Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Chi tiết Hệ thống tài khoản kế toán

  • Loại tài liệu : .doc
  • Dung lượng:2.58 M
  • Lần download: 0 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free

Chi tiết Hệ thống tài khoản kế toán

Loại tài liệu : .doc Dung lượng:2.58 M Lần download: 0 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Chi tiết Hệ thống tài khoản kế toán -

Tải tài liệu Chi tiết Hệ thống tài khoản kế toán miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Chi tiết Hệ thống tài khoản kế toán của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

[1]M ỤC L ỤC

 

III- GIẢI THÍCH NỘI DUNG, KẾT CẤU VÀ PHƯƠNG PHÁP GHI CHÉP TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

LOẠI TÀI KHOẢN I

TÀI SẢN NGẮN HẠN

NHÓM TÀI KHOẢN 11

VỐN BẰNG TIỀN

HẠCH TOÁN VỐN BẰNG TIỀN CẦN TÔN TRỌNG

TÀI KHOẢN 111

TIỀN MẶT

TÀI KHOẢN 112

TIỀN GỬI NGÂN HÀNG

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA

TÀI KHOẢN 113

TIỀN ĐANG CHUYỂN

TÀI KHOẢN 113 - TIỀN ĐANG CHUYỂN

TÀI KHOẢN 121

ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN NGẮN HẠN

TÀI KHOẢN 128

ĐẦU TƯ NGẮN HẠN KHÁC

TÀI KHOẢN 129

DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ ĐẦU TƯ NGẮN HẠN

TÀI KHOẢN 131

PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG

TÀI KHOẢN 133

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐƯỢC KHẤU TRỪ

TÀI KHOẢN 136

PHẢI THU NỘI BỘ

TÀI KHOẢN 138

PHẢI THU KHÁC

TÀI KHOẢN 139

DỰ PHÒNG PHẢI THU KHÓ ĐÒI

TÀI KHOẢN 141

TẠM ỨNG

TÀI KHOẢN 142

CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC NGẮN HẠN

TÀI KHOẢN 144

CẦM CỐ, KÝ QUỸ, KÝ CƯỢC NGẮN HẠN

NHÓM TÀI KHOẢN 15

HÀNG TỒN KHO

TÀI KHOẢN 151

HÀNG MUA ĐANG ĐI ĐƯỜNG

TÀI KHOẢN 152

NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU

TÀI KHOẢN 153

CÔNG CỤ, DỤNG CỤ

TÀI KHOẢN 154

CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH DỞ DANG

TÀI KHOẢN 155

THÀNH PHẨM

TÀI KHOẢN 156

HÀNG HÓA

TÀI KHOẢN 157

HÀNG GỬI ĐI BÁN

TÀI KHOẢN 158

HÀNG HOÁ KHO BẢO THUẾ

TÀI KHOẢN 159

DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ HÀNG TỒN KHO

TÀI KHOẢN 161

CHI SỰ NGHIỆP

LOẠI TÀI KHOẢN 2

TÀI SẢN DÀI HẠN

TÀI KHOẢN 211

TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

TÀI KHOẢN 212

TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THUÊ TÀI CHÍNH

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA

TÀI KHOẢN 212 - TSCĐ THUÊ TÀI CHÍNH

TÀI KHOẢN 213

TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN

MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU

Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp

Có TK 711 - Thu nhập khác.

TÀI KHON 214

HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

TÀI KHOẢN 217

BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ

TÀI KHOẢN 221

ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY CON

TÀI KHOẢN 222

VỐN GÓP LIÊN DOANH

TÀI KHOẢN 223

ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN KẾT

TÀI KHOẢN 228

ĐẦU TƯ DÀI HẠN KHÁC

TÀI KHOẢN 229

DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ ĐẦU TƯ DÀI HẠN

TÀI KHOẢN 241

XÂY DỰNG CƠ BẢN DỞ DANG

TÀI KHOẢN 242

CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN

TÀI KHOẢN 243

TÀI SẢN THUẾ THU NHẬP HOÃN LẠI

TÀI KHOẢN 244

KÝ QUỸ, KÝ CƯỢC DÀI HẠN

LOẠI TÀI KHOẢN 3

NỢ PHẢI TRẢ

TÀI KHOẢN 315

NỢ DÀI HẠN ĐẾN HẠN TRẢ

TÀI KHOẢN 331

PHẢI TRẢ CHO NGƯỜI BÁN

TÀI KHOẢN 333

THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

TÀI KHOẢN 334

PHẢI TRẢ NGƯỜI LAO ĐỘNG

TÀI KHOẢN 335

CHI PHÍ PHẢI TRẢ

TÀI KHOẢN 336

PHẢI TRẢ NỘI BỘ

TÀI KHOẢN 337

THANH TOÁN THEO TIẾN ĐỘ KẾ HOẠCH

HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

TÀI KHOẢN 338

PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP KHÁC

TÀI KHOẢN 341

VAY DÀI HẠN\

TÀI KHOẢN 341 – VAY DÀI HẠN

TÀI KHOẢN 342

NỢ DÀI HẠN

TÀI KHOẢN 343

TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH

TÀI KHOẢN 344

NHẬN KÝ QUỸ, KÝ CƯỢC DÀI HẠN

TÀI KHOẢN 347

THUẾ THU NHẬP HOÃN LẠI PHẢI TRẢ

TÀI KHOẢN 351 - QU DỰ PHÒNG TRỢ CẤP MẤT VIỆC LÀM

TÀI KHOẢN 352

DỰ PHÒNG PHẢI TR

LOẠI TÀI KHOẢN 4

NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

TÀI KHOẢN 411

NGUỒN VỐN KINH DOANH

TÀI KHOẢN 412

CHÊNH LỆCH ĐÁNH GIÁ LẠI TÀI SẢN

TÀI KHOẢN 413

CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI

TÀI KHOẢN 414

QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

TÀI KHOẢN 415

QUỸ DỰ PHÒNG TÀI CHÍNH

TÀI KHOẢN 418

CÁC QUỸ KHÁC THUỘC VỐN CHỦ SỞ HỮU

TÀI KHOẢN 419

CỔ PHIẾU QUỸ

TÀI KHOẢN 421

LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI

TÀI KHOẢN 431

QUỸ KHEN THƯỞNG, PHÚC LỢI

TÀI KHOẢN 441

NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN

TÀI KHOẢN 461

NGUỒN KINH PHÍ SỰ NGHIỆP

TÀI KHOẢN 466

NGUỒN KINH PHÍ ĐÃ HÌNH THÀNH TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

LOẠI TÀI KHOẢN 5

DOANH THU

TÀI KHOẢN 511

DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

TÀI KHOẢN 512

DOANH THU BÁN HÀNG NỘI BỘ

TÀI KHOẢN 515

DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

TÀI KHOẢN 521

CHIẾT KHẤU THƯƠNG MẠI

TÀI KHOẢN 531

HÀNG BÁN BỊ TRẢ LẠI

TÀI KHOẢN 532

GIẢM GIÁ HÀNG BÁN

LOẠI TÀI KHOẢN  6

CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH

TÀI KHOẢN 611

MUA HÀNG

TÀI KHOẢN 621

CHI PHÍ NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU TRỰC TIẾP

TÀI KHOẢN 622

CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP

TÀI KHOẢN 623

CHI PHÍ SỬ DỤNG MÁY THI CÔNG

TÀI KHOẢN 627

CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG

TÀI KHOẢN 631

GIÁ THÀNH SẢN XUẤT

TÀI KHOẢN 632

GIÁ VỐN HÀNG BÁN

TÀI KHOẢN 635

CHI PHÍ TÀI CHÍNH

TÀI KHOẢN 641

CHI PHÍ BÁN HÀNG

TÀI KHOẢN 642

CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

LOẠI TÀI KHOẢN 7

THU NHẬP KHÁC

TÀI KHOẢN 711

THU NHẬP KHÁC

LOẠI TÀI KHOẢN 8

CHI PHÍ KHÁC

TÀI KHOẢN 811

CHI PHÍ KHÁC

TÀI KHOẢN 8211

CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

LOẠI TÀI KHOẢN 9

XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

TÀI KHOẢN 911

XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

CÁC TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

LOẠI TÀI KHOẢN  0

TÀI KHOẢN 001

TÀI SẢN THUÊ NGOÀI

TÀI KHOẢN 002

VẬT TƯ, HÀNG HOÁ NHN GIỮ HỘ, NHẬN GIA CÔNG

TÀI KHOẢN 003

HÀNG HOÁ NHẬN BÁN HỘ, NHẬN KÝ GỬI, KÝ CƯỢC

TÀI KHOẢN 004

NỢ KHÓ ĐÒI ĐÃ XỬ LÝ

TÀI KHOẢN 007

NGOẠI TỆ CÁC LOẠI

TÀI KHOẢN 008

DỰ TOÁN CHI SỰ NGHIỆP, DỰ ÁN

1

 


 

 

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí