Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Cài đặt và cấu hình windows server 2012 Part 2

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:7.16 M
  • Lần download: 8 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Cài đặt và cấu hình windows server 2012 Part 2
  • Cài đặt và cấu hình windows server 2012 Part 2
  • Cài đặt và cấu hình windows server 2012 Part 2
  • Cài đặt và cấu hình windows server 2012 Part 2
  • Cài đặt và cấu hình windows server 2012 Part 2

Cài đặt và cấu hình windows server 2012 Part 2

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:7.16 M Lần download: 8 lần Chi phí: Miễn phí, download free

ThuVienMienPhi.com giới thiệu đến các bạn thư viện Cài đặt và cấu hình windows server 2012 Part 2 : Lesson 4: Configuring IPv6/IPv4 interoperability Chapter sáu 279 ISATAP Subnet ISATAP router ISATAP host ISATAP host IPv6-capable network IPv4-only network FIGURE 6-14 The components of an ISATAP deployment, thêm nữa You can configure a Windows computer to use an ISATAP router in the following ways: ■ ■ By using Group Policy as shown in Figure 6-15 ■ ■ By using the Set-NetIsatapConfiguration cmdlet ■ ■ By using the Netsh interface isatap set router command FIGURE 6-15 Group Policy settings for IPv6 transition technologies, ý nữa 280 Chapter sáu Network administration IMPORTANT SCOPE OF ISATAP DEPLOYMENT Do not d

Hướng dẫn cài đặt windows server 2012 cho người mới tự học có hình ảnh minh họa dễ hiểu. Part 2

Tải tài liệu Cài đặt và cấu hình windows server 2012 Part 2 miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Cài đặt và cấu hình windows server 2012 Part 2 của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

network
network
ISATAP host
ISATAP host
ISATAP router
IPv4-only
IPv6-capable
ISATAP Subnet
FIGURE 6-14 The components of an ISATAP deployment .
You can configure a Windows computer to use an ISATAP router in the following ways:
By using Group Policy as shown in Figure 6-15
By using the Set-NetIsatapConfigurationcmdlet
By using the Netsh interface isatap set router command
FIGURE 6-15 Group Policy settings for IPv6 transition technologies .
Lesson 4: Configuring IPv6/IPv4 interoperability
Chapter 6
279
IMPORTANT
SCOPE OF ISATAP DEPLOYMENT
Do not deploy ISATAP across your entire IPv4 network infrastructure. Instead, enable it
only on select computers within your organization that need it.
Lessonsummary
Windows uses a dual IP layer TCP/IP stack that supports both IPv4 and IPv6
communications .
IPv6 is enabled by default and cannot be uninstalled, but you can selectively disable
different types of IPv6 interfaces and capabilities by editing the registry .
IPv6 addresses can be unicast, multicast, or anycast . Unicast addresses include global,
link-local, unique-local, special, and transition addresses .
The type of an IPv6 address can often be determined by its prefix.
IPv6 addresses can be assigned manually or by using stateless or stateful address
autoconfiguration.
Windows Server 2012 can be configured as a stateless or stateful DHCPv6 server.
Windows includes several IPv6 transition technologies, including ISATAP, 6to4, and
Teredo. Windows also includes several traffic-translation technologies, including
NAT64, DNS64, and PortProxy .
The components of an ISATAP deployment include ISATAP subnets, ISATAP hosts, and
ISATAP routers . Windows computers can be ISATAP hosts, and Windows Server 2012
can be configured as an ISATAP router.
Lesson review
Answer the following questions to test your knowledge of the information in this lesson . You
can find the answers to these questions and explanations of why each answer choice is correct
or incorrect in the “Answers” section at the end of this chapter .
1.
Which of the following is not true about IPv6 on Windows Server 2012?
A.
Windows Server 2012 has a dual IP layer TCP/IP stack that supports both IPv4 and
IPv6 .
B.
IPv6 can be disabled on all interfaces by editing the registry on a Windows Server
2012 computer .
C.
Windows Server 2012 can be used as a DHCPv6 server for stateless address
autoconfiguration.
D.
Windows Server 2012 can be used as an ISATAP router .
280
Chapter 6
Network administration
2.
The IPv6 address assigned to an interface has a prefix identifier of FE80::/64. What type
of address is it?
A.
Global address
B.
Unique-local address
C.
Link-local address
D.
Multicast address
3.
Which Windows PowerShell cmdlet can be used to display the address information for
an interface?
A.
Ipconfig
B.
Get-NetAdapter
C.
Get-NetIPAddress
D.
Get-NetIPInterface
4.
What do you need to do or use for Windows computers on an IPv4-only network to be
able to communicate with Windows computers on a different network that is IPv6-
capable?
A.
You need to do nothing because Windows computers automatically assign IPv6
addresses to their LAN interfaces using stateless address autoconfiguration.
B.
You need to deploy Windows Server 2012 as an ISATAP router and use it to
forward traffic between the IPv4-only and IPv6-capable networks.
C.
You need to deploy Windows Server 2012 as a Teredo server and use it to forward
traffic between the IPv4-only and IPv6-capable networks.
D.
You need to deploy Windows Server 2012 as a DHCPv6 server and use it to assign
global IPv6 addresses to the computers on the IPv4-only network .
Practice exercises
The goal of this section is to provide you with hands-on practice with the following:
Implementing DHCP failover using Windows PowerShell
Configuring a caching-only DNS server using Windows PowerShell
To perform the following exercises, you need at least two installations of Windows
Server 2012 that were deployed using the Server With A GUI installation option. The first
server should be the first domain controller in the forest root domain corp.contoso.com and
should have the DNS Server role installed and configured in the default manner using Active
Directory–integrated zones . The second server should be a member server in the contoso .
com domain and have no server roles installed . Both servers should have static IP addresses
assigned and have Internet connectivity . You should be logged on interactively to each server
using a user account that is a member of the Domain Admins group .
Practice exercises
Chapter 6
281

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí