bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 2:37 PM | Lần xem 243 | Lần tải 10
PHAÀN I: ÑÒA LYÙ TÖÏ NHIEÂN
CHÖÔNG I: BAÛN ÑOÀ
--oo0oo--
BAØI 1:
CAÙC PHEÙP CHIEÁU HÌNH BAÛN ÑOÀ CÔ BAÛN
I/. Muïc tieâu baøi hoïc: Sau baøi naøy hoïc sinh caàn:
1.
Veà kieán thöùc
-
Neâu roõ vì sao caàn coù caùc pheùp chieáu hình baûn ñoà khaùc nhau.
-
Hieåu roõ moät soá pheùp chieáu hình baûn ñoà cô baûn.
2. Veà kyõ naêng
- Phaân bieät ñöôïc moät soá daïng löôùi kinh vó tuyeán khaùc nhau cuûa baûn ñoà töø ñoù
ieát ñöôïc maïng löôùi kinh vó tuyeán ñoù cuûa pheùp chieáu hình baûn ñoà naøo.
- Thoâng qua pheùp chieáu hình baûn ñoà ,bieát ñöôïc khu vöïc naøo laø khu vöïc töông
ñoái chính xaùc cuûa baûn ñoà, khu vöïc naøo keùm chính xaùc hôn.
3. Veà thaùi ñoä:
- Thaáy ñöôïc söï caàn thieát cuûa baûn ñoà trong hoïc taäp.
II/. Thieát bò daïy hoïc : Taäp baûn ñoà theá giôùi vaø caùc chaâu luïc.
III/. Troïng taâm baøi hoïc
- Pheùp chieáu phöông vò ñöùng vaø pheùp chieáu hình noùn ñöùng.
IV/. Tieán trình daïy hoïc
1. Ổn ñònh lôùp.
2. Giôùi thieäu moân hoïc, chuong trình
hoïc cuûa lôùp.
3. Baøi môùi
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân vaø hoïc
Noäi dung
sinh
HÑ 1: Caù nhaân
I. Pheùp chieáu hình baûn ñoà
Böôùc
1:
GV
yeâi
caàu
hoïc
sinh
1. Khaùi nieäm pheùp chieáu hình baûn ñoà
quan saùt quaû ñòa caàu (moâ hình cuûa
Pheùp chieáu hình baûn ñoà laø caùch bieåu dieãn maët
TÑ) vaø heä thoáng kinh vó tuyeán treân
cong cuûa TÑ leân maët phaúng ñeå
moãi ñieåm treân
quaû ñòa caàu chieáu leân maët phaúng
maët cong töông öùng moät ñieåm treân maët phaúng.
Böôùc 2: GV yeâu caàu HS quan saùt
laïi 3 baûn ñoà vaø traû lôøi caùc caâu hoûi:
- Taïi sao heä thoáng kinh-vó tuyeán
treân
3
aûn
ñoà
naøy
coù
söï
khaùc
nhau?
-
Taïi
sao
phaûi
duøng
caùc
pheùp
2. Caùc pheùp chieáu hình baûn ñoà cô baûn
chieáu hình baûn ñoà khaùc nhau ?
a. Pheùp chieáu phöông vò : Laø phöông phaùp theå
Hñ 2: caû lôùp
hieän
maïng löôùi kinh vó tuyeán treân quaû caàu leân
Böôùc 1: GV söû duïng taám bìa thay
maët chieáu leân
maët phaúng. Tuøy theo vò trí tieáp
maët chieáu
xuùc cuûa maët phaúng vôùi quaû caàu maù coù caùc pheùp
Böôùc 2: GV cho maët phaúng hình
chieáu phöông vò khaùc nhau: pheùp chieáu phöông
noùn, hình truï laàn löôït tieáp xuùc vôùi

ñöùng,
pheùp
chieáu
phöông

ngang
vaø
pheùp
quaû caàu.
chieáu phöông vò nghieâng.
Hñ 3: Nhoùm
- Pheùp chieáu phöông vò ñöùng: maët phaúng tieáp vôùi
Böôùc 1: GV chia lôùp laøm 4 nhoùm
quaû caàu ôû cöïc, kinh tuyeán laø nhöõng ñoïan thaúng
Böôùc
2:
GV
yeâu
caàu
caùc
nhoùm
ñoàng
quy
ôû
cöïc,

tuyeán
laø
nhöõng
cung
troøn
nghieân cöùu noäi dung
coù theå phaân coâng
trong SGK,
moãi nhoùm
ñoàng taâm ôû cöïc .
- Nhöõng khu vöïc ôû gaàn cöïc töông ñoái chính xaùc
nghieân cöùu moät pheùp chieáu vôùi caùc
noäi dung:
- Phöông phaùp naøy duøng ñeå veõ nhöõng khu vöïc
quanh cöïc
- Khaùi nieäm veà caùc pheùp chieáu
- Caùc vò trí tieáp xuùc cuûa maët chieáu
. Pheùp chieáu hình noùn: Laø phöông phaùp theå
hieän maïng löôùi kinh vó tuyeán treân quaû caàu leân
vôùi quaû caàu ñeå coù caùc loïai baûn ñoà
khaùc nhau
maët chieáu laø hình noùn. Tuøy theo vò trí tieáp xuùc
cuûa hình noùn vôùi quaû caàu maø coø caùc pheùp chieáu
- Nhoùm 1: Pheùp chieáu phöông vò
- Nhoùm 2: Pheùp chieáu hình noùn
hình noùn khaùc nhau: pheùp chieáu hình noùn
ñöùng,pheùp chieáu hình noùn ngang vaø pheùp chieáu
- Nhoùm 3: Pheùp chieáu phöông vò
Böôùc 3: GV yeâu caàu ñaïi dieän 3
nhoùmtrình baøy nhöõng ñieàu ñaõ quan
saùt vaø nhaän xeùt.
hình noùn ngang.
- Pheùp chieáu hình noùn ñöùng: Hình noùn tieáp xuùc
vôùi quaû caàu taïi 1 voøng vó tuyeán , kinh tuyeán laø
nhöõng ñoïan thaúng ñoàng quy ôû ñænh hình noùn , vó
tuyeán laø nhöõng cung troøn ñoàng taâm ôû ñænh hình
noùn.
- Nhöõng khu vöïc ôû vó tuyeán tieáp xuùc töông ñoái
chính xaùc
-
Phöông phaùp naøy duøng ñeå veõ nhöõng khu vöïc ôû
vó ñoä trung bình
c.
Pheùp
chieáu
hình
truï:
Laø
phöông
phaùp
theå
hieän
maïng löôùi kinh vó tuyeán treân quaû caàu leân
maët phaúng laø hình truï . tuøy theo vò trí tieáp xuùc
cuûa hình truï vôùi quaû caàu maø coù caùc pheùp chieáu
hình
truï
khaùc
nhau:
pheùp
chieá
hình
truï
ñöùng,
pheùp chieáu hình truï ngang vaø pheùp chieáu hình truï
nghieâng
- Pheùp chieáu hình truï ñöùng: Hình truï tieáp xuùc vôùi
quaû
caàu
theo
voøng
xích
ñaïo,
kinh
tuyeán
vaø

tuyeán laø nhöõng ñöôøng thaúng song song vaø thaúng
goùc nhau.
- Nhöõng khu vöïc ôû gaàn xích ñaïo töông ñoái chjính
xaùc
- Phöông phaùp naøy duøng ñeå veõ nhöõng khu vöïc
gaàn xích ñaïo.
V/. ñaùnh giaù:
Haõy ñieàn nhöõng noäi dung thích hôïp vaøo baûng sau
Pheùp chieáu
Theå hieän treân baûn ñoà
hình baûn ñoà
Caùc kinh
Caùc vó tuyeán
k.vöïc töông
k.vöïc keùm
tuyeán
ñoái chíng xaùc
chính xaùc
Phöông vò
ñöùng
Hình noùn ñöùng
Hìmh truï ñöùng
VI/. Hoïat ñoäng noái tieáp
Hoïc sinh veõ sô ñoà caùc pheùp chieáu hình baûn ñoà cô baûn vaøo taäp
bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 2:37 PM


Giáo án điện tử Địa lí lớp 10 sẽ giúp học sinh nắm được kiến thức các vấn đề liên quan đến: địa lý tự nhiên, các phép hình chiếu bản đồ cơ bản, phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ... Bộ giáo án soạn sẵn cho môn Địa lí lớp 10 là nguồn tài liệu bổ ích và thiết thực để giáo viên sẵn sàng cho những tiết dạy hiệu quả trên lớp.Giáo án Địa lý lớp 12 cơ bảnGiáo án điện tử Địa lí lớp 10


PHẦN I: ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN
CHƯƠNG 1: BẢN ĐỒ


Bài 1: Các phép hình chiếu bản đồ cơ bản


I. Mục tiêu: Sau bài này học sinh cần:


1. Kiến thức:  • Nêu rõ vì sao cần có các phép chiếu hình bản đồ khác nhau.

  • Hiểu rõ một số phép chiếu hình bản đồ cơ bản.


2. Kỹ năng:  • Phân biệt được một số lưới kinh vĩ tuyến của bản đồ, từ đó biết được mạng lưới kinh vĩ tuyến đó của phép chiếu hình bản đồ nào.

  • Thông qua phép chiếu hình bản đồ, biết được khu vực nào là khu vực tương đối chính xác của bản đồ, khu vực nào kém chính xác hơn.


3. Thái độ:  • Thấy được sự cần thiết của bản đồ trong học tập.


II. Thiết bị dạy học: Tập bản đồ thế giới và các châu lục.


III. Trọng tâm bài học  • Phép chiếu phương vị đứng và phép chiếu hình nón đứng.


IV. Tiến trình dạy học


1. Ổn định lớp.


2. Giới thiệu môn học, chương trình học của lớp.


3. Bài mới..pdf giao_an_dia_ly_10.pdf
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
.pdf giao_an_dia_ly_10.pdf
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
.doc giao_an_dia_ly_10.doc
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download