bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:44 AM | Lần xem 751 | Lần tải 13
QTNS-BM1


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------- oOo ---------

......., ngày tháng năm 201…

ĐƠN XIN XÁC NHẬN CÔNG TÁC

Họ tên (ghi chữ in hoa): .........................................
Địa chỉ thường trú: .............................................
Địa chỉ tạm trú: ...............................................
Số CMND:.................. Ngày cấp:........................ Nơi cấp:…………………….
Số điện thoại nhà:...................Số ĐTDĐ: ...................
Hiện đang làm việc tại:..........................................
Chức danh/chức vụ:............................................
Địa chỉ cơ quan: ..............................................
Điện thoại liên lạc: .............................................
Ngày vào làm việc:.............................................
Lý do xác nhận công tác:.........................................
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu có gì sai trái tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.
Kính trình thủ trưởng cơ quan xem xét và xác nhận.


bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:44 AM

.doc 779993.doc
Kích thước: 32 kb
Lần tải: 0 lần
Download