Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Giáo án Tiếng Anh lớp 7 Unit 8 Places

  • Loại tài liệu :
  • Lần download: 15 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free

Giáo án Tiếng Anh lớp 7 Unit 8 Places

Loại tài liệu : Lần download: 15 lần Chi phí: Miễn phí, download free

ThuVienMienPhi giới thiệu tới bạn đọc bài Giáo án Tiếng Anh lớp 7 Unit 8 Places : Giáo án Tiếng Anh lớp bảy Unit 8 Places Để giúp học sinh học Tiếng Anh 1 cách trực giác và sinh động, thầy cô giáo hiên nay hay biên soạn các giáo án điện tử đặc nhan sắc, thú vị góp phần cho tiết học thêm vui vẻ, sôi nổi, bên cạnh đó Thư viện miễn phí, nói thêm com giới thiệu giáo án Tiếng Anh lớp bảy unit 8 Places, giáo án giúp học sinh tập dượt kỹ hơn về dạng câu hỏi với từ Where và những giới từ chỉ địa điểm, giúp học sinh biết cách đặt câu hỏi và chỉ đường, bên cạnh đó mời quý thầy cô tham khảo và sử dụng,còn cho biết thêm Giáo án Tiếng Anh lớp bảy Unit 13: Activities Giáo án Tiếng Anh lớp bảy Unit 14: Freetime Funs Giáo án Tiếng Anh lớp bảy bài 10: Health and Hyg

Giáo án Tiếng Anh lớp 7 Unit 8 Places

Để giúp học sinh học Tiếng Anh một cách trực quan và sinh động, thầy cô giáo hiên nay hay soạn những giáo án điện tử đặc sắc, thú vị góp phần cho tiết học thêm vui vẻ, sôi nổi. VnDoc.com giới thiệu giáo án Tiếng Anh lớp 7 unit 8 Places, giáo án giúp học sinh luyện tập kỹ hơn về dạng câu hỏi với từ Where và các giới từ chỉ địa điểm, giúp học sinh biết cách đặt câu hỏi và chỉ đường.... mời quý thầy cô tham khảo và sử dụng.

Giáo án Tiếng Anh lớp 7 Unit 13: Activities

Giáo án Tiếng Anh lớp 7 Unit 14: Freetime Funs

Giáo án Tiếng Anh lớp 7 bài 10: Health and Hygiene

Period 45. Unit 8: places
Lesson 1: a1, 2, 3. p.79 - 81.

I. Aims

  • To help ss further practice with “Where” question and prepositions of place.
  • To help ss know how to ask and give directions.
  • To develop ss’skills.

II. Objectives: By the end of the lesson, ss will be able to ask question with “where” and use prepositions of place to answer, to ask and give directions.

III. Ways of working: T-WC, pair work, individual work.

IV. Materials: Text book, pictures, cards.

V. Anticipated poblems: The lesson may take time.

VI. Teaching steps

1. Warm up: (1 minute) Greet and check the ss’ attendance.

2. Revision: (5 minutes) Jumbled words.

* Key: station; market; hospital; bank; hotel; post office.

3. New lesson:

Tải tài liệu Giáo án Tiếng Anh lớp 7 Unit 8 Places miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Giáo án Tiếng Anh lớp 7 Unit 8 Places của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

ThuongLam secondary school - Lessonplan- English 7 - Teacher: BuiThiXuyen
Period45. Unit 8: places
I. Aims:
Lesson1: a1, 2,3. p.79 - 81.
- To help ss further practice with “Where” question and prepositions of place.
- To help ss know how to ask and give directions.
- To develop ss’skills.
II. Objectives: By the end of the lesson, ss will be able to ask question with “where”
and use prepositions of place to answer, to ask and give directions.
III. Ways of working: T-WC, pair work, individual work.
IV. Materials: Text book, pictures, cards.
V. Anticipated poblems: The lesson may take time.
VI. Teaching steps:
1. Warm up: (1 minute) Greet and check the ss’ attendance.
2. Revision: (5 minutes)
Jumbled words
tastoin
makert
pitahosl
bkan
tohel
tsop / eciffo
* Key: station; market; hospital; bank; hotel; post office.
3. New lesson:
Thuong Lam secondaryschool - Lessonplan- English7 - Teacher: BuiThiXuyen
STAGES
ACTIVITIES
ON BOARD
PRESEN
TATION
(10
minutes)
* Preteach:
- Ss match the nouns of places
(from the jumbled words) to the
pictures A1. P.79.
I. New words:
a) National Bank of Vietnam:
Ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt Nam.
b) Saint Paul Hospital:
BÖnh viÖn Xanh P«n
c) Hotel: Kh¸ch s¹n
d) The Central Post Office:
B­u ®iÖn trung t©m
e) Hanoi Railway Station: Ga Hµ
néi
f) Dong Xuan Market:
Chî §ång Xu©n
a souvenir shop:
cöa hµng b¸n ®å l­u niÖm.
You’re welcome: Kh«ng d¸m. (®¸p
l¹i lêi c¶m ¬n)
Go straight ahead: ®i th¼ng
take the first street on the right:
RÏ ë lèi rÏ ®Çu tiªn ë bªn ph¶i
Practic
e
(10
minutes)
* Brainstorm:
* Brainstorm:
to the left Prepositons
of of place
in front of
* Picture drill: A3. P.81
II. Practice:
- Ss ask and answer about places
using the street map.
Example exchange:
S1: Where is the bank?
S2: It’s between the hotel and the
restaurant. It’s opposite the
hospital.
PRESEN
TATION
(7
minutes)
* Presentation text: A2. P.80:
- T plays the tape, ss listen and
repeat.
- T. elicits the model sentences:
- Concept checking:
+ Nh÷ng c©u nµy cã nghÜa tiÕng
ViÖt lµ g×?
+ Khi nµo th× dïng cÊu tróc c©u
nµy?
+ Muèn hái th¨m ®­êng ®Ó ®i ®Õn
®©u ®ã ta b¾t ®Çu b»ng côm tõ
nµo? TiÕp theo?
+ ChØ ®­êng: Nãi ®i th¼ng? RÏ
II. Model sentences:
S1: Could you tell me how to get to
the supermarket?
(Could you show me the way to the
supermarket?
S2: Go straight ahead. Take the
second street on the left.
(Go straight ahead. Turn left.)
ThuongLam secondary school - Lessonplan- English 7 - Teacher: BuiThiXuyen
tr¸i? RÏ ph¶i?
+ Ng÷ ®iÖu cña c©u hái? C©u tr¶
lêi?
PRACTI
CE
(10
minutes)
* Picture drill: A3. P.81
Example statements:
(As model sentences)
Ss look at the street map again,
listen and write the places
mentioned.
II. Practice:
* Tapescript:
a) Go straight ahead to the second
street. Turn left. Whats on the
right?
b) Go straight ahead. Turn right
into the first street. Whats on the
left next to the restaurant?
c) What is on your left?
d) Go the second street. Turn right.
What is opposite the hotel?
e) Whats on your right?
* Listen and write the places:
* Key: a) Souvenir shop.
b) Shoe store
c) Hotel
d) Drug store
e) Hospital
4. Homework: (2 minute)
- Learn by heart the new words.
- Prepare A2 - 3. P.80 - 81 (text book).
- Do exercise: A1. P.47 (work book)
................................................................................................................................
Period46. Unit 8: places
Lesson2: a4 - 5. p.82.
I. Aims:
- To help ss further practice with “How far.....?” to talk about distances.
- To develop ss’skills.
II. Objectives:
By the
end of the
lesson, ss will be able to ask and answer about
distance with “How far”
III. Ways of working: T-WC, pair work, individual work.
IV. Materials: Text book, tape, additional board.
V. Anticipated problems: The lesson may take time.

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự