Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Đề thi Đại số tuyến tính

 • Loại tài liệu : .pdf
 • Dung lượng:0.05 M
 • Lần download: 218 lần
 • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
 • Đề thi Đại số tuyến tính
 • Đề thi Đại số tuyến tính

Đề thi Đại số tuyến tính

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:0.05 M Lần download: 218 lần Chi phí: Miễn phí, download free

ThuVienMienPhi.com giới thiệu đến bạn đọc tài liệu Đề thi Đại số tuyến tính : ÑEÀ THI HOÏC KYØ I NAÊM HOÏC 2009-2010 Moân hoïc: Ñaïi soá tuyeán tính, ý nữa Thôøi gian laøm baøi: 90 phuùt, kế tiếp là Ñeà thi goàm bảy caâu, ngoài ra Sinh vieân khoâng ñöôïc söû duïng taøi lieäu, cho biết thêm HÌNH THÖÙC THI: TÖÏ LUAÄN CA hai Caâu một : a/ Cho ma traän A = bảy −3 một 0 −4 , bên cạnh đó a/ Cheùo hoaù ma traän A, bên cạnh đó b/ AÙp duïng, tìm ma traän B sao cho B20 = A, nói thêm Caâu hai : Cho aùnh xaï tuyeán tính f : I R3 −→ I R3, bieát ma traän cuûa f trong cô sôû E = {( một , hai , một ) , ( một , một , hai ) ; ( một , một , một ) } laø A =    một hai 0 hai một −1 3 0 hai    , tiếp theo là Tìm ma traän cuûa f trong cô sôû chính taéc , bên cạnh đó Caâu 3 : Cho ma traän A =    3 hai hai −3 −2 −3 hai hai 3  

Đề thi và đáp án môn Đại số tuyến tính của trường ĐH Mở Tp.HCM.

Tải tài liệu Đề thi Đại số tuyến tính miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Đề thi Đại số tuyến tính của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

 

 
1
 
ÑEÀ THI HOÏC KYØ I NAÊM HOÏC 2009-2010
Moân hoïc: Ñaïi soá tuyeán tính.
Thôøi gian laøm baøi: 90 phuùt. Ñeà thi goàm 7 caâu.
Sinh vieân khoâng ñöôïc söû duïng taøi lieäu.
HÌNH THÖÙC THI: TÖÏ LUAÄN
CA 2

Caâu 1 : a/ Cho ma traän A =

.
a/ Cheùo hoaù ma traän A.
b/ AÙp duïng, tìm ma traän B sao cho B20 = A.
Caâu 2 : Cho aùnh xaï tuyeán tính f : IR3 −→ IR3, bieát ma traän cuûa f trong cô sôû
E = {
,
,
,
,
,
;
,
,
} laø A =
.
Tìm ma traän cuûa f trong cô sôû chính taéc .
Caâu 3 : Cho ma traän A =
.
Tìm trò rieâng, cô sôû cuûa caùc khoâng gian con rieâng cuûa
ma traän A6.
Caâu 4 : Tìm m ñeå vectô X =
,
,m T laø veùctô rieâng cuûa ma traän A =
.
Caâu 5 : Tìm m ñeå ma traän A =
m
coù ñuùng hai trò rieâng döông vaø moät trò rieâng aâm.
Caâu 6 : Cho aùnh xaï tuyeán tính f laø pheùp quay trong heä truïc toaï ñoä Oxy quanh goác toïa ñoä CUØNG chieàu
kim ñoàng hoà moät goùc
o. Tìm aùnh xaï tuyeán tính f. Giaûi thích roõ.
Caâu 7 : Cho A laø ma traän vuoâng caáp n. Chöùng toû raèng A khaû nghòch khi vaø chæ khi λ =
KHOÂNG laø
trò rieâng cuûa A.
Khi A khaû nghòch chöùng toû raèng neáu λ laø trò rieâng cuûa A, thì λ laø trò rieâng cuûa A1.
Ñaùp aùn ñeà thi Ñaïi soá tuyeán tính, naêm 2009-2010, ca 2
Thang ñieåm: Caâu 1, 2, 3, 4, 5, 6: 1.5 ñieåm; caâu 7: 1.0 ñieåm.Caâu 1(1.5ñ). Cheùo hoùa ma traän ( 0.5ñ) A = PDP1; P =
. D =
.
Ta coù A = P D P1. Giaû söû B = Q D1 Q1, ta coù B20 = Q D20 Q1 = A. Choïn Q = P vaø
20
D1 = 20 . Vaäy ma traän B = P D1 P1
Caâu 2 (1.5ñ). Coù nhieàu caùch laøm. Goïi ma traän chuyeån cô sôû töø E sang chính taéc laøP. Khi ñoù ma
traän chuyeån cô sôû töø chính taéc sang E laø : P1 =
Ma traän cuûa aùnh xaï tuyeán tính trong
0
T
  
  
2 2
2
2
2
1
+ , +
1
cô sôû chính taéc laø B = P1AP=
Caâu 3 (1.5ñ). Giaû söû λ0 laø trò rieâng cuûa A x0 : A x0 = λ0 x0. Khi ñoù
A6 x0 = A5 A x0 = A5 λ0 x0 = λ0 A5 x0 =  = λ6 x0.
Laäp ptrình ñaëc tröng, tìm ñöôïc TR cuûa A: λ1 =
2 =
,
Cô sôû cuûa Eλ1 : { ,
,
T,
,
,
T}, cuûa Eλ2 : {
, ,
T}.
TR cuûa A6: δ1 = 62 = 6, Cô sôû cuûa: Eδ1 : { , , T,
Caâu 4 (1.5ñ). x laø VTR cuûa A A x = λ x
,
, }, cuûa Eδ2 : {
  = λ 
, , T}.
m =
m
m
Caâu 5 (1.5ñ).
Ma traän ñoái xöùng thöïc.
Daïng toaøn phöông töông öùng f x,x
= x1 + mx2 +
x3 +
x1x2
x1x3
x2x3.
Ñöa veà chính taéc baèng bieán ñoåi Lagrange f x,x
=
x1 +
x2
x3 2 +
x3 +x2 2 +
m
x3. Ma traän A coù moät TR döông, 1 TR aâm m <
.
Caâu 6 (1.5ñ).
f : IR2 −→ IR2.
f ñöôïc xaùc ñònh hoaøn toaøn neáu bieát aûnh cuûa moät cô sôû cuûa IR2.
Choïn cô sôû chính taéc E = {
Khi ñoù f , = 1, 2 3 ,f
,
,
,
=
, }.
23, 2 . f x,y
=
x y 3 x 3 y
2 2 2 2
Caâu 7 (1.0ñ). A khaû nghòch det A
=
λ =
khoâng laø TR cuûa A. Giaû söû λ0 laø TR cuûa A
x0 : A x0 = λ0 x0 A1 A x0 = A1 λ0 x0 A1 x0 = λ0 x0 (vì λ0 =
) ñpcm.

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí