bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 2:41 PM | Lần xem 637 | Lần tải 3

Tröôøng Thcs Nguyeãn Ñình Chieåu
Giaùo AÙn Toaùn 8- Ñaïi soá
Baøi : NHAÂN ÑA THÖÙC VÔÙI ÑA THÖÙC
I. MUÏC TIEÂU

HS naém vöõng quy taéc nhaân ña thöùc vôùi ña thöùc.

HS bieát trình baøy pheùp nhaân ña thöùc theo caùc caùch khaùc nhau.
II. CHUAÅN BÒ

Hoïc sinh: OÂn laïi quy taéc nhaân ñôn thöùc vôùi ña thöùc.

Giaùo vieân: Chuaån bò phieáu hoïc taäp.
III. TIEÁN TRÌNH DAÏY VAØ HOÏC
Hoaït ñoäng cuûa gv
Hoaït ñoäng cuûa hs
Hoaït ñoäng 1: Kieåm tra baøi cuõ.
HS1: + Phaùt bieåu quy taéc vaø laøm baøi.
Goïi hs leân KTBC:
- Chöõa baøi 5 trang 6:
HS: Phaùt bieåu quy taéc nhaân ñôn thöùc vôùi ña
a/ x(x - y) + y(x - y)
thöùc?
= x2 - xy + xy - y2
Laøm baøi taäp 5 trang 6 - SGK.
= x2 - y2
/ xn -1(x + y) - y(xn -1 + yn - 1)
= xn + xn -1y
- xn -1 y - yn
= xn
- yn
HS2: - Chöõa baøi 5 trang 3 SBT.
HS2: - Chöõa baøi 5 trang 3 SBT
Kieåm tra vôû BT cuûa 5 hs.
Tìm x, bieát :
2x(x - 5) - x(3 + 2x) = 26
2x2 - 10x - 3x - 2x2
= 26
- 13x = 26
Nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù ñieåm.
x = 26 : (-13)
x = - 2
Hs nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn.
Hoaït ñoäng 2: 1. Quy taéc
1. Quy taéc
Neâu ví duï nhö SGK .
Thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa GV .
+ Cho hai ña thöùc
x - 2 vaø 6x2 – 5x +1.
Haõy nhaân töøng haïng töû cuûa ña thöùc x - 2 vôùi
(x - 2)(6x2 - 5x + 1)
töøng haïng töû cuûa ña thöùc 6x2 –5x + 1.
= x.( 6x2 - 5x + 1)
+ (-2). (6x2 - 5x + 1)
+ Haõy coäng caùc
keát quaû vöøa tìm ñöôïc?
= 6x3 –17x2 + 11x + 2
+ Ta noùi:
6x3 –17x2 +11x + 2
laø tích cuûa ña thöùc x -2
vaø
ña thöùc 6x2 –5x+ 1.
HS phaùt bieåu quy taéc.
+ Nhaân ña thöùc vôùi moät ña thöùc ta laøm theá
naøo?
+ Tích cuûa hai ña thöùc laø moät ña thöùc.
Gv : Leâ Kim Thöông
1
1
1 1 1
1
5

5

Tröôøng Thcs Nguyeãn Ñình Chieåu
Giaùo AÙn Toaùn 8- Ñaïi soá
+ Coù nhaän xeùt gì tích cuûa hai ña thöùc?
Thöïc hieän ?1
HS leân baûng trình baøy ?1, caùc hs coøn laïi laøm
Goïi moät hs khaùc leân thöïc hieän .
aøi ra nhaùp.
?1
(2 xy - 1 )( x3 - 2x - 6)
Höôùng daãn hs tìm hieåu chuù yù SGk, nhaân hai
ña thöùc ñaõ saép xeáp.
= 2 xy.(x3 - 2x - 6) + (-1).(x3 - 2x - 6)
=2 xy. x3 + 2 xy.(-2x) + 2 xy.(- 6) + (-1). x3
+ (-1).(- 2x) + (-1).(-6)
= 2 x4y - x3 -x2y + 2x - 3xy + 6
* Chuù yù: (SGK)
Theo doõi vaø tìm hieåu chuù yù .
2. Aùp duïng
Hai hs leân baûng trình baøy caùch 1. Caùc hs coøn
Hoaït ñoäng 3: 2. Aùp duïng
?2.
Cho hs hoaït ñoäng nhoùm
Nhoùm 1: caâu a - caùch 1
Nhoùm 2: caâu a - caùch 2
Nhoùm 3: caâu b - caùch 1
Nhoùm 4: caâu b - caùch 2
Goïi hs cho bieát caùch laøm baøi cuûa nhoùm mình,
hs nhoùm khaùc nhaän xeùt .
laïi laøm baøi theo nhoùm.
?2.
a/ ( x + 3)( x2 + 3x - 5 )
= x.(x2 + 3x - 5)+ 3.( x2 + 3x - 5)
= x3 + 3x2 -5x + 3x2 + 9x -15
= x3 + 6x2 + 4x -15.
/ (xy - 1)(xy + 5)
= xy.(xy + 5) - (xy + 5)
= x2y2 + 5xy - xy -5
= x2y2 + 4xy -5
Ñoïc ñeà baøi .
Dieän tích hình chöõ nhaät baèng tích cuûa chieàu
daøi vaø chieàu roäng.
?3 .
Yeâu caàu hs ñoïc ñeà baøi, neâu coâng thöùc tính
dieän tích hình chöõ nhaät Goïi hs leân baûng trình
aøy .
?3 .
a/ Bieåu thöùc tính dieän tích hình chöõ nhaät:
(2x + y)(2x - y).
= 4x2 - 2xy + 2xy - y2
= 4x2 - y2
/ Taïi
x = 2
vaø y = 1 bieåu thöùc coù giaù trò laø:
2
4. 2 -12 = 25 -1 = 24 (m2)
Gv : Leâ Kim Thöông
1
1
1
1
Tröôøng Thcs Nguyeãn Ñình Chieåu
Giaùo AÙn Toaùn 8- Ñaïi soá
+ Vaøi HS traû lôøi.
HS thöïc hieän treân phieáu
Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá
hoïc taäp.
+ Cho HS nhaéc laïi quy taéc nhaân ña thöùc vôùi
BT7a:
ña thöùc.
(x2 - 2x + 1)(x - 1)
+ Laøm baøi taäp 7a , 8a trang 8 SGK
treân
= x.(x2 - 2x + 1)-(x2 - 2x + 1)
phieáu hoïc taäp. GV thu vaø chaám moät soá baøi
= x3 - 2x2 + x - x2 + 2x - 1
cho HS. Söûa sai
oài trình baøy lôøi giaûi hoaøn
= x3 - 3x2 + 3x - 1
chænh.
BT8a:
(x2y2 - 2 xy + 2y)(x - 2y)
= x. (x2y2 - 2 xy + 2y) -
2y. (x2y2 - 2 xy + 2y)
= x3y2- 2 x2y + 2xy - 2x2y3 + xy2 - 4y2
IV. DAËN DOØ

Hoïc thuoäc quy taéc.

Laøm caùc baøi taäp: Baøi 7a; 9 vaø caùc baøi taäp trong phaàn luyeän taäp.

Chuaån bò: Tieát luyeän taäp.
Gv : Leâ Kim Thöông
bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 2:41 PM


Giáo án bài "Nhân đa thức với đa thức"


Giáo án điện tử môn Toán lớp 8 bài “Nhân đa thức với đa thức” mà thư viện giáo án điện tử VnDoc.com giới thiệu với các bạn dưới đây sẽ giúp học sinh nắm vững quy tắc nhân đa thức với đa thức, biết trình bày phép nhân đa thức với nhiều cách khác nhau...... Giáo án soạn sẵn môn Toán lớp 8 là nguồn tài liệu bổ ích và thiết thực để giáo viên sẵn sàng cho những tiết dạy hiệu quả trên lớp.Giáo án môn Toán Hình học lớp 8BÀI: NHÂN ĐA THỨC VỚI ĐA THỨC


I. Mục tiêu  • Học sinh nắm vững quy tắc nhân đa thức với đa thức.

  • Học sinh biết trình bày phép nhân đa thức theo các cách khác nhau.


II. Chuẩn bị  • Học sinh: Ôn lại quy tắc nhân đơn thức với đa thức.

  • Giáo viên: Chuẩn bị phiếu học tập.


III. Tiến trình dạy và học.pdf GA_toan8_nhan_da_thuc_voi ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
.pdf GA_toan8_nhan_da_thuc_voi ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
.doc GA_toan8_nhan_da_thuc_voi ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download