Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Đáp án đề thi Đại số B1 2010-2011

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.04 M
  • Lần download: 16 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
Tải tài liệu Đáp án đề thi Đại số B1 2010-2011 miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Đáp án đề thi Đại số B1 2010-2011 của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây
.DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader
Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

MINH HỌA
  • Đáp án đề thi Đại số B1 2010-2011
Script
Ñaùp aùn ñeà thi Ñaïi soá tuyeán tính, naêm 2010-2011, ca 1Thang ñieåm: caâu 1, 2, 5, 6: 1.5 ñieåm. Caùc caâu coøn laïi 1 ñieåm.Neáu caùch laøm ñuùng maø ñaùp aùn sai, thì vaãn cho ñieåm tuøy theo möùc ñoä.Caâu 1. det ( A) = −5 + 5 i = 5√2 ( c o s ( 3 π/4 + i s in 3 π/4 ) .5√z = zk= 10√5 0 c o s3 π/4 + k2 π5+ i s in3 π/4 + k2 π5, k = 0 , 1 , ..., 4 .Caâu 2. X = A−1 BT − 2 I , A−1 =5 1 −14 1 −1−3 0 1Suy ra X =−2 3 −4 1 1−1 9 −5 81 8 2 −4Caâu 3. Ñöa veà baäc thang, giaûi ra ñöôïc nghieäm toång quaùt X = ( 2 α + 3 β, −α − β, α, β) .Caâu 4. Ñoä daøi veùcto ||u|| = ( u, u) =√3 + 4 + 4 + 2 0 + 1 =√3 2Caâu 5. Coù nhieàu caùch laøm. Tìm f( 1 , 0 , 0 ) = ( 1 8 , 1 0 , 1 0 ) , f( 0 , 1 , 0 ) = ( −1 2 , −5 , −8 ) , f( 0 , 0 , 1 ) =( −1 2 , −8 , −5 ) , suy ra ma traän cuûa f trong chính taéc laø A =1 8 −1 2 −1 21 0 −5 −81 0 −8 −5ÖÙng vôùi trò rieâng λ1= 3 , giaûi heä ( A − 3 I) X = 0 , ta coù nghieäm X = ( 4 α, 5 α − β, β) T . Suy ra taát caûcaùc veùcto rieâng cuûa f öùng vôùi tr
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí