Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Đề thi Đại số tuyến tính

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.05 M
  • Lần download: 213 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free

Đề thi Đại số tuyến tính

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:0.05 M Lần download: 213 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Tải tài liệu Đề thi Đại số tuyến tính miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu,

thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Đề thi Đại số tuyến tính của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây

.DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader

Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

ÑEÀ THI HOÏC KYØ I NAÊM HOÏC 2009-2010Moân hoïc: Ñaïi soá tuyeán tính.Thôøi gian laøm baøi: 90 phuùt. Ñeà thi goàm 7 caâu.Sinh vieân khoâng ñöôïc söû duïng taøi lieäu.HÌNH THÖÙC THI: TÖÏ LUAÄNCA 2Caâu 1 : a/ Cho ma traän A =7 −31 0 −4.a/ Cheùo hoaù ma traän A.b/ AÙp duïng, tìm ma traän B sao cho B20 = A.Caâu 2 : Cho aùnh xaï tuyeán tính f : IR3 −→ IR3, bieát ma traän cuûa f trong cô sôûE = {( 1 , 2 , 1 ) , ( 1 , 1 , 2 ) ; ( 1 , 1 , 1 ) } laø A =1 2 02 1 −13 0 2.Tìm ma traän cuûa f trong cô sôû chính taéc .Caâu 3 : Cho ma traän A =3 2 2−3 −2 −32 2 3. Tìm trò rieâng, cô sôû cuûa caùc khoâng gian con rieâng cuûama traän A6.Caâu 4 : Tìm m ñeå vectô X = ( 2 , 1 , m) T laø veùctô rieâng cuûa ma traän A =−5 3 3−3 1 3−3 3 1.Caâu 5 : Tìm m ñeå ma traän A =1 3 −23 m −4−2 −4 6coù ñuùng hai trò rieâng döông vaø moät trò rieâng aâm.Caâu 6 : Cho aùnh xaï tuyeán tính f laø pheùp quay trong heä truïc toaï ñoä Oxy quanh goác toïa ñoä CUØNG chieàukim ñoàng hoà moät goùc 6 0 o. Tì

MINH HỌA
  • Đề thi Đại số tuyến tính
  • Đề thi Đại số tuyến tính
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí