Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Giáo Trình Kĩ Thuật Đồ Họa

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:1.52 M
  • Lần download: 161 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Giáo Trình Kĩ Thuật Đồ Họa
  • Giáo Trình Kĩ Thuật Đồ Họa
  • Giáo Trình Kĩ Thuật Đồ Họa
  • Giáo Trình Kĩ Thuật Đồ Họa
  • Giáo Trình Kĩ Thuật Đồ Họa

Giáo Trình Kĩ Thuật Đồ Họa

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:1.52 M Lần download: 161 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Thư viện Miễn Phí mang đến bạn đọc tài liệu Giáo Trình Kĩ Thuật Đồ Họa : Chương 1: Giới thiệu thuật toán vẽ và tô những đường căn bản Lời nói đầu Đồ họa máy tính được ra đời bởi sự tính hợp của hai lĩnh vực thông báo và truyền hình, ý nữa Đầu tiên công nghệ đồ họa được phát triển bởi những nhóm kỹ sư bằng máy tính lớn, bên cạnh đó Trong công đoạn đầu của sự phát triển người ta phải tốn đa dạng tiền cho việc vật dụng những vật dụng phần cứng, kế tiếp là Ngày nay, nhờ vào sự tiến bộ của vi xử lý, giá thành của máy tính càng lúc càng phù hợp với túi tiền của người dùng trong khi những công nghệ ứng dụng đồ họa của nó ngày càng cao hơn nên có đa dạng người quan tâm nghiên cứu tới lĩnh vực này, thêm nữa Chúng ta có thể

Giáo Trình Kĩ Thuật Đồ Họa

Tải tài liệu Giáo Trình Kĩ Thuật Đồ Họa miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Giáo Trình Kĩ Thuật Đồ Họa của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

Chương 1: Gii thiu thut toán v các đường cơ bn
Li nói đầu
Đồ ha máy tính được ra đời bi skết hp ca 2 lĩnh vc thông tin và truyn
hình. Đầu tiên kthut đồ ha được phát trin bi các nhóm ksư sdng máy tính ln.
Trong giai đon đầu ca sphát trin người ta phi tn nhiu tin cho vic trang bcác
thiết bphn cng. Ngày nay, nhvào stiến bca vi xlý, giá thành ca máy tính
càng lúc càng phù hp vi túi tin ca người sdng trong khi các kthut ng dng đồ
ha ca nó ngày càng cao hơn nên có nhiu người quan tâm nghiên cu đến lĩnh vc này.
Chúng ta có thvra nhng hình nh không chnh tĩnh mà còn có thbiến đổi thành
nhng hình nh sinh động qua các phép quay, tnh tiến... Do vy, đồ ha máy tính tr
thành mt lĩnh vc lý thú và có nhiu ng dng trong thc tế.
Tuy nhiên, vic dy và hc kthut đồ ha thì không là đơn gin do chủ đề này có
nhiu phc tp. Kthut đồ ha liên quan đến tin hc và toán hc bi vì hu hết các gii
thut v, tô cùng các phép biến hình đều được xây dng da trên nn tng ca hình hc
không gian hai chiu và ba chiu.
Hin nay, Kthut đồ ha là mt môn hc được ging dy cho sinh viên chuyên
ngành Tin hc vi 45 tiết lý thuyết và 15 tiết thc tp. Ni dung ca giáo trình kthut
đồ ha này tp trung vào 2 vn đề chính như sau :
- Trình bày các thut toán vvà tô các đường cơ bn như đường thng, đa giác,
đường tròn, ellipse và các đường conic. Các thut toán này giúp cho sinh viên có tht
mình thiết kế để vvà tô mt hình nào đó ( chương 1 và 2).
- Ni dung thhai đề cp đến đồ ha hai chiu và đồ ha ba chiu bao gm các
phép biến đổi Affine, windowing và clipping, quan sát nh ba chiu qua các phép chiếu,
khcác mt khut và đường khut, thiết kế đường cong và mt cong (tchương 3 đến
chương 7).
Giáo trình kthut đồ ha này được sa đổi và cp nht da trên kinh nghim
ging dy đã qua và được xây dng da trên tài liu tham kho chính là :
Donald Hearn, M. Pauline Baker; Computer Graphics;
Prentice-Hall, Inc.,
Englewood Cliffs, New Jersey , 1986.
Sau cùng, chúng tôi hy vng rng giáo trình này sẽ đóng góp tích cc trong vic
ci tiến shiu biết ca sinh viên vlĩnh vc đồ ha và mong nhn được sgóp ý ca
các đồng nghip và sinh viên để công vic biên son ngày càng được tt hơn.
Trang 1
Chương 1: Gii thiu thut toán v các đường cơ bn
Mc lc
Chương 1: GII THIU THUT TOÁN V TÔ...................................6
CÁC ĐƯỜNG CƠ BN.....................................................................................6
1.1
Tng quan.........................................................................................................6
1.2.
Hta độ thế gii thc, hta độ thiết bvà hta độ chun .........................7
1.3.
Thut toán vẽ đon thng..................................................................................9
1.3.1.
Thut toán DDA (Digital DifferentialAnalyzer).....................................10
1.3.2.
Thut toán Bresenham.............................................................................13
1.4.
Thut toán vẽ đường tròn................................................................................17
1.4.1.
Thut toán đơn gin.................................................................................17
1.4.2.
Thut toán MidPoint................................................................................18
1.4.3.
Vẽ đường tròn bng thut toán Bresenham.............................................21
1.4.4.
Thut toán vEllipse...............................................................................22
1.4.5.
Vẽ đường conics và mt số đường cong khác ........................................24
1.4.6.
Vẽ đa giác................................................................................................25
1.4.7.
Tng kết chương 1...................................................................................28
1.4.8.
Bài tp chương 1 .....................................................................................28
Chương 2 : CÁC THUT TOÁN MÀU..................................................31
2.1.
Tng quan.......................................................................................................31
2.2.
Các không gian màu .......................................................................................31
2.2.1.
Không gian màu RGB (Red - Green - Blue)...........................................31
2.2.2.
Không gian màu CMY (Cyan - Magenta - Yellow) ...............................32
2.2.3.
Không gian màu HSV ( Hue - Saturation - Value )................................32
2.3.
Các thut toán tô màu.....................................................................................33
2.3.1.
đơn gin..............................................................................................33
2.3.2.
Tô màu theo dòng quét (scan - line)........................................................38
2.3.3.
Phương pháp tô màu da theo đường biên..............................................42
2.4.
Tng kết chương 2..........................................................................................45
2.5.
Bài tp chương 2.............................................................................................46
Chương 3 : PHÉP BIN ĐỔI TRONG ĐỒ HA HAI CHIUU ..................47
3.1.
Tng quan.......................................................................................................47
3.2.
Phép tnh tiến (translation)..............................................................................47
3.3.
Phép biến đổi tl..........................................................................................48
3.4.
Phép quay........................................................................................................49
3.5.
Phép đối xng.................................................................................................51
3.6.
Phép biến dng................................................................................................51
3.7.
Phép biến đổi Affine ngược ( The inverse of an Affine transformation).......52
3.8.
Mt stính cht ca phép biến đổi affine ......................................................53
3.9.
Hta độ thun nht.......................................................................................53
3.10.
Kết hp các phép biến đổi (composing transformation).............................54
3.11.
Tng kết chương 3......................................................................................55
3.12.
Bài tp chương 3.........................................................................................55
Chương 4...........................................................................................................58
WINDOWING CLIPPING........................................................................58
4.1.
Tng quan.......................................................................................................58
4.2.
Các khái nim vWindowing.........................................................................58
Trang 2
Chương 1: Gii thiu thut toán v các đường cơ bn
4.3.
Các thut toán Clipping..................................................................................63
4.4.
Phép biến đổi tca s- đến – vùng quan sát...............................................84
4.5.
Tng kết chương 4..........................................................................................86
4.6.
Bài tp chương 4.............................................................................................86
Chương 5 : ĐỒ HA BA CHIUU...................................................................88
5.1.
Tng quan.......................................................................................................88
5.2.
Gii thiu đồ ha 3 chiu................................................................................88
5.3.
Biu din đối tượng 3 chiu............................................................................90
5.4.
Các phép biến đổi 3 chiu...............................................................................95
5.4.1.
Hta độ bàn tay phi - bàn tay trái .......................................................95
5.4.2.
Các phép biến đổi Affine cơ s...............................................................95
5.5.
Tng kết chương 5..........................................................................................97
Chương 6 :
QUAN SÁT NH BA CHIUU ...................................................98
6.1.
Tng quan.......................................................................................................98
6.2.
Các phép chiếu................................................................................................98
6.2.1.
Các phép chiếu song song.....................................................................100
6.2.2.
Các phép chiếu phi cnh......................................................................105
6.3.
Biến đổi hta độ quan sát (hquan sát).....................................................107
6.3.1.
Xác định
mt phng quan sát ...............................................................108
6.3.2.
Không gian quan sát..............................................................................112
6.3.3.
Clipping.................................................................................................115
6.4.
Cài đặt các thao tác quan sát (Implementation of Viewing Operations)......116
6.5.
Cài đặt phn cng.........................................................................................125
6.6.
Lp trình xem nh ba chiu ..........................................................................126
6.7.
Các mrng đến Đường ng quan sát (Viewing Pipeline)..........................130
6.8.
Tng kết chương 6........................................................................................130
6.9.
Bài tp chương
6..........................................................................................131
Chương 7.........................................................................................................134
KH CÁC MT KHUT ĐƯỜNG KHUT......................................134
7.1.
Tng quan.....................................................................................................134
7.2.
Khcác mt nm sau (Back-Face Removal) ...............................................135
7.3.
Phương pháp dùng vùng đệm độ sâu (Depth-Buffer Method).....................138
7.4.
Phương pháp đường quét (Scan-Line Method)............................................140
7.5.
Phương pháp sp xếp theo độ sâu (Depth- Sorting Method)........................143
7.6.
Phương pháp phân chia vùng (Area- Subdivision Method).........................147
7.7.
Các phương pháp Octree (Octree Methods).................................................150
7.8.
Loi bcác đường bche khut....................................................................154
7.9.
Tng kết chương 7........................................................................................156
7.10.
Bài tp chương 7.......................................................................................157
Trang 3

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí