Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Tập câu hỏi trắc nghiệm (+ đáp án) Đường lối CM của ĐCSVN

  • Loại tài liệu : .doc
  • Dung lượng:0.12 M
  • Lần download: 230 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free

Tập câu hỏi trắc nghiệm (+ đáp án) Đường lối CM của ĐCSVN

Loại tài liệu : .doc Dung lượng:0.12 M Lần download: 230 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Thư viện Miễn Phí giới thiệu đến bạn đọc tài liệu Tập câu hỏi trắc nghiệm (+ đáp án) Đường lối CM của ĐCSVN : Tài liệu này bao gồm 82 câu hỏi trắc nghiệm môn Đường lối cách mạng của ĐCSVN, nói thêm là Tài liệu này giúp sinh viên củng cố kiến thức để học tốt môn này

Tài liệu này bao gồm 82 câu hỏi trắc nghiệm môn Đường lối cách mạng của ĐCSVN. Tài liệu này giúp sinh viên củng cố kiến thức để học tốt môn này.

Tải tài liệu Tập câu hỏi trắc nghiệm (+ đáp án) Đường lối CM của ĐCSVN miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Tập câu hỏi trắc nghiệm (+ đáp án) Đường lối CM của ĐCSVN của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

 

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ ĐÁP ÁN

MÔN: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

 

Câu 1: Những giai cấp bị trị ở Việt Nam dưới chế độ thuộc địa của đế quốc Pháp là:

a. Công nhân và nông dân.

b. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản.

c. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc.

d. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc, địa chủ vừa và nhỏ.

 

Câu 2: Thực dân Pháp nổ sung tấn công xâm lược Việt Nam khi nào?

a. 31/12/1858     b. 31/8/1858

c. 6/6/1884     d. 1/9/1858

 

Câu 3: Dưới chế độ thực dân phong kiến, giai cấp nông dân Việt Nam có yêu cầu bức thiết nhất là gì?

a. Độc lập dân tộc

b. Ruộng đất

c. Quyền bình đẳng nam, nữ

d. Được giảm tô, giảm tức

 

Câu 4: Mâu thuẫn cơ bản và chủ yếu ở Việt Nam đầu thế kỷ XX là mâu thuẫn nào?

a. Mâu thuẫn giữa giai cấp nông dân với giai cấp địa chủ phong kiến

b. Mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân với giai cấp tư sản

c. Mâu thuẫn giữa công nhân và nông dân với đế quốc và phong kiến

d. Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với đế quốc xâm lược và tay sai của chúng

 

 

 

Câu 5: Tại Hội nghị hợp nhất các tổ chức công sản thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930), chỉ có đại diện của An Nam\ Cộng sản đảng và Đông Dương Cộng sản đảng tham dự. Đông Dương Cộng sản liên đoàn chính thức gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày tháng năm nào?

a. 07/2/1930      b. 22/2/1930

c. 23/2/1930      d. 24/2/1930

 

Câu 6: Khi nào phong trào công nhân Việt Nam hoàn toàn trở thành một phong trào tự giác?

a. Năm 1920 (tổ chức công hội ở Sài Gòn được thành lập)

b. Năm 1925 (cuộc bãi công Ba Son)

c. Năm 1929 (sự ra đời ba tổ chức cộng sản)

d. Năm 1930 (Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời)

 

Câu 7: Nguyễn ái Quốc lựa chọn con đường giải phóng dân tộc theo khuynh hướng chính trị vô sản vào thời gian nào?

a. 1917      b. 1918

c. 1919      d. 1920

 

Câu 8: Đảng Cộng sản Việt Nam được đổi tên thành Đảng Cộng sản Đông Dương vào thời gian nào?

a. 02/1930     b. 05/1930

c. 10/1930      d. 03/1935

 

Câu 9: Tên của tổ chức này được thành lập Tháng 6 năm 1925

a. Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí Hội

b. Hội Việt Nam cách mạng đồng minh

c. Hội Việt Nam độc lập đồng minh

d. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên

Câu 10: Tổ chức cộng sản nào ra đời đầu tiên ở Việt Nam?

a. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên

b. Đông Dương cộng sản Đảng

c. An Nam cộng sản Đảng

d. Đông Dương cộng sản liên đoàn

 

Câu 11: Do đâu Nguyễn Ái Quốc đã triệu tập và chủ trì Hội nghị thành lập Đảng đầu năm 1930?

a. Được sự uỷ nhiệm của Quốc tế Cộng sản

b. Nhận được chỉ thị của Quốc tế Cộng sản

c. Sự chủ động của Nguyễn Ái Quốc

d. Các tổ chức cộng sản trong nước đề nghị

 

Câu 12: Đại biểu các tổ chức cộng sản nào đã tham dự Hội nghị thành lập Đảng đầu năm 1930?

a. Đông Dương cộng sản Đảng, An Nam cộng sản Đảng và Đông Dương cộng sản liên đoàn

b. Đông Dương cộng sản Đảng và An Nam cộng sản Đảng

c. An Nam cộng sản Đảng và Đông Dương cộng sản liên đoàn

d. Đông Dương cộng sản Đảng và Đông Dương cộng sản liên đoàn

 

Câu 13: Hội nghị Hợp nhất thành lập Đảng CSVN (3/2/1930) thông qua các văn kiện nào sau đây:

a. Chánh cương vắn tắt

b. Sách lược vắn tắt

c. Điều lệ vắn tắt và Chương trình vắn tắt

d. Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ vắn tắt và Chương trình vắn tắt

 

 

 

Câu 14: Nội dung nào sau đây nằm trong Cương lĩnh đầu tiên của Đảng?

a. Đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến, làm cho nước Nam hoàn toàn độc lập.

b. Tư sản dân quyền cách mạng là thời kỳ dự bị để làm xã hội cách mạng.

c. Chỉ có giải phóng giai cấp vô sản thì mới giải phóng được dân tộc.

d. Đảng có vững cách mạng mới thành công

 

Câu 15: Điểm giống nhau cơ bản giữa Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo và luận cương chính trị tháng 10/1930 do Trần Phú soạn thảo?

a. Cách mạng Việt Nam trải qua hai giai đoạn: Cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng XHCN

b. Nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam là đánh đổ đế quốc trước, đánh đổ phong kiến sau

c. Nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam là chính đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo

d. Cách mạng Việt Nam trải qua hai giai đoạn: Cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng XHCN; Nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam là chính đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo.

 

Câu 16: Sau Hội nghị thành lập Đảng, Ban Chấp hành Trung ương lâm thời của Đảng được thành lập do ai đứng đầu?

a. Hà Huy Tập      b. Trần Phú

c. Lê Hồng Phong     d. Trịnh Đình Cửu

 

Câu 17: Nguyễn Ái Quốc đọc tác phẩm của V.I. Lênin: Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc vấn đề thuộc địa, đăng trên báo Nhân đạo vào thời gian nào?

a. 7/1910      b. 7/1920

c. 12/1920      d. 7/1921

Câu 18: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp của:

a. Chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào yêu nước.

b. Chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào yêu nước và phong trào công nhân.

c. Chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân.

d. Chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào đấu tranh theo khuynh hướng phong kiến.

 

Câu 19: Văn kiện nào của Đảng đặt nhiệm vụ chống đế quốc lên hàng đầu?

a. Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt do Hội nghị thành lập Đảng thông qua

b. Luận cương chính trị tháng 10-1930 (Dự án cương lĩnh để thảo luận trong Đảng)

c. Thư của Trung ương gửi cho các cấp đảng bộ (12-1930)

d. Nghị quyết Đại hội lần thứ nhất của Đảng (3-1935)

 

Câu 20: Văn kiện nào của Đảng nhấn mạnh “Vấn đề thổ địa là cái cốt của cách mạng tư sản dân quyền”?

a. Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt.

b. Chỉ thị thành lập Hội phản đế đồng minh (18-11-1930).

c. Luận cương chính trị tháng 10-1930.

d. Chung quanh vấn đề chính sách mới của Đảng (10-1936).

 

Câu 21: Tên của lực lượng vũ trang được thành lập ở Nghệ Tĩnh trong cao trào cách mạng năm 1930 là gì?

a. Du kích       b. Tự vệ

c. Tự vệ đỏ      d. Tự vệ chiến đấu

 

Câu 22: Nguyên nhân chủ yếu và có ý nghĩa quyết định sự bùng nổ và phát triển của cao trào cách mạng Việt Nam năm 1930?

a. Tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933

b. Chính sách khủng bố trắng của đế quốc Pháp

c. Chính sách tăng cường vơ vét bóc lột của đế quốc Pháp

d. Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Câu 23: Luận cương Chính trị do đồng chí Trần Phú khởi thảo ra đời vào thời gian nào?

a. 2-1930       b. 10-1930

c. 9-1930      d. 8-1930

 

Câu 24: Ai là Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng?

a. Hồ Chí Minh      b. Trần Văn Cung

c. Trần Phú      d. Lê Hồng Phong

Câu 25: Mục tiêu cụ thể trước mắt của cao trào cách mạng 1936 - 1939 là gì?

a. Độc lập dân tộc.      b. Các quyền dân chủ đơn sơ.

c. Ruộng đất cho dân cày.    d. Tất cả các mục tiêu trên.

 

Câu 26: Cho biết đối tượng của cách mạng trong giai đoạn 1936-1939?

a. Bọn đế quốc xâm lược.   b. Địa chủ phong kiến.

c. Đế quốc và phong kiến.    d. Một bộ phận đế quốc xâm lược và tay sai.

 

Câu 27: Trong cao trào dân chủ 1936-1939 Đảng chủ trương tập hợp những lực lượng nào ?

a. Công nhân và nông dân.

b. Cả dân tộc Việt Nam.

c. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản, địa chủ.

d. Mọi lực lượng dân tộc và một bộ phận người Pháp ở Đông Dương.

 

Câu 28: Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp tháng 7-1936 chủ trương thành lập mặt trận nào?

a. Mặt trận dân chủ Đông Dương.

b. Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương.

c. Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương.

d. Mặt trận phản đế đồng minh Đông Dương.

 

Câu 29: Cho biết hình thức tổ chức và đấu tranh trong giai đoạn 1936-1939?

a. Nửa công khai, nửa hợp pháp.              b. Bí mật, bất hợp pháp.

c. Công khai, hợp pháp, nửa công khai, nửa hợp pháp.           d. Công khai, hợp pháp.

     

Câu 30: Đại hội lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Đông Dương (3/1935) đã diễn ra ở đâu?

a. Cao Bằng       b. Hương Cảng(TQ)

c. Ma Cao (TQ)      d. Tân Trào.

 

Câu 31: Từ tháng 3/1938 đến tháng 8/1941, ai là Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương?

a. Trường Chinh     b. Hà Huy Tập

c. Nguyễn Văn Cừ      d. Lê Hồng Phong

 

Câu 32: Bạn hãy cho biết tên gọi của các tổ chức quần chúng trong mặt trận Việt Minh?

a. Dân chủ      b. Cứu quốc

c. Phản đế      d. Giải phóng

 

Câu 33: Sau 30 năm bôn ba, Nguyễn Ái Quốc đã trở về Tổ quốc vào thời gian nào?

a. 28/01/1941      b. 10/5/1941

c. 19/5/1941       d. 22/12/1944

 

Câu 34: Ban Chấp hành Trung ương Đảng chủ trương thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hoà tại Hội nghị nào?

a. Hội nghị họp tháng 10-1930

b. Hội nghị họp tháng 11-1939

c. Hội nghị họp tháng 11-1940

d. Hội nghị họp tháng 5-1941

Câu 35: Nhân ngày Quốc tế Lao động 01/5/1938, một cuộc mit tinh khổng lồ của 2,5 vạn người đã diễn ra với khẩu hiệu đòi tự do lập hội, đòi giảm thuế, chống phát xít, …… Cuộc mit tinh diễn ra tại đâu?

a. Quảng trường nhà Đấu xảo (Hà Nội)

b. Quảng trường Ba Đình (Hà Nội)

c. Phủ Khâm Sai

d. Nhà hát lớn

 

Câu 36: Lá cờ đỏ sao vàng lần đầu tiên xuất hiện trong các cuộc khởi nghĩa nào?

a. Khởi nghĩa Bắc Sơn     b. Khởi nghĩa Ba Tơ

c. Khởi nghĩa Nam Kì     d. Binh biến Đô Lương

 

Câu 37: Khẩu hiệu nào sau được nêu ra trong Cao trào kháng Nhật cứu nước?

a. Đánh đuổi phát xít Nhật- Pháp   b. Đánh đuổi phát xít Nhật

c. Giải quyết nạn đói    d. Chống nhổ lúa trồng đay

 

Câu 38: Cao trào kháng Nhật cứu nước đã diễn ra ở vùng rừng núi và trung du Bắc kỳ với hình thức nào là chủ yếu?

a. Khởi nghĩa từng phần     b. Vũ trang tuyên truyền

c. Chiến tranh du kích cục bộ   d. Đấu tranh báo chí

 

Câu 39: Trong cao trào kháng Nhật cứu nước, phong trào “Phá kho thóc của Nhật để giải quyết nạn đói” đã diễn ra mạnh mẽ ở đâu?

a. Đồng bằng Nam Bộ    b. Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

c. Đồng bằng Bắc Bộ    d. Đồng bằng Trung Bộ

1

 

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí