Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Tourist English

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:3.55 M
  • Lần download: 4 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Tourist English
  • Tourist English
  • Tourist English
  • Tourist English
  • Tourist English

Tourist English

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:3.55 M Lần download: 4 lần Chi phí: Miễn phí, download free

TVMP mang đến mội người tài liệu Tourist English : English for Tourism page một Unit một Tourist Information Section một Language Focus Vocabulary một, kế tiếp là Work in pairs, ngoài ra Match the words to the correct pictures, cho biết thêm a, cho biết thêm Tourist Attractions a, nói thêm là Floating market b, nói thêm là Jungle c, bên cạnh đó Bay d, ngoài ra Waterfall e, nói thêm là Grotto f, nói thêm Bird sanctuary g, nói thêm là Market h, ý nữa Pagoda i, nói thêm Beach một, thêm nữa ___________ hai, ý nữa ___________ 3, tiếp theo là ___________ 4, ý nữa ___________ năm, thêm nữa ___________ sáu, bên cạnh đó ___________ bảy, ngoài ra ___________ 8, ngoài ra ___________ 9, ý nữa ___________ b, bên cạnh đó Tourist Activities a, ý nữa Fishing b, ngoài ra Swimming c, nói thêm là Bird watching d, cho biết thêm Kayaking e, ý nữa Scuba diving f, cho biết thêm Skiing g, nói thêm là Skating h, bên cạnh đó Hiking i, ngoài ra Horse riding j, ngoài ra Playing golf k, kế tiếp là Sailing l, nói thêm Biking một, nói thêm ___________ hai, thêm nữa ____

Anh Văn chuyên ngành du lịch rất thích hợp cho các bạn chuyên ngành nhé!!!

Tải tài liệu Tourist English miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Tourist English của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

Unit 1
Tourist Information
Section 1
Language Focus
Vocabulary
1. Work in pairs. Match the words to the correct pictures.
a. Tourist Attractions
a.
Floating market
d.
Waterfall
g.
Market
b.
Jungle
e.
Grotto
h.
Pagoda
c.
Bay
f.
Bird sanctuary
i.
Beach
1.___________
2.___________
3.___________
4.___________
5.___________
6.___________
7.___________
8.___________
9.___________
English for Tourism
page 1
b. Tourist Activities
a.
Fishing
g.
Skating
b.
Swimming
h.
Hiking
c.
Bird watching
i.
Horse riding
d.
Kayaking
j.
Playing golf
e.
Scuba diving
k.
Sailing
f.
Skiing
l.
Biking
1. ___________
2. ___________
3. ___________
4. ___________
5.___________
6. ___________
7. ___________
8. ___________
9. ___________
10. ___________
11. ___________
12. ___________
2. Listen to some tourists telephoning a tourist information center in Sydney. What are
they looking for? Complete the table.
a. Somewhere to relax, swim and sunbathe
b. Panoramic view of the city
c. Battleships and historic ships
d. Somewhere educational, interesting museum
Enquirer
What the enquirer is looking for
1
2
3
4
English for Tourism
page 2
Compound nouns
In English we can use nouns as adjectives. For example:
Water sport
Stork sanctuary
Adventure tour
The relationship between the two nouns can be of many kinds, including:
Place:
mountain slopes, city center
Time:
summer holiday, weekend break
Function:
golf course, swimming pool
Material:
paper bag, iron bridge, stone cathedral
Practice
1. Match the nouns in A and B.
A
B
Theme
City
Tour
Sports
Shopping
Trip
Boat
Park
Water
Guide
Capital
Mall
2. Rewrite these sentences without changing the meaning.
Ex:
- It takes five minutes to walk from the hotel to the beach.
- It’s a five-minute walk from the hotel to the beach.
a. It takes two hours o drive to the airport.
………………………………………………………………………………………
b. You can visit the sanctuary which extends to over 4 hectares in Thot Not, Can Tho.
………………………………………………………………………………………
c. We stayed in a hotel with three stars.
………………………………………………………………………………………
d. The journey to Cai Rang floating market takes 3 hours.
………………………………………………………………………………………
Advice and suggestions
We can give advice to someone by using the following structures.
If you’re looking for …….., then go to ………
Don’t miss ………
…….. is a must for any visitors to ……..(city).
You can’t leave ….. (city) without ……
Practice
Pairwork:
Student
A:
You
have
2
days
off
work.
You
want
to
go
somewhere
relaxing this weekend. Go to a tourist information center to ask for some information
for your trip.
Student B: A customer comes and asks you some information for his/her trip. Give
him/her some suggestions about where to go and what to do.
English for Tourism
page 3

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí