bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:37 AM | Lần xem 207 | Lần tải 0
  • Download images DSL và xDSL
  • Download images DSL và xDSL
  • Download images DSL và xDSL
  • Download images DSL và xDSL
  • Download images DSL và xDSL

9/28/2011
vinhtt.dce@gmail.com
Nội
dung
2

Tổng
quan
về
DSL

Giới
thiệu
các
công
nghệ
xDSL

HDSL/HDSL2

SDSL

VDSL

G.SHDSL

ADSL
Copyright by DCE-SOICT
9/28/2011
Tổng
quan
DSL
3
(Digital
Subscribe
Line)

Chữ D
vụ số.
(digital)

ý
nghĩa
lịch
sử
do
gốc
gác
của
DSL là
dịch

Tuy nhiên DSL đã phát triển trên tín hiệu tương tự tốc độ cao
(thường biểu diễn bằng sóng hình sin) và không liên quan tới
số.

Chữ
thuê
S (subscriber) là nói tới bạn hoặc công ty của bạn khi
một đường DSL từ nhà cung cấp dịch vụ viễn thông.

Chữ L (line) có nghĩa rằng đây là một đường (còn gọi là một
mạch) ở bên ngoài đi vào trên cáp điện thoại từ nhà cung cấp
dịch vụ viễn thông, giống như cáp cho điện thoại mà bạn vẫn
đang dùng hàng ngày.

Với việc truy nhập bằng DSL, bạn không cần phải dùng mô-
đem quay số (Modem Dialup), nhưng bạn lại cần thiết bị
khác, đó là modem DSL.
Copyright by DCE-SOICT
9/28/2011
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:37 AM

- Chữ D (digital) có ý nghĩa lịch sử do gốc gác của DSL là dịchvụ số.

- Tuy nhiên DSL đã phát triển trên tín hiệu tương tự tốc độ cao(thường biểu diễn bằng sóng hình sin) và không liên quan tớisố.

- Chữ S (subscriber) là nói tới bạn hoặc công ty của bạn khithuê một đường DSL từ nhà cung cấp dịch vụ viễn thông.
.pdf 772616.pdf
Kích thước: 459.82 kb
Lần tải: 0 lần
Download