bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:36 AM | Lần xem 423 | Lần tải 15
  • Download images E-Marketing
  • Download images E-Marketing
  • Download images E-Marketing
  • Download images E-Marketing
  • Download images E-Marketing

E-MARKETING
Tài liệu tham khảo
③[1] E-Marketing – Strauss, El-Anssary &Frost (2003);
Học phần: Marketing Thương Mại Điện Tử
Prentice Hall Publishing, 4th edition
Số tín chỉ: 03
③[2] Internet Marketing: Intergrating online and offline
strategy – Ma
y Low Roberts (2002); McGraw-Hill Publishing
③[3] Electronic Marketing: Intergrating electronic resources
Bộ môn: Quản trị chiến lược
into the marketing process – Joel Reedy, Shara Schullo,
Kenneth Jimmerman, Dryden (2002); Harcourt College
Publishe
③[4] Marketing thương mại điện tử - Nguyễn Bách Khoa
(2003); NXB Thống Kê – Hà Nội
1
2
Nội dung môn học
Đánh giá kết quả học phần theo quá trình
④Chương 1: Tổng quan về Marketing thương mại điện tử
Điểm thành phần
Trọng số
④Chương 2: Hành vi khách hàng điện tử
Điểm chuyên cần
9Vắng 0-10%
0.1
Tối đa 10 đ
④Chương 3: Quản trị tri thức Marketing điện tử
9Vắng 10-20%
Tối đa 8 đ
9Vắng 20-30%
Tối đa 6 đ
④Chương 4: Chiến lược định vị và hoạch định Marketing điện tử
9Vắng 30-40%
Tối đa 4 đ
9Vắng >40%
0 đ (Ko đủ ĐKDT)
④Chương 5: Quản trị chào hàng và định giá trong thương mại điện tử
Điểm thực hành
0.3
④Chương 6: Quản trị xúc tiến thương mại điện tử
9Kiểm tra
9Bài tập
0.1
0.1
④Chương 7: Quản trị phân phối trong thương mại điện tử
9Thảo luận
0.1
④Chương 8: Kiểm tra và đánh giá chương trình marketing thương mại điện tử
Điểm thi hết học phần
Thi viết 2 câu hỏi dạng tự luận (120
0.6
④Chương 9: Thực hành và thảo luận
phút)
3
4
E-MARKETING
Mục đích của chương học
④Nắm bắt nền tảng, hiện trạng và tiềm năng của
Chương 1
Marketing thương mại điện tử
Tổng quan về Marketing Thương Mại Điện Tử
④Phân tích sự ảnh hưởng của các nhân tố pháp luật,
công nghệ… tới Marketing thương mại điện tử
5
6
Sự xuất hiện của emarketing
Câu chuyện về Google
Nguyên nhân thành công của Google
④ Công nghệ tốt với chi phí thấp
④Trang web nào đã thu hút 150 triệu lượt truy cập/1 ngày? Sử dụng 74
– Google có thể lưu trữ dữ liệu gấp 8 lần các đối thủ khác mà chi phí vẫn như cũ
ngôn ngữ, có doanh thu 6.140 tỷ USD vào năm 2005 và là 1 trong 15
④ Đưa ra những chiến lược tìm kiếm mới được cải tiến
website được truy cập nhiều nhất?
– Kết quả tìm kiếm dựa trên từ khóa
– Đặc biệt, dựa trên mức độ phổ biến (khả năng đo lường được, khả năng chia
⮳Google.com
tách trong từng phần, số lượng của website có đường link đến mỗi phần của
webpage…)
④Gia nhập thị trường 1998 (La
y Page&Sergey Brin) khi các công cụ
④ Đặt trọng tâm vào khách hàng
tìm kiếm khác đã được xây dựng trước và đã có tập KH trung thành.
– Sử dụng biểu đồ đơn giản
④Đến 12/2006, Google trở thành công cụ tìm kiếm được sử dụng nhiều
– Không cho phép đặt quảng cáo trên trang chủ
– Chỉ dùng banner quảng cáo không có đồ họa
nhất, chiếm 50,8% thị phần, so với Yahoo (23,6 %) và Window Live
– ⮳Kết quả tìm kiếm được download nhanh và dễ đọc hơn
Search (8,4%)
7
8
Kinh nghiệm rút ra từ câu chuyện Google
Nội dung
④1.1 Khái niệm, đặc điểm và lợi ích của marketing TMĐT
④Thị trường luôn mở rộng cửa với những sp mới, mang tính
④1.2 Mô hình mối liên hệ tương quan giữa marketing TMĐT
sáng tạo và mang lại giá trị cho KH
và chiến lược chung của DN
④Khách hàng luôn đặt niềm tin vào những thương hiệu tốt
④1.3 Điều kiện áp dụng marketing TMĐT
④Những chiến lược marketing được chuẩn bị chu đáo sẽ
④1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến marketing TMĐT
giúp người gia nhập mới tìm được chỗ đứng trên thị trường
④1.5 Sự cần thiết, nội dung và các phương pháp
nghiên cứu môn học
9
10
1.1 Khái niệm, đặc điểm và lợi ích của Marketing TMĐT
a, Kinh doanh điện tử:
④1.1.1 Khái niệm kinh doanh điện tử, marketing điện tử
④Kinh doanh truyền thống là gì?
④1.1.2 Đặc điểm riêng biệt của marketing điện tử
④Kinh doanh điện tử (Theo IBM + Gartner Group): quá trình tối ưu
hoá liên tục các hoạt động kinh doanh của DN thông qua việc sử
④1.1.3 Lợi ích của marketing điện tử
dụng công nghệ số hoá nhằm thu hút, lưu giữ khách hàng và
các nhân vật có liên quan tới DN
④Bao gồm: truyền thông kỹ thuật số, thương mại điện tử, chương
trình nghiên cứu khảo sát trực tuyến….
④Công nghệ số hoá: cho phép lưu trữ và truyền số liệu dưới dạng
số hoá
11
12
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:36 AM

Slide tài liệu hay về Marketing Thương Mại Điện tử Gồm các phần: -Chương 1: Tổng quan về Marketing thương mại điện tử -Chương 2: Hành vi khách hàng điện tử -Chương 3: Quản trị tri thức Marketing điện tử -Chương 4: Chiến lược định vị và hoạch định Marketing điện tử -Chương 5: Quản trị chào hàng và định giá trong thương mại điện tử -Chương 6: Quản trị xúc tiến thương mại điện tử -Chương 7: Quản trị phân phối trong thương mại điện tử -Chương 8: Kiểm tra và đánh giá chương trình marketing thương mại điện tử -Chương 9: Thực hành và thảo luận


.pdf 770410.pdf
Kích thước: 3.05 mb
Lần tải: 0 lần
Download