bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 2:38 PM | Lần xem 354 | Lần tải 0
Tröôøng THPT Caàu Ngang
Toå Vaên
GV : Voõ Thò Ñaäm
SOÙNG
- Xuaân Quyønh
******************************
A. Muïc tieâu baøi hoïc:
Giuùp hs:
Tình yeâu laø ñeà taøi haáp daãn ñöôïc XQ caûm nhaän, suy nghó traên trôû, boài hoài vaø theå hieän baèng chaát thô
hoàn nhieân say ñaém, noàng naøn trong saùng, phoùng khoaùng vaø nhieàu trieát lí.
B. Phöông tieän thöïc hieän:
- SGK, SGV.
- Saùch hoïc toát, thieát keá giaùo aùn.
C. Caùch thöùc tieán haønh:
- Phöông phaùp: Đoïc hieåu, gôïi tìm, trao ñoåi thaûo luaän traû lôøi caâu hoûi.
- Tích hôïp: Thô Xuaân Dieäu, Thô Ñoaøn Vy …
D. Tieán haønh daïy hoïc:
I. OÅn ñònh:
Kieåm tra só soá.
II. Kieåm tra baøi cuõ:
III. Giôùi thieäu baøi môùi:
SOÙNG laø moät bieåu töôïng ñeïp. Caùc thi nhaân thöôøng möôïn soùng ñeå bieåu ñaït nhöõng saéc thaùi tình
caûm cuûa mình. Em haõy tìm ñoïc moät vaøi caâu thô coù hình töôïng cuûa soùng?
-
“Soùng gôïn … ñieäp ñieäp” Noãi buoàn meânh moâng
-
“Ñöa ngöôøi … trong loøng” Noãi xao ñoäng tình caûm
-
“Anh xin laøm soùng bieác” …
Tình yeâu daøo daït
-
“Khoâng coù soùng to … tình yeâu”
Henrich Hainô
SOÙNG trong thô Xuaân Quyønh bieåu hieän tình yeâu nhö theá naøo ta ñi tìm hieåu veà baøi thô.
7
Tröôøng THPT Caàu Ngang
Toå Vaên
GV : Voõ Thò Ñaäm
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY VAØ TROØ
NOÄI DUNG CAÀN ÑAÏT
Cho HS xem aûnh XQ
I. Tìm hieåu chung:
? Qua tieåu daãn em haõy neâu vaøi neùt veà nhaø thô?
1. Tieåu daãn:
- Xuaân Quyønh laø moät phuï nöõ taøi hoa,
taâm hoàn tinh
a. Taùc giaû, taùc phaåm:
teá, nhaïy caûm, trí tueä thoâng minh saéc saûo.
(sgk)
- Laø moät nhaø thô cuûa tình yeâu raát noåi tieáng ñöôïc
nhieàu ngöôøi yeâu thích.
- Thô XQ hoàn nhieân töôi maùt, nhieàu lo aâu vaø luoân da
dieát khaùt voïng ñôøi thöôøng.
. Hoaøn caûnh saùng taùc:
- Baøi thô laø keát quaû cuûa chuyeán ñi
thöïc
teá
daøi
ôû
vuøng
ieån
Quaûng
Ninh, Thaùi Bình, Thanh Hoaù, Haûi
Phoøng.
- Vieát 29/12/1967
in trong taäp thô
“Hoa
doïc
chieán
haøo”
xuaát
aûn
1968.
(Goïi HS ñoc dieãn caûm baøi thô)
2. Vaên baûn :
? Haõy xaùc ñònh boá cuïc baøi thô vaø yù chính töøng ñoaïn ?
a. Boá cuïc :
? Haõy ñoïc vaø phaùt bieåu chuû ñeà baøi thô ?
. Chuû ñeà :
Möôïn bieåu töôïng soùng, XQ ñaõ
töï boäc baïch quan nieäm, khaùt voïng
tình yeâu noàng naøn, maõnh lieät vaø saâu
7
Tröôøng THPT Caàu Ngang
Toå Vaên
GV : Voõ Thò Ñaäm
laéng dòu daøng. Tình yeâu gaén chaët
vôùi cuoäc ñôøi vaø tình ngöôøi.
GV: Soùng chính laø em, em vaø soùng laø 1 caëp hình aûnh
II. Ñoïc hieåu vaên baûn:
quaán quyùt sonh haønh suoát baøi thô, laø cô sôû ñeå XQ dieãn
ñaït moïi traïng thaùi cuûa tình yeâu maõnh lieät. Maø tình yeâu
luoân coù nhu caàu chia seû, giaûi baøy. XQ möôïn soùng – moät
hình aûnh ñeïp töông xöùng vôùi tình yeâu ñeå thoä loä taâm
1. Hai khoå ñaàu: Giôùi thieäu soùng vaø
tình. Môû ñaàu baøi thô XQ giôùi thieäu soùng:
tình yeâu.
* “ Döõ doäi … laëng leõ”
? Vôùi 2 caëp töø ñoái laäp aáy XQ giôùi thieäu theá naøo veà
Döõ doäi
dòu eâm
soùng?
OÀn aøo
laëng leõ.
(Soùng döõ doäi oàn aøo -> bieån ñoäng soùng traøo daâng. Soùng
Hai traïng thaùi ñoái laäp maø thoáng
dòu eâm -> trôøi eâm bieån laëng)
nhaát cuûa soùng
Ñaëc ñieåm phöùc
? Töø ñaëc ñieåm naøy cuûa soùng nhaø thô lieân töôûng ñeán
taïp cuûa cuoäc soáng vaø tình yeâu.
vaán ñeà gì ?
* “ Soâng khoâng … taän beå”.
(Maïnh meõ cuoàng nhieät vaø saâu laéng dòu eâm)
Aån duï soùng laø em em khaùt
Soùng cuõng nhö con ngöôøi khao khaùt töï khaùm phaù, töï
voïng
tìm
hieåu
nhöõng
ieán
ñoäng
nhaän thöùc nhöõng bieán ñoäng khaùc thöôøng cuûa mình neân
trong
loøng:
day
döùt,
suy
tö,
thaéc
XQ vieát tieáp
maéc.
Soâng: Phaïm vi nhoû heïp giôùi haïn bôûi ñoâi bôø
-> soùng
*
Soùng
-
ngaøy
xöa
-
ngaøy
sau
muoán tìm veà vôùi bieån caû meânh moâng.
vaãn theá.
Khaùi nieäm thôøi gian + “vaãn theá”
? ÔÛ 2 caâu thô naøy cuõng nhö hình töôïng soùng trong suoát

khaúng
ñònh
soùng
toàn
taïi
vónh
aøi thô, tg söû duïng ngheä thuaät gì ? Taùc duïng cuûa noù ra
haèng Tình yeâu “boài hoài”, raïo röïc,
sao ?
chaùy boûng Gaén chaët vôùi tuoåi treû.
=> Soùng nhö tình yeâu luùc maõnh lieät,
? Soùng vaø tình yeâu song haønh. Soùng toàn taïi vónh haèng
cuoàng nhieät, luùc saâu laéng dòu eâm.
thì tình yeâu ra sao?
Soùng toàn taïi vónh haèng tình yeâu gaén
? XD töøng khaúng ñònh: Tuoåi treû soáng khoâng theå thieáu
lieàn vôùi tuoåi treû.
tình yeâu, caâu thô ñoù ntn? Noùi nhö vaäy tuoåi giaø coù tình
yeâu khoâng ?
GV: Tình yeâu muoân maøu muoân veû nhöng thöôøng coù
2. Boán khoå giöõa: Nhöõng bieåu hieän
nhöõng bieåu hieän gioáng nhau: nghó ngôïi, nhôù
nhung,
cuûa tình yeâu.
mong chôø, chung thuyû… XQ khi yeâu coù nhöõng bieåu hieän
* “ Tröôùc
… bieån lôùn”.
ñoù khoâng haõy laéng nghe XQ boäc baïch ôû 4 khoå thô tieáp
Em nghó
anh, em.
theo
ieån lôùn.
? ÔÛ caâu thô naøy ta caàn phaân tích nhöõng töø ngöõ naøo?

Ñieäp ngöõ Suy nghó nhieàu veà
ngheä thuaät vaø noäi dung cuûa noù?
tình yeâu: troïn veïn, toát ñeïp
Gaén
chaët vôùi cuoäc ñôøi.
* “Töø nôi naøo
… yeâu nhau”
? Caâu hoûi veà tình yeâu cuûa XQ coù gì khaùc laï so vôùi caùch
- “Töø nôi naøo soùng leân?”
7
bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 2:38 PM


VnDoc.com xin gửi đến quý độc giả giáo án ngữ văn bài “Sóng” của nhà thơ Xuân Quỳnh trong chương trình Ngữ văn lớp 12. Thông qua hình tượng Sóng trong bài thơ, nhà thơ Xuân Quỳnh tự bộc bạch quan niệm, khát vọng tình yêu nồng nàn, mãnh liệt, sâu lắng và dịu dàng. Tình yêu gắn liền với cuộc đời và tình người.


Giáo án ngữ văn bài SóngGiáo án Bắt cá sấu rừng U Minh Hạ


Giáo án Vợ nhặt


Giáo án Tây TiếnSÓNG - XUÂN QUỲNH


I. Mục tiêu bài học


Giúp học sinh: • Tình yêu là đề tài hấp dẫn được Xuân Quỳnh cảm nhận, suy nghĩ trăn trở, bồi hồi và thể hiện bằng chất thơ hồn nhiên, say đắm, nồng nàn trong sáng, phóng khoáng và nhiều triết trí.


II. Phương tiện thực hiện • SGK, SGV.

 • Sách học tốt, thiết kế giáo án.


III. Cách thức tiến hành • Phương pháp: Đọc hiểu, gợi tìm, trao đổi thảo luận trả lời câu hỏi.

 • Tích hợp: Thơ Xuân Diệu, thơ Đoàn Vy....


IV. Tiến hành dạy học


1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số.


2. Kiểm tra bài cũ:


3. Dạy bài mới:


Sóng là một biểu tượng đẹp. Các thi nhân thường mượn sóng để biểu đạt những sắc thái tình cảm của mình. Em hãy tìm đọc một vài câu thơ có hình tượng sóng? • "Sóng gợn... điệp điệp" --> Nỗi buồn mênh mông.

 • "Đưa người... trong lòng" --> Nỗi xao động tình cảm.

 • "Anh xin làm sóng biếc" --> Tình yêu dào dạt.

 • "Không có sóng to...tình yêu" --> Henrich hainơ.


Sóng trong thơ Xuân Quỳnh biểu hiện tình yêu như thế nào? Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu bài thơ Sóng.

Hoạt động của GV và HSNội dung cần đạt

Cho học sinh xem ảnh Xuân Quỳnh.


Qua tiêu dẫn, em hãy nêu vài nét về nhà thơ? • Xuân Quỳnh là một phụ nữ tài hoa, tâm hồn tinh tế, nhạy cảm, trí tuệ thông minh, sắc sảo.

 • Là một nhà thơ của tình yêu rất nổi tiếng được nhiều người yêu thích.

 • Thơ Xuân Quỳnh hồn nhiên, tươi mát, nhiều lo âu và luôn da diết, khát vọng đời thường.


(Gọi HS đọc diễn cảm bài thơ)


Hãy xác định bố cục của bài thơ và ý chính của từng đoạn?


Hãy đọc và phát biểu chủ đề của bài thơ?I. Tìm hiểu chung


1. Tiểu dẫn:


a. Tác giả - tác phẩm


(sgk)


b. Hoàn cảnh sáng tác: • Bài thơ là kết quả của chuyến đi thực tế dài ở vùng biển Quảng Ninh, Thái Bình, Thanh Hóa, Hải Phòng.

 • Viết ngày 29/12/1967, được in trong tập thơ hoa dọc chiến hào, xuất bản năm 1968.


2. Văn bản:


a. Bố cục:


b. Chủ đề:


Mượn biểu tượng Sóng, Xuân Quỳnh đã tự bộc bạch quan niệm, khát vọng tình yêu nồng nàn, mãnh liệt và sâu lắng dịu dàng. Tình yêu gắn chặt với cuộc đời và tình người..pdf giao_an_bai_song.pdf
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
.pdf giao_an_bai_song.pdf
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
.doc giao_an_bai_song.doc
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download