Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Giải thuật (Đại học Cần Thơ)

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:1.38 M
  • Lần download: 26 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Giải thuật (Đại học Cần Thơ)
  • Giải thuật (Đại học Cần Thơ)
  • Giải thuật (Đại học Cần Thơ)
  • Giải thuật (Đại học Cần Thơ)
  • Giải thuật (Đại học Cần Thơ)

Giải thuật (Đại học Cần Thơ)

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:1.38 M Lần download: 26 lần Chi phí: Miễn phí, download free

ThuVienMienPhi.com giới thiệu đến bạn đọc tài liệu Giải thuật (Đại học Cần Thơ) : Th, bên cạnh đó s, bên cạnh đó NGUYỄN VĂN LINH GIẢI THUẬT Được soạn trong khuôn khổ dự án ASVIET002CNTT ”Tăng cường hiệu quả đào tạo và năng lực tự đào tạo của sinh viên khoa Công nghệ Thông tin - Đại học Cần thơ” ĐẠI HỌC CẦN THƠ - 12/2003 LỜI NÓI ÐẦU N, ngoài ra Wirth, 1 nhà khoa học máy tính nổi tiếng, tác giả của ngôn ngữ lập trình Pascal, đã đặt tên cho 1 cuốn sách của ông là “Cấu trúc dữ liệu + Giải thuật = Chương trình”, thêm nữa Ðiều ấy phản ảnh tầm quan trọng của giải thuật trong lập trình nói riêng và trong khoa học máy tính nói chung, kế tiếp là Vì lẽ ấy giải thuật, với tư cách là 1 môn học, cần phải được sinh viên chuyên ngàn

Giải thuật đóng vai trò quan trọng trong lập trình. Giáo trình này được biên soạn nhằm cung cấp một số kiến thức giải thuật trong lập trình, bao gồm kỹ năng phân tích bài toán, kỹ thuật thiết kế giải thuật, các cấu trúc dữ liệu thông dụng và một số thuật toán sắp xếp.

Tải tài liệu Giải thuật (Đại học Cần Thơ) miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Giải thuật (Đại học Cần Thơ) của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

Th.s. NGUYN VĂN LINH
GII
THUT
Được biên son trong khuôn kh d án ASVIET002CNTT
”Tăng cường hiu qu đào to năng lc t đào to ca sinh viên
khoa Công ngh Thông tin - Đại hc Cn thơ
ĐẠI HC CN THƠ - 12/2003
LI NÓI ÐU
N. Wirth, mt nhà khoa hc máy tính ni tiếng, tác gica ngôn
nglp trình Pascal, đã đặt tên cho mt cun sách ca ông là
“Cu trúc d liu + Gii thut =
Chương trình”.
Ðiu đó nói lên tm quan trng ca gii thut trong lp trình nói
riêng và trong khoa hc máy tính nói chung. Vì lẽ đó gii thut, vi tư
cách là mt môn hc, cn phi được sinh viên chuyên ngành tin hc
nghiên cu mt cách có hthng.
Môn
hc
“Gii
thut”
được
b
trí
sau
môn
“Cu
trúc
d
liu”
trong chương trình đào to ksư tin hc nhm gii thiu cho sinh viên
nhng
kiến
thc
cơ
bn
nht,
nhng
k
thut
ch
yếu
nht
ca
vic
PHÂN TÍCH và THIT Kgii thut. Các kthut được trình bày
đây đã được các nhà khoa hc tin hc tng kết và vn dng trong cài đặt
các chương trình. Vic nm vng các kthut đó srt bích cho sinh
viên khi phi gii quyết mt vn đề thc tế.
Giáo trình này được hình thành trên cơ stham kho cun sách
“Data
Structure
and
Algorithms”
ca
A.V
Aho,
nhng
kinh
nghim
ging dy ca bn thân và các bn đồng nghip.
Mc dù đã có nhiu cgng trong quá trình biên son nhưng chc
chn còn nhiu thiếu sót, rt mong nhn được sự đóng góp ca quý bn
đọc.
Cn thơ, ngày 8 tháng 12 năm 2003
Nguyn Văn Linh
Gii thut
Mc lc
MC LC
PHN TNG QUAN .................................................i
Chương 1:
KĨ THUT PHÂN TÍCH GII THUT ..........................1
1.1
TNG QUAN................................................................................................................... 1
1.2
SCN THIT PHI PHÂN TÍCH GII THUT....................................................... 2
1.3
THI GIAN THC HIN CA GII THUT.............................................................. 2
1.4
TSUT TĂNG VÀ ÐPHC TP CA GII THUT .......................................... 3
1.5
CÁCH TÍNH ÐPHC TP.......................................................................................... 4
1.6
PHÂN TÍCH CÁC CHƯƠNG TRÌNH ÐQUY............................................................. 7
1.7
TNG KT CHƯƠNG 1............................................................................................... 16
BÀI TP CHƯƠNG 1................................................................................................................. 16
Chương 2:
SP XP
.............................................18
2.1
TNG QUAN................................................................................................................. 18
2.2
BÀI TOÁN SP XP..................................................................................................... 19
2.3
CÁC PHƯƠNG PHÁP SP XP ÐƠN GIN.............................................................. 20
2.4
QUICKSORT ................................................................................................................. 25
2.5
HEAPSORT.................................................................................................................... 31
2.6
BINSORT....................................................................................................................... 39
2.7
TNG KT CHƯƠNG 2............................................................................................... 44
BÀI TP CHƯƠNG 2................................................................................................................. 44
Chương 3:
KĨ THUT THIT K GII THUT ...........................45
3.1
TNG QUAN................................................................................................................. 45
3.2
KĨ THUT CHIA ÐTR............................................................................................. 45
3.3
KĨ THUT “THAM ĂN”............................................................................................... 50
3.4
QUY HOCH ÐNG.................................................................................................... 56
3.5
KĨ THUT QUAY LUI ................................................................................................. 63
3.6
KĨ THUT TÌM KIM ÐA PHƯƠNG........................................................................ 78
3.7
TNG KT CHƯƠNG 3............................................................................................... 82
BÀI TP CHƯƠNG 3................................................................................................................. 82
Chương 4:
CU TRÚC D LIU GII THUT LƯU TR
NGOÀI .........85
4.1
TNG QUAN................................................................................................................. 85
4.2
MÔ HÌNH XLÝ NGOÀI............................................................................................ 85
4.3
ÐÁNH GIÁ CÁC GII THUT XLÝ NGOÀI......................................................... 86
4.4
SP XP NGOÀI........................................................................................................... 87
4.5
LƯU TRTHÔNG TIN TRONG TP TIN................................................................. 93
4.6
TNG KT CHƯƠNG 4............................................................................................. 103
BÀI TP CHƯƠNG 4............................................................................................................... 104

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí