bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:38 AM | Lần xem 538 | Lần tải 50
  • Download images Essentials of Human Resource Management (Fifth Edition)
  • Download images Essentials of Human Resource Management (Fifth Edition)
  • Download images Essentials of Human Resource Management (Fifth Edition)
  • Download images Essentials of Human Resource Management (Fifth Edition)
  • Download images Essentials of Human Resource Management (Fifth Edition)

H6795-Prelims.qxd
4/4/06
8:28 AM
Page i
Essentials of Human
Resource Management
This page intentionally left blank
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:38 AM

Sách tiếng Anh chuyên ngành, dành cho lĩnh vực hoạch định nguồn nhân lực, nhằm giúp cho sinh viên trao dồi vốn ngoại ngữ chuyên ngành của mình.
.pdf 773395.pdf
Kích thước: 4.5 mb
Lần tải: 0 lần
Download