Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Bộ 5 đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 9 hay

  • Loại tài liệu :
  • Lần download: 11 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free

Bộ 5 đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 9 hay

Loại tài liệu : Lần download: 11 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Thư viện Miễn Phí giới thiệu tới mội người thư viện Bộ 5 đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 9 hay : Đề thi chọn học sinh chuyên nghiệp lớp 9 – THCS Môn thi: Tiếng Anh Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề) ĐỀ một Question 1: a- Choose the word whose underlined part is pronouced differently from that of the others in each group, ý nữa một,còn cho biết thêm A- thank B- than C- month D- youth hai, ngoài ra A- advantage B- adventure C- advertise D- addtion 3, tiếp theo là A- main B- complain C- curtain D- entertain 4, bên cạnh đó A- good B- noon C- soon D- food năm, thêm nữa A- sing B- morning C- long D- angry b- Supply the correct form of the verb in brackets: một, kế tiếp là When we …(see) … them last night, they …(sing)… ; they …(say)… they …(sing)… since six o’clock,còn cho biết thêm hai, thêm nữa We …(

Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 – THCS

Môn thi: Tiếng Anh

Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề)

ĐỀ 1

Question 1:

a- Choose the word whose underlined part is pronouced differently from that of the others in each group.

1. A- thank         B- than         C- month           D- youth

2. A- advantage  B- adventure C- advertise       D- addtion

3. A- main         B- complain  C- curtain          D- entertain

4. A- good         B- noon        C- soon             D- food

5. A- sing          B- morning   C- long               D- angry

b- Supply the correct form of the verb in brackets:

1. When we …(see) … them last night, they …(sing)… ; they …(say)… they

…(sing)… since six o’clock.

2. We …(wait)… for you when you …(get)… back tomorrow.

3. They …(not come)… home until they …(see)… everything.

4. What do you think the children …(do)… when we get home ?

5. I’m sure the letter won’t arrive in time unless it …(send)… by air.

Question 2 :

a- Fill each blank with correct form of the word given in capital letters.

1. He was ………. when he did the test badly. HOPE

2. We started our trip on a beautiful ……… morning. SUN

3. I enjoyed the book very much, because it was so ……….. READ

4. What time do you ……….. start work ? USE

5. I really don’t think he has the ………. to do this job. ABLE

6. He was very ……. of the work he had done. PRIDE

7. Thank you for a very ……… evening. ENJOY

8. Their ……. has lasted a lifetime. FRIEND

9. He cycled ……… and had an accident. CARE

10. She has one of the biggest ……… in Britain. COLLECT

b- Correct the wrong form of verbs in the following sentences.

1. I enjoyed to listen to her song.

2. The breaking glass was still on the floor.

3. He walked away without to look back.

4. Most of people inviting to dinner were old friends.

5. We’re looking forward to visit London.

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

Tải tài liệu Bộ 5 đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 9 hay miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Bộ 5 đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 9 hay của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí