Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Bài giảng thị trường chứng khoán

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.52 M
  • Lần download: 17 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Bài giảng thị trường chứng khoán
  • Bài giảng thị trường chứng khoán
  • Bài giảng thị trường chứng khoán
  • Bài giảng thị trường chứng khoán
  • Bài giảng thị trường chứng khoán

Bài giảng thị trường chứng khoán

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:0.52 M Lần download: 17 lần Chi phí: Miễn phí, download free

TVMP giới thiệu đến các bạn tài liệu Bài giảng thị trường chứng khoán : Đ I H C THÁI NGUYÊN Ạ Ọ TR NG Đ I H C KINH T VÀ QU N TR KINH DOANH ƯỜ Ạ Ọ Ế Ả Ị ________ BÀI GI NG Ả TH TR NG CH NG KHOÁN Ị ƯỜ Ứ Trang bảy Đ i h c Thái Nguyên – Tr ng ĐH Kinh t và QTKD ạ ọ ườ ế Tr n Thu Ph ng ầ ươ CH NG một ƯƠ T NG QUAN V TH TR NG CH NG KHOÁN Ổ Ề Ị ƯỜ Ứ một, bên cạnh đó một Khái ni m và ch c năng c a th tr ng ch ng khoán ệ ứ ủ ị ườ ứ một, ngoài ra một, ngoài ra một S hình thành th tr ng ch ng khoán (TTCK) ự ị ườ ứ Cùng v i s phát tri n c a n n kinh t , trong xã h i xu t hi n m t s ng i c n ti n ớ ự ể ủ ề ế ộ ấ ệ ộ ố ườ ầ ề cho m c đích tiêu sử dụng hay đ u t , đ ng th i cũng xu t hi n nh ng ng i có ti n nhàn r i ụ ầ ư ồ ờ

Bài giảng thị trường chứng khoán

Tải tài liệu Bài giảng thị trường chứng khoán miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Bài giảng thị trường chứng khoán của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

ĐI HC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐI HC KINH TVÀ QUN TRKINH DOANH
________
BÀI GING
TH TRƯỜNG CHNG KHOÁN
Đi hc Thái Nguyên – Trường ĐH Kinh tế và QTKD
Trn Thu Phương
CHƯƠNG 1
TNG QUAN V TH TRƯỜNG CHNG KHOÁN
1.1 Khái nim chc năng ca th trường chng khoán
1.1.1 S hình thành th trường chng khoán (TTCK)
Cùng vi sphát trin ca nn kinh tế, trong xã hi xut hin mt sngười cn tin
cho mc đích tiêu dùng hay đu tư, đng thi cũng xut hin nhng người có tin nhàn ri
tm thi mun cho vay đly lãi. Ban đu, nhng người này thường tìm gp nhau trc tiếp,
da trên quan hquen biết cá nhân đgii quyết nhu cu vtin vn ca mình. Sau đó, khi
cung và cu vtin vn không ngng tăng lên thì vic đi vay và cho vay trc tiếp da trên
quan hcá nhân tra không thđáp ng được na. Thc tế khách quan này đòi hi phi có
mt thtrường cho cung và cu vtin vn gp nhau. Thtrường đó chính là thtrường tài
chính.
Thtrường tài chính là nơi din ra các hot đng trao đi, mua bán quyn shu,
quyn sdng các ngun tài chính thông qua nhng công cvà phương thc giao dch nht
đnh. Thông qua thtrường tài chính, nhng ngun vn nhàn ri được huy đng vào mc đích
tiêu dùng hay đu tư nhm mc đích nâng cao đi sng hay phát trin kinh tế.
1.1.2 Khái nim th trường chng khoán
TTCK là nơi din ra các hot đng trao đi, mua bán, chuyn nhượng các loi chng
khoán nhm mc đích sinh li, qua đó thay đi chthnm gichng khoán. TTCK là mt
bphn ca thtrường vn (thtrường tài chính dài hn). Vtrí ca TTCK trong hthng
TTTC được biu thqua sơ đsau:
Th trường tài chính
TT tài chính ngn
hn
(Thtrường tin t)
TT tài chính dài
hn
Thtrường vn
TT vay ndài
Thtrường chng
hn
khoán
Thtrường chng khoán
Trang 7