Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

BỘ ĐỀ THI ANH VĂN MẪU

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.87 M
  • Lần download: 5 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free

BỘ ĐỀ THI ANH VĂN MẪU

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:0.87 M Lần download: 5 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Tải tài liệu BỘ ĐỀ THI ANH VĂN MẪU miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu,

thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu BỘ ĐỀ THI ANH VĂN MẪU của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây

.DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader

Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

12009 년 1 월 NEW TOEIC 예상문제 Part 5 / 6- Part 5 와 Part 6 를 연속적으로 23 분을 재고 속도감 있게 풀어보세요, 모두들 팟팅! *^^101. Businesses wait to be sure of aneconomic recovery but consumers are gettingmore ------- about the job market.(A) optimist(B) optimistic(C) optimistically(D) optimists102. The ------- will be chaired by Mr.Sheldon, one of the most innovative directorsin the company.(A) category(B) qualification(C) committee(D) productivity103. The interest rate on housing loansdropped ------- 2.1 percent last month and isexpected to go down further over the next fewweeks.(A) as(B) to(C) in(D) since104. The desert shop specializes in cookiesmade of chocolate, but ------- are available.(A) other(B) the other(C) another(D) others105. ------- the replacement parts are deliveredby tomorrow, we will have more complaintsfrom retailers and customers.(A) Such as(B) Given(C) Unless(D) Only if106. Training sessions for all departmentalsupervisors will be held ------- the conferenceroom.(A) on(B) of(C) as(D) in107.

MINH HỌA
  • BỘ ĐỀ THI ANH VĂN MẪU
  • BỘ ĐỀ THI ANH VĂN MẪU
  • BỘ ĐỀ THI ANH VĂN MẪU
  • BỘ ĐỀ THI ANH VĂN MẪU
  • BỘ ĐỀ THI ANH VĂN MẪU
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí