bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:39 AM | Lần xem 723 | Lần tải 36
  • Download images Giải mẫu đề thi cuối kỳ - Giải Tích 1 - Đề 3
  • Download images Giải mẫu đề thi cuối kỳ - Giải Tích 1 - Đề 3
  • Download images Giải mẫu đề thi cuối kỳ - Giải Tích 1 - Đề 3
  • Download images Giải mẫu đề thi cuối kỳ - Giải Tích 1 - Đề 3
  • Download images Giải mẫu đề thi cuối kỳ - Giải Tích 1 - Đề 3

p
1
1 1 1
3x 4x 3x 4x
2
p p
p
=
4
p4
 
4
GIƒI MˆU — THI CU¨I Kœ GIƒI TCH 1
B£n quy•n thuºc v• Ng¥n H ng • Thi H B¡ch Khoa HCM
https://www.facebook.com/nganhangdethibkhcm
1
C¥u
1
Kh£o s¡t v
v‡ ç thà h m sŁ:
y = 3 x3 2x2
1.1
H÷îng d¤n gi£i
- T“p x¡c ành cıa h m sŁ: D = R
- Ta vi‚t l⁄i h m sŁ: y = (x3 2x2)3
- ⁄o h m cıa h m sŁ:
2 2
y0 = 3(x3 2x2) 3 (3x2 4x) = 3 3 (x3 2x2)2 = 3 3 x4(x 2)2
1 3x 4
3 3 x(x 2)2
y0 = 0 , x = 3
+ i”m l m ⁄o h m khæng x¡c ành l : x = 0 v
x = 2
- B£ng bi‚n thi¶n:
x
1
0
4
3
2
+1
y0
+

0
+
+
0
0
+1
y
1
3 32
3
- K‚t lu“n:
+ H m sŁ çng bi‚n tr¶n: ( 1;0][ 3;+1
+ H m sŁ nghàch bi‚n tr¶n: 0; 3
1
p
3
3
4
3x 4
1 1
1 2
p
1 1 2
=
)
=
 
p
=
) y =
8
p
p
3 3
+ H m sŁ ⁄t cüc ⁄i t⁄i x = 0 v yC = 0
+ H m sŁ ⁄t cüc ti”u t⁄i x = 3 v yCT = 3 2
- T…m i”m uŁn:
+ Ta câ:
y0 = 3 3 x(x 2)2 = 3(3x 4)x 3 (x 2) 3
+ Logarith hâa 2 v‚:
 
ln(y0) = ln 3 +lnj3x 4j 3lnjxj 3lnjx 2j
y00 3 1 2
y0 3x 4 3x 3(x 2)
27(x2 2x) 3(3x 4)(x 2) 6(3x2 4x)
9x(x 2)(3x 4)
8 00 1 3x 4 8
3x(x 2)(3x 4) 3 3 x(x 2)2 3x(x 2)(3x 4)
) y00 = 9 3 x4(x 2)5
- B£ng x†t i”m uŁn v
d⁄ng ç thà:
x
1
0
2
+1
y00
+
+

- C¡c i”m m
l m cho y00 Œi d§u l
c¡c i”m uŁn.
- C¡c kho£ng m
l m cho y00 mang d§u (+) tøc l
lªm, d§u ( ) l
lçi.
- C¡c i”m °c bi»t dòng ” v‡ ç thà:
x = 0 ) y = 0
x = 4 ) y = 3 32  1;0582
x = 2 ) y = 0
- TI›M CŠN ÙNG:
+ Do t“p x¡c ành cıa h m sŁ l
R n¶n:
2

p
x x
x!1 x!1
p
x!1 x!1
2
2 2
x

1
3
x!1
x!1
2
2
x
) h m sŁ khæng câ ti»m c“n øng.
- TI›M CŠN XI–N:
a = lim 3 x3 2x2 = lim 3 1 2 = 1
"
= lim ( 3 x3 2x2 x) = lim x
!#
3 1 x 1
q
3 1 2 1
= lim = lim q =
x 3 3 1 x 2
) ti»m c“n xi¶n l y = x 3
) khæng câ ti»m c“n ngang.
- ˙ THÀ H€M S¨:
+ L÷u þ l
ta v‡ ti»m c“n xi¶n tr÷îc.
2
C¥u
2
T‰nh di»n t‰ch m°t trÆn xoay t⁄o bði cung
y = e 2 ;0  x  +1
quay quanh tröc Ox.
3
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:39 AM

Đề thi + đáp án bộ môn Giải Tích 1 - ĐH.Bách Khoa
.pdf 775287.pdf
Kích thước: 184.67 kb
Lần tải: 0 lần
Download