bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 2:41 PM | Lần xem 624 | Lần tải 1
TiÕt 28:
Gióp ®ì ng­êi khuyÕt tËt
I. Môc tiªu:
1. KiÕn thøc: Ng­êi khuyÕt tËt lµ nh÷ng ng­êi mµ c¬ thÓ , trÝ tuÖ cã phÇn
thiÕu hôt. Hä yÕu ®uèi vµ ph¶i chÞu nhiÒu thiÖt thßi trong cuéc sèng nªn
chóng ta cÇn ph¶i gióp ®ì hä.
2. Kü n¨ng: B­íc
®Çu thùc
hiÖn
hµnh vi gióp ®ì ng­êi khuyÕt
tËt
trong
nh÷ng t×nh huèng cô thÓ.
3. Th¸i ®é: BiÕt th«ng c¶m víi ng­êi khuyÕt tËt. §ång t×nh víi nh÷ng ai biÕt
gióp ®ì ng­êi khuyÕt tËt.
II. §å dïng d¹y häc:
- Tranh ¶nh trong SGK.
- Néi dung truyÖn: Câng b¹n ®i häc.
- PhiÕu th¶o luËn nhãm.
III. Ph­¬ng ph¸p: Quan s¸t, th¶o luËn, ®µm tho¹i…
IV. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
1. Bµi cò:
- NhËn xÐt ®¸nh gi¸.
2.
Bµi míi:
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
1.Giíi thiÖu bµi:
*KÓ chuyÖn: Câng b¹n ®i häc
2. Gi¶ng néi dung:
- HS chó ý l¾ng nghe.
a. Ho¹t ®éng 1:
* Ph©n tÝch truyÖn
- GV kÓ chuyÖn trong SGK
-

Hång
Þ
liÖt
kh«ng
®i
®­îc
. Ho¹t ®éng 2:
nh­ng Hång rÊt muèn ®i häc.
- V× sao Tø ph¶i câng Hång ®i häc?
-

trêi
n¾ng
hay
trêi
m­a,


-
Nh÷ng
chi
tiÕt
nµo
cho
thÊy

nh÷ng h«m èm mÖt. Tø vÉn câng B¹n
kh«ng ng¹i khã, ng¹i khæ ®Ó câng b¹n
®i häc ®Ó b¹n kh«ng mÊt buæi häc.
®i häc?
- C¸c b¹n ®· thay nhau câng Hång ®i
- C¸c b¹n trong líp ®· häc ®­îc ®iÒu
häc.
g× ë Tø?
- Chóng ta cÇn gióp ®ì ng­êi khuyÕt
- Con rót ra ®­îc bµi häc g× qua c©u
tËt.
chuyÖn?
-
Nh÷ng
ng­êi
mÊt
ch©n
tay,
khiÕm
- Nh÷ng ng­êi nh­ thÕ nµo ®­îc gäi
thÞ,
khiÕm
thÝnh,
trÝ
tuÖ
kh«ng
×nh
lµ ng­êi khuyÕt tËt?
th­êng søc khoÎ yÕu…
*
KL:
Chóng
ta
cÇn
gióp
®ì
ng­êi
khuyÕt tËt v× hä lµ nh÷ng ng­êi thiÖt
thßi trong cuéc sèng. NÕu ®­îc gióp
®ì, hä sÏ vui h¬n vµ cuéc sèng ®ì vÊt
v¶ h¬n.
*Th¶o luËn nhãm.
c. Ho¹t ®éng 3:
-
Chia
líp
thµnh
4
nhãm
th¶o
luËn
- YC hs th¶o luËn nhãm ®Ó t×m nh÷ng
vµ ghi ý kiÕn vµo phiÕu TLnhãm:
viÖc
nªn
lµm

kh«ng
nªn
lµm
®èi
- Tr×nh bµy kÕt qu¶ TL
víi ng­êi khuyÕt tËt.
- Nh÷ng viÖc nªn lµm:
- NhËn xÐt ®¸nh gi¸.
+ §Èy xe cho ng­êi bÞ liÖt
+ §­a nh÷ng ng­êi khiÕm thÞ
qua
®­êng.
+ Vui ch¬i víi c¸c b¹n khuyÕt tËt…
* KL: Tuú theo kh¶ n¨ng vµ ®iÒu kiÖn
- Nh÷ng viÖc kh«ng nªn lµm:
cña m×nh mµ c¸c con lµm nh÷ng viÖc
+ Trªu chäc ng­êi khuyÕt tËt.
gióp
®ì
ng­êi
tµn
tËt
cho
phï
hîp.
+ ChÕ giÔu xa l¸nh ng­êi khuyÕt tËt.
Kh«ng
nªn
xa
l¸nh,
thê
¬,
chÕ
giÔu
ng­êi tµn tËt.
3. Cñng cè dÆn dß:
- ChuÈn bÞ bµi sau
- NhËn xÐt tiÕt häc.
bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 2:41 PM


<h2 style="text-align: justify;">Gi&aacute;o &aacute;n b&agrave;i "Gi&uacute;p đỡ người khuyết tật"</h2>
<p style="text-align: justify;"><strong>Để đ&aacute;p ứng nhu cầu tham khảo c&aacute;c gi&aacute;o &aacute;n giảng dạy hay, thư viện gi&aacute;o &aacute;n VnDoc.com xin gửi đến Gi&aacute;o &aacute;n m&ocirc;n Đạo đức lớp 2 b&agrave;i &ldquo;Gi&uacute;p đỡ người khuyết tật&rdquo; d&agrave;nh cho qu&yacute; thầy c&ocirc; l&agrave;m tư liệu. Hi vọng đ&acirc;y sẽ l&agrave; t&agrave;i liệu tham khảo hữu &iacute;ch cho qu&yacute; thầy c&ocirc;.</strong></p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://vndoc.com/giao-an-biet-nhan-loi-va-sua-loi/download"><strong>Gi&aacute;o &aacute;n Biết nhận lỗi v&agrave; sửa lỗi</strong></a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://vndoc.com/giao-an-dao-duc-2-bai-tra-lai-cua-roi/download"><strong>Gi&aacute;o &aacute;n Đạo đức 2 b&agrave;i Trả lại của rơi</strong></a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://vndoc.com/giao-an-dien-tu-bai-bao-ve-loai-vat-co-ich/download"><strong>Gi&aacute;o &aacute;n điện tử b&agrave;i Bảo vệ lo&agrave;i vật c&oacute; &iacute;ch</strong></a></p>
</blockquote>
<h3 style="text-align: center;">B&Agrave;I: GI&Uacute;P ĐỠ NGƯỜI KHUYẾT TẬT</h3>
<p style="text-align: justify;"><strong>I. Mục ti&ecirc;u</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1. Kiến thức:</strong></p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><span style="line-height: 1.5em;">Người khuyết tật l&agrave; những người m&agrave; cơ thể, tr&iacute; tuệ c&oacute; phần thiếu hụt. Họ yếu đuối v&agrave; chịu nhiều thiệt th&ograve;i trong cuộc sống n&ecirc;n ch&uacute;ng ta cần gi&uacute;p đỡ họ.</span></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>2. Kĩ năng:</strong></p>
<ul>
<li><span style="line-height: 1.5em;">Bước đầu h&agrave;nh vi gi&uacute;p đỡ người khuyết tật trong những t&igrave;nh huống cụ thể.</span></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>3. Th&aacute;i độ:</strong></p>
<ul>
<li><span style="line-height: 1.5em;">Biết th&ocirc;ng cảm với người khuyết tật. Đồng t&igrave;nh với ai biết gi&uacute;p đỡ người khuyết tật.&nbsp;</span></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>II. Đồ d&ugrave;ng dạy học</strong></p>
<ul>
<li><span style="line-height: 1.5em;">Tranh ảnh trong SGK.</span></li>
<li><span style="line-height: 1.5em;">Nội dung truyện: C&otilde;ng bạn đi học.</span></li>
<li><span style="line-height: 1.5em;">Phiếu thảo luận nh&oacute;m.</span></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>III. Phương ph&aacute;p:</strong> Quan s&aacute;t, đ&agrave;m thoại, thảo luận.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>IV. Tiến tr&igrave;nh dạy học</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1. B&agrave;i cũ:</strong></p>
<ul>
<li><span style="line-height: 1.5em;">Nhận x&eacute;t, đ&aacute;nh gi&aacute;.</span></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>2. B&agrave;i mới</strong></p>
<table style="width: 100%;" border="1">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;"><strong>Hoạt động của GV</strong></td>
<td style="text-align: center;"><strong>Hoạt động của HS</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>
<p style="text-align: justify;"><strong>1. Giới thiệu b&agrave;i</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2. Giảng nội dung</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>a. Hoạt động 1:&nbsp;</strong></p>
<p style="text-align: justify;">GV kể truyện trong SGK.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>b. Hoạt động 2:</strong></p>
<p style="text-align: justify;">- V&igrave; sao Tứ phải c&otilde;ng Hồng đi học?</p>
<p style="text-align: justify;">- Những chi tiết n&agrave;o cho thấy Tứ kh&ocirc;ng ngại kh&oacute;, ngại khổ c&otilde;ng bạn đi học?</p>
<p style="text-align: justify;">- C&aacute;c bạn trong lớp đ&atilde; học được điều g&igrave; ở Tứ?</p>
<p style="text-align: justify;">- C&aacute;c em r&uacute;t ra được b&agrave;i học g&igrave; qua c&acirc;u chuyện?</p>
<p style="text-align: justify;">- Những người như thế n&agrave;o được gọi l&agrave; người khuyết tật?</p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>*Kết luận:</strong></em> Ch&uacute;ng ta cần gi&uacute;p đỡ người khuyết tật v&igrave; họ l&agrave; những người chịu nhiều thiệt th&ograve;i trong cuộc sống. Nếu gi&uacute;p được họ, họ sẽ vui hơn v&agrave; đỡ vất vả hơn.</p>
</td>
<td>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>*Kể chuyện:</strong></em> C&otilde;ng bạn đi học.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;- Học sinh ch&uacute; &yacute; lắng nghe.</p>
<p style="text-align: justify;">- V&igrave; Hồng bị liệt kh&ocirc;ng đi học được, nhưng Hồng rất muốn đi học.</p>
<p style="text-align: justify;">- D&ugrave; trời nắng hay mưa, d&ugrave; c&oacute; h&ocirc;m ốm mệt, Tứ vẫn c&otilde;ng bạn đi học để kh&ocirc;ng mất buổi học.</p>
<p style="text-align: justify;">- C&aacute;c bạn đ&atilde; thay nhau c&otilde;ng Hồng đi học.</p>
<p style="text-align: justify;">--&gt; Ch&uacute;ng ta cần gi&uacute;p đỡ người khuyết tật.</p>
<p style="text-align: justify;">- &nbsp;Những người mất ch&acirc;n, tay, khiếm thị, khiếm th&iacute;nh, tr&iacute; tuệ kh&ocirc;ng b&igrave;nh thường, sức khỏe yếu...</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
GA_dao_duc2_giup_do_nguoi ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
GA_dao_duc2_giup_do_nguoi ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
GA_dao_duc2_giup_do_nguoi ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download