bởi admin lúc Fri, May 11 '18 6:35 AM | Lần xem 75 | Lần tải 0
bởi admin lúc Fri, May 11 '18 6:35 AM

[Ebook] Tài liệu HTML5 từ A đến Z
Tiếng việt
Giáo trình HTML5
MỤC LỤC 1. Giới thiệu giáo trình HTML5 ................................................................................................... 3 (1) HTML5 tag ( Thẻ mới trong HTML5) ................................................................................ 3 (2) HTML5 Attribute ( thuộc tính mới trong HTML5)............................................................. 3 (3) HTML5 Graphics (HTML5Giao diện đồ họa ) ................................................................... 4 (4)HTML5 Media (Đa phương tiện trên HTML5)................................................................... 4 (5) HTML API ........................................................................................................................... 4 2. HTML5 Tag (thẻ ) ..................................................................................................................... 4 (1) Các thẻ định nghĩa nhóm nội dung ...................................................................................... 5 (2) Các thẻ định nghĩa nội dung cụ thể, control html ................................................................ 7 (1) Thẻ details : ...................................................................................................................... 7 (2) Thẻ datalist ....................................................................................................................... 8 (3) Thẻ dialog ........................................................................................................................ 9 (4) Thẻ embed ........................................................................................................................ 9 (5) Danh sách các thẻ HTML5 định nghĩa nội dung ............................................................. 9 (3) Các thẻ đặc biệt khác ......................................................................................................... 10 (4) Những Tag không được HTML5 hỗ trợ ............................................................................ 11 3. HTML5 Attribute ( thuộc tính HTML5) ................................................................................. 11 3.1 Attribute hỗ trợ nhập liệu .................................................................................................. 12 3.2 Attribute hỗ trợ kiểm tra nhập liệu .................................................................................... 12 3.3Các ví dụ ............................................................................................................................. 13 (1) Form nhập liệu ............................................................................................................... 13 (2) Xây dựng biểu thức chính qui (Regular) kiểm tra nhập liệu trong HTML5 ................. 16 (3) Form tự động điền với Autocomplete ............................................................................ 18 (4) Thuộc tính form ............................................................................................................. 19 4. HTML 5 đồ họa Canvas - SVG ............................................................................................... 20 4.1 HTML5 Canvas ................................................................................................................. 20 (1) Vẽ đường thẳng trong canvas ........................................................................................ 20 (2) Vẽ 1 đường tròn trong canvas :...................................................................................... 21 (3) Vẽ ảnh trong canvas ....................................................................................................... 23 (4) Di chuyển ảnh trên canvas ............................................................................................. 26 (5) Viết chữ lên canvas ........................................................................................................ 27
(6) Vẽ đường cong bậc hai Quadratic Curve ....................................................................... 28 (7) Vẽ đường cong Bizier Curve ......................................................................................... 30 (8) Vẽ đường Canvas Path ................................................................................................... 31 (9) Vẽ đường tùy chỉnh (Sharp) .......................................................................................... 32 (10) Xây dựng thư viện lập trình OOP JavaScript hỗ trợ lập trình HTML5 ....................... 33 (11) Lập trình cờ tướng bằng canvas HTML5 .................................................................... 34 4.2 HTML5 SVG ..................................................................................................................... 47 5. HTML 5 đa phương tiện (Media) ............................................................................................ 48 5.1 Phát Video trong HTML5 ................................................................................................. 48 (1) Trình xem video mặc định ............................................................................................. 48 (2) Tùy chỉnh trình mở video .............................................................................................. 49 5.2 Phát nhạc trong HTML5 .................................................................................................... 50 6. HTML5 API ............................................................................................................................ 50 6.1 Xác định vùng địa lý với HTML5 Geolocation ................................................................ 50 (1) Giới thiệu về Geolocation .............................................................................................. 50 (2) Hàm xử lý lỗi cho Geolocaltion ..................................................................................... 52 (3) Hiển thị vị trí người dùng lên bản đồ google maps ....................................................... 54 6.2. HTML5 Drag và Drop (kéo - thả trong HTML5) ............................................................ 55 (1) Kéo thả 1 chiều .............................................................................................................. 55 (2) Kéo thả 2 chiều .............................................................................................................. 56 6.3 HTML5 Web Storage(lưu trữ dữ liệu tại Client trong HTML5) ...................................... 59 (1) Đối tượng Web Storage ................................................................................................. 59 (2) Đối tượng localStorage .................................................................................................. 60 (3) Đối tượng sessionStorage .............................................................................................. 60 (4) Lưu trữ mảng đối tượng vào web Storage ..................................................................... 61 6.4 Bộ nhớ Cache cho ứng dụng trong HTML5 ..................................................................... 62 7. HTML5 Web Worker .............................................................................................................. 63 8. Tổng kết HTML5 và sự thay thế Flash, Silverlight của HTML5 ........................................... 65 9. Phụ lục các tag trong HTML5 ................................................................................................. 65
.zip [Ebook] Tài liệu HTML5 từ ...
Kích thước: 1.62 mb
Lần tải: 13 lần
Download