bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:41 AM | Lần xem 11294 | Lần tải 3395

QU¢N §éI NH¢N D¢N VIÖT NAM
Bé TæNG THAM M¦U

GIÁO TRÌNH
BåI D¦ìNG KIÕN THøC
QUèC PHßNG - AN NINH
§èI T¦îNG 4ª
Dïng cho c«ng chøc, viªn chøc thuéc khèi bé,
ngµnh trung ­¬ng vµ ë cÊp tØnh, cÊp huyÖn
HÀ NỘI - 2012
BAN BI£N SO¹N

§¹i t¸, PGS. TS. NguyÔn M¹nh H­ëng - Chuyªn ®Ò 1
§¹i t¸, TS. L­u Ngäc Kh¶i - Chuyªn ®Ò 2
§¹i t¸, ThS. §µo V¨n Dông - Chuyªn ®Ò 3
Th­îng t¸, ThS. NguyÔn Xu©n Thu - Chuyªn ®Ò 4
§¹i t¸, PGS. TS. TrÇn §¨ng Thanh - Chuyªn ®Ò 5
§¹i t¸, PGS. TS. Ph¹m Xu©n H¶o - Chuyªn ®Ò 6
§¹i uý, CN. TrÇn ViÕt Th¾ng - Chuyªn ®Ò 7
§¹i t¸, ThS. NguyÔn Quý Cö - Chuyªn ®Ò 8
§¹i t¸, TS. T¹ ViÖt Hïng - Chuyªn ®Ò 9
§¹i t¸, ThS. Hoµng Kh¾c Th«ng - Chuyªn ®Ò 10
MỤC LỤC
Chuyªn ®Ò 1
ChiÕn tranh nh©n d©n ViÖt Nam b¶o vÖ Tæ quèc x· héi chñ nghÜa trong t×nh h×nh míi

Chuyªn ®Ò 2

Phßng, chèng chiÕn l­îc diÔn biÕn hoµ b×nh, b¹o lo¹n lËt ®æ cña c¸c thÕ lùc thï ®Þch ®èi víi c¸ch m¹ng ViÖt Nam

Chuyªn ®Ò 3
Mét sè vÊn ®Ò vÒ kÕt hîp ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi g¾n víi t¨ng c­êng cñng cè quèc phßng – an ninh

Chuyªn ®Ò 4
Qu¶n lý, b¶o vÖ chñ quyÒn biÓn, ®¶o vµ biªn giíi quèc gia ViÖt Nam trong thêi kú míi

Chuyªn ®Ò 5:
X©y dùng, ho¹t ®éng cña lùc l­îng tù vÖ, dù bÞ ®éng viªn c¬ quan ®¸p øng yªu cÇu nhiÖm vô trong t×nh h×nh míi

Chuyªn ®Ò 6
Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n b¶o ®¶m an ninh chÝnh trÞ, t­ t­ëng, v¨n ho¸, kinh tÕ - x· héi trong t×nh h×nh míi

Chuyªn ®Ò 7
(Bæ trî)
Néi dung c¬ b¶n cña LuËt Quèc phßng; LuËt NghÜa vô qu©n sù; LuËt An ninh quèc gia; LuËt D©n qu©n tù vÖ; Ph¸p lÖnh Dù bÞ ®éng viªn

Chuyªn ®Ò 8
(Bæ trî)
Vò khÝ c«ng nghÖ cao vµ c¸ch phßng tr¸nh, ®¸nh tr¶ ®Þch tiÕn c«ng ho¶ lùc b»ng vò khÝ c«ng nghÖ cao

Chuyªn ®Ò 9
(Bæ trî)
Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ d©n téc, t«n gi¸o vµ ®Êu tranh chèng ®Þch lîi dông vÊn ®Ò d©n téc, t«n gi¸o chèng ph¸ c¸ch m¹ng ViÖt Nam

Chuyªn ®Ò 10 (Bæ trî)
C¸c tr¹ng th¸i quèc phßng, t×nh tr¹ng khÈn cÊp vÒ quèc phßng


Chuyªn ®Ò 1
CHIÕN TRANH NH¢N D¢N VIÖT NAM
B¶O VÖ Tæ QUèC X· HéI CHñ NGHÜA TRONG T×NH H×NH MíI
Biªn so¹n: §¹i t¸, PGS. TS NguyÔn M¹nh H­ëng
I. ChiÕn tranh x©m l­îc cña c¸c thÕ lùc ®Õ quèc, thï ®Þch ®èi víi n­íc ta trong t×nh h×nh míi
1. Môc ®Ých, tÝnh chÊt, ®Æc ®iÓm chiÕn tranh x©m l­îc cña c¸c thÕ lùc ®Õ quèc, thï ®Þch ®èi víi ViÖt Nam trong t×nh h×nh míi
a) Môc ®Ých
ChiÕn tranh lµ sù kÕ tôc chÝnh trÞ b»ng thñ ®o¹n b¹o lùc vò trang. V.I.Lªnin chØ râ: “ChiÕn tranh ch¼ng qua chØ lµ chÝnh trÞ tõ ®Çu ®Õn cuèi, chØ lµ sù tiÕp tôc thùc hiÖn còng nh÷ng môc ®Ých... cña c¸c giai cÊp... víi nh÷ng ph­¬ng ph¸p kh¸c mµ th«i”[1], “ChiÕn tranh lµ sù ph¶n ¸nh chÝnh s¸ch ®èi néi mµ n­íc ®ã ®· thi hµnh tr­íc ®©y”[2]. Nghiªn cøu vÒ b¶n chÊt ChiÕn tranh ThÕ giíi lÇn thø I, V.I.Lªnin viÕt: “ChÝnh toµn bé ®­êng lèi chÝnh trÞ cña toµn bé hÖ thèng c¸c quèc gia ë Ch©u ¢u trong mèi quan hÖ kinh tÕ vµ chÝnh trÞ cña c¸c quèc gia ®ã míi lµ c¸i cÇn xem xÐt ®Ó hiÓu ®­îc r»ng ®iÒu tÊt nhiªn, kh«ng thÓ tr¸nh ®­îc lµ hÖ thèng Êy ®· g©y ra cuéc chiÕn tranh hiÖn nay”[3].
LuËn ®iÓm m¸cxÝt vÒ chiÕn tranh vÉn lµ c¬ së ph­¬ng ph¸p luËn khoa häc cho phÐp lý gi¶i b¶n chÊt chÝnh trÞ cña c¸c cuéc chiÕn tranh hiÖn ®¹i vµ môc ®Ých chÝnh trÞ cña chiÕn tranh do c¸c thÕ lùc ®Õ quèc, thï ®Þch tiÕn hµnh chèng ViÖt Nam trong t×nh h×nh míi.
Môc ®Ých chiÕn l­îc c¬ b¶n cña c¸c thÕ lùc ®Õ quèc, thï ®Þch quy ®Þnh môc ®Ých chÝnh trÞ cña cuéc chiÕn tranh mµ chóng ph¸t ®éng chèng ViÖt Nam. Môc ®Ých chiÕn l­îc c¬ b¶n cña c¸c thÕ lùc ®Õ quèc, thï ®Þch lµ x¸c lËp “gi¸ trÞ” cña chóng trªn toµn hµnh tinh, chi phèi ®êi sèng chÝnh trÞ thÕ giíi. B¶n chÊt ph¶n ®éng vµ môc ®Ých chiÕn l­îc c¬ b¶n ®ã ®­îc thùc hiÖn th«ng qua nhiÒu biÖn ph¸p chÝnh trÞ, kinh tÕ, t­ t­ëng, ngo¹i giao... vµ c¶ qu©n sù. Môc ®Ých chÝnh trÞ cña cuéc chiÕn tranh x©m l­îc do c¸c thÕ lùc ®Õ quèc, thï ®Þch tiÕn hµnh chèng n­íc ta lµ nh»m x©m chiÕm ®éc lËp, chñ quyÒn, l·nh thæ, biÓn ®¶o, thñ tiªu ®éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi cña nh©n d©n ta. Môc ®Ých chÝnh trÞ ®ã cã nhiÒu nÐt míi. §ã lµ “c­ìng bøc ý chÝ” cña nh©n d©n ta, buéc §¶ng, Nhµ n­íc vµ nh©n d©n ta phôc tïng ý chÝ, chÊp nhËn ®iÒu kiÖn cña chóng vÒ biªn giíi, ®Êt liÒn, biÓn ®¶o, ®ßi thay ®æi thÓ chÕ chÝnh trÞ, biÕn n­íc ta thµnh n­íc n»m trong quü ®¹o cña chóng.
b) TÝnh chÊt
ChiÕn tranh x©m l­îc do c¸c thÕ lùc ®Õ quèc, thï ®Þch tiÕn hµnh chèng n­íc ta lµ cuéc chiÕn tranh phi nghÜa. TÝnh chÊt ®ã cña chiÕn tranh biÓu hiÖn trªn mÊy vÊn ®Ò chÝnh: mét lµ, ®©y lµ cuéc chiÕn tranh x©m l­îc nh»m chèng mét quèc gia ®éc lËp, cã chñ quyÒn; hai lµ, ®©y lµ cuéc chiÕn tranh chèng l¹i tiÕn bé x· héi; ba lµ, ®©y lµ cuéc chiÕn tranh tr¸i víi ®¹o lý vµ luËt ph¸p quèc tÕ; bèn lµ, ®©y lµ cuéc chiÕn tranh chèng nh©n lo¹i vµ hoµ b×nh thÕ giíi.
ChiÕn tranh diÔn ra hÕt søc ¸c liÖt, tµn khèc vµ huû diÖt lín. Trong cuéc tiÕn c«ng n¨m 1999, Mü vµ ®ång minh ®· phãng h¬n 1.500 tªn löa vµ tªn löa hµnh tr×nh, r¶i h¬n 5.000 tÊn bom vµo c¸c môc tiªu quan träng cña Nam T­ víi ®­¬ng l­îng gÊp h¬n 3 lÇn 2 qu¶ bom nguyªn tö ®· nÐm xuèng NhËt B¶n n¨m 1945[4]. ChiÕn tranh chèng Ir¾c n¨m 2003 còng diÔn ra ¸c liÖt vµ hñy diÖt kh«ng kÐm. §èi víi n­íc ta, nÕu kÎ thï liÒu lÜnh ph¸t ®éng chiÕn tranh x©m l­îc, dï lµ trªn ®Êt liÒn, biÓn ®¶o, hay quy m« lín trªn ph¹m vi c¶ n­íc, th× ®Òu sÏ rÊt ¸c liÖt vµ tµn khèc. CÇn nhËn thøc ®óng tÝnh chÊt ¸c liÖt vµ tµn khèc cña chiÕn tranh ®Ó x¸c ®Þnh quyÕt t©m chiÕn ®Êu, t×m c¸ch ®¸nh tr¶ cã hiÖu qu¶, kh«ng hoang mang lo sî.
c) §Æc ®iÓm
Thø nhÊt, lîi dông c¸c vÊn ®Ò trong néi bé n­íc ta, vÊn ®Ò "d©n téc","t«n gi¸o", “d©n chñ”, “nh©n quyÒn”, tranh chÊp biªn giíi, biÓn ®¶o, t¹o dùng lùc l­îng chÝnh trÞ ®èi lËp ®Ó ph¸t ®éng chiÕn tranh.
Trong lÞch sö chiÕn tranh nh©n lo¹i, cã nhiÒu tr­êng hîp chØ víi nh÷ng sù kiÖn, xung ®ét nhá, chñ nghÜa ®Õ quèc dùng lªn “nguyªn cí” vµ tuyªn bè chiÕn tranh. C¸i míi ë ®©y lµ “nguyªn cí” cô thÓ ®Ó chèng ph¸, ®e däa vµ ph¸t ®éng chiÕn tranh mµ c¸c thÕ lùc ®Õ quèc th­êng lîi dông hiÖn nay lµ c¸c vÊn ®Ò “d©n chñ vµ nh©n quyÒn”, nh÷ng m©u thuÉn néi bé trong mét quèc gia, vÊn ®Ò d©n téc, s¾c téc, t«n gi¸o, c¸c vÊn ®Ò tranh chÊp biªn giíi, biÓn ®¶o. §¹i héi XI cña §¶ng nhËn ®Þnh: "C¸c thÕ lùc thï ®Þch vÉn tiÕp tôc thùc hiÖn ©m m­u "diÔn biÕn hßa b×nh", g©y b¹o lo¹n lËt ®æ, sö dông c¸c chiªu bµi "d©n chñ", "nh©n quyÒn" hßng thay ®æi chÕ ®é chÝnh trÞ ë n­íc ta. Trong néi bé, nh÷ng biÓu hiÖn xa rêi môc tiªu cña chñ nghÜa x· héi, "tù diÔn biÕn", "tù chuyÓn hãa" cã nh÷ng diÔn biÕn phøc t¹p"[5]. Nh÷ng vÊn ®Ò trong néi bé n­íc ta, dï lµ vÊn ®Ò "d©n téc", "t«n gi¸o", nh÷ng vÊn ®Ò tranh chÊp chñ quyÒn biªn giíi, biÓn ®¶o, hay mét vÊn ®Ò nµo kh¸c ®Òu ®­îc ®Þch triÖt ®Ó lîi dông t¹o cí ®Ó can thiÖp vò trang, ph¸t ®éng chiÕn tranh, nÕu thÊy "cÇn thiÕt"; ®ång thêi t¹o dùng lùc l­îng chÝnh trÞ ®èi lËp ë trong n­íc lµm hËu thuÉn cho chóng khi ph¸t ®éng vµ tiÕn hµnh chiÕn tranh. Thùc chÊt, ®ã lµ sù ngôy trang hßng che ®Ëy b¶n chÊt thùc sù cña ®­êng lèi chÝnh trÞ ph¶n ®éng vµ gia t¨ng søc m¹nh cho chóng khi ph¸t ®éng chiÕn tranh, thùc hiÖn môc tiªu x©m ph¹m ®éc lËp, chñ quyÒn, l·nh thæ, thñ tiªu ®éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi cña nh©n d©n ta.
Thø hai, kÕt hîp søc m¹nh qu©n sù víi kinh tÕ vµ ngo¹i giao, lîi dông, thao tóng c¸c tæ chøc quèc tÕ, ®Æc biÖt lµ Liªn hîp quèc vµ tËp hîp ®ång minh.
KÕt hîp søc m¹nh qu©n sù víi kinh tÕ vµ ngo¹i giao lµ mét ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña cuéc chiÕn tranh x©m l­îc n­íc ta cña c¸c thÕ lùc hiÕu chiÕn, thï ®Þch. Víi tiÒm lùc qu©n sù vµ kinh tÕ, víi nh÷ng thñ ®o¹n nham hiÓm vÒ ngo¹i giao, kÎ ®Þch võa nh»m t¹o nªn søc m¹nh tæng hîp ¸p ®¶o cho chóng, võa nh»m c« lËp cuéc chiÕn ®Êu chèng x©m l­îc cña nh©n d©n ta. Tõ khi thµnh lËp ®Õn nay, Liªn hîp quèc ngµy cµng thÓ hiÖn víi t­ c¸ch lµ tæ chøc quèc tÕ lín nhÊt vµ cã uy tÝn nhÊt trªn thÕ giíi. D­íi danh nghÜa Liªn hîp quèc, lùc l­îng cña Mü can thiÖp kh¾p n¬i, thùc chÊt lµ Mü thao tóng Liªn hîp quèc vµ Héi ®ång B¶o an nh»m t¨ng thªm søc m¹nh vµ t¹o c¬ së ph¸p lý cho hµnh ®éng x©m l­îc cña chóng. TiÕn hµnh chiÕn tranh x©m l­îc ViÖt Nam, c¸c thÕ lùc ®Õ quèc, thï ®Þch sÏ lîi dông nhiÒu tæ chøc quèc tÕ, kÓ c¶ c¸c thiÕt chÕ kinh tÕ, tµi chÝnh thÕ giíi, ®Æc biÖt lµ Liªn hîp quèc ®Ó “can dù”, ra nghÞ quyÕt trõng ph¹t, nh­ng khi cÇn thiÕt cã thÓ l¹i “bá qua” Liªn hîp quèc, bÊt chÊp c«ng ph¸p vµ d­ luËn quèc tÕ, tiÕn c«ng vò lùc ®Ó ®¹t môc tiªu; vµ khi kÕt thóc chiÕn tranh l¹i sö dông tæ chøc nµy ®øng ra dµn xÕp theo ý ®Þnh cña chóng. §©y lµ thñ ®o¹n võa th©m ®éc, võa ngang ng­îc, nh»m t¹o c¬ së "ph¸p lý" vµ ¸p lùc chÝnh trÞ, ngo¹i giao ®Ó c« lËp, g©y khã kh¨n vµ thÕ bÊt lîi ®èi víi chóng ta.
TiÕn hµnh chiÕn tranh x©m l­îc ViÖt Nam, c¸c thÕ lùc ®Õ quèc, thï ®Þch sÏ ra søc tËp hîp lùc l­îng vµ sö dông ®ång minh tham gia trùc tiÕp.
VÊn ®Ò “®ång minh” nh­ lµ mét ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c thÕ lùc ®Õ quèc, thï ®Þch tÝnh to¸n khi ph¸t ®éng chiÕn tranh x©m l­îc ViÖt Nam. Sö dông “søc m¹nh ®ång minh” kh«ng nh÷ng lµm t¨ng thªm søc m¹nh vµ hËu thuÉn cho chóng, mµ cßn lµm cho n­íc ta dÔ bÞ c« lËp vµ khã kh¨n trong viÖc chèng tr¶. Trong vÊn ®Ò tËp hîp ®ång minh, mçi ®èi t­îng cô thÓ vµ trong mçi t×nh huèng chiÕn tranh cô thÓ, th× vÊn ®Ò ®ång minh l¹i ®Æt ra cã sù kh¸c nhau.
Thø ba, sö dông vò khÝ, trang bÞ kü thuËt hiÖn ®¹i.
Nh÷ng vò khÝ, trang bÞ sö dông trong chiÕn tranh bao gåm nh÷ng chñng lo¹i c¬ b¶n: hÖ thèng viÔn th«ng ®Þnh vÞ toµn cÇu (GPS), c¸c lo¹i tªn löa ®­êng, vò khÝ “th«ng minh”... ®­îc phãng tõ xa tíi c¸c môc tiªu ®· ®­îc tÝnh to¸n tõ tr­íc; c¸c m¸y bay chiÕn ®Êu hiÖn ®¹i, tµu chiÕn, tµu ngÇm chiÕn l­îc hiÖn ®¹i... §Æc ®iÓm chñ yÕu vµ chung nhÊt cña c¸c lo¹i vò khÝ c«ng nghÖ cao lµ tÇm b¾n xa, ®é chÝnh x¸c cao, søc huû diÖt lín vµ chi phÝ hÕt søc tèn kÐm. §iÒu ®ã lµm cho chiÕn tranh diÔn ra víi c­êng ®é cao, tèc ®é nhanh, quy m« chiÕn tr­êng ®­îc më réng tèi ®a, thêi gian tiÕn hµnh chiÕn tranh ®­îc rót ng¾n ®¸ng kÓ, chØ tÝnh b»ng th¸ng, b»ng ngµy, thËm chÝ b»ng giê. Do ®ã, chiÕn tranh cµng trë nªn khèc liÖt, sù tæn thÊt vÒ ng­êi vµ cña lµ v« cïng lín.
Khi tiÕn c«ng n­íc ta, chóng triÖt ®Ó tËn dông ­u thÕ vò khÝ, ph­¬ng tiÖn hiÖn ®¹i, sö dông háa lùc kh«ng qu©n, tªn löa, ph¸o h¹m, tµu chiÕn, tµu ngÇm c¸c lo¹i kÕt hîp víi c¸c lo¹i vò khÝ, ph­¬ng tiÖn th«ng th­êng, ®¸nh m¹nh ngay tõ ®Çu, ®¸nh liªn tôc ngµy ®ªm, lµm mÊt ý chÝ ®Ò kh¸ng cña qu©n vµ d©n ta, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho chóng nhanh chãng ®¸nh chiÕm nh÷ng môc tiªu quan träng, chiÕm ®Êt, biªn giíi, biÓn ®¶o, tiªu diÖt vµ lµm tan r· lùc l­îng vò trang ta, buéc §¶ng, Nhµ n­íc ta khuÊt phôc, giµnh th¾ng lîi chiÕn tranh.
Thø t­, thùc hiÖn ph­¬ng ch©m ®¸nh nhanh, gi¶i quyÕt nhanh, kÕt hîp truyÒn thèng víi phi truyÒn thèng, kh«ng ®Ó bÞ sa lÇy, h¹n chÕ thiÖt h¹i vÒ sinh lùc.
§¸nh nhanh, th¾ng nhanh lµ ph­¬ng ch©m t¸c chiÕn chñ ®¹o, ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch nghiªm ngÆt trong chiÕn tranh. §©y lµ ®Æc ®iÓm c¬ b¶n vÒ nghÖ thuËt vµ ph­¬ng ch©m tiÕn hµnh chiÕn tranh do c¸c thÕ lùc ®Õ quèc, thï ®Þch x©m l­îc n­íc ta. Sù ph¸t triÓn cña vò khÝ trang bÞ dÉn ®Õn sù biÕn ®æi vÒ nghÖ thuËt vµ ph­¬ng thøc tiÕn hµnh chiÕn tranh. NghÖ thuËt vµ ph­¬ng thøc tiÕn hµnh chiÕn tranh kÕt hîp truyÒn thèng víi phi truyÒn thèng, cã nh÷ng thay ®æi c¨n b¶n so víi tr­íc kia, theo h­íng gi¶m ®Õn møc tèi thiÓu sè l­îng qu©n lÝnh tham chiÕn, tr¸nh th­¬ng vong vÒ ng­êi ®èi víi ®Þch ë møc thÊp nhÊt, nh­ng søc m¹nh chiÕn ®Êu l¹i ë møc cao nhÊt, cè g¾ng kh«ng ®Ó bÞ sa lÇy.
Ph­¬ng thøc tiÕn hµnh chiÕn tranh kh«ng dùa vµo khuynh h­íng sè l­îng nhiÒu hay Ýt vÒ qu©n lÝnh, mµ chñ yÕu dùa vµo vò khÝ, trang bÞ ®­îc sö dông trong chiÕn tranh. TÇm b¾n xa, ®é chÝnh x¸c cao, søc huû diÖt lín cña c¸c lo¹i vò khÝ hiÖn ®¹i lµ c¬ së thuËn lîi cho viÖc thùc hiÖn theo ph­¬ng thøc nµy. §Þch sÏ thùc hiÖn tiÕn c«ng tõ xa, kh«ng tiÕp xóc, ®Æt nh©n d©n vµ qu©n ®éi ta trong tr¹ng th¸i kh«ng an toµn, lu«n bÞ uy hiÕp, dï kh«ng thÊy ®Þch trùc tiÕp; sö dông binh lùc víi møc ®é cÇn thiÕt, tiÕn qu©n trªn bé nh»m gi¶i quyÕt chiÕn tranh víi sù hç trî cña c¸c lo¹i vò khÝ, trang bÞ hiÖn ®¹i (trong tÊn c«ng Ir¾c n¨m 2003, Liªn qu©n Mü - Anh ®­îc huy ®éng h¬n 250.000 qu©n); hoÆc dïng qu©n ®éi vµ lùc l­îng ®ång minh kÕt hîp víi c¸c lo¹i vò khÝ hiÖn ®¹i tiÕn c«ng quyÕt liÖt vµo nh÷ng vÞ trÝ xung yÕu, vµo lùc l­îng vò trang ta nh»m x©m chiÕm biªn giíi, l·nh thæ, biÓn ®¶o.
2. §iÓm m¹nh vµ h¹n chÕ chiÕn tranh x©m l­îc cña c¸c thÕ lùc ®Õ quèc, thï ®Þch
a) §iÓm m¹nh
C¸c thÕ lùc ®Õ quèc, thï ®Þch cã tiÒm lùc kinh tÕ, qu©n sù m¹nh, trang bÞ vò khÝ kü thuËt hiÖn ®¹i; lîi dông, chi phèi ®­îc mét sè tæ chøc quèc tÕ, Liªn hîp quèc vµ tËp hîp ®ång minh; lËp ®­îc c¸c c¨n cø qu©n sù trªn mét sè n­íc; cã sù cÊu kÕt víi c¸c lùc l­îng ph¶n ®éng ng­êi ViÖt vµ ë mét sè n­íc trong khu vùc §«ng Nam ¸.
b) H¹n chÕ
ChiÕn tranh x©m l­îc do c¸c thÕ lùc ®Õ quèc, thï ®Þch tiÕn hµnh chèng n­íc ta lµ cuéc chiÕn tranh hoµn toµn phi nghÜa, ph¶n nh©n ®¹o, nhÊt ®Þnh sÏ gÆp ph¶i sù ph¶n ®èi cña nh©n d©n yªu chuéng hoµ b×nh trªn thÕ giíi, cña nh©n d©n nh÷ng n­íc ®ång minh vµ cña chÝnh nh©n d©n n­íc chóng, g©y khã kh¨n cho chóng trong viÖc huy ®éng søc ng­êi, søc cña vµ tranh thñ sù ñng hé quèc tÕ cho chiÕn tranh. Cuéc chiÕn tranh nµy sÏ vÊp ph¶i sù chèng tr¶ quyÕt liÖt, ý chÝ quyÕt t©m b¶o vÖ ®éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi cña toµn §¶ng, toµn d©n vµ toµn qu©n ta.
Dï ë tr×nh ®é c«ng nghÖ cao nh­ thÕ nµo, c¸c lo¹i vò khÝ ®Òu cã nh­îc ®iÓm vµ h¹n chÕ nhÊt ®Þnh. TÝnh n¨ng, t¸c dông cña vò khÝ sÏ kÐm hiÖu qu¶ trong ®iÒu kiÖn ®Þa lý, thêi tiÕt kh«ng thuËn lîi. ViÖc chi phÝ cho chiÕn tranh hÕt søc tèn kÐm, g©y nhiÒu khã kh¨n cho ®Þch, dï ®ã lµ tªn ®Õ quèc cã tiÒm lùc kinh tÕ hïng m¹nh nhÊt.
ChiÕn tranh x©m l­îc cña ®Þch, dï trong t×nh huèng chiÕn tranh nµo, còng ®Òu vÊp ph¶i nhiÒu khã kh¨n, th¸ch thøc khi ph¶i ®èi chäi víi con ng­êi ViÖt Nam, chiÕn tranh nh©n d©n vµ c¸ch ®¸nh ViÖt Nam. D©n téc ViÖt Nam lµ mét d©n téc anh hïng, nh©n d©n ViÖt Nam dòng c¶m, bÊt khuÊt, ®oµn kÕt xung quanh §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam thùc hiÖn chiÕn tranh nh©n d©n, víi nhiÒu c¸nh ®¸nh m­u trÝ, s¸ng t¹o, quyÕt t©m chiÕn ®Êu ®Õn cïng b¶o vÖ ®éc lËp d©n téc vµ chÕ ®é x· héi chñ nghÜa. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh tõng nhËn ®Þnh: “Kh«ng qu©n ®éi nµo, khÝ giíi nµo cã thÓ ®¸nh ng· ®­îc tinh thÇn hy sinh cña toµn thÓ mét d©n téc”[6]. Ph¶i ®èi chäi víi víi mét cuéc chiÕn tranh nh©n d©n, víi mét d©n téc ®Çy quyÕt t©m nh­ thÕ, th× chiÕn tranh x©m l­îc cña ®Þch sÏ gÆp nhiÒu khã kh¨n kh«ng dÔ dµng kh¾c phôc, vò khÝ c«ng nghÖ cao kh«ng thÓ ph¸t huy ®Çy ®ñ t¸c dông, ph­¬ng ch©m ®¸nh nhanh, th¾ng nhanh sÏ béc lé h¹n chÕ vµ nhanh chãng bÞ ph¸ s¶n, tÝnh chÊt phi nghÜa, ph¶n nh©n ®¹o cña ®Þch ngµy cµng bÞ lé râ. KÎ thï ph¸t ®éng chiÕn tranh x©m l­îc n­íc ta, th× chóng tù chuèc lÊy mét kh¶ n¨ng thÊt b¹i tiÒm tµng.
II. Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ chiÕn tranh nh©n d©n ViÖt Nam b¶o vÖ Tæ quèc x· héi chñ nghÜa
1. Kh¸i niÖm, môc ®Ých, tÝnh chÊt, ®Æc ®iÓm chiÕn tranh nh©n d©n ViÖt Nam b¶o vÖ Tæ quèc x· héi chñ nghÜa
a) Kh¸i niÖm
VÒ chiÕn tranh nh©n d©n vµ chiÕn tranh nh©n d©n ViÖt Nam, Tõ ®iÓn B¸ch khoa qu©n sù ViÖt Nam viÕt: “ChiÕn tranh nh©n d©n, chiÕn tranh do ®«ng ®¶o quÇn chóng nh©n d©n tiÕn hµnh, cã lùc l­îng vò trang lµm nßng cèt, d­íi sù l·nh ®¹o cña giai cÊp c¸ch m¹ng hoÆc lùc l­îng x· héi tiÕn bé b»ng mäi lo¹i vò khÝ (th« s¬, hiÖn ®¹i), tiÕn hµnh d­íi nhiÒu h×nh thøc ®Ó chèng x©m l­îc hoÆc ¸ch ¸p bøc thèng trÞ trong n­íc. Môc ®Ých chÝnh trÞ cña chiÕn tranh nh©n d©n cµng triÖt ®Ó, sù l·nh ®¹o cµng ®óng ®¾n th× lùc l­îng tham gia cµng ®«ng ®¶o, m¹nh mÏ. Søc m¹nh vµ nghÖ thuËt cña chiÕn tranh nh©n d©n t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c d©n téc nhá cã thÓ ®¸nh th¾ng nh÷ng kÎ thï x©m l­îc cã qu©n ®éi ®«ng vµ m¹nh h¬n. Nh©n d©n ViÖt Nam cã truyÒn thèng tiÕn hµnh chiÕn tranh nh©n d©n gi¶i phãng d©n téc, b¶o vÖ tæ quèc, ®· chiÕn th¾ng c¸c ®éi qu©n x©m l­îc lín m¹nh cña c¸c triÒu ®¹i phong kiÕn n­íc ngoµi trong c¸c thÕ kû tr­íc vµ cña thùc d©n Ph¸p, ®Õ quèc Mü trong thÕ kû 20”[7]; “Trong thêi ®¹i míi, trªn c¬ së kÕt hîp ®óng ®¾n häc thuyÕt M¸c - Lªnin vÒ chiÕn tranh vµ qu©n ®éi víi di s¶n, truyÒn thèng qu©n sù cña d©n téc, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh vµ §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ®· ®­a chiÕn tranh nh©n d©n ViÖt Nam ph¸t triÓn lªn mét tr×nh ®é míi, mét chÊt l­îng míi cao h¬n, trë thµnh cuéc chiÕn tranh toµn d©n, toµn diÖn. Môc tiªu gi¶i phãng d©n téc kÕt hîp chÆt chÏ víi môc tiªu gi¶i phãng triÖt ®Ó nh©n d©n lao ®éng, kÕt hîp ®éc lËp d©n téc víi chñ nghÜa x· héi lµm cho chiÕn tranh nh©n d©n ViÖt Nam mang tÝnh chÊt “cña d©n, do d©n, v× d©n” ®Çy ®ñ vµ s©u s¾c nhÊt”[8].
Nh­ vËy, chiÕn tranh nh©n d©n lµ cuéc chiÕn tranh do ®«ng ®¶o nh©n d©n tiÕn hµnh v× lîi Ých cña nh©n d©n, cã lùc l­îng vò trang lµm nßng cèt, d­íi sù l·nh ®¹o, tæ chøc cña nhµ n­íc, ®¸nh ®Þch toµn diÖn, sö dông mäi h×nh thøc vµ biÖn ph¸p t¸c chiÕn, ®Ó giµnh th¾ng lîi.
ChiÕn tranh nh©n d©n ViÖt Nam b¶o vÖ Tæ quèc x· héi chñ nghÜa trong t×nh h×nh míi lµ cuéc chiÕn tranh do toµn thÓ nh©n d©n ViÖt Nam tiÕn hµnh, lùc l­îng vò trang nh©n d©n lµm nßng cèt, d­íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam, sù ®iÒu hµnh cña Nhµ n­íc x· héi chñ nghÜa chèng chiÕn tranh x©m l­îc cña thÕ lùc ®Õ quèc, thï ®Þch; trªn c¬ së ph¸t huy søc m¹nh tæng hîp toµn d©n téc kÕt hîp víi søc m¹nh thêi ®¹i, sö dông c¸c lo¹i vò khÝ, ph­¬ng tiÖn, thùc hiÖn tæng hîp c¸c h×nh thøc, biÖn ph¸p tiÕn hµnh chiÕn tranh vµ t¸c chiÕn, nh»m ®¸nh b¹i ý chÝ x©m l­îc cña kÎ thï, b¶o vÖ v÷ng ch¾c ®éc lËp, chñ quyÒn, thèng nhÊt, toµn vÑn l·nh thæ vµ chÕ ®é x· héi chñ nghÜa cña ViÖt Nam.
b) Môc ®Ých
ChiÕn tranh nh©n d©n ViÖt Nam b¶o vÖ Tæ quèc ViÖt Nam x· héi chñ nghÜa trong t×nh h×nh míi nh»m thùc hiÖn th¾ng lîi môc tiªu, nhiÖm vô quèc phßng - an ninh, b¶o vÖ v÷ng ch¾c Tæ quèc ViÖt Nam x· héi chñ nghÜa: “B¶o vÖ v÷ng ch¾c ®éc lËp, chñ quyÒn, thèng nhÊt, toµn vÑn l·nh thæ cña Tæ quèc, b¶o vÖ §¶ng, Nhµ n­íc, nh©n d©n vµ chÕ ®é x· héi chñ nghÜa, gi÷ v÷ng hßa b×nh, æn ®Þnh chÝnh trÞ, b¶o ®¶m an ninh quèc gia vµ trËt tù, an toµn x· héi; chñ ®éng ng¨n chÆn, lµm thÊt b¹i mäi ©m m­u vµ hµnh ®éng chèng ph¸ cña c¸c thÕ lùc thï ®Þch ®èi víi sù nghiÖp c¸ch m¹ng cña nh©n d©n ta”[9]. Nãi mét c¸ch kh¸i qu¸t, ®ã lµ b¶o vÖ v÷ng ch¾c ®éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi cña n­íc ta.
Môc ®Ých chÝnh trÞ cô thÓ cña chiÕn tranh nh©n d©n gi¶i phãng d©n téc vµ chiÕn tranh nh©n d©n ViÖt Nam b¶o vÖ Tæ quèc x· héi chñ nghÜa cã sù kh¸c nhau. Trong c¸c cuéc kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p, chèng ®Õ quèc Mü x©m l­îc ë thÕ kû XX, ngän cê ®éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi lµ “sîi chØ ®á xuyªn suèt”, lµ môc ®Ých vµ ®éng lùc c¬ b¶n, nh­ng môc tiªu chÝnh trÞ trùc tiÕp cña c¸c cuéc kh¸ng chiÕn Êy l¹i nh»m gi¶i phãng d©n téc, gi¶i phãng hoµn toµn miÒn Nam, thèng nhÊt Tæ quèc, t¹o tiÒn ®Ò ®­a c¶ n­íc ®i lªn chñ nghÜa x· héi. Môc ®Ých chÝnh trÞ cña chiÕn tranh nh©n d©n ViÖt Nam b¶o vÖ Tæ quèc x· héi chñ nghÜa trong t×nh h×nh míi ®­îc biÓu hiÖn cô thÓ ë viÖc b¶o vÖ ®éc lËp, chñ quyÒn, thèng nhÊt, toµn vÑn l·nh thæ, biªn giíi, biÓn ®¶o vµ chÕ ®é x· héi chñ nghÜa; gi÷ v÷ng môc tiªu d©n giµu, n­íc m¹nh, d©n chñ, c«ng b»ng, v¨n minh mµ §¶ng vµ nh©n d©n ta ®ang phÊn ®Êu.
c. TÝnh chÊt
ChiÕn tranh nh©n d©n ViÖt Nam b¶o vÖ Tæ quèc x· héi chñ nghÜa lµ cuéc chiÕn tranh chÝnh nghÜa, tù vÖ, c¸ch m¹ng.
ChiÕn tranh nh©n d©n ViÖt Nam b¶o vÖ Tæ quèc x· héi chñ nghÜa lµ cuéc chiÕn tranh chÝnh nghÜa, tù vÖ, c¸ch m¹ng do nh©n d©n ViÖt Nam tiÕn hµnh d­íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam, nh»m b¶o vÖ v÷ng ch¾c Tæ quèc x· héi chñ nghÜa.
TÝnh chÊt chÝnh nghÜa, tù vÖ, c¸ch m¹ng cña chiÕn tranh nh©n d©n ViÖt Nam b¶o vÖ Tæ quèc x· héi chñ nghÜa thÓ hiÖn ë chç: thø nhÊt, lµ cuéc chiÕn tranh nh»m b¶o vÖ ®éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi, b¶o vÖ cuéc sèng vµ h¹nh phóc cña nh©n d©n; thø hai, lµ cuéc chiÕn tranh chèng c¸c thÕ lùc ®Õ quèc, hiÕu chiÕn ph¶n ®éng trªn thÕ giíi, gãp phÇn b¶o vÖ hßa b×nh vµ an ninh thÕ giíi.
ChiÕn tranh nh©n d©n b¶o vÖ Tæ quèc ViÖt Nam x· héi chñ nghÜa lµ chiÕn tranh toµn d©n, toµn diÖn.
§©y lµ nÐt ®Æc s¾c cña chiÕn tranh nh©n d©n ViÖt Nam b¶o vÖ Tæ quèc x· héi chñ nghÜa, lµ c¬ së nguån søc m¹nh v« tËn cña nh©n d©n ta trong chiÕn tranh, nã quyÕt ®Þnh ®Õn viÖc huy ®éng lùc l­îng vËt chÊt, tinh thÇn t¹o thµnh søc m¹nh tæng hîp cña c¶ n­íc ®¸nh giÆc, ®ång thêi ®­îc sù ®ång t×nh, ñng hé cña nh©n d©n tiÕn bé trªn thÕ giíi, kÓ c¶ nh©n d©n n­íc ®i x©m l­îc. Cuéc chiÕn tranh nµy cã sù tham gia ®«ng ®¶o cña tÊt c¶ c¸c tÇng líp nh©n d©n, cña mäi ng­êi d©n ViÖt Nam ë trong n­íc vµ ng­êi ViÖt Nam ®Þnh c­, sinh sèng ë n­íc ngoµi. §ã lµ cuéc chiÕn tranh v× nh©n d©n vµ do nh©n d©n tiÕn hµnh, ®¸nh ®Þch toµn diÖn trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc ®Ó thùc hiÖn môc ®Ých chÝnh trÞ cña chiÕn tranh nh©n d©n lµ b¶o vÖ v÷ng ch¾c Tæ quèc ViÖt Nam x· héi chñ nghÜa trong bÊt cø t×nh huèng nµo. Thùc hiÖn môc tiªu chiÕn l­îc lµ tiªu diÖt vµ ®Ëp tan lùc l­îng b¹o lo¹n, tiªu hao, tiªu diÖt, ®¸nh b¹i ý chÝ x©m l­îc cña ®Þch, gi÷ v÷ng ®éc lËp, chñ quyÒn, toµn vÑn l·nh thæ, sù l·nh ®¹o, ®iÒu hµnh cña §¶ng Céng s¶n vµ Nhµ n­íc x· héi chñ nghÜa, gi÷ v÷ng ®Þa bµn, b¶o vÖ d©n, b¶o vÖ tiÒm lùc mäi mÆt cña ®Êt n­íc, giµnh th¾ng lîi cho chiÕn tranh.
ChiÕn tranh nh©n d©n ViÖt Nam b¶o vÖ Tæ quèc x· héi chñ nghÜa mang tÝnh chÊt ®éc lËp, tù chñ, tù c­êng.
ChiÕn tranh nh©n d©n ViÖt Nam b¶o vÖ Tæ quèc x· héi chñ nghÜa lµ mét cuéc chiÕn tranh ®éc lËp, tù chñ, tù c­êng ®Ó b¶o vÖ v÷ng ch¾c Tæ quèc ViÖt Nam x· héi chñ nghÜa trong mäi t×nh huèng. Trong t×nh h×nh míi, tr­íc nh÷ng diÔn biÕn phøc t¹p cña cuéc ®Êu tranh d©n téc, ®Êu tranh giai cÊp, cña t×nh h×nh chÝnh trÞ - qu©n sù trªn thÕ giíi, tÝnh chÊt ®éc lËp, tù chñ, tù c­êng cña chiÕn tranh nh©n d©n ViÖt Nam b¶o vÖ Tæ quèc x· héi chñ nghÜa cµng ®­îc ®Ò cao vµ thÓ hiÖn s©u s¾c. T­ t­ëng ®éc lËp, tù chñ, “dùa vµo søc m×nh lµ chÝnh” cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh trong c¸c cuéc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p, chèng Mü tr­íc kia, ®­îc ph¸t huy cao ®é trong ®iÒu kiÖn míi. §¶ng, Nhµ n­íc vµ nh©n d©n ta nªu cao ý chÝ quyÕt t©m, tinh thÇn ®éc lËp, tù chñ, tù c­êng cña toµn d©n téc kÕt hîp víi søc m¹nh thêi ®¹i, t¹o søc m¹nh tæng hîp lín nhÊt ®Ó giµnh th¾ng lîi cho chiÕn tranh.
d) §Æc ®iÓm
ChiÕn tranh nh©n d©n ViÖt Nam b¶o vÖ Tæ quèc x· héi chñ nghÜa trong t×nh h×nh míi cã nh÷ng ®Æc ®iÓm nh­ sau:
Mét lµ, chiÕn tranh nh©n d©n ViÖt Nam b¶o vÖ Tæ quèc x· héi chñ nghÜa ph¶i chèng chiÕn tranh x©m l­îc cña c¸c thÕ lùc ®Õ quèc, thï ®Þch cã tiÒm lùc kinh tÕ, qu©n sù, khoa häc c«ng nghÖ m¹nh.
§©y lµ ®Æc ®iÓm c¬ b¶n vÒ ®èi t­îng cña chiÕn tranh nh©n d©n ViÖt Nam b¶o vÖ Tæ quèc x· héi chñ nghÜa trong t×nh h×nh míi. ChiÕn tranh x©m l­îc ViÖt Nam lµ do c¸c thÕ lùc ®Õ quèc, thï ®Þch tiÕn hµnh; c¸c thÕ lùc ®Õ quèc, thï ®Þch sÏ liªn kÕt víi nhau thµnh liªn minh x©m l­îc. Liªn minh x©m l­îc ®ã cã thÓ ®­îc "mÖnh danh" lµ "®¹i diÖn" cho quèc tÕ, cho tæ chøc quèc tÕ lín nhÊt lµ Liªn hîp quèc, cho nªn cµng nguy hiÓm. Nh÷ng cuéc tiÕn c«ng x©m l­îc Nam T­ n¨m 1999 vµ Ir¾c n¨m 2003, còng nh­ viÖc duy tr× qu©n sù ë ®ã cho ®Õn nay, ®· chøng minh søc m¹nh vµ tÝnh nguy hiÓm cña liªn minh ®Õ quèc x©m l­îc trong thêi ®¹i míi.
§iÒu ®¸ng chó ý lµ, khi tiÕn hµnh chiÕn tranh x©m l­îc ViÖt Nam, kÎ thï sÏ sö dông vò khÝ víi tr×nh ®é c«ng nghÖ cao kh«ng chØ nh­ chóng ®· tõng sö dông ë c¸c cuéc chiÕn chèng Nam T­, Ir¾c vµ Li Bi, mµ cßn cã nhiÒu thÕ hÖ vò khÝ trang bÞ míi cã tr×nh ®é c«ng nghÖ cao h¬n. Mét liªn minh ®Õ quèc x©m l­îc khæng lå víi viÖc sö dông vò khÝ c«ng nghÖ cao, hiÖn ®¹i lµm cho chiÕn tranh x©m l­îc cña chóng ®èi víi n­íc ta cµng trë lªn nguy hiÓm, tµn khèc vµ ¸c liÖt. NÕu thùc hiÖn chiÕn tranh x©m lÊn biªn giíi, biÓn ®¶o th× tiÒm lùc kinh tÕ, qu©n sù vµ vò khÝ trang bÞ cña ®Þch vÉn v­ît tréi so víi ta.
H¬n n÷a, trong ®iÒu kiÖn chiÕn tranh, sù hËu thuÉn quèc tÕ ®èi víi cuéc chiÕn tranh cña nh©n d©n ta kh«ng cßn nh­ tr­íc kia, khi mµ so s¸nh lùc l­îng trªn thÕ giíi cßn cã lîi cho c¸c thÕ lùc ®Õ quèc, thï ®Þch. ChiÕn tranh nh©n d©n ViÖt Nam ph¶i chèng l¹i kÎ thï nh­ vËy, ph¶i t¸c chiÕn víi mét ®èi t­îng nh­ vËy, trong t×nh h×nh nh­ vËy, nªn thùc sù khã kh¨n vµ ¸c liÖt h¬n so víi c¸c cuéc chiÕn tranh gi¶i phãng d©n téc mµ nh©n d©n ta tõng tiÕn hµnh tr­íc ®ã. §iÒu ®ã cho thÊy nh÷ng bÊt lîi lín ®èi víi chóng ta khi buéc ph¶i tiÕn hµnh chiÕn tranh nh©n d©n b¶o vÖ Tæ quèc, ®Æc biÖt lµ vÒ so s¸nh lùc l­îng.
Hai lµ, chiÕn tranh nh©n d©n ViÖt Nam b¶o vÖ Tæ quèc x· héi chñ nghÜa trong t×nh h×nh míi lµ cuéc chiÕn tranh nh»m môc tiªu gi÷ v÷ng ®éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi ë ViÖt Nam.
LuËn ®iÓm chiÕn tranh lµ sù kÕ tôc cña chÝnh trÞ b»ng thñ ®o¹n b¹o lùc vÉn gi÷ nguyªn gi¸ trÞ trong thêi ®¹i ngµy nay. Sù ph¸t triÓn cña c¸ch m¹ng khoa häc c«ng nghÖ, ®Æc biÖt trªn lÜnh vùc qu©n sù, dï cã diÔn ra hÕt søc m¹nh mÏ, mµ hiÖn nay chóng ta ch­a cã thÓ tiªn l­îng vµ ph©n tÝch hÕt ®­îc nh÷ng t¸c ®éng cña nã ®Õn chiÕn tranh, còng kh«ng dÉn ®Õn sù thay ®æi vÒ nguån gèc, b¶n chÊt, tÝnh chÊt cña chiÕn tranh. Vò khÝ c«ng nghÖ cao mµ c¸c cuéc chiÕn tranh sö dông dï cã hiÖn ®¹i thÕ nµo ch¨ng n÷a nh­ng chóng vÉn chØ lµ ph­¬ng tiÖn, c«ng cô ®Ó tiÕn hµnh chiÕn tranh.
Ph¸t ®éng chiÕn tranh chèng ViÖt Nam chÝnh lµ sù kÕ tôc môc tiªu chÝnh trÞ chèng ph¸ ®éc ®éc d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi ë ViÖt Nam cña c¸c thÕ lùc ®Õ quèc, thï ®Þch. TiÕn c«ng n­íc ta, c¸c thÕ lùc ®Õ quèc, thï ®Þch kh«ng ph¶i ®¬n gi¶n nh»m “d¹y” ViÖt Nam mét “bµi häc” nµo ®ã, mµ môc tiªu ®Æt ra cña chóng lµ x©m ph¹m ®éc lËp, chñ quyÒn, biªn giíi, l·nh thæ, biÓn ®¶o, ®Ì bÑp ý chÝ cña d©n téc ViÖt Nam, buéc §¶ng vµ nh©n d©n ta ph¶i khuÊt phôc, ph¶i tõ bá con ®­êng ®éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi. §ã lµ sù ph¸t triÓn l«gÝch vµ tÊt nhiªn cña qu¸ tr×nh chèng ph¸ c¸ch m¹ng ViÖt Nam b»ng chiÕn l­îc “diÔn biÕn hoµ b×nh” kÕt hîp víi b¹o lo¹n lËt ®æ mµ chóng ®· vµ ®ang thùc hiÖn tõ nhiÒu thËp kû qua. Tuy nhiªn, môc tiªu chiÕn tranh x©m l­îc ®ã cã trë thµnh hiÖn thùc hay kh«ng th× l¹i kh«ng ph¶i do ý muèn chñ quan cña c¸c thÕ lùc ph¶n ®éng, hiÕu chiÕn, chóng sÏ vÊp ph¶i søc m¹nh cña chiÕn tranh nh©n d©n ViÖt Nam.
§©y thùc sù lµ cuéc ®ä søc quyÕt liÖt gi÷a ®éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi víi thÕ lùc ®Õ quèc, thï ®Þch hiÕu chiÕn, ph¶n ®éng nhÊt trong thêi ®¹i ngµy nay.
D©n téc ViÖt Nam víi ý chÝ bÊt khuÊt kiªn c­êng, tinh thÇn yªu n­íc nång nµn, ®oµn kÕt mét lßng tiÕn hµnh chiÕn tranh nh©n d©n b¶o vÖ Tæ quèc, d­íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng, nhÊt ®Þnh sÏ giµnh th¾ng lîi trong chiÕn tranh b¶o vÖ Tæ quèc. B¶o vÖ ®éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi lµ môc ®Ých chÝnh trÞ chñ yÕu cña §¶ng vµ nh©n d©n ta trong chiÕn tranh chèng x©m l­îc, lµ mét ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña chiÕn tranh nh©n d©n ViÖt Nam b¶o vÖ Tæ quèc x· héi chñ nghÜa trong t×nh h×nh míi. §Æc ®iÓm c¬ b¶n nµy cña chiÕn tranh nh©n d©n b¶o vÖ Tæ quèc ®­îc thÓ hiÖn: thø nhÊt, viÖc thùc hiÖn môc tiªu b¶o vÖ trong bèi c¶nh chñ nghÜa x· héi thÕ giíi ch­a t¹o thµnh lùc l­îng thèng nhÊt, bÞ c«ng ph¸ quyÕt liÖt tõ nhiÒu phÝa; thø hai, sù nghiÖp x©y dùng chñ nghÜa x· héi ë n­íc ta gÆp nhiÒu th¸ch thøc to lín tõ nhiÒu nh©n tè t¸c ®éng (nguy c¬ chÖch h­íng, sù chèng ph¸ cña kÎ thï, kinh tÕ thÞ tr­êng... vµ ®Æc biÖt lµ sù suy gi¶m lßng tin ®èi víi §¶ng vµ chÕ ®é cña mét bé phËn nh©n d©n, kÓ c¶ trong c¸n bé, ®¶ng viªn), ®iÒu ®ã rÊt dÔ diÔn ra t×nh tr¹ng chØ quyÕt t©m b¶o vÖ ®Êt n­íc, chñ quyÒn l·nh thæ, mµ xem nhÑ, thËm chÝ tõ bá vÊn ®Ò b¶o vÖ chÕ ®é, ®Æc biÖt khi bÞ t¸c ®éng m¹nh mÏ bëi sù khèc liÖt cña chiÕn tranh víi uy lùc cña vò khÝ c«ng nghÖ cao vµ sù tiÕn c«ng x¶o quyÖt vÒ t­ t­ëng - t©m lý cña kÎ thï. Nh­ vËy, ®Æc ®iÓm c¬ b¶n trªn cßn thÓ hiÖn ë nh÷ng khã kh¨n, phøc t¹p, gay go, quyÕt liÖt ®èi víi chóng ta khi thùc hiÖn néi dung b¶o vÖ Tæ quèc trong chiÕn tranh.
Ba lµ, chiÕn tranh cã sù tham gia réng r·i cña c¸c tÇng líp nh©n d©n, d­íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng, sù qu¶n lý, ®iÒu hµnh cña Nhµ n­íc.
Sù tham gia réng r·i cña c¸c tÇng líp nh©n d©n, cña tÊt c¶ c¸c thµnh phÇn x· héi, c¸c d©n téc, t«n gi¸o, c¶ ng­êi giµu vµ ng­êi nghÌo, trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc bao giê còng lµ mét tÝnh chÊt vµ lµ mét ®Æc ®iÓm næi bËt cña chiÕn tranh nh©n d©n nãi chung. §iÒu ®ã cã ®­îc lµ do môc ®Ých vµ tÝnh chÊt chÝnh nghÜa, tù vÖ cña chiÕn tranh nh©n d©n quy ®Þnh. Môc ®Ých chÝnh trÞ cña chiÕn tranh nh©n d©n cµng triÖt ®Ó, sù l·nh ®¹o cña lùc l­îng l·nh ®¹o chiÕn tranh cµng ®óng ®¾n th× lùc l­îng tham gia cµng ®«ng ®¶o, m¹nh mÏ, cµng t¹o nªn søc m¹nh to lín ®Ó c¸c d©n téc nhá cã thÓ ®¸nh th¾ng kÎ thï x©m l­îc cã qu©n ®éi ®«ng vµ tiÒm lùc qu©n sù, khoa häc m¹nh h¬n.
Trong kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p, chèng Mü, chiÕn tranh nh©n d©n ViÖt Nam d­íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng ®· ®éng viªn cao ®é søc m¹nh cña toµn d©n téc, sù tham gia ®«ng ®¶o cña mäi tÇng líp nh©n d©n trªn kh¾p mäi miÒn Tæ quèc, thùc hiÖn “c¶ n­íc ra trËn, toµn d©n ®¸nh giÆc”. Trong t¸c phÈm ChiÕn tranh nh©n d©n vµ qu©n ®éi nh©n d©n, §¹i t­íng Vâ Nguyªn Gi¸p viÕt: “ChiÕn tranh ë ViÖt Nam kh«ng chØ lµ sù ®ä søc gi÷a hai qu©n ®éi; ë ®©y bän thùc d©n x©m l­îc ph¶i ®¸nh nhau víi c¶ mét d©n téc; c¶ d©n téc ViÖt Nam, toµn thÓ nh©n d©n viÖt Nam ®ang ®øng d¹y chèng l¹i chóng. ChÝnh v× thùc d©n kh«ng nhËn thÊy sù thËt s©u s¾c ®ã, cho nªn chóng ®· t­ëng chõng dÔ dµng giµnh ®­îc th¾ng lîi mµ chung quy l¹i ®i ®Õn thÊt b¹i”[10]. Mét häc gi¶ n­íc ngoµi còng cã nhËn xÐt: “ChiÕn tranh ViÖt Nam lµ sù ®èi ®Çu gi÷a søc m¹nh tinh thÇn vµ søc m¹nh vËt chÊt, nã còng chØ cho mäi ng­­êi thÊy mét n­íc nhá ph¶i chiÕn th¾ng mét n­­íc lín b»ng c¸ch nµo. §ång thêi nã còng cho thÊy râ mét ch©n lý lµ: Mét d©n téc cuèi cïng sÏ giµnh ®­­îc th¾ng lîi nÕu d©n téc ®ã cã mét ý chiÕn ®Êu m¹nh mÏ… D©n téc ViÖt Nam ®· tiÕn hµnh mét cuéc chiÕn tranh chÝnh trÞ dùa trªn chiÕn tranh du kÝch, cßn Mü ®· dùa vµo mét cuéc chiÕn tranh qu©n sù chñ yÕu dùa vµo søc m¹nh vò khÝ. Cuèi cïng phÇn th¾ng thuéc vÒ bªn tiÕn hµnh chiÕn tranh chÝnh trÞ… Mét nguyªn t¾c bÊt di bÊt dÞch cã tÝnh triÕt häc mµ d©n téc ViÖt Nam duy tr× lµ nguyªn t¾c giµnh th¾ng lîi b»ng chÝnh søc m×nh, dï t×nh h×nh cã khã kh¨n ®Õn ®©u ch¨ng n÷a”[11].
Sù tham gia réng r·i cña c¸c tÇng líp nh©n d©n lµ ®Æc ®iÓm cña chiÕn tranh nh©n d©n ViÖt Nam b¶o vÖ Tæ quèc x· héi chñ nghÜa, trong t×nh h×nh míi cã b­íc ph¸t triÓn míi. Nh©n d©n trong chiÕn tranh b¶o vÖ Tæ quèc x· héi chñ nghÜa ®· cã hµm nghÜa rÊt réng, kh«ng chØ lµ c¸c thµnh phÇn c¬ b¶n trong nh©n d©n lao ®éng, mµ cßn c¶ c¸c tÇng líp x· héi kh¸c. Trong t×nh h×nh míi, sÏ cã sù tham gia cña c¶ tÇng líp t­ s¶n, c¸c doanh nh©n ViÖt Nam vµ ®Æc biÖt lµ cña c¶ ng­êi ViÖt Nam ®ang ®Þnh c­ ë n­íc ngoµi. §©y lµ mét nÐt míi, ph¶n ¸nh s©u s¾c tÝnh chÊt nh©n d©n cña sù nghiÖp b¶o vÖ Tæ quèc, cña chiÕn tranh nh©n d©n ViÖt Nam b¶o vÖ Tæ quèc x· héi chñ nghÜa trong t×nh h×nh míi. §¹i héi X cña §¶ng ta ®· kh¼ng ®Þnh quan ®iÓm quan träng: “LÊy môc tiªu gi÷ v÷ng ®éc lËp, thèng nhÊt cña Tæ quèc, v× d©n giµu, n­íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh lµm ®iÓm t­¬ng ®ång ®Ó g¾n bã ®ång c¸c d©n téc, c¸c t«n gi¸o, c¸c tÇng líp nh©n d©n ë trong n­íc vµ ng­êi ViÖt Nam ®Þnh c­ ë n­íc ngoµi; xo¸ bá mäi mÆc c¶m, ®Þnh kiÕn, ph©n biÖt ®èi xö vÒ qu¸ khø, thµnh phÇn giai cÊp”[12]; ®ång bµo ®Þnh c­ ë n­íc ngoµi lµ “bé phËn kh«ng thÓ t¸ch rêi vµ lµ mét nguån lùc cña céng ®ång d©n téc ViÖt Nam, lµ nh©n tè quan träng gãp phÇn t¨ng c­êng quan hÖ hîp t¸c, h÷u nghÞ gi÷a nh©n d©n ta víi nh©n d©n c¸c n­íc”[13].
Quan ®iÓm trªn tiÕp tôc ®­îc §¶ng ta nhÊn m¹nh t¹i §¹i héi XI. Trong ®iÒu kiÖn chiÕn tranh nh©n d©n b¶o vÖ Tæ quèc, ®­îc thÓ hiÖn s©u s¾c vµ biÓu hiÖn cô thÓ ë nh÷ng hµnh ®éng chiÕn ®Êu, thùc hiÖn c¸c h×nh thøc, biÖn ph¸p phôc vô chiÕn ®Êu; ë viÖc nç lùc huy ®éng mäi nguån lùc, mäi nguån søc m¹nh cho chiÕn tranh; ë ý chÝ quyÕt t©m kh¾c phôc mäi khã kh¨n, gian khæ, ¸c liÖt, hy sinh v× Tæ quèc cña mäi tÇng líp nh©n d©n ë trong n­íc còng nh­ ë n­íc ngoµi, t¹o nªn søc m¹nh tæng hîp to lín cña chiÕn tranh nh©n d©n ViÖt Nam b¶o vÖ Tæ quèc x· héi chñ nghÜa.
Bèn lµ, ph¶i chèng l¹i chiÕn tranh x©m l­îc cña ®Þch víi quy m« réng lín, thêi gian nhanh chãng, nghÖ thuËt vµ ph­¬ng thøc tiÕn hµnh chiÕn tranh cã nhiÒu thay ®æi.
Quy m«, nghÖ thuËt vµ ph­¬ng thøc tiÕn hµnh chiÕn tranh nh©n d©n ViÖt Nam b¶o vÖ Tæ quèc x· héi chñ nghÜa trong t×nh h×nh míi ®­îc quy ®Þnh tõ nhiÒu nh©n tè, mµ trùc tiÕp lµ tõ chiÕn tranh x©m l­îc cña kÎ thï.
Ph¸t ®éng chiÕn tranh chèng ViÖt Nam, c¸c thÕ lùc ®Õ quèc, thï ®Þch sÏ thùc hiÖn ph­¬ng ch©m ®¸nh nhanh th¾ng nhanh. Thùc hiÖn ®¸nh nhanh th¾ng nhanh, chñ nghÜa ®Õ quèc vµ c¸c thÕ lùc ph¶n ®éng nh»m tËn dông ­u thÕ ban ®Çu vÒ thÕ, lùc vµ thêi c¬ ®Ó tiÕn c«ng ¸p ®¶o, kÕt thóc cuéc chiÕn cµng nhanh cµng tèt, tr¸nh nh÷ng khã kh¨n, bÊt lîi, sa lÇy, khi cuéc chiÕn buéc ph¶i kÐo dµi. C¸c cuéc chiÕn tranh x©m l­îc cña thùc d©n Ph¸p vµ ®Õ quèc Mü ë ViÖt Nam tr­íc kia ®Òu ®­îc b¾t ®Çu theo ph­¬ng ch©m ®¸nh nhanh, th¾ng nhanh.
TiÕn c«ng n­íc ta, dï trong t×nh huèng chiÕn tranh nµo, ph­¬ng ch©m ®¸nh nhanh th¾ng nhanh kh«ng nh÷ng ®­îc c¸c thÕ lùc ®Õ quèc, thï ®Þch thùc hiÖn víi t­ c¸ch lµ ph­¬ng ch©m chñ ®¹o, mµ cßn ®­îc ®Æt ra mét c¸ch gay g¾t vµ nghiªm ngÆt. Nh÷ng lîi thÕ c¨n b¶n cho phÐp chóng thùc hiÖn theo ph­¬ng ch©m nµy lµ: søc m¹nh ¸p ®¶o ban ®Çu; sù bÊt ngê vÒ thêi c¬, quy m«, h­íng tiÕn c«ng; søc m¹nh vµ tÝnh n¨ng ­u viÖt cña c¸c lo¹i vò khÝ trang bÞ hiÖn ®¹i. Quy m« chiÕn tranh réng kh¾p, chiÕn tr­êng ®­îc më réng tèi ®a, tËp trung b¾n ph¸ vµo c¬ quan ®Çu n·o, c¸c trung t©m chØ huy, ph¸t thanh, truyÒn h×nh, trËn ®Þa qu©n sù, c¬ së kinh tÕ quan träng, c¸c thµnh phè lín cña ta; viÖc ph©n ®Þnh tiÒn tuyÕn vµ hËu ph­¬ng kh«ng râ rµng. TiÕn c«ng tõ xa, kh«ng tiÕp xóc, vò khÝ trang bÞ sÏ ®­îc bè trÝ ë xa nh÷ng môc tiªu b¾n ph¸, víi t­ t­ëng chØ ®¹o lµ tiªu diÖt ®­îc c¸c môc tiªu cña ta, nh­ng l¹i tr¸nh ®­îc nh÷ng ®ßn ph¶n kÝch cña qu©n d©n ViÖt Nam; hoÆc tËp trung binh háa lùc tiÕn c«ng lÊn chiÕm biªn giíi, biÓn ®¶o, lµ mét ph­¬ng thøc t¸c chiÕn c¬ b¶n cña bän x©m l­îc.
Trong ®iÒu kiÖn ®ã, vÊn ®Ò gi¶i quyÕt chiÕn tranh nhanh kh«ng chØ ®Æt ra ®èi víi ®Þch, mµ ngay c¶ ®èi víi nh©n d©n ta ®Ó ®¸nh th¾ng chiÕn tranh x©m l­îc cña kÎ thï vµ tr¸nh tæn thÊt nhiÒu, chóng ta kh«ng thÓ kÐo qu¸ dµi chiÕn tranh. §©y lµ mét ®Æc ®iÓm rÊt míi cña chiÕn tranh nh©n d©n ViÖt Nam b¶o vÖ Tæ quèc x· héi chñ nghÜa trong t×nh h×nh míi, kh¸c nhiÒu so víi c¸c cuéc kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p vµ ®Õ quèc Mü tr­íc kia cña d©n téc ta, tuy trong c¸c cuéc kh¸ng chiÕn Êy còng cã nh÷ng thêi ®iÓm chóng ta gi¶i quyÕt cuéc chiÕn nhanh, kÕt thóc chiÕn dÞch nhanh.
NghÖ thuËt vµ ph­¬ng thøc tiÕn hµnh chiÕn tranh, c¸ch ®¸nh cña chiÕn tranh nh©n d©n ViÖt Nam b¶o vÖ Tæ quèc x· héi chñ nghÜa trong t×nh h×nh míi cã nhiÒu thay ®æi, theo h­íng kh«ng ®Ó bÞ cuèn vµo c¸ch ®¸nh cña ®èi ph­¬ng, mµ nhanh chãng “b¾t” ®èi ph­¬ng ®¸nh theo c¸ch ®¸nh cña m×nh, tiÕn tíi giµnh th¾ng lîi hoµn toµn, ®¸nh b¹i ý chÝ x©m l­îc cña kÎ thï. VÊn ®Ò "tiªu diÖt lùc l­îng qu©n sù cña ®Þch, b¶o vÖ d©n, gi÷ d©n, giµnh d©n, lµm chç dùa cho quÇn chóng ®Êu tranh chÝnh trÞ vµ næi dËy giµnh quyÒn lµm chñ” theo quan niÖm tr­íc kia, ph¸t triÓn thµnh vÊn ®Ò ng¨n chÆn, tiªu diÖt, ph¸ huû lùc l­îng qu©n sù cña ®Þch trong kh«ng gian réng lín, cã thÓ v­ît ra ngoµi ph¹m vi l·nh thæ biªn giíi quèc gia, nh»m ®Ëp tan ý chÝ x©m l­îc cña kÎ thï trong thêi gian ng¾n nhÊt. ChiÕn sù diÔn ra rÊt quyÕt liÖt, phøc t¹p, khÈn tr­¬ng tõ ®Çu, trªn kh«ng gian réng, nhiÒu chiÒu, trªn toµn bé hay trªn mét phÇn ®Êt n­íc ta víi chiÒu s©u lín. H×nh th¸i chiÕn tranh xen kÏ, kh«ng ph©n tuyÕn, kh«ng cã sù ph©n biÖt râ gi÷a hËu ph­¬ng vµ tiÒn tuyÕn. Chóng ta võa ph¶i chèng cuéc tiÕn c«ng ®­êng kh«ng, võa chèng cuéc tiÕn c«ng ®­êng bé, trªn biÓn víi søc m¹nh ¸p ®¶o tõ ngoµi vµo, ®ång thêi võa ph¶i ®èi phã víi lùc l­îng ph¶n ®éng g©y b¹o lo¹n tõ bªn trong. Quy m« chiÕn tranh lín diÔn ra tõ ®Çu, th­¬ng vong vÒ ng­êi, tiªu hao vÒ vËt chÊt sÏ rÊt lín, nhu cÇu b¶o ®¶m cho chiÕn tranh ®ßi hái rÊt cao vµ khÈn tr­¬ng.
§Æc ®iÓm nµy t¸c ®éng rÊt lín ®Õn tinh thÇn, t©m lý cña mäi ng­êi d©n, ®Õn c«ng t¸c chuÈn bÞ mäi mÆt cho chiÕn tranh ®Ó giµnh vµ gi÷ quyÒn chñ ®éng ®¸nh ®Þch tõ ®Çu vµ suèt qu¸ tr×nh chiÕn tranh.
2. Ph­¬ng thøc tiÕn hµnh chiÕn tranh nh©n d©n ViÖt Nam b¶o vÖ Tæ quèc x· héi chñ nghÜa
Ph­¬ng thøc tiÕn hµnh chiÕn tranh trong chiÕn tranh nh©n d©n ViÖt Nam b¶o vÖ Tæ quèc x· héi chñ nghÜa trong t×nh h×nh míi lµ thùc hiÖn chiÕn tranh toµn d©n, toµn diÖn, kÕt hîp chÆt chÏ c¸c h×nh thøc, biÖn ph¸p ®Êu tranh, ®¸nh ®Þch toµn diÖn trªn tÊt c¶ c¸c mÆt trËn, kÕt hîp lùc l­îng chÝnh trÞ vµ lùc l­îng vò trang, ®Êu tranh chÝnh trÞ vµ ®Êu tranh vò trang, b»ng chiÕn tranh nh©n d©n ®Þa ph­¬ng vµ chiÕn tranh b»ng c¸c binh ®oµn chñ lùc, kÕt hîp t¸c chiÕn cña lùc l­îng toµn d©n ®¸nh giÆc trong khu vùc phßng thñ ®Þa ph­¬ng víi t¸c chiÕn cña c¸c binh ®oµn chñ lùc c¬ ®éng.
a) Thùc hiÖn chiÕn tranh toµn d©n, toµn diÖn
Lùc l­îng tiÕn hµnh chiÕn tranh lµ lùc l­îng toµn d©n, bao gåm c¶ lùc l­îng qu©n sù, lùc l­îng chÝnh trÞ, trong ®ã lùc l­îng vò trang nh©n d©n (bé ®éi chñ lùc, bé ®éi ®Þa ph­¬ng, d©n qu©n tù vÖ…) lµm nßng cèt. C¸c lùc l­îng nµy dùa trªn c¬ së gi¸c ngé s©u s¾c hai nhiÖm vô chiÕn l­îc x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc, môc ®Ých chÝnh trÞ cña chiÕn tranh lµ v× d©n mét c¸ch triÖt ®Ó. Môc ®Ých ®ã ®­îc thÊm nhuÇn trong mäi tÇng líp nh©n d©n th× míi huy ®éng ®­îc lùc l­îng toµn d©n tiÕn hµnh chiÕn tranh mét c¸ch réng r·i.
ChiÕn tranh toµn d©n sÏ lµm cho ®Þch dï cã thÓ ®­a vµo n­íc ta nhiÒu qu©n vÉn thÊy thiÕu, dï cã dïng vò khÝ ph­¬ng tiÖn chiÕn tranh rÊt hiÖn ®¹i nh­ng còng kh«ng thÓ ph¸t huy hÕt tÝnh n¨ng, t¸c dông tèi ®a cña nã. ChiÕn tranh nh©n d©n réng r·i sÏ ®Èy qu©n thï vµo m©u thuÉn gi÷a c¸ch ®¸nh tËp trung víi ph©n t¸n, gi÷a phßng ngù vµ tiÕn c«ng, gi÷a ®¸nh nhanh vµ kÐo dµi…, lµm cho lùc l­îng vËt chÊt cña chóng ngµy cµng bÞ hao mßn, ý chÝ x©m l­îc ngµy cµng sa sót vµ cuèi cïng nhÊt ®Þnh chóng bÞ thÊt b¹i, chiÕn tranh b¶o vÖ Tæ quèc cña nh©n d©n ta nhÊt ®Þnh th¾ng lîi.
Thùc hiÖn toµn d©n ®¸nh giÆc ®ßi hái ph¶i ®éng viªn, tæ chøc toµn d©n ®øng lªn s¸t c¸nh cïng lùc l­îng vò trang trùc tiÕp chiÕn ®Êu vµ phôc vô chiÕn ®Êu chèng l¹i chiÕn tranh x©m l­îc cña kÎ thï. D­íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng, chóng ta tiÕn hµnh chiÕn tranh tù vÖ, chÝnh nghÜa, nªn lùc l­îng toµn d©n ®¸nh giÆc cña c¶ n­íc ngµy nay cã sù ph¸t triÓn vÒ chÊt so víi tr­íc kia. ChÊt l­îng ®ã dùa trªn c¬ së gi¸c ngé giai cÊp, gi¸c ngé d©n téc, sù hiÓu biÕt vÒ nguyªn nh©n x¶y ra chiÕn tranh, vÒ ©m m­u, thñ ®o¹n cña kÎ thï, vÒ tÝnh chÊt phi nghÜa, ph¶n nh©n ®¹o cña cuéc chiÕn mµ chóng ph¸t ®éng chèng n­íc ta. Sù nghiÖp ®æi míi do §¶ng ta khëi x­íng vµ l·nh ®¹o ®Õn nay ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu to lín cã ý nghÜa lÞch sö, kinh tÕ ngµy cµng ph¸t triÓn, ®êi sèng cña c¸c tÇng líp nh©n d©n ngµy cµng ®­îc c¶i thiÖn vµ n©ng cao, chÝnh trÞ - x· héi æn ®Þnh, quèc phßng - an ninh ®­îc cñng cè vµ t¨ng c­êng; vÞ thÕ ®Êt n­íc trªn tr­êng quèc tÕ ngµy cµng ®­îc n©ng cao, thÕ vµ lùc cña ®Êt n­íc ®· lín m¹nh lªn nhiÒu, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó c¶ d©n téc ViÖt Nam ®øng lªn ®¸nh giÆc, b¶o vÖ Tæ quèc.
§Ó ph¸t huy ®­îc phong trµo toµn d©n ®¸nh giÆc ph¶i cã lùc l­îng vò trang nh©n d©n lµm nßng cèt. Qu©n ®éi ®­îc tæ chøc v÷ng m¹nh lµ lùc l­îng quyÕt ®Þnh trùc tiÕp trªn chiÕn tr­êng. D©n qu©n lµ lùc l­îng ®­îc tæ chøc ë x·, ph­êng, thÞ trÊn; tù vÖ ®­îc tæ chøc ë c¬ quan nhµ n­íc, ®¬n vÞ sù nghiÖp, c¸c tæ chøc kinh tÕ, tæ chøc chÝnh trÞ vµ tæ chøc chÝnh trÞ x· héi, lµ lùc l­îng réng kh¾p trªn c¶ n­íc, ®©y lµ lùc l­îng chñ yÕu cã nhiÖm vô “s½n sµng chiÕn ®Êu, chiÕn ®Êu, phôc vô chiÕn ®Êu, lµm nßng cèt cïng toµn d©n ®¸nh giÆc b¶o vÖ ®Þa ph­¬ng c¬ së” (LuËt D©n qu©n tù vÖ). Bé ®éi ®Þa ph­¬ng lµm nßng cèt cho phong trµo chiÕn tranh nh©n d©n ë ®Þa ph­¬ng, bé ®éi chñ lùc cïng lùc l­îng vò trang ®Þa ph­¬ng lµm nßng cèt cho toµn d©n ®¸nh giÆc trªn chiÕn tr­êng c¶ n­íc. Ph¶i kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a t¸c chiÕn cña lùc l­îng vò trang ®Þa ph­¬ng víi t¸c chiÕn cña c¸c ®¬n vÞ chñ lùc ®Ó thùc hiÖn viÖc tiªu hao ®Þch réng r·i víi nh÷ng ®ßn tiªu diÖt tËp trung ë quy m« võa vµ lín, tõng b­íc lµm thay ®æi t­¬ng quan lùc l­îng cã lîi cho ta, ®¸nh b¹i ý chÝ x©m l­îc cña chóng, giµnh th¾ng lîi.
Ph¶i kÕt hîp c¸c h×nh thøc, biÖn ph¸p ®Êu tranh, ®¸nh ®Þch toµn diÖn trªn tÊt c¶ c¸c mÆt trËn, ®¸nh ®Þch ngay trªn ®Êt ta vµ c¶ n¬i xuÊt ph¸t cña chóng; kÕt hîp lùc l­îng chÝnh trÞ vµ lùc l­îng vò trang, ®Êu tranh chÝnh trÞ vµ ®Êu tranh vò trang, chiÕn tranh nh©n d©n ®Þa ph­¬ng vµ chiÕn tranh b»ng c¸c binh ®oµn chñ lùc; kÕt hîp t¸c chiÕn cña lùc l­îng toµn d©n ®¸nh giÆc trong khu vùc phßng thñ ®Þa ph­¬ng víi t¸c chiÕn cña c¸c binh ®oµn chñ lùc c¬ ®éng.
Néi dung tiÕn hµnh chiÕn tranh toµn diÖn lµ: kÕt hîp chÆt chÏ ®Êu tranh qu©n sù, chÝnh trÞ, ngo¹i giao, kinh tÕ, v¨n hãa vµ t­ t­ëng, lÊy ®Êu tranh qu©n sù lµ chñ yÕu, lÊy th¾ng lîi trªn chiÕn tr­êng lµ quyÕt ®Þnh.
§Êu tranh vò trang. Trong chiÕn tranh nh©n d©n ViÖt Nam b¶o vÖ Tæ quèc x· héi chñ nghÜa, ®Êu tranh vò trang lµ mét h×nh thøc ®Êu tranh c¬ b¶n, gi÷ vai trß quyÕt ®Þnh trùc tiÕp trong viÖc tiªu hao, tiªu diÖt lùc l­îng qu©n sù cña ®Þch. §Êu tranh vò trang trong chiÕn tranh b¶o vÖ Tæ quèc ph¶i ph¸t huy truyÒn thèng vµ nh÷ng kinh nghiÖm trong chiÕn tranh gi¶i phãng, chèng x©m l­îc, lùa chän h×nh thøc t¸c chiÕn vµ ph­¬ng ph¸p t¸c chiÕn, quy m«, c¸ch tæ chøc, sö dông lùc l­îng thÝch hîp. Ph¸t ®éng mäi ng­êi d©n ®Òu tham gia ®¸nh giÆc, ®¸nh giÆc mäi lóc mäi n¬i, ®¸nh vµo mäi ®èi t­îng ®Þch. Ph¶i dùa vµo c¸c c«ng tr×nh c«ng sù, trËn ®Þa trong lµng x· chiÕn ®Êu cña thÕ trËn khu vùc phßng thñ, ph¸t huy cao ®é t¸c dông cña c¸c lo¹i vò khÝ ph­¬ng tiÖn cã thÓ cã ®Ó ®¸nh ®Þch, ng¨n chÆn ®Þch tõng b­íc, tiÕn c«ng réng kh¾p.
§i ®«i víi nhiÖm vô ®¸nh tiªu hao, tiªu diÖt lùc l­îng qu©n sù cña ®Þch, ph¶i hÕt søc chó ý ®Õn bän ph¶n ®éng trong néi ®Þa, kÞp thêi ph¸t hiÖn vµ nhanh chãng dËp t¾t mäi ©m m­u vµ ho¹t ®éng b¹o lo¹n lËt ®æ, b¶o vÖ v÷ng ch¾c c¸c môc tiªu. Cã h×nh thøc t¸c chiÕn, sö dông lùc l­îng phï hîp trong thÕ trËn chiÕn tranh chung cña c¶ n­íc trong ®iÒu kiÖn chèng chiÕn tranh x©m lÊn biªn giíi, l·nh thæ, biÓn ®¶o cña ®Þch.
§Êu tranh chÝnh trÞ. Trong chiÕn tranh nh©n d©n ViÖt Nam b¶o vÖ Tæ quèc x· héi chñ nghÜa, ®Êu tranh chÝnh trÞ gi÷ vÞ trÝ hÕt søc quan träng, ®©y lµ chç m¹nh c¨n b¶n cña ta. §Êu tranh chÝnh trÞ ph¶i nªu cao ®­îc chÝnh nghÜa cña ta, v¹ch trÇn b¶n chÊt x©m l­îc, phi nghÜa vµ téi ¸c d· man cña ®Þch. §Êu tranh chÝnh trÞ ph¶i kÞp thêi ®Ëp tan mäi luËn ®iÖu tuyªn truyÒn xuyªn t¹c, lõa g¹t vµ chia rÏ cña ®Þch, më réng vµ cñng cè khèi ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n téc, lµm cho bän hiÕu chiÕn x©m l­îc ngµy cµng bÞ c« lËp vµ suy yÕu vÒ chÝnh trÞ, t¹o thuËn lîi cho c¸c mÆt ®Êu tranh kh¸c cña ta.
Ph¶i t¨ng c­êng tuyªn truyÒn, gi¸o dôc lµm cho toµn d©n vµ c¶ nh©n d©n thÕ giíi hiÓu râ b¶n chÊt chiÕn tranh x©m l­îc cña kÎ thï, v¹ch trÇn tÝnh chÊt ph¶n ®éng cña chiªu bµi “tù do”, “d©n chñ”, “nh©n quyÒn”, nh÷ng luËn ®iÖu tuyªn truyÒn xuyªn t¹c cña ®Þch, v¹ch râ tÝnh chÊt phi nghÜa, ph¶n nh©n ®¹o, ph¶n tiÕn bé cña chiÕn tranh mµ chóng ph¸t ®éng chèng n­íc ta. §ång thêi, kh¬i dËy trong nh©n d©n truyÒn thèng yªu n­íc, ý chÝ quËt c­êng, bÊt khuÊt chèng giÆc ngo¹i x©m, ý chÝ ®éc lËp, tù chñ, tù lùc, tù c­êng, lßng c¨m thï giÆc s©u s¾c, lµm cho mäi ng­êi chung søc, chung lßng chèng giÆc víi tinh thÇn “Thµ hy sinh tÊt c¶, chø nhÊt ®Þnh kh«ng chÞu mÊt n­íc, nhÊt ®Þnh kh«ng chÞu lµm n« lÖ”, “Kh«ng cã g× quý h¬n ®éc lËp tù do”, víi ý chÝ quyÕt t©m b¶o vÖ non s«ng gÊm vãc.
§Ó toµn d©n tÝch cùc tham gia ®Êu tranh chÝnh trÞ, ngay trong thêi b×nh hiÖn nay ph¶i ®Èy m¹nh c«ng cuéc c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt n­íc, x©y dùng §¶ng, Nhµ n­íc, chÕ ®é x· héi chñ nghÜa ngµy cµng v÷ng m¹nh; quan t©m ch¨m lo ®Õn ®êi sèng nh©n d©n; kh«ng ngõng cñng cè khèi ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n téc; ph¶i lµm cho d©n tin §¶ng, tin vµo chÝnh quyÒn, ®oµn thÓ quÇn chóng. §¶ng, chÝnh quyÒn ph¶i dùa vµo d©n, lÊy d©n lµm gèc, toµn d©n g¾n bã víi chÕ ®é x· héi chñ nghÜa…, ®ã lµ ch×a khãa cña mäi th¾ng lîi. §Êu tranh qu©n sù, ®Êu tranh chÝnh trÞ kÕt hîp chÆt chÏ víi c¸c mÆt trËn ®Êu tranh kh¸c, lµm thÊt b¹i mäi ©m m­u, thñ ®o¹n cña kÎ thï, giµnh th¾ng lîi toµn diÖn cho chiÕn tranh.
§Êu tranh t­ t­ëng, v¨n hãa. Néi dung ®Êu tranh t­ t­ëng, v¨n hãa bao gåm nhiÒu vÊn ®Ò. Trong ®ã, cÇn ph¶i chñ ®éng tiÕn c«ng lµm thÊt b¹i chiÕn l­îc “diÔn biÕn hßa b×nh” b¹o lo¹n lËt ®æ cña c¸c thÕ lùc thï ®Þch ngay t¹i tõng c¬ quan, ®¬n vÞ, ®Æc biÖt lµ c¸c c¬ quan, tæ chøc ë Trung ­¬ng. Ph¶i n¾m ch¾c mäi diÔn biÕn ë tõng ®Þa bµn, tõng c¬ quan, tæ chøc, tõng ®èi t­îng, kÞp thêi xö trÝ nh÷ng t×nh huèng phøc t¹p cã thÓ x¶y ra, ®Ò phßng nguy c¬ “tù diÔn biÕn”, "tù chuyÓn hãa" tõ trong néi bé. §Ò cao tr¸ch nhiÖm cña c¸n bé, ®¶ng viªn, tæ chøc ®¶ng, ®Êu tranh lo¹i trõ tham nhòng, l·ng phÝ, quan liªu; ng¨n chÆn sù suy tho¸i vÒ ®¹o ®øc, lèi sèng vµ ®Èy lïi c¸c tÖ n¹n x· héi t¹i tõng c¬ së ®Þa ph­¬ng, c¬ quan, tæ chøc.
§Èy m¹nh c«ng t¸c gi¸o dôc chÝnh trÞ t­ t­ëng phï hîp víi c¸c tÇng líp nh©n d©n; chó träng gi¸o dôc truyÒn thèng yªu n­íc, niÒm tù hµo d©n téc, tinh thÇn tù c­êng, tù chñ, truyÒn thèng dùng n­íc, gi÷ n­íc cña d©n téc. Gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n hãa d©n téc, ng¨n chÆn c¸c luång v¨n hãa ®éc h¹i trong qu¸ tr×nh héi nhËp, t¨ng c­êng kiÓm duyÖt vÒ v¨n hãa, nhÊt lµ trªn m¹ng th«ng tin ®¹i chóng, m¹ng internet, c¸c m¹ng x· héi, t¨ng c­êng kiÓm tra ng¨n chÆn c¸c ho¹t ®éng "vui ch¬i gi¶i trÝ, v¨n hãa" tr¸ h×nh. §Êu tranh t­ t­ëng, v¨n hãa ph¶i ®­îc triÓn khai tÝch cùc ngay tõ thêi b×nh vµ ph¸t huy tèt khi cã chiÕn tranh. Cã nh­ vËy, chóng ta míi ph¸t triÓn ®­îc ¶nh h­ëng cña c¸ch m¹ng, x©y dùng ®­îc t×nh c¶m c¸ch m¹ng s©u réng, ý thøc, tr¸ch nhiÖm b¶o vÖ Tæ quèc cña quÇn chóng nh©n d©n vµ t¸c ®éng m¹nh mÏ vµo hµng ngò kÎ thï.
§Êu tranh kinh tÕ. Trong chiÕn tranh nh©n d©n ViÖt Nam b¶o vÖ Tæ quèc x· héi chñ nghÜa, ®Êu tranh kinh tÕ lµ rÊt quan träng nh»m duy tr× vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc, b¶o ®¶m nhu cÇu vËt chÊt cho chiÕn tranh, kiÒm chÕ vµ lµm suy yÕu tiÒm lùc kinh tÕ cña ®Þch. Trong t×nh h×nh hiÖn nay, n­íc ta ®· gia nhËp Tæ chøc Th­¬ng m¹i thÕ giíi, chóng ta cµng ph¶i nªu cao c¶nh gi¸c, lµm thÊt b¹i mäi ©m m­u vµ hµnh ®éng ph¸ ho¹i cña c¸c thÕ lùc thï ®Þch chèng ph¸ ta vÒ kinh tÕ nh­ bao v©y, cÊm vËn; ph¶i b¶o vÖ b»ng ®­îc tiÒm lùc, c¬ së kinh tÕ cña ®Êt n­íc, b¶o vÖ c¸c trung t©m kinh tÕ, c¸c khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt, b¶o vÖ s¶n xuÊt vµ æn ®Þnh ®êi sèng cho nh©n d©n, b¶o vÖ lîi Ých kinh tÕ cña ®Êt n­íc, cña nh©n d©n. Thùc hiÖn tù lùc, tù c­êng, tù cung cÊp ë ®Þa ph­¬ng, gãp phÇn x©y dùng tiÒm lùc kinh tÕ cho ®Êt n­íc; ®ång thêi ph¶i sö dông tèt c¸c nguån viÖn trî cña c¸c n­íc, c¸c lùc l­îng tiÕn bé trªn thÕ giíi (nÕu cã), ®¸p øng tèt nhÊt yªu cÇu vÒ kinh tÕ, hËu cÇn cho chiÕn tranh.
Khi chiÕn tranh x¶y ra, cïng víi viÖc tÝch cùc tiªu hao, tiªu diÖt sinh lùc ®Þch, cÇn ph¶i ®Èy m¹nh ph¸ ho¹i c¸c ph­¬ng tiÖn chiÕn tranh, ®¸nh ph¸ c¸c c¬ së kinh tÕ cña ®Þch, v« hiÖu hãa ®óng ph¸p luËt quèc tÕ c¸c xÝ nghiÖp liªn doanh cã vèn ®Çu t­ cña n­íc ngoµi ®ang ë trªn ®Êt n­íc ta mµ cã ý ®å chèng ®èi ta. §ång thêi, ph¶i cã kÕ ho¹ch b¶o vÖ vµ duy tr× ho¹t ®éng cña c¸c c¬ së s¶n xuÊt kinh tÕ cña Trung ­¬ng còng nh­ cña ®Þa ph­¬ng, b¶o ®¶m cho nhu cÇu t¸c chiÕn tr­íc m¾t còng nh­ l©u dµi cña c¸c lùc l­îng trong chiÕn tranh.
§Êu tranh ngo¹i giao. Trong chiÕn tranh nh©n d©n ViÖt Nam b¶o vÖ Tæ quèc x· héi chñ nghÜa, ®Êu tranh ngo¹i giao cã ý nghÜa chiÕn l­îc quan träng nh»m nªu cao tÝnh chÊt chÝnh nghÜa, ph¸t huy thÕ m¹nh cña ta trªn tr­êng quèc tÕ, v¹ch trÇn b¶n chÊt x©m l­îc phi nghÜa cña ®Þch, triÖt ®Ó lîi dông nh÷ng m©u thuÉn, bÕ t¾c trong hµng ngò ®Þch lµm cho chóng ngµy cµng bÞ c« lËp, lóng tóng vµ bÞ ®éng trªn chiÕn tr­êng, trong n­íc vµ trªn thÕ giíi.
§Êu tranh ngo¹i giao ph¶i thùc hiÖn tõ thêi b×nh, chñ ®éng ®Êu tranh liªn tôc tõ ®Çu vµ trong qu¸ tr×nh chiÕn tranh b»ng nhiÒu h×nh thøc tæ chøc, huy ®éng nhiÒu lùc l­îng tham gia, nhiÒu ph­¬ng thøc ®Êu tranh phong phó, kÕt hîp ngo¹i giao nhµ n­íc vµ ngo¹i giao nh©n d©n, ®Êu tranh ngo¹i giao vµ ®Êu tranh quèc phßng. Trong qu¸ tr×nh ®Êu tranh ngo¹i giao, ph¶i thÊm nhuÇn t­ t­ëng cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh vÒ “DÜ bÊt biÕn øng v¹n biÕn”. C¸i bÊt biÕn ®ã lµ ®éc lËp, chñ quyÒn, thèng nhÊt, toµn vÑn l·nh thæ, chÕ ®é x· héi chñ nghÜa, sù l·nh ®¹o cña §¶ng, ph¶i kiªn quyÕt b¶o vÖ, gi÷ g×n. Ph¶i thùc hiÖn chÝnh s¸ch nhÊt qu¸n thªm b¹n bít thï, lîi dông nh÷ng m©u thuÉn trong hµng ngò kÎ thï, ®ã lµ mét nguyªn t¾c chiÕn l­îc trong ®Êu tranh ngo¹i giao.
b) KÕt hîp chiÕn tranh nh©n d©n ®Þa ph­¬ng víi chiÕn tranh b»ng c¸c binh ®oµn chñ lùc
Thùc hiÖn chiÕn tranh nh©n d©n ViÖt Nam b¶o vÖ Tæ quèc x· héi chñ nghÜa trong t×nh h×nh míi ph¶i tiÕn hµnh chiÕn tranh nh©n d©n ®Þa ph­¬ng, chiÕn tranh b»ng c¸c binh ®oµn chñ lùc vµ kÕt hîp c¶ hai ph­¬ng thøc nµy. §©y lµ truyÒn thèng qu©n sù ®éc ®¸o cña d©n téc ta, lµ néi dung c¬ b¶n cña nghÖ thuËt ph¸t ®éng c¶ n­íc ®¸nh giÆc trong ®iÒu kiÖn míi. Ngµy nay, sù kÕt hîp ®ã vÉn lµ quy luËt giµnh th¾ng lîi cña ®Êu tranh vò trang trong chiÕn tranh nh©n d©n b¶o vÖ Tæ quèc, ph¶i thùc hiÖn ngay tõ ®Çu vµ trong suèt qu¸ tr×nh chiÕn tranh.
ChiÕn tranh nh©n d©n ®Þa ph­¬ng lµ mét ph­¬ng thøc tiÕn hµnh chiÕn tranh nh©n d©n ViÖt Nam trong thêi ®¹i míi, lµ chiÕn tranh nh©n d©n ®­îc tæ chøc tiÕn hµnh ë mçi ®Þa ph­¬ng trªn ph¹m vi c¶ n­íc. ChiÕn tranh nh©n d©n ®Þa ph­¬ng bao gåm c¸c ho¹t ®éng t¸c chiÕn cña nh©n d©n, cña c¸c lùc l­îng vò trang ®Þa ph­¬ng (d©n qu©n tù vÖ, bé ®éi ®Þa ph­¬ng…), cã thÓ cã c¶ c¸c ®¬n vÞ bé ®éi chñ lùc ®ang lµm nhiÖm vô t¸c chiÕn ë ®Þa ph­¬ng.
Thùc hiÖn ph­¬ng thøc nµy, mäi ng­êi d©n ®Òu tham gia ®¸nh ®Þch ngay t¹i ®Þa ph­¬ng m×nh b»ng mäi thø vò khÝ, víi mäi h×nh thøc, thñ ®o¹n t¸c chiÕn phong phó, ®a d¹ng, cã kh¶ n¨ng ®¸nh ®Þch nhanh nhÊt, kÞp thêi nhÊt ë mäi n¬i, mäi lóc. ChiÕn tranh nh©n d©n ®Þa ph­¬ng ®¸nh ®Þch réng kh¾p, th­êng xuyªn, liªn tôc, thùc hiÖn tiªu hao ®Þch mét c¸ch réng r·i, tiªu diÖt tõng bé phËn nhá vµ võa, g©y cho chóng nh÷ng tæn thÊt nghiªm träng, lµm tan r· tõng bé phËn qu©n ®Þch. ChiÕn tranh nh©n d©n ®Þa ph­¬ng k×m gi÷ ®Þch, buéc chóng ph¶i ph©n t¸n lùc l­îng ®èi phã réng kh¾p trªn c¸c ®Þa bµn; t¹o thÕ trËn chiÕn tranh xen kÏ ®¸nh vµo bªn s­ên, sau l­ng ®Þch. T¹o ®iÒu kiÖn t¸c chiÕn tËp trung cña bé ®éi chñ lùc vµ phèi hîp chÆt chÏ víi bé ®éi chñ lùc nh»m ph¸t huy søc m¹nh tæng hîp cña chiÕn tranh nh©n d©n ®Þa ph­¬ng. ChiÕn tranh nh©n d©n ®Þa ph­¬ng ph¸t triÓn cã t¸c dông to lín trong viÖc tæ chøc ®éng viªn toµn d©n ®¸nh giÆc trªn tõng ®Þa ph­¬ng còng nh­ trong c¶ n­íc; ph¸t huy søc m¹nh t¹i chç b¶o vÖ, duy tr× vµ ph¸t triÓn tiÒm lùc mäi mÆt trong qu¸ tr×nh chiÕn tranh, s½n sµng chi viÖn cho tiÒn tuyÕn, x©y dùng, cñng cè hËu ph­¬ng v÷ng m¹nh.
Trong ®iÒu kiÖn ngµy nay, chiÕn tranh nh©n d©n ®Þa ph­¬ng gi÷ vai trß chñ yÕu quyÕt ®Þnh trong viÖc ®Ëp tan b¹o lo¹n lËt ®æ x¶y ra t¹i ®Þa ph­¬ng, cïng víi lùc l­îng an ninh duy tr× an ninh chÝnh trÞ, trËt tù, an toµn x· héi, b¶o vÖ c¬ quan ®¶ng, chÝnh quyÒn c¸c cÊp ë ®Þa ph­¬ng. §ång thêi, cïng víi c¸c ®¬n vÞ bé ®éi chñ lùc h×nh thµnh hÖ thèng phßng kh«ng réng kh¾p, nhiÒu tÇng trong khu vùc phßng thñ, s½n sµng ®¸nh tr¶ ®Þch tiÕn c«ng b»ng háa lùc ngµy tõ ®Çu. Lùc l­îng tiÕn hµnh chiÕn tranh nh©n d©n ®Þa ph­¬ng lµ lùc l­îng cña toµn d©n, trong ®ã lùc l­îng vò trang ®Þa ph­¬ng lµm nßng cèt. C¸c lùc l­îng ®­îc tæ chøc, bè trÝ trªn tõng khu vùc ®Þa bµn tØnh, thµnh phè, huyÖn quËn, lµng x·, phè ph­êng chiÕn ®Êu, c¸c khu vùc phßng thñ ®Ó thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô ®­îc giao, khi cÇn thiÕt cã thÓ ®iÒu ®éng sang ®Þa ph­¬ng, khu vùc kh¸c tham gia t¸c chiÕn.
§Ó b¶o ®¶m cho lùc l­îng toµn d©n kÞp thêi ®¸nh ®Þch vµ ®¸nh ®Þch cã hiÖu qu¶, trong thêi b×nh cÇn tiÕp tôc ®Èy m¹nh thùc hiÖn nhiÖm vô x©y dùng khu vùc phßng thñ v÷ng ch¾c, x©y dùng lµng x· v÷ng m¹nh toµn diÖn, x©y dùng ®Þa bµn an toµn lµm chñ. §ång thêi, thùc hiÖn phßng thñ d©n sù, kÕ ho¹ch phßng tr¸nh ®¸nh ®Þch tiÕn c«ng b»ng háa lùc. Trªn c¬ së ®ã, khi chiÕn tranh x¶y ra kÞp thêi triÓn khai x©y dùng thµnh lµng x·, khu vùc chiÕn ®Êu theo ph­¬ng ¸n t¸c chiÕn phßng thñ ®Þa bµn, biªn giíi, biÓn ®¶o, kÞp thêi chuyÓn sang thêi chiÕn, chñ ®éng ®¸nh ®Þch, h¹n chÕ tæn thÊt vÒ ng­êi, trang bÞ vËt chÊt kü thuËt, giµnh th¾ng lîi.
ChiÕn tranh b»ng c¸c binh ®oµn chñ lùc lµ mét ph­¬ng thøc tiÕn hµnh chiÕn tranh nh©n d©n ViÖt Nam trong thêi ®¹i míi, bao gåm c¸c ho¹t ®éng t¸c chiÕn tËp trung b»ng c¸c binh ®oµn chñ lùc c¬ ®éng cña Bé Quèc phßng, cña c¸c qu©n khu, qu©n chñng tiÕn hµnh c¸c trËn ®¸nh võa vµ lín, c¸c chiÕn dÞch trªn c¸c chiÕn tr­êng c¶ n­íc, hay trªn tõng h­íng chiÕn l­îc quan träng, nh»m tiªu diÖt lùc l­îng võa vµ lín qu©n ®Þch, t¹o b­íc ngoÆt quyÕt ®Þnh, hoÆc t¹o côc diÖn cã lîi trªn tõng chiÕn tr­êng, trong tõng giai ®o¹n chiÕn tranh, hay c¶ cuéc chiÕn tranh.
Trong chiÕn tranh nh©n d©n ViÖt Nam b¶o vÖ Tæ quèc x· héi chñ nghÜa, chiÕn tranh b»ng c¸c binh ®oµn chñ lùc gi÷ vai trß quyÕt ®Þnh trùc tiÕp tiªu diÖt lùc l­îng võa vµ lín qu©n ®Þch, t¹o nªn sù thay ®æi t­¬ng quan so s¸nh lùc l­îng vµ côc diÖn chiÕn tr­êng cã lîi cho ta, lµm thÊt b¹i mäi ©m m­u, kÕ ho¹ch chiÕn l­îc cña ®Þch, b¶o vÖ v÷ng ch¾c c¸c môc tiªu chiÕn l­îc cña quèc gia. ChiÕn tranh b»ng c¸c binh ®oµn chñ lùc hç trî trùc tiÕp cho chiÕn tranh nh©n d©n ®Þa ph­¬ng dÑp b¹o lo¹n, kÕt hîp víi chiÕn tranh nh©n d©n ®Þa ph­¬ng vµ c¸c mÆt ®Êu tranh kh¸c ®¸nh b¹i ý chÝ x©m l­îc cña kÎ thï.
Lùc l­îng tiÕn hµnh chiÕn tranh b»ng c¸c binh ®oµn chñ lùc ®­îc bè trÝ trªn c¸c ®Þa bµn chiÕn l­îc, trªn chiÕn tr­êng c¶ n­íc hoÆc trªn mét sè h­íng quan träng, cïng víi c¸c khu vùc phßng thñ h×nh thµnh thÕ trËn v÷ng ch¾c trªn tõng ®Þa ph­¬ng còng nh­ c¶ n­íc; khi cÇn còng cã thÓ bè trÝ vµ lµm nhiÖm vô t¸c chiÕn trªn tõng ®Þa ph­¬ng. Bé ®éi chñ lùc ho¹t ®éng t¸c chiÕn trªn ®Þa bµn ®Þa ph­¬ng, ®Þa ph­¬ng t¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi vµ phèi hîp ho¹t ®éng t¸c chiÕn víi bé ®éi chñ lùc, t¹o nªn søc m¹nh qu©n sù to lín ®¸nh ®Þch.
KÕt hîp chiÕn tranh nh©n d©n ®Þa ph­¬ng víi chiÕn tranh b»ng c¸c binh ®oµn chñ lùc. Mçi ph­¬ng thøc tiÕn hµnh chiÕn tranh ®Òu cã vai trß, vÞ trÝ, t¸c dông to lín, nh­ng cÇn ph¶i ®­îc kÕt hîp chÆt chÏ míi t¹o ra søc m¹nh tæng hîp cña chiÕn tranh nh©n d©n. ChiÕn tranh nh©n d©n ®Þa ph­¬ng lµ c¬ së cña chiÕn tranh b»ng c¸c binh ®oµn chñ lùc. ChØ trong ®iÒu kiÖn chiÕn tranh nh©n d©n ®Þa ph­¬ng lín m¹nh, míi cã kh¶ n¨ng cung cÊp nh©n lùc, c¬ së vËt chÊt, cã kh¶ n¨ng ®¸nh ®Þch réng kh¾p, k×m gi÷, tiªu hao ®Þch réng r·i, buéc ®Þch ph¶i ph©n t¸n ®èi phã kh¾p n¬i; khi ®ã c¸c ®¬n vÞ bé ®éi chñ lùc míi cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi tËp trung lùc l­îng ®¸nh tiªu diÖt lín ®Þch, ph¸t huy t¸c dông m¹nh mÏ cña m×nh vµ kh«ng ngõng ph¸t triÓn. Cho nªn, chiÕn tranh b»ng c¸c binh ®oµn chñ lùc ph¶i kÕt hîp chÆt chÏ víi chiÕn tranh nh©n d©n ®Þa ph­¬ng vµ ph¶i t¹o ®iÒu kiÖn cho chiÕn tranh nh©n d©n ®Þa ph­¬ng gi÷ v÷ng vµ ph¸t triÓn.
Néi dung kÕt hîp lµ kÕt hîp lùc l­îng t¹i chç víi lùc l­îng c¬ ®éng; c¸c quy m«, c¸c c¸ch ®¸nh; c¸c lo¹i vò khÝ trang bÞ; kÕt hîp gi÷a ®¸nh tËp trung cña bé ®éi chñ lùc vµ bé ®éi ®Þa ph­¬ng víi ®¸nh ph©n t¸n réng kh¾p cña d©n qu©n tù vÖ, bé ®éi ®Þa ph­¬ng vµ lùc l­îng cña toµn d©n ®¸nh giÆc; kÕt hîp gi÷a ®¸nh tiªu hao víi ®¸nh tiªu diÖt ®Þch trªn mäi chiÕn tr­êng, trªn ®Êt liÒn, biªn giíi, trªn kh«ng, trªn biÓn, trong mäi kh«ng gian vµ thêi gian chiÕn tranh.
Hai ph­¬ng thøc kÕt hîp chÆt chÏ víi nhau sÏ t¹o ra ®Þa bµn, thÕ trËn, thêi c¬, bæ sung lùc l­îng cho nhau, hç trî cho nhau, ph¸t huy ®­îc mÆt m¹nh, kh¾c phôc ®­îc mÆt yÕu cña nhau, thóc ®Èy lÉn nhau cïng ph¸t triÓn. KÕt hîp chÆt chÏ gi÷a chiÕn tranh nh©n d©n ®Þa ph­¬ng víi chiÕn tranh b»ng c¸c binh ®oµn chñ lùc vµ cïng víi c¸c mÆt ®Êu tranh kh¸c cña toµn d©n sÏ t¹o thµnh søc m¹nh to lín cña chiÕn tranh nh©n d©n trong mäi lóc, mäi n¬i.
3. NghÖ thuËt qu©n sù trong chiÕn tranh nh©n d©n ViÖt Nam b¶o vÖ Tæ quèc x· héi chñ nghÜa
a) Qu¸n triÖt t­ t­ëng chiÕn l­îc tiÕn c«ng
ChiÕn tranh nh©n d©n ViÖt Nam b¶o vÖ Tæ quèc x· héi chñ nghÜa lµ cuéc chiÕn tranh ®­îc kÕ thõa nh÷ng tinh hoa qu©n sù cña nh©n lo¹i, ph¸t huy truyÒn thèng vµ nghÖ thuËt qu©n sù ®éc ®¸o cña d©n téc; ph¸t huy c¶ yÕu tè truyÒn thèng vµ yÕu tè hiÖn ®¹i ®Ó ph¸t triÓn chiÕn tranh nh©n d©n lªn mét tr×nh ®é míi, víi chÊt l­îng cao h¬n. Néi dung c¬ b¶n cña ph­¬ng ch©m chØ ®¹o chiÕn tranh nh©n d©n ViÖt Nam b¶o vÖ Tæ quèc x· héi chñ nghÜa lµ: Qu¸n triÖt t­ t­ëng chiÕn l­îc tiÕn c«ng, tiÕn hµnh chiÕn tranh toµn d©n, toµn diÖn; ®¸nh ®Þch trªn c¸c chiÕn tr­êng, tËp trung søc ®¸nh b¹i ®Þch trªn h­íng (khu vùc) träng ®iÓm; thu hÑp kh«ng gian, rót ng¾n thêi gian chiÕn tranh; võa chiÕn ®Êu, võa x©y dùng, dùa vµo m×nh lµ chÝnh, ra søc tranh thñ c¸c ®iÒu kiÖn quèc tÕ thuËn lîi trong hoµn c¶nh míi, t¹o nªn søc m¹nh tæng hîp lín nhÊt ®¸nh b¹i ý chÝ x©m l­îc cña ®Þch, giµnh th¾ng lîi cho chiÕn tranh.
T­ t­ëng chiÕn l­îc tiÕn c«ng lµ t­ t­ëng c¬ b¶n, chi phèi trong ph­¬ng ch©m chØ ®¹o chiÕn tranh nh©n d©n ViÖt Nam b¶o vÖ Tæ quèc x· héi chñ nghÜa trong t×nh h×nh míi. C¸ch m¹ng lµ tiÕn c«ng, chiÕn tranh c¸ch m¹ng lµ tiÕn c«ng, tiÕn c«ng kiªn quyÕt, liªn tôc. §©y lµ t­ t­ëng c¬ b¶n, xuyªn suèt, chØ ®¹o mäi ho¹t ®éng trong qu¸ tr×nh chuÈn bÞ còng nh­ tiÕn hµnh chiÕn tranh. Trong c¸c cuéc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p, chèng Mü, nhê qu¸n triÖt s©u s¾c vµ vËn dông ®óng ®¾n t­ t­ëng chiÕn l­îc tiÕn c«ng cña §¶ng, chóng ta ®· tiªu hao, tiªu diÖt ®Þch, giµnh th¾ng lîi tõng b­íc tiÕn tíi giµnh th¾ng lîi hoµn toµn, kÕt thóc th¾ng lîi chiÕn tranh.
Ngµy nay, chóng ta thùc hiÖn ®æi míi ®Êt n­íc, ph¸t triÓn kinh tÕ, v¨n hãa, x· héi, t¨ng c­êng quèc phßng, an ninh, x©y dùng nÒn quèc phßng toµn d©n v÷ng m¹nh, x©y dùng c¸c khu vùc phßng thñ v÷ng ch¾c, nh»m t¹o ra søc m¹nh tæng hîp vÒ lùc l­îng, thÕ trËn, c¬ së vËt chÊt, hËu cÇn t¹i chç, gia t¨ng søc m¹nh qu©n sù, søc m¹nh tæng hîp quèc gia. NÕu x¶y ra chiÕn tranh x©m l­îc, chóng ta cã ®Çy ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó tiÕn c«ng vµ tiÕn c«ng mét c¸ch cã hiÖu qu¶, ®¸nh b¹i chiÕn tranh x©m l­îc cña ®Þch víi mäi quy m« vµ tr×nh ®é, trong mäi t×nh huèng, kh«ng gian vµ thêi gian, trªn ®Êt liÒn, biªn giíi, hay biÓn ®¶o.
T­ t­ëng chiÕn l­îc tiÕn c«ng ph¶i ®­îc thÓ hiÖn khi ®Êt n­íc ch­a cã chiÕn tranh, b»ng sù nç lùc gia t¨ng søc m¹nh quèc phßng, an ninh, x©y dùng lùc l­îng vò trang, x©y dùng qu©n ®éi nh©n d©n v÷ng m¹nh, x©y dùng ý thøc b¶o vÖ Tæ quèc x· héi chñ nghÜa cho c¸c tÇng líp nh©n d©n...; kh¾c phôc tr×nh tr¹ng suy tho¸i vÒ t­ t­ëng chÝnh trÞ, ®¹o ®øc, lèi sèng, "tù diÔn biÕn", "tù chuyÓn hãa" trong néi bé; n©ng cao ý thøc "tù b¶o vÖ" cho mäi tæ chøc, mäi con ng­êi, ®Æc biÖt lµ c¸n bé c«ng chøc trong c¸c c¬ quan, tæ chøc ë Trung ­¬ng. Qu¸n triÖt vµ thùc hiÖn tèt trong thùc tiÔn quan ®iÓm: "Ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi ®i ®«i víi t¨ng c­êng søc m¹nh quèc phßng - an ninh. KÕt hîp chÆt chÏ kinh tÕ víi quèc phßng - an ninh, quèc phßng - an ninh víi kinh tÕ trong tõng chiÕn l­îc, quy ho¹ch, kÕ ho¹ch, chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi vµ trªn tõng ®Þa bµn"[14].
Khi chiÕn tranh x¶y ra, t­ t­ëng chiÕn l­îc tiÕn c«ng ®­îc thÓ hiÖn ý chÝ quyÕt chiÕn quyÕt th¾ng, ë hµnh ®éng chiÕn ®Êu, phôc vô chiÕn ®Êu cña qu©n d©n c¶ n­íc, tiÕn c«ng ®Õn th¾ng lîi hoµn toµn. Trong vËn dông c¸c h×nh thøc t¸c chiÕn, nghÖ thuËt qu©n sù cña ta chñ tr­¬ng cã tiÕn c«ng, cã phßng ngù, nh­ng tiÕn c«ng lµ chñ yÕu. §ã lµ t­ t­ëng vµ h×nh thøc t¸c chiÕn c¬ b¶n cña qu©n vµ d©n ta. Trong chiÕn tranh, ph¶i chñ ®éng tiÕn c«ng ®Þch ë thêi ®iÓm, thêi c¬ lùa chän, trùc tiÕp tiªu hao, tiªu diÖt ®Þch, lµn h¹n chÕ kh¶ n¨ng tiÕn c«ng cña ®Þch.
TiÕn c«ng ph¶i n¾m v÷ng nguyªn t¾c ch¾c th¾ng, kh«ng phiªu l­u, m¹o hiÓm, ph¶i tiÕt kiÖm lùc l­îng, ph¶i chñ ®éng t¹o thêi c¬, ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó tiÕn c«ng, ®¸nh ch¾c th¾ng. Trong thÕ tiÕn c«ng, khi cÇn thiÕt cã n¬i, cã lóc, nhÊt lµ trong thêi kú ®Çu chiÕn tranh b¶o vÖ Tæ quèc, thùc hiÖn phßng thñ, s¬ t¸n, ngôy trang, phßng ngù ng¨n chÆn, tiªu hao, tiªu diÖt ®Þch ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho ph¶n c«ng, tiÕn c«ng.
Dï t¸c chiÕn phßng ngù, phßng thñ víi quy m« nµo còng ph¶i qu¸n triÖt t­ t­ëng tiÕn c«ng, thùc hiÖn víi tinh thÇn tÝch cùc, kiªn quyÕt, "phßng ngù ph¶n c«ng". BiÕt ®Þch biÕt ta tr¨m trËn tr¨m th¾ng. Muèn thùc hiÖn tèt t­ t­ëng tiÕn c«ng ph¶i ®¸nh gi¸ ®óng so s¸nh ®Þch ta mét c¸ch kh¸ch quan, toµn diÖn theo quan ®iÓm biÖn chøng. Trong chiÕn tranh, ta cã thÓ t×m ra chç yÕu, nh÷ng h¹n chÕ cña ®Þch ë tõng n¬i, tõng lóc, dïng lùc l­îng thÝch hîp, c¸ch ®¸nh thÝch hîp ®Ó tiÕn c«ng tiªu hao, tiªu diÖt, ®¸nh ®uæi chóng, b¶o vÖ biªn giíi, l·nh thæ, biÓn ®¶o cña Tæ quèc. ChiÕn tranh cµng kÐo dµi, do sù cè g¾ng cña ta, kÎ ®Þch ngµy cµng suy yÕu vµ l©m vµo sa lÇy, ®Æc biÖt lµ vÒ chÝnh trÞ tinh thÇn, nh÷ng chç m¹nh vÒ qu©n sù cña chóng ngµy cµng bÞ suy gi¶m, nh÷ng chè yÕu cña chóng ngµy cµng béc lé vµ ph¸t triÓn, nhÊt lµ khi chóng buéc ph¶i tiÕn c«ng trªn bé.
Trªn c¬ së ®¸nh gi¸ ®óng chç m¹nh vµ chç yÕu cña ®Þch, ph¶i biÕt vËn dông linh ho¹t mäi lùc l­îng, mäi h×nh thøc vµ quy m« t¸c chiÕn, mäi c¸ch ®¸nh, mäi thø vò khÝ trang bÞ cã thÓ cã thùc hiÖn tiÕn c«ng ®Þch mét c¸ch liªn tôc, mäi lóc, mäi n¬i, thùc hiÖn "t©m c«ng", lµm c«ng t¸c binh vËn, lµm rÖu r· hµng ngò cña kÎ thï. Thùc hiÖn tiÕn c«ng ®Þch mét c¸ch toµn diÖn, liªn tôc c¶ khi ®Þch "kh«ng trùc tiÕp tiÕp xóc" vµ c¶ khi ®Þch "trùc tiÕp tiÕp xóc", ®¸nh ®Þch mäi n¬i, mäi lóc, ®¸nh c¶ vµo n¬i xuÊt ph¸t tiÕn c«ng cña chóng.
b) NghÖ thuËt lÊy Ýt ®Þch nhiÒu
“LÊy Ýt ®Þch nhiÒu” lµ mét nÐt nghÖ thuËt qu©n sù ®éc ®¸o cña d©n téc ViÖt Nam trong lÞch sö gi÷ n­íc, chèng ngo¹i x©m mÊy ngh×n n¨m. Trong chiÕn tranh nh©n d©n ViÖt Nam b¶o vÖ Tæ quèc x· héi chñ nghÜa, nghÖ thuËt lÊy Ýt ®Þch nhiÒu ®­îc kÕ thõa, bæ sung vµ ph¸t triÓn lªn tÇm cao míi, víi chÊt l­îng míi. TÝnh chÊt "Ýt", "nhiÒu" trong ®iÒu kiÖn c¸c thÕ lùc ®Õ quèc, thï ®Þch tiÕn hµnh chiÕn tranh chèng n­íc ta, x©m lÊn biªn giíi, biÓn ®¶o, hoÆc trªn quy m« lín cã nhiÒu nÐt míi so víi tr­íc kia. Søc m¹nh cña ®Þch kh«ng chØ thÓ hiÖn trùc tiÕp b»ng binh lùc vµ háa lùc ®­îc sö dông trùc tiÕp trong chiÕn tranh, trªn chiÕn tr­êng, trªn c¸c h­íng tiÕn c«ng, mµ cßn thÓ hiÖn ë søc m¹nh qu©n sù quèc gia, søc m¹nh ®Êt n­íc vµ ®ång minh cña chóng.
NghÖ thuËt "lÊy Ýt ®Þch nhiÒu" ®ßi hái ph¶i ph¸t huy cao nhÊt søc m¹nh néi lùc, søc m¹nh tæng hîp toµn d©n téc, kÕt hîp víi søc m¹nh thêi ®¹i. §ång thêi, ph¶i thùc hiÖn mäi h×nh thøc, biÖn ph¸p t¸c chiÕn phï hîp, m­u trÝ, s¸ng t¹o, nh»m ph¸t huy lîi thÕ cña ta, khoÐt s©u h¹n chÕ, nh­îc ®iÓm cña ®Þch, lµm suy gi¶m søc m¹nh cña chóng, biÕt tËp trung lùc l­îng vµ søc m¹nh cÇn thiÕt ®Ó giµnh th¾ng lîi bé phËn, tiÕn tíi giµnh th¾ng lîi toµn côc.
"LÊy Ýt ®Þch nhiÒu" lµ dïng lùc l­îng nhá mµ th¾ng lùc l­îng lín, ®ßi hái ph¶i ph¸t huy søc m¹nh vµ kh¶ n¨ng ®¸nh giÆc cña toµn d©n, cña c¶ ba thø qu©n, tËn dông yÕu tè bÝ mËt, bÊt ngê, h¹n chÕ th­¬ng vong, tæn thÊt, tiÕt kiÖm lùc l­îng, b¶o ®¶m hiÖu suÊt chiÕn ®Êu cao, gi÷ g×n vµ båi d­ìng lùc l­îng, ®¸p øng yªu cÇu chiÕn tranh. Qu¸n triÖt t­ t­ëng "lÊy Ýt ®Þch nhiÒu", nh­ng khi cÇn thiÕt ph¶i biÕt tËp trung lùc l­îng nhiÒu h¬n ®Þch mét c¸ch hîp lý ®Ó tiªu diÖt ®Þch, giµnh th¾ng lîi. Dï "lÊy Ýt ®Þch nhiÒu" hay tËp trung lùc l­îng nhiÒu h¬n ®Þch mét c¸ch hîp lý, th× ®Òu cÇn ph¶i thùc hiÖn tèt yªu cÇu lµ trong mçi trËn ®¸nh, mçi chiÕn dÞch ph¶i t¹o thµnh søc m¹nh chiÕn ®Êu m¹nh h¬n ®Þch, ®¸nh ®Þch trªn thÕ m¹nh, thÕ ¸p ®¶o, nhÊt lµ ë nh÷ng thêi ®iÓm vµ thêi c¬ quyÕt ®Þnh.
c) Phßng tr¸nh, ®¸nh tr¶
Trong ®iÒu kiÖn ph¶i tiÕn hµnh chiÕn tranh nh©n d©n chèng chiÕn tranh x©m l­îc cña kÎ thï, chóng ta cÇn thùc hiÖn tèt viÖc phßng tr¸nh, ®¸nh tr¶, ®Æc biÖt trong ®iÒu kiÖn chiÕn tranh x©m l­îc quy m« lín víi viÖc sö dông vò khÝ c«ng nghÖ cao. Phßng tr¸nh, ®¸nh tr¶ ph¶i qu¸n triÖt t­ t­ëng chiÕn l­îc tiÕn c«ng, ph¶i trë thµnh mét t­ t­ëng chØ ®¹o nghÖ thuËt vµ c¸ch ®¸nh quan träng cña chóng ta trong chiÕn tranh nh©n d©n b¶o vÖ Tæ quèc x· héi chñ nghÜa. Phßng tr¸nh, ®¸nh tr¶ cÇn ph¶i ®­îc thùc hiÖn tèt, nhÊt lµ trong giai ®o¹n ®Çu chiÕn tranh, ®Æc biÖt trong ®iÒu kiÖn chiÕn tranh x©m l­îc quy m« lín víi viÖc sö dông vò khÝ c«ng nghÖ cao. Phßng tr¸nh, ®¸nh tr¶ kh«ng ph¶i lµ ho¹t ®éng thô ®éng, mµ lµ mét ho¹t ®éng chñ ®éng, cã tæ chøc, cã kÕ ho¹ch, võa ®Ó b¶o toµn lùc l­îng võa t¹o ®iÒu kiÖn, thêi c¬ ®Ó ph¶n c«ng, tiÕn c«ng ®Þch.

1


[1] V.I.Lªnin, Toµn tËp, tËp 32, Nxb TiÕn bé, M¸txc¬va, 1981,tr. 356.

[2] V.I.Lªnin, Toµn tËp, tËp 39, Nxb TiÕn bé, M¸txc¬va, 1977, tr. 361.

[3] V.I.Lªnin, Toµn tËp, tËp 32, Nxb TiÕn bé, M¸txc¬va, 1981, tr. 102.

[4] T¹p chÝ Quèc phßng toµn d©n, sè 5/1999, tr. 76.

[5] §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam, V¨n kiÖn §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø XI, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi, 2011, tr.85.

[6] Hå ChÝ Minh, Toµn tËp, tËp 4, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi, 2000, tr.77.

[7] Tõ ®iÓn B¸ch khoa qu©n sù ViÖt Nam, Nhµ xuÊt b¶n Qu©n ®éi nh©n d©n, Hµ Néi, 2004, tr. 231.

[8] Tõ ®iÓn B¸ch khoa qu©n sù ViÖt Nam, Nhµ xuÊt b¶n Qu©n ®éi nh©n d©n, Hµ Néi, 2004, tr. 231.

[9] §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam, V¨n kiÖn §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø XI, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi, 2011, tr.81-82.

[10] Vâ Nguyªn Gi¸p, ChiÕn tranh nh©n d©n vµ qu©n ®éi nh©n d©n, Nxb Sù thËt, Hµ Néi, 1959, tr.100-101.

[11] Kim Jin Sun, Ký øc chiÕn tranh, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi, 2002, tr.170.

[12] §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam, V¨n kiÖn §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø X, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi, 2006, tr.122.

[13] §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam, V¨n kiÖn §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø X, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi, 2006, tr.123.

[14] §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam, V¨n kiÖn §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø XI, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi, 2011, tr. 82.

bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:41 AM

Việt Nam chúng ta có một nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xin gửi tới giáo trình huấn luyệ kiến thức quốc phòng, an ninh cho đói tượng 4.
.doc 777522.doc
Kích thước: 1.09 mb
Lần tải: 2 lần
Download