Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Đề thi học kỳ 1- Giải tích 1

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.05 M
  • Lần download: 33 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free

Đề thi học kỳ 1- Giải tích 1

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:0.05 M Lần download: 33 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Tải tài liệu Đề thi học kỳ 1- Giải tích 1 miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu,

thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Đề thi học kỳ 1- Giải tích 1 của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây

.DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader

Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

ÑEÀ THI HOÏC KYØ I NAÊM HOÏC 2009-2010.Moân hoïc: Giaûi tích 1.Thôøi gian laøm baøi: 90 phuùt. Ñeà thi goàm 7 caâu.HÌNH THÖÙC THI: TÖÏ LUAÄNCA 1Caâu 1 : Tính giôùi haïn (trình baøy lôøi giaûi cuï theå) I = limx→03√1 + x3 − x c o t x − x2/3x c o s x − s in x.Caâu 2 : Khaûo saùt vaø veõ ñoà thò cuûa ñöôøng cong y = x1x.Caâu 3 : Tìm vaø phaân loaïi taát caû caùc ñieåm giaùn ñoaïn cuûa ñoà thò haøm soá y =1ln |x − 1 |.Caâu 4 : Giaûi phöông trình vi phaân y′ − x2y =x5 + x23vôùi ñieàu kieän y( 0 ) = 0 .Caâu 5 : Tính tích phaân suy roäng+∞1dxx19/3 · 3√1 + x2Caâu 6 : Giaûi phöông trình vi phaân y′′ − 2 y′ + y = s in ( 2 x) · c o s x.Caâu 7 : Giaûi heä phöông trình vi phaân baèng phöông phaùp khöû hoaëc trò rieâng, veùctô rieâng.dxdt= 3 x + y + zdydt= 2 x + 4 y + 2 zdzdt= x + y + 3 zÑaùp aùn. Caâu 1(1 ñieåm). Khai trieån Maclaurint 3√1 + x3 −x c o t ( x) − x23= x33+o( x3) ; x c o s x−s in x =−x33+ o( x3)→ I = limx→03√1 + x3 − x c o t x − x2/3x c o s x − s in x= limx→0x33+ o( x3)−x33+ o( x3

MINH HỌA
  • Đề thi học kỳ 1- Giải tích 1
  • Đề thi học kỳ 1- Giải tích 1
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí