bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 12:38 PM | Lần xem 348 | Lần tải 23
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ AN TOÀN VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN
1.1. Nội dung của an toàn và bảo mật thông tin
Khi nhu cầu trao đổi thông tin dữ liệu ngày càng lớn và đa dạng, các tiến bộ
về điện tử - viễn thông và công nghệ thông tin không ngừng được phát triển ứng
dụng để nâng cao chất lượng và lưu lượng truyền tin thì các quan niệm ý tưởng
và biện pháp bảo vệ thông tin dữ liệu cũng được đổi mới. Bảo vệ an toàn thông
tin dữ liệu là một chủ đề rộng, có liên quan đến nhiều lĩnh vực và trong thực tế
có thể có rất nhiều phương pháp được thực hiện để bảo vệ an toàn thông tin dữ
liệu. Các phương pháp bảo vệ an toàn thông tin dữ liệu có thể được quy tụ vào
a nhóm sau:
- Bảo vệ an toàn thông tin bằng các biện pháp hành chính.
- Bảo vệ an toàn thông tin bằng các biện pháp kỹ thuật (phần cứng).
- Bảo vệ an toàn thông tin bằng các biện pháp thuật toán (phần mềm).
Ba nhóm trên có thể được ứng dụng riêng rẽ hoặc phối kết hợp. Môi trường
khó bảo vệ an toàn thông tin nhất và cũng là môi trường đối phương dễ xân nhập
nhất đó là môi trường mạng và truyền tin. Biện pháp hiệu quả nhất và kinh tế
nhất hiện nay trên mạng truyền tin và mạng máy tính là biện pháp thuật toán.
An toàn thông tin bao gồm các nội dung sau:
- Tính bí mật: tính kín đáo riêng tư của thông tin
- Tính xác thực của thông tin, bao gồm xác thực đối tác( bài toán nhận
danh), xác thực thông tin trao đổi.
- Tính trách nhiệm: đảm bảo người gửi thông tin không thể thoái thác trách
nhiệm về thông tin mà mình đã gửi.
Để đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu trên đường truyền tin và trên mạng
máy tính có hiệu quả thì điều trước tiên là phải lường trước hoặc dự đoán trước
các khả năng không an toàn, khả năng xâm phạm, các sự cố rủi ro có thể xảy ra
đối với thông tin dữ liệu được lưu trữ và trao đổi trên đường truyền tin cũng như
http://www.ebook.edu.vn
1
trên mạng. Xác định càng chính xác các nguy cơ nói trên thì càng quyết định
được tốt các giải pháp để giảm thiểu các thiệt hại.
Có hai loại hành vi xâm phạm thông tin dữ liệu đó là: vi phạm chủ động và
vi phạm thụ động. Vi phạm thụ động chỉ nhằm mục đích cuối cùng là nắm bắt
được thông tin (đánh cắp thông tin). Việc làm đó có khi không biết được nội
dung cụ thể nhưng có thể dò ra được người gửi, người nhận nhờ thông tin điều
khiển giao thức chứa trong phần đầu các gói tin. Kẻ xâm nhập có thể kiểm tra
được số lượng, độ dài và tần số trao đổi. Vì vậy vi pham thụ động không làm sai
lệch hoặc hủy hoại nội dung thông tin dữ liệu được trao đổi. Vi phạm thụ động
thường khó phát hiện nhưng có thể có những biện pháp ngăn chặn hiệu quả. Vi
phạm chủ động là dạng vi phạm có thể làm thay đổi nội dung, xóa bỏ, làm trễ,
xắp xếp lại thứ tự hoặc làm lặp lại gói tin tại thời điểm đó hoặc sau đó một thời
gian. Vi phạm chủ động có thể thêm vào một số thông tin ngoại lai để làm sai
lệch nội dung thông tin trao đổi. Vi phạm chủ động dễ phát hiện nhưng để ngăn
chặn hiệu quả thì khó khăn hơn nhiều.
Một thực tế là không có một biện pháp
ảo vệ an toàn thông tin dữ liệu nào
là an toàn tuyệt đối. Một hệ thống dù được bảo vệ chắc chắn đến đâu cũng
không
thể đảm bảo là an toàn tuyệt đối.
http://www.ebook.edu.vn
2
1.2. Các chiến lượt an toàn hệ thống :
a.
Giới hạn quyền hạn tối thiểu (Last Privilege):
Đây là chiến lược cơ bản nhất theo nguyên tắc này bất kỳ một đối tượng
nào cùng chỉ có những quyền hạn nhất định đối với tài nguyên mạng, khi thâm
nhập vào mạng đối tượng đó chỉ được sử dụng một số tài nguyên nhất định.
.
Bảo vệ theo chiều sâu (Defence In Depth):
Nguyên tắc này nhắc nhở chúng ta : Không nên dựa vào một chế độ an toàn
nào dù cho chúng rất mạnh, mà nên tạo nhiều cơ chế an toàn để tương hỗ lẫn
nhau.
c.
Nút thắt (Choke Point) :
Tạo ra một “cửa khẩu” hẹp, và chỉ cho phép thông tin đi vào hệ thống của
mình bằng con đường duy nhất chính là “cửa khẩu” này. => phải tổ chức một cơ
cấu kiểm soát và điều khiển thông tin đi qua cửa này.
d.
Điểm nối yếu nhất (Weakest Link) :
Chiến lược này dựa trên nguyên tắc: “ Một dây xích chỉ chắc tại mắt duy
nhất, một
ức tường chỉ cứng tại điểm yếu nhất”
Kẻ phá hoại thường tìm những chỗ yếu nhất của hệ thống để tấn công, do
đó ta cần phải gia cố các yếu điểm của hệ thống. Thông thường chúng ta chỉ
quan tâm đến kẻ tấn công trên mạng hơn là kẻ tiếp cận hệ thống, do đó an toàn
vật lý được coi là yếu điểm nhất trong hệ thống của chúng ta.
e.
Tính toàn cục:
Các hệ thống an toàn đòi hỏi phải có tính toàn cục của các hệ thống cục bộ.
Nếu có một kẻ nào đó có thể bẻ gãy một cơ chế an toàn thì chúng có thể thành
công bằng cách tấn công hệ thống tự do của ai đó và sau đó tấn công hệ thống từ
nội bộ bên trong.
f. Tính đa dạng bảo vệ :Cần phải sử dụng nhiều biện pháp bảo vệ khác
nhau cho hệ thống khác nhau, nếu không có kẻ tấn công vào được một hệ thống
thì chúng cũng dễ dàng tấn công vào các hệ thống khác.
http://www.ebook.edu.vn
3
bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 12:38 PM

Khi nhu cầu trao đổi thông tin dữ liệu ngày càng lớn và đa dạng, các tiến bộ
về điện tử- viễn thông và công nghệ thông tin không ngừng được phát triển ứng
dụng để nâng cao chất lượng và lưu lượng truyền tin thì các quan niệm ý tưởng
và biện pháp bảo vệ thông tin dữ liệu cũng được đổi mới. Bảo vệ an toàn thông
tin dữ liệu là một chủ đề rộng, có liên quan đến nhiều lĩnh vực và trong thực tế
có thể có rất nhiều phương pháp được thực hiện để bảo vệ an toàn thông tin dữ
liệu. Các phương pháp bảo vệ an toàn thông tin dữ liệu có thể được quy tụvào
ba nhóm sau:
- Bảo vệan toàn thông tin bằng các biện pháp hành chính.
- Bảo vệan toàn thông tin bằng các biện pháp kỹthuật (phần cứng).
- Bảo vệan toàn thông tin bằng các biện pháp thuật toán (phần mềm).
.pdf 787050.pdf
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download