bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:47 AM | Lần xem 1225 | Lần tải 4
  • Download images Đơn xin vào Đảng - Mẫu đơn xin vào Đảng
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG
Kính gửi: Chi uỷ:..........................................................................................
Đảng uỷ:......................................................................................
Tôi là:............................................... sinh ngày........tháng.........năm.................
Nơi sinh:.............................................................................................................
Quê quán:...........................................................................................................
Dân tộc:........................ Tôn giáo.......................................................................
Trình độ học vấn:...............................................................................................
Nơi ở hiện nay:...................................................................................................
Nghề nghiệp
Đơn vị công tác:.................................................................................................
Chức vụ chính quyền, đoàn thể:........................................................................
Vào Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày........tháng.......năm............
tại .......................................................................................................................
Được chi bộ xét là cảm tình Đảng ngày..........tháng............năm........tại chi bộ
............................................................................................................................
....Qua nghiên cứu Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; được sự giáo dục, bồi
dưỡng của chi bộ và của Đoàn (nếu có) tôi đã nhận thức được:
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
Tôi nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng,
phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là đảng viên của
Đảng Cộng sản Việt Nam.
..............., ngày.......tháng.......năm 20..........
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ và
tên)
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:47 AM

781751.pdf
Kích thước: 75.24 kb
Lần tải: 0 lần
Download