Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Đề thi học kỳ 1- Giải tích 1

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.05 M
  • Lần download: 35 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Đề thi học kỳ 1- Giải tích 1
  • Đề thi học kỳ 1- Giải tích 1

Đề thi học kỳ 1- Giải tích 1

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:0.05 M Lần download: 35 lần Chi phí: Miễn phí, download free

ThuVienMienPhi.com mang đến mội người tài liệu Đề thi học kỳ 1- Giải tích 1 : ÑEÀ THI HOÏC KYØ I NAÊM HOÏC 2009-2010, bên cạnh đó Moân hoïc: Giaûi tích một, ngoài ra Thôøi gian laøm baøi: 90 phuùt, cho biết thêm Ñeà thi goàm bảy caâu, kế tiếp là HÌNH THÖÙC THI: TÖÏ LUAÄN CA một Caâu một : Tính giôùi haïn (trình baøy lôøi giaûi cuï theå) I = lim x→0 3 √ một + x3 − x c o t x − x2/3 x c o s x − s in x , nói thêm Caâu hai : Khaûo saùt vaø veõ ñoà thò cuûa ñöôøng cong y = x1 x , nói thêm Caâu 3 : Tìm vaø phaân loaïi taát caû caùc ñieåm giaùn ñoaïn cuûa ñoà thò haøm soá y = một ln |x − một | , ngoài ra Caâu 4 : Giaûi phöông trình vi phaân y′ − x2y = x5 + x2 3 vôùi ñieàu kieän y( 0 ) = 0 , bên cạnh đó Caâu năm : Tính tích phaân suy roäng +∞ một dx x19/3 · 3 √ một + x2 Caâu sáu : Giaû

Đề thi và đáp án môn Giải tích 1 của trường ĐH Mở Tp.HCM.

Tải tài liệu Đề thi học kỳ 1- Giải tích 1 miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Đề thi học kỳ 1- Giải tích 1 của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí