bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:48 AM | Lần xem 337 | Lần tải 0

Mẫu số 02-TP-TGPL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.........., ngày ..... tháng ..... năm 200.....

ĐƠN YÊU CẦU TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Kính gửi: .........................(1)............................

Họ và tên: ..................................................(2 hoặc 2a)...........................................
Ngày, tháng, năm sinh: ............................................. Giới tính: ............................
Địa chỉ liên hệ: ........................................................................................................
Điện thoại: …………………………
CMND số: ........................................... cấp ngày ...................... tại .......................
Nghề nghiệp: .......................................................................... Dân tộc: .................
Diện người được trợ giúp pháp lý: .........................................................................
Nội dung vụ việc yêu cầu trợ giúp pháp lý: .................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Tài liệu gửi kèm theo đơn: .................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Ghi chú: ..................................................................................................................
Tôi xin cam đoan lời trình bày trên là đúng sự thật. Đề nghị .....(1)..... xem xét trợ giúp pháp lý.

NGƯỜI YÊU CẦU TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)
Ghi chú:
(1): Tên tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý
(2): Tên người được trợ giúp pháp lý
(2a): Tên người đại diện, người giám hộ cho người được trợ giúp pháp lý


bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:48 AM

.doc 782211.doc
Kích thước: 37.5 kb
Lần tải: 0 lần
Download