Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Nhập môn CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 • Loại tài liệu : .pdf
 • Dung lượng:7.39 M
 • Lần download: 151 lần
 • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
 • Nhập môn CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 • Nhập môn CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 • Nhập môn CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 • Nhập môn CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 • Nhập môn CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Nhập môn CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:7.39 M Lần download: 151 lần Chi phí: Miễn phí, download free

TVMP mang đến các bạn thư viện Nhập môn CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG : Nhập môn CNTT&TT 8 September 2013 Nguyễn Kim Khánh - ĐHBKHN một Nhập môn CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Nguyễn Kim Khánh Bộ môn Kỹ thuật Máy tính, Viện CNTT&TT, ĐHBK Hà Nội Introduction to ICT (Information and Communication Technology) N2K-HUST Thông tin liên quan n Bộ môn KTMT: P502-B1 n Phone: 091-358-5533 n E-mail: khanhnk@soict, thêm nữa hut, kế tiếp là edu, nói thêm vn khanh, nói thêm là nguyenkim@hust, tiếp theo là edu, kế tiếp là vn n Bài giảng dwld tại: ftp://dce, nói thêm là hust, nói thêm edu, bên cạnh đó vn/ khanhnk/ict Nhập môn CNTT&TT hai N2K-HUST Tài liệu tham khảo chính một, nói thêm là Thimothy J, bên cạnh đó O’Leary, Linda J, cho biết thêm O’Leary - Computing Today – 2004, nói thêm là WebSite: www, nói thêm mhhe, tiếp theo là com/it/ct05 hai, tiếp theo là Brian K, nói thêm Wil

Gồm 10 bài: Bài 1. Giới thiệu chung Bài 2. Dữ liệu trong máy tính Bài 3. Các phép toán số học và logic Bài 4. Kiến trúc máy tính Bài 5. Phần cứng máy tính Bài 6. Phần mềm máy tính Bài 7. Mạng máy tính và Internet Bài 8. Lập trình và ngôn ngữ lập trình Bài 9. Cơ sở dữ liệu Bài 10. Hệ thống thông tin

Tải tài liệu Nhập môn CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Nhập môn CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

Nhp môn CNTT&TT
8 September 2013
N2K-HUST
Thông tin liên h
!Bmôn KTMT: P502-B1
Nhp môn
CÔNG NGH THÔNG TIN TRUYN THÔNG
!Phone: 091-358-5533
!E-mail: khanhnk@soict.hut.edu.vn
khanh.nguyenkim@hust.edu.vn
Introduction to ICT
!Bài ging dwld ti: ftp://dce.hust.edu.vn/
(Information and Communication Technology)
khanhnk/ict
Nguyn Kim Khánh
Bmôn Kthut Máy tính, Vin CNTT&TT, ĐHBK Hà Ni
Nhp môn CNTT&TT
2
N2K-HUST
N2K-HUST
Tài liu tham kho chính
Ni dung
1.
2.
3.
Thimothy J. O’Leary, Linda J. O’Leary -
Computing Today 2004.
WebSite: www.mhhe.com/it/ct05
Brian K. Williams, Stacey C. Sawyer -
Using Information Technology - 2003
Quách Tun Ngc Tin hc cơ bn
Bài 1.
Bài 2.
Bài 3.
Bài 4.
Bài 5.
Bài 6.
Bài 7.
Gii thiu chung
Dliu trong máy tính
Các phép toán shc và logic
Kiến trúc máy tính
Phn cng máy tính
Phn mm máy tính
Mng máy tính và Internet
Bài 8.
Lp trình và ngôn nglp trình
Bài 9.
Cơ sdliu
Bài 10. Hthng thông tin
Nhp môn CNTT&TT
3
Nhp môn CNTT&TT
4
Nguyn Kim Khánh - ĐHBKHN
1
Nhp môn CNTT&TT
8 September 2013
N2K-HUST
N2K-HUST
Nhp môn CNTT&TT
Ni dung
1.
Khái nim CNTT và TT
Bài 1
2.
Máy tính và sphát trin ca máy tính
Gii thiu chung
3.
4.
Hthng thông tin
Mng máy tính và Internet
TS. Nguyn Kim Khánh
Trường Đại hc Bách khoa Hà Ni
Nhp môn CNTT&TT
5
Nhp môn CNTT&TT
6
N2K-HUST
N2K-HUST
1. Khái nim Công nghthông tin và Truyn thông
2. Máy tính và sphát trin ca máy tính
!Tin hc (Informatics) hay Khoa hc máy tính
(Computer Science) là ngành khoa hc nghiên
cu vmáy tính (computer) và xlý thông tin
trên máy tính.
!Định nghĩa máy tính: Máy tính (Computer) là
thiết bthc hin theo chương trình để nhn
dliu vào, xlý dliu và to ra thông tin.
!Chương trình (program) là dãy các lnh
!Công nghThông tin - CNTT (Information
Technology - IT), hay Công nghThông tin và
Truyn thông - CNTT&TT (Information and
Communication Technology - ICT) là skết
hp ca Tin hc và Công nghtruyn thông.
được lưu trong bnhớ để điu khin máy
tính thc hin theo.
"Máy tính hot động theo chương trình (phn
mm).
Nhp môn CNTT&TT
7
Nhp môn CNTT&TT
8
Nguyn Kim Khánh - ĐHBKHN
2
Nhp môn CNTT&TT
8 September 2013
N2K-HUST
N2K-HUST
Mô hình cơ bn ca máy tính
Phân loi máy tính
Các
thiết bvào
(Input Devices)
Bxlý
trung tâm
(Central
Processing Unit)
Các
thiết bra
(Output
Devices)
!Siêu máy tính (Supercomputers)
!Máy tính ln (Mainframe Computers)
!Máy tính nh(Minicomputers)
!Máy vi tính (Microcomputers)
Bnhchính
(Main Memory)
Nhp môn CNTT&TT
9
Nhp môn CNTT&TT
10
N2K-HUST
N2K-HUST
Các thế hmáy tính
Máy tính dùng đèn đin t
!Thế hthnht: Máy tính dùng đèn đin
t(1946-1955)
!
ENIAC- Máy tính đin tử đầu tiên
!Electronic Numerical Intergator
And Computer
!Thế hthhai: Máy tính dùng transistor
(1956-1965)
!Dán ca BQuc phòng M, do
John Mauchly và John Presper
Eckert ở Đại hc Pennsylvania
!Thế hthba: Máy tính dùng vi mch SSI,
MSI và LSI (1966-1980)
!Thế hthtư: Máy tính dùng vi mch
VLSI (1981 - 1990)
thiết kế.
!Bt đầu t1943, hoàn thành 1946
!Nng 30 tn
!18000 đèn đin tvà 1500 rơle
!5000 phép cng/giây
!Thế hthnăm: Máy tính dùng vi mch
ULSI (1991 - nay)
!Xlý theo sthp phân
!Bnhchlưu trdliu
!Lp trình bng cách thiết lp vtrí
ca các chuyn mch và các cáp
Nhp môn CNTT&TT
11
ni.
Nhp môn CNTT&TT
12
Nguyn Kim Khánh - ĐHBKHN
3

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí