tham gia
phaûn öùng ôû ñktc.

HS thöïc hieän thaønh thaïo:
Traàn Vuõ Yeân Trang
Trang 1
0
t

Hoùa hoïc 9, tieát 46
THCS Thaïnh Bình
+ Vieát PTHH daïng coâng thöùc phaân töû vaø CTCT thu goïn.
3. Thaùi ñoä:

Thoùi quen: GD HS yeâu thích moân hoïc.

Tính caùch: Giaùo duïc hoïc sinh hieåu ñöôïc öùng duïng cuûa etylen.
II. NOÄI DUNG HOÏC TAÄP:

Caáu taïo vaø tính chaát cuûa etilen.

HS caàn bieát do phaân töû etilen coù chöùa 1 lieân keát ñoâi trong ñoù coù 1 lieân keát keùm beàn
neân coù phaûn öùng ñaëc tröng laø phaûn öùng coäng vaø phaûn öùng truøng hôïp (thöïc chaát laø
moät kieåu phaûn öùng coäng lieân tieáp nhieàu phaân töû etilen).
III. CHUAÅN BÒ:
1. Giaùo vieân: Moâ hình phaân töû etilen (daïng ñaëc, daïng roãng).
2. Hoïc sinh: Kieán thöùc.
IV. TOÅ CHÖÙC CAÙC HOAÏT ÑOÄNG HOÏC TAÄP:
1. OÅn ñònh toå chöùc vaø kieåm dieän: Kieåm tra só soá HS.
2. Kieåm tra mieäng:
Caâu 1: Tính chaát hoùa hoïc cuûa khí metan (8ñ):
1. Taùc duïng vôùi Oxi :
CH4 + 2O2
CO2 + 2H2O.
2. Taùc duïng vôùi Clo:
CH4 + Cl2
asktCH3Cl + HCl.
Caâu 2: Neâu tính chaát vaät lí Etilen (2ñ)
Traàn Vuõ Yeân Trang
Trang 2
28
Hoùa hoïc 9, tieát 46
THCS Thaïnh Bình
Tính chaát vaät lí: Etilen laø chaát khí khoâng maøu, khoâng muøi, ít tan trong nöôùc, nheï hôn
khoâng khí.
3. Tieán trình baøi hoïc:
HOAÏT ÑOÄNG 1: Tính chaát vaät lí cuûa etilen. (Thôøi gian: 5’)
(1) Muïc tieâu:

Kieán thöùc: Tính chaát vaät lí: Traïng thaùi, maøu saéc, tính tan trong nöôùc, tæ khoái so vôùi
khoâng khí.
(2) Phöông phaùp, phöông tieän daïy hoïc:

Phöông phaùp: Thuyeát trình

Phöông tieän:
(3) Caùc böôùc cuûa hoaït ñoäng:
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV VAØ HS
NOÄI DUNG BAØI HOÏC
Tìm hieåu veà tính chaát vaät lí cuûa etilen.
I Tính chaát vaät lí:
HS xem SGK neâu vaø ghi.

Etilen
laø
chaát
khí
khoâng
maøu,
khoâng muøi, ít tan trong nöôùc, nheï
hôn khoâng khí (d = 29 ).
HOAÏT ÑOÄNG 2: Caáu taïo phaân töû (Thôøi gian: 5’)
(1) Muïc tieâu:

Kieán thöùc: Coâng thöùc phaân töû coâng thöùc caáu taïo, ñaëc ñieåm caáu taïo cuûa etilen.

Kyõ naêng: Vieát coâng thöùc phaân töû vaø CTCT.
(2) Phöông phaùp, phöông tieän daïy hoïc:

Phöông phaùp: Hôïp taùc nhoùm nhoû.
Traàn Vuõ Yeân Trang
Trang 3
bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 2:41 PM


Giáo án bài "Etilen"


Giáo án điện tử môn Hóa học lớp 9 bài “Etilen” mà hệ thống giáo án VnDoc.com giới thiệu dưới đây sẽ giúp học sinh nắm vững kiến thức về: công thức phân tử, công thức cấu tạo, đặc điểm cấu tạo của etilen, ứng dụng của etilen..... Thông qua giáo án điện tử soạn sẵn này, giáo viên sẽ giúp học sinh nắm được bài học nhanh chóng và ghi nhớ kiến thức lâu hơn, mời quý thầy cô cùng tham khảo cho buổi lên lớp của mình được tốt nhất.Giáo án Hóa học 9 bài Benzen


Giáo án Hóa học lớp 9BÀI: ETILEN


I. Mục tiêu


1. Kiến thức:


*Học sinh biết: • Tính chất vật lí: Trạng thái, màu sắc, tính tan trong nước, tỉ khối so với không khí.


*Học sinh hiểu: • Công thức phân tử, công thức cấu tạo, đặc điểm cấu tạo của etilen.

 • Tính chất hóa học: Phản ứng cộng Brôm trong dung dịch, phản ứng trùng hợp tạo ra PE, ancol (rượu) etylic, axit axetic.

 • Ứng dụng: Làm nguyên liệu điều chế nhựa PE, ancol (rượu) etylic, axit axetic.


2. Kĩ năng:


- Học sinh thực hiện được: • Quan sát thí nghiệm, hình ảnh, mô hình rút ra nhận xét về cấu tạo và tính chất etylen.

 • Phân biệt khí etylen và khí metan bằng phương pháp hóa học.

 • Tính phần trăm thể tích khí etilen trong hỗn hợp khí hoặc thể tích khí đã tham gia phản ứng ở dktc.


- Học sinh thực hiện thành thạo: • Viết PTHH dạng công thức phân tử và CTCT thu gọn.


3. Thái độ: • Thói quen: Giáo dục học sinh yêu thích môn học.

 • Tính cách: Giáo dục học sinh hiểu được tính chất của etilen.


II. Nội dung học tập • Cấu tạo và tính chất của etilen.

 • Học sinh cần biết do phân tử etilen chứa 1 liên kết đôi trong đó 1 liên kết kém bền nên có phản ứng đặc trưng là phản ứng cộng và phản ứng trùng hợp (thực chất là một kiểu phản ứng cộng liên tiếp nhiều phân tử etilen).


III. Chuẩn bị • 1. Giáo viên: Mô hình phân tử etilen (dạng đặc, dạng rỗng).

 • 2. Học sinh: Kiến thức.


IV. Tổ chức các hoạt động học tập


1. Ổn định tổ chức và kiểm diện: Kiểm tra sĩ số.


2. Kiểm tra miệng: 


Câu 1: Tính chất hóa học của khí metan. (8đ)


 


Câu 2: Nêu tính chất vật lí của etilen. (2đ)


--> Tính chất vật lí: Etilen là chất khí không màu, không mùi, ít tan trong nước, nhẹ hơn không khí.


3. Tiến trình bài học:


Hoạt động 1: Tính chất vật lí của Etilen (5p)


(1) Mục tiêu • Kiến thức: Tính chất vật lí: Trạng thái, màu sắc, tính tan trong nước, tỉ khối so với không khí.


(2) Phương pháp, phương tiện dạy học • Phương pháp: Thuyết trình.

 • Phương tiện:


(3) Các bước của hoạt độngHoạt động 2: Cấu tạo phân tử (5p)


(1) Mục tiêu • Kiến thức: Công thức phân tử, công thức cấu tạo, đặc điểm cấu tạo của etilen.

 • Kĩ năng: Viết công thức phân tử và CTCT.


(2) Phương pháp, phương tiện dạy học • Phương pháp: Hợp tác nhóm nhỏ.

 • Phương tiện: Bộ mô hình phân tử.


(3) Các bước của hoạt động.pdf GA_hoa9_Etilen.pdf
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
.pdf GA_hoa9_Etilen.pdf
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
.doc GA_hoa9_Etilen.doc
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download