Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

BỘ ĐỀ THI ANH VĂN MẪU - p1

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:1.07 M
  • Lần download: 12 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free

BỘ ĐỀ THI ANH VĂN MẪU - p1

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:1.07 M Lần download: 12 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Tải tài liệu BỘ ĐỀ THI ANH VĂN MẪU - p1 miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu,

thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu BỘ ĐỀ THI ANH VĂN MẪU - p1 của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây

.DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader

Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

2008년 9월 토익 기출 변형 문제101. Ms. Bradshaw informed Mr. Tanner thatshe would be working for ------- office asan intern over the summer.(A) he(B) his(C) him(D) himself102. The marketing director showed the annualprofits distributed ------- between thecorporate executives and theshareholders to the CEO.(A) equal(B) equally(C) equality(D) equalize103. Queens Hotel ------- substantial discountsto corporations that often lodge theiremployees there.(A) offers(B) buys(C) tells(D) travels104. Our store is closed this week ------- the securitysystem is enhanced.(A) during(B) after(C) along(D) while105. Market analysts are surprised that XcellElectric's quarterly ------- have beensteadily increasing by about 4 percent.(A) profit(B) profitable(C) profits(D) profited106. Mattson Tax Agency has been handlingour company's annual taxes ------- over30 years.(A) among(B) since(C) with(D) for107. Patrick accepted an associate position atHarrison & Associates as it offers flexibleworking hours and ------- hea

MINH HỌA
  • BỘ ĐỀ THI ANH VĂN MẪU - p1
  • BỘ ĐỀ THI ANH VĂN MẪU - p1
  • BỘ ĐỀ THI ANH VĂN MẪU - p1
  • BỘ ĐỀ THI ANH VĂN MẪU - p1
  • BỘ ĐỀ THI ANH VĂN MẪU - p1
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí