Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Đề thi đại số B1 2010 - 2011

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.04 M
  • Lần download: 13 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free

Đề thi đại số B1 2010 - 2011

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:0.04 M Lần download: 13 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Tải tài liệu Đề thi đại số B1 2010 - 2011 miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu,

thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Đề thi đại số B1 2010 - 2011 của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây

.DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader

Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

ÑEÀ THI HOÏC KYØ I NAÊM HOÏC 2010-2011Moân hoïc: Ñaïi soá tuyeán tính.Thôøi gian laøm baøi: 90 phuùt. Ñeà thi goàm 8 caâu.Sinh vieân khoâng ñöôïc söû duïng taøi lieäu.HÌNH THÖÙC THI: TÖÏ LUAÄN. CA 1Caâu 1 : Cho ma traän A =1 + 2 i 2 − i1 + 2 i 3 + 2 i. Ñaët z =det( A) . Tính 5√z.Caâu 2 : Cho hai ma traän A =1 −1 0−1 2 13 −3 1vaø B =−2 3 61 −2 53 1 7.Tìm ma traän X thoûa 2 I + AX = BT .Caâu 3 : Giaûi heä phöông trìnhx1+ x2− x3− 2 x4= 02 x1+ x2− 3 x3− 5 x4= 03 x1+ x2− 5 x3− 8 x4= 05 x1+ 3 x2− 7 x3− 1 2 x4= 0Caâu 4 : Trong IR3, cho tích voâ höôùng( x, y) = ( ( x1, x2, x3) , ( y1, y2, y3) ) = 3 x1y1+ 2 x1y2+ 2 x2y1+ 5 x2y2+ x3y3.Tìm ñoä daøi cuûa veùcto u = ( 1 , 2 , −1 ) .Caâu 5 : Cho aùnh xaï tuyeán tính f : IR3 −→ IR3, bieátf( 1 , 1 , 1 ) = ( −6 , −3 , −3 ) , f( 1 , 1 , 0 ) = ( 6 , 5 , 2 ) , f( 1 , 0 , 1 ) = ( 6 , 2 , 5 ) .Tìm taát caû caùc veùcto rieâng cuûa f öùng vôùi trò rieâng λ1= 3 .Caâu 6 : Cho aùnh xaï tuyeán tính f : IR3 −→ IR3, bieátf( x) = f( x1, x2, x3)

MINH HỌA
  • Đề thi đại số B1 2010 - 2011
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí