Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

7 Thói quen để thành đạt

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:5.64 M
  • Lần download: 23 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free

7 Thói quen để thành đạt

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:5.64 M Lần download: 23 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Tải tài liệu 7 Thói quen để thành đạt miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu,

thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu 7 Thói quen để thành đạt của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây

.DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader

Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

Công Ty Samsung Trân trọng gửi đến bạn cuốn sách này.Phiên bản ebook này được thực hiện theo bản quyền xuất bản và phát hành ấn bảntiếng Việt của công ty First News - Trí Việt với sự tài trợ độc quyền của công tyTNHH Samsung Electronics Việt Nam. Tác phẩm này không được chuyển dạngsang bất kỳ hình thức nào hay sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại nào. THE 7 HABITS OF HIGHLY EFFECTIVE PEOPLE:Powerful Lessons in Personal Changeby Stephen R. CoveyCopyright © 2004 by FranklinCovey CompanyFranklinCovey and the FC logo and trademarks are trademarks ofFranklinCovey Co. and their use is by permission.Vietnamese Edition © 2007 by First News - Tri Viet.Published by arrangement with FranklinCovey Co., USA.All rights reserved.THE 7 HABITS OF HIGHLY EFFECTIVE PEOPLE7 THOÁI QUEN ÀÏÍ THAÂNH ÀAÅTCöng ty First News - Trñ Viïåt giûä baãn quyïìn xuêët baãn vaâ phaáthaânh êën baãn tiïëng Viïåt trïn toaân thïë giúái theo húåp àöìngchuyïín giao baãn quyïìn vúái FranklinCovey Co., Hoa Kyâ.Bêët cûá sûå sao

MINH HỌA
  • 7 Thói quen để thành đạt
  • 7 Thói quen để thành đạt
  • 7 Thói quen để thành đạt
  • 7 Thói quen để thành đạt
  • 7 Thói quen để thành đạt
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí