bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 2:19 PM


<p align="center"><strong>MẪU SỐ 1<br /> </strong><em>(k&egrave;m theo Th&ocirc;ng tư số 24/2007/TT-BLĐTBXH)<br /> </em><em>(D&agrave;nh cho người lao động)</em></p>
<p align="center"><strong>CỘNG HO&Agrave; X&Atilde; HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br /></strong><strong>Độc lập - Tự do - Hạnh ph&uacute;c<br /></strong><strong>---------------------------------</strong></p>
<h2 align="center"><strong>ĐƠN ĐỀ NGHỊ X&Aacute;C NHẬN</strong></h2>
<p align="center">VỀ THỜI GIAN ĐI HỢP T&Aacute;C LAO ĐỘNG ĐỂ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM X&Atilde; HỘI<br /> <em>(Đối với người đi lao động c&oacute; thời hạn ở nước ngo&agrave;i, kể cả người đi l&agrave;m đội trưởng, phi&ecirc;n dịch, c&aacute;n bộ v&ugrave;ng)</em></p>
<p align="center"><strong>K&iacute;nh gửi</strong> : Cục Quản l&yacute; lao động ngo&agrave;i nước</p>
<p>T&ecirc;n t&ocirc;i l&agrave; ........................................................................................................................................</p>
<p>Sinh ng&agrave;y : .....................................................................................................................................</p>
<p>Đơn vị cử đi hợp t&aacute;c lao động:..........................................................................................................</p>
<p>Cơ quan chủ quản <em>(Bộ, ng&agrave;nh)</em> : .......................................................................................................</p>
<p>Nước đến hợp t&aacute;c lao động : ...........................................................................................................</p>
<p>T&ecirc;n đơn vị, nh&agrave; m&aacute;y đến l&agrave;m việc: ....................................................................................................</p>
<p>Thời hạn đi hợp t&aacute;c lao động theo Hiệp định từ&hellip;&hellip;&hellip;.&hellip;.. đến............................................................</p>
<p>Thời điểm về nước :&nbsp;&nbsp;&nbsp; ng&agrave;y.......th&aacute;ng ...... năm.................................................................................</p>
<p>L&yacute; do về nước:................................................................................................................................</p>
<p>Được chuyển trả về đơn vị: ..............................................................................................................</p>
<p style="text-align: justify;">Hồ sơ k&egrave;m theo (nếu c&oacute;) gồm:.......................................................................................................... &nbsp;&nbsp;&nbsp; Khi về nước t&ocirc;i chưa được giải quyết trợ cấp th&ocirc;i việc theo quy định tại Th&ocirc;ng tư số 12/ TT-LB ng&agrave;y 3/8/1992 v&agrave; Th&ocirc;ng tư số 24/LB-TT ng&agrave;y 19/9/1994 của Li&ecirc;n Bộ Lao động- Thương binh v&agrave; X&atilde; hội &ndash; T&agrave;i ch&iacute;nh.</p>
<p style="text-align: justify;">T&ocirc;i xin cam đoan lời khai tr&ecirc;n đ&acirc;y của t&ocirc;i l&agrave; đ&uacute;ng sự thật. T&ocirc;i xin chịu tr&aacute;ch nhiệm trước ph&aacute;p luật về lời khai của m&igrave;nh.</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="313">
<p>&nbsp;</p>
</td>
<td valign="top" width="313">
<p align="center"><em>ng&agrave;y..... th&aacute;ng...... năm .......<br /> </em><strong>Người viết đơn<br /> </strong><em>(K&yacute; v&agrave; ghi r&otilde; họ t&ecirc;n)</em></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

DN-XN-thoi-gian-lao-dong. ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
DN-XN-thoi-gian-lao-dong. ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download