Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Đề thi C++ có đáp án

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.16 M
  • Lần download: 533 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Đề thi C++ có đáp án
  • Đề thi C++ có đáp án
  • Đề thi C++ có đáp án
  • Đề thi C++ có đáp án

Đề thi C++ có đáp án

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:0.16 M Lần download: 533 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Thư viện Miễn Phí mang đến mội người tài liệu Đề thi C++ có đáp án : Đề thi học kỳ II môn KTLTcb Đề hai Ca hai Câu 1: c = a % b; c = a++ + --b; b = ++c + --a; *Với a=9; b=5 => a=9; b=23; c=14 *Với a=10; b=20 => a=10; b=40; c=30 Câu 2: int a, b, c; if((a*b)%2==0) { if(a>b) c=a%2; else c=b/2; } else { if(a>5) c=a+b; else c=a-b; } Với a=15; b=2 => c=1 Với a=3; b=5 => c=-2 Câu 3: int n, s, i; for(i=1; i s=18 Với n=15; s=3 => s=39 Câu 4: int XXX(int x,int &y) { if(x%2==0) x=x+y; y=y-x; return x; } void main() { int a,b,kq; cin>>a>>b; kq=XXX(a,b); } *Với a=7; b=3 => a=7; b=-4; c=7 *Với a=4; b=24 => a=4; b=-4; c=28 Câu 5: Viết vòng lặp For thay cho vòng lặp While int i=1,

Đề thi c++
 

Tải tài liệu Đề thi C++ có đáp án miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Đề thi C++ có đáp án của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

Đề
thi
học
kỳ
II
môn
KTLTcb
Đề
2
Ca
2
Câu 1:
c = a % b;
c = a++ + --b;
b = ++c + --a;
*Vi a=9; b=5
=> a=9; b=23; c=14
*Vi a=10; b=20
=> a=10; b=40; c=30
Câu 2:
int a, b, c;
if((a*b)%2==0)
{
}
else
{
if(a>b)
c=a%2;
else
c=b/2;
if(a>5)
c=a+b;
}
else
c=a-b;
Vi a=15; b=2 => c=1
Vi a=3; b=5 => c=-2
Câu 3:
int n, s, i;
for(i=1; i<=n; i=i+2)
{
}
if(n%i!=0)
s+=i;
else
s--;
Vi n=10; s=1 => s=18
Vi n=15; s=3 => s=39
Câu 4:
int XXX(int x,int &y)
{
if(x%2==0)
x=x+y;
y=y-x;
return x;
}
void main()
{
int a,b,kq;
cin>>a>>b;
kq=XXX(a,b);
}
*Vi a=7; b=3
=> a=7; b=-4; c=7
*Vi a=4; b=24
=> a=4; b=-4; c=28
Câu 5: Viết vòng lp For thay cho vòng lp While
int i=1, n=20, s=0;
while(i<=n)
{
if(n%i==0)
s=s+i;
else
s=s-i;
i++;
}
int i=1, n=20, s=0;
for( ; i<=n; i++)
{
if(n%i==0)
s=s+i;
else
s=s-i;
}
return s;
Câu 6. Chuyn tint vkiu giá trtrvlà True hoc False (Mình viết bài chuyn
đi thôi nhé)!
bool BBB(int x)
{
int i, d=0;
for(i=1; i<=x; i++)
if(x%i==0)
d++;
}
if(d==2)
return true;
return false;
Viết code chương trình code (4 hàm 4 đim - mi hàm 1 đim)
a. Viết hàm nhp vào kích thước mng n (10<=n<100).
void Nhap(int &n)
{
do
{
cout<<"Nhap kich thuoc cua mang: ";
cin>>n;
if(n<10 || n>=100)
cout<<"Nhap sai nhap lai: ";
}while(n<10 || n>=100);
}
b. Viết hàm nhp phn t vào mng.
void NhapMang(int a[],int n)
{
for(int i=0; i
{
cout<<"Gia tri phan tu a["<
cin>>a[i];
}
}
c. Viết hàm đếm các phn t dương trong mng.
int DemDuong(int a[],int n)
{
int dem=0;
for(int i=0; i
if(a[i]>0)
dem++;
return dem;
}
d. Viết hàm main() cho tt c các hàm trên.
void main()
{
int a[100], n, kq;
Nhap(n);
NhapMang(a,n);

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí