Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Đề thi Đại số tuyến tính

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.05 M
  • Lần download: 218 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Đề thi Đại số tuyến tính
  • Đề thi Đại số tuyến tính

Đề thi Đại số tuyến tính

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:0.05 M Lần download: 218 lần Chi phí: Miễn phí, download free

ThuVienMienPhi.com giới thiệu đến bạn đọc tài liệu Đề thi Đại số tuyến tính : ÑEÀ THI HOÏC KYØ I NAÊM HOÏC 2009-2010 Moân hoïc: Ñaïi soá tuyeán tính, ý nữa Thôøi gian laøm baøi: 90 phuùt, kế tiếp là Ñeà thi goàm bảy caâu, ngoài ra Sinh vieân khoâng ñöôïc söû duïng taøi lieäu, cho biết thêm HÌNH THÖÙC THI: TÖÏ LUAÄN CA hai Caâu một : a/ Cho ma traän A = bảy −3 một 0 −4 , bên cạnh đó a/ Cheùo hoaù ma traän A, bên cạnh đó b/ AÙp duïng, tìm ma traän B sao cho B20 = A, nói thêm Caâu hai : Cho aùnh xaï tuyeán tính f : I R3 −→ I R3, bieát ma traän cuûa f trong cô sôû E = {( một , hai , một ) , ( một , một , hai ) ; ( một , một , một ) } laø A =    một hai 0 hai một −1 3 0 hai    , tiếp theo là Tìm ma traän cuûa f trong cô sôû chính taéc , bên cạnh đó Caâu 3 : Cho ma traän A =    3 hai hai −3 −2 −3 hai hai 3  

Đề thi và đáp án môn Đại số tuyến tính của trường ĐH Mở Tp.HCM.

Tải tài liệu Đề thi Đại số tuyến tính miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Đề thi Đại số tuyến tính của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí