bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:44 AM | Lần xem 216 | Lần tải 0

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc----------------
………., ngày …. tháng …. năm ….
ĐƠN XIN THÔI THAM GIA HÒA GIẢI VIÊN LAO ĐỘNG
Kính gửi: ……………………………………………..
Tên tôi là (viết chữ in hoa): ......................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………..……. Nam, Nữ:..............
Được bổ nhiệm là hòa giải viên lao động tại …………………….. (tên địa bàn) theo Quyết định số .... /QĐ-UBND ngày .... tháng .... năm .... của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/ thành phố ...........................................................
Nay tôi xin thôi làm hòa giải viên lao động kể từ ngày.... tháng ….. năm.
Lý do (trình bày ngắn gọn) .......................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Tôi xin chân thành cảm ơn!

Xác nhận của cơ quan đang công tác(nếu có)(Thủ trưởng cơ quan ký tên, đóng dấu)
Người làm đơn(Ký và ghi rõ họ tên)


bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:44 AM

.doc 779973.doc
Kích thước: 29 kb
Lần tải: 0 lần
Download