CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
HƯỞNG TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN


Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh ....


Tên tôi là: ..................................... sinh ngày .......... tháng ........... năm ..........
Chức danh nghề nghiệp, cấp bậc, chức vụ: ......................................................
Cơ quan, đơn vị: ...............................................................................................
Tổng số thời gian đóng BHXH: ............................ năm ........................ tháng
Sau thời gian chấp hành xong hình phạt tù (hoặc xuất cảnh trở về nước định cư hợp pháp hoặc được toà án tuyên bố mất tích trở về), tôi làm đơn này đề nghị được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần.
Đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh .... xem xét, giải quyết cho tôi được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của Nhà nước.

.............., ngày ...... tháng ..... năm .....
Xác nhận của chính quyền
địa phương nơi cư trú
(Ký, đóng dấu)
.............., ngày ....... tháng ..... năm ......
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)


Ghi chú: Mẫu này áp dụng đối với người đã chấp hành xong hình phạt tù hoặc xuất cảnh trở về nước định cư hợp pháp hoặc được toà án tuyên bố mất tích trở về.


bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:47 AM

782064.doc
Kích thước: 17.5 kb
Lần tải: 0 lần
Download