bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 2:24 PM | Lần xem 132 | Lần tải 0
bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 2:24 PM


Đơn xin thôi tham gia hòa giải viên lao động là văn bản được sử dụng khi nhân viên hòa giải vì lý do cá nhân không tiếp tục đảm nhiệm vai trò hòa giải tại địa bàn cơ sở và muốn xin nghỉ đồng thời bàn giao công việc cho người khác.


Đơn xin thôi tham gia hòa giải viên lao động


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------


                                                                                                   ………., ngày …. tháng …. năm ….


ĐƠN XIN THÔI THAM GIA HÒA GIẢI VIÊN LAO ĐỘNG


Kính gửi: …………………………………....................


Tên tôi là (viết chữ in hoa): ...............................................................................................................


Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………..……. Nam, Nữ:..............................................


Được bổ nhiệm là hòa giải viên lao động tại ………………......…….. (tên địa bàn) theo Quyết định số .... /QĐ-UBND ngày .... tháng .... năm .... của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/ thành phố ............................................................


Nay tôi xin thôi làm hòa giải viên lao động kể từ ngày....... tháng …...... năm..........


Lý do (trình bày ngắn gọn) ...................................................................................................................


..........................................................................................................................................................


..........................................................................................................................................................


Tôi xin chân thành cảm ơn!


.doc Don-xin-thoi-tham-gia-hoa ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
.doc Don-xin-thoi-tham-gia-hoa ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download