bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:41 AM | Lần xem 376 | Lần tải 27
  • Download images Email Marketing
  • Download images Email Marketing
  • Download images Email Marketing
  • Download images Email Marketing
  • Download images Email Marketing

Tất tần tật về Email Marketing
Phiên bản 2.0 © 2013
Cộng đồng Tất Tần Tật © http://tattantat.edu.vn
Hỗ trợ bởi Vang Xa JSC
H| Nội, Việt Nam
Một số thông tin, hình ảnh hướng dẫn trên thực tế có thể đã thay đổi so với thời
điểm s{ch được biên soạn, t{c giả không chịu tr{ch nhiệm về những hiểu nhầm
hoặc thiệt hại ph{t sinh từ sự thay đổi đó. S{ch được cập nhật h|ng năm, t{c giả
đã sử dụng nỗ lực trong phạm vi có thể để duy trì tính chính x{c của thông tin. |
C{c thông tin, hình ảnh trong s{ch được tổng hợp từ nhiều nguồn ph{t h|nh qua
Internet, trường hợp có bất kỳ vi phạm n|o liên quan đến bản quyền của một
ên thứ ba, nội dung liên quan sẽ được xóa bỏ khỏi t|i liệu ngay lập lức. Người
sử dụng t|i liệu n|y hiểu rằng t|i liệu n|y nhằm mục đích chia sẻ kiến thức với
cộng đồng, không nhằm mục đích thương mại. Do đó, Vang Xa không chịu bất
cứ tr{ch nhiệm n|o liên quan đến việc sử dụng t|i liệu hay bản quyền, quyền
thương mại của bên thứ ba. | Trích dẫn, sử dụng lại c{c thông tin trong s{ch có
liên quan đến c{c kh{ch h|ng của Vang Xa l| không được phép. | Việc ph{t h|nh
lại s{ch dưới bất kỳ hình n|o, dù l| qua Internet, đều cần sự đồng ý trước của
Vang Xa.
Email dường như l| một công cụ marketing tuyệt với – cho đến khi
ạn nghĩ về tất cả những thư r{c đang l|m tắc nghẽn inbox của
ạn. Những dĩ nhiên thông điệp của bạn không phải l| spam. Vậy
l|m thế n|o để dùng email m| không trở th|nh một spammer?
L|m đúng c{ch, email marketing sẽ đem lại hiệu quả cao. Tất tần
tật về Email Marketing có thể giúp bạn gửi thông điệp của bạn tới
hòm thư inbox
của
người nhận theo
những
tiêu chuẩn chuyên
nghiệp, tăng khả năng gửi email th|nh công.
Bạn sẽ kh{m ph{ ra những bí mật đằng sau việc x}y dựng th|nh
công danh s{ch kh{ch h|ng v| thiết kế c{c thông điệp email hấp
dẫn v| chuyên nghiệp.
Bạn sẽ có thể:

Ph{t triển một chiến lược th|nh công, đo lường hiệu quả nỗ
lực marketing qua c{c chỉ số v| ROI

Tăng tỷ lệ open v| xem xem ai đã mở email của bạn

Quyết định nên dùng nh| cung cấp dịch vụ email hay không

X}y dựng quan hệ với c{c kh{ch h|ng của bạn

Thực hiện chiến lược tu}n thủ theo c{c quy định về chống
thư r{c

Kết hợp email với c{c phương tiện marketing kh{c
S{ch được viết bằng ngôn ngữ đơn giản, phù hợp với phần đông
những người kinh doanh không có qu{ nhiều thời gian nghiên cứu.
3
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:41 AM

Tài liệu cung cấp những kiến thức để giúp bạn sử dụng email marketing hiệu quả trong kinh doanh chi tiết qua các bước, có ví dụ minh họa và phân tích các yếu tố làm nên thành công của các chiến dịch email marketing và nhiều nội dung khác, giúp bạn: 
  • Phát triển một chiến lược thành công, xây dựng danh sách email chất lượng, và tìm được thành công
  • Quyết định có dùng một nhà cung cấp dịch vụ email hay không
  • Tăng tỷ lệ open và xem xem ai đã mở email của bạn
777372.pdf
Kích thước: 5.03 mb
Lần tải: 0 lần
Download