Phụ lục 5      
P HẦN  GHI  CỦA  NGƯỜI  NHẬN  HỒ  SƠ
Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:
Quyển số …………, Số thứ tự……..
             Người nhận hồ sơ
           (Ký và ghi rõ họ, tên)
 
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI, CẤP LẠI , XÁC NHẬN THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở, GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở, GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
(Bao gồm cả cấp đổi do chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở,
hết trang ghi thay đổi)
 
 
                              Kính gửi : Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp
 
Họ và tên : …………………………………………… ……năm sinh ………………….......
Số CMND (Hộ chiếu) :……………………ngày cấp………………nơi cấp ………………………
Thường trú tại:....................................................................................................................................
Lý do đề nghị cấp đổi (cấp lại, xác nhận thay đổi) Giấy chứng nhận :..............................................
Địa chỉ nhà ở xin cấp đổi (cấp lại, xác nhận thay đổi) Giấy chứng nhận:...........………...................
..............................................................................................................................................................
Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đã được (ghi tên cơ quan cấp giấy chứng nhận):......................................................................................... cấp ngày.....................................; mã số GCN:..…........................................ số hồ sơ gốc :..……....................
Đề nghị cấp đổi (cấp lại, xác nhận thay đổi) Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cho những người đứng tên chủ sở hữu sau (chỉ ghi trong trường hợp chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở):
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
 
Kèm theo đơn này có các giấy tờ sau :
 ...................................................................................................................................................              ...................................................................................................................................................
 ...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................             
Tôi cam đoan những lời kê khai trong đơn là đúng sự thực, chịu trách nhiệm về tính xác thực của các giấy tờ kèm theo và cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đúng thời hạn theo quy định của Nhà nước.
                                                                                                                        .............., ngày .......... tháng …......năm .................
                                       Người viết đơn
                                            (Ký và ghi rõ họ tên)
 
 

bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:48 AM

782227.doc
Kích thước: 48 kb
Lần tải: 0 lần
Download