Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Câu hỏi thi trắc nghiệm môn lý thuyết tiền tệ

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.22 M
  • Lần download: 50 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Câu hỏi thi trắc nghiệm môn lý thuyết tiền tệ
  • Câu hỏi thi trắc nghiệm môn lý thuyết tiền tệ
  • Câu hỏi thi trắc nghiệm môn lý thuyết tiền tệ
  • Câu hỏi thi trắc nghiệm môn lý thuyết tiền tệ
  • Câu hỏi thi trắc nghiệm môn lý thuyết tiền tệ

Câu hỏi thi trắc nghiệm môn lý thuyết tiền tệ

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:0.22 M Lần download: 50 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Thư viện Miễn Phí giới thiệu đến mội người tài liệu Câu hỏi thi trắc nghiệm môn lý thuyết tiền tệ : CÂU H I THI TR C NGHI M Ỏ Ắ Ệ Môn lý thuy t ti n t ế ề ệ CÂU D T một Đ N 70 Ễ Ừ Ế một, kế tiếp là Ch n câu tr l i đúng nh t? ọ ả ờ ấ a) Ti n là b t c nh ng cái gì đ c ch p nh n chung trong thanh toán đ nh n hàng ề ấ ứ ữ ượ ấ ậ ể ậ hoá, d ch v ho c đ tr n ị ụ ặ ể ả ợ, thêm nữa b) Ti n là v t ngang giá đ c ch p nh n chung trong trao đ i, bên cạnh đó ề ậ ượ ấ ậ ổ c) Ti n là hàng hoá trung gian đ c s d ng trong trao đ i hàng hoá, d ch v , kế tiếp là ề ượ ử ụ ổ ị ụ d) Ti n là gi y có giá tr danh nghĩa ghi trên b m t, ngoài ra ề ấ ị ề ặ hai, ý nữa Ti n đ khách quan quy t đ nh s ra đ i c a ti n? ề ề ế ị ự ờ ủ ề a) Xã h i có s phân chia giai c p, bên cạnh đó ộ ự ấ b) Xu t hi

Giáo trình cung cấp các câu hỏi trắc nghiệm môn lý thuyết tiền tệ

Tải tài liệu Câu hỏi thi trắc nghiệm môn lý thuyết tiền tệ miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Câu hỏi thi trắc nghiệm môn lý thuyết tiền tệ của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

CÂU HI THI TRC NGHIM
Môn lý thuyết tin t
CÂU DT1 ĐN 70
1.
Chn câu trli đúng nht?
a)
Tin bt c nhng cái được chp nhn chung trong thanh toán đ nhn hàng
hoá, dch v hoc đ tr n.
b)
Tin là vt ngang giá được chp nhn chung trong trao đi.
c)
Tin là hàng hoá trung gian được sdng trong trao đi hàng hoá, dch v.
d)
Tin là giy có giá trdanh nghĩa ghi trên bmt.
2.
Tin đkhách quan quyết đnh sra đi ca tin?
a)
Xã hi có sphân chia giai cp.
b)
Xut hin chế đtư hu vtư liu sn xut
c)
Gn lin vi quá trình trao đi trc tiếp hàng hoá.
d)
Nn sn xut hàng hoá m rng gn lin vi quá trình trao đi gián tiếp.
3.
Đc đim ca hàng hoá được chn làm vt trung gian trong trao đi?
a)
Có tn sut sdng nhiu
b)
Là hàng hoá thông dng
c)
Là hàng hoá mang tính đa phương
d)
C ba câu trên
4.
Điu kin đcó quan htrao đi trc tiếp
a)
Cn phi có tri gian đi chtrao đi
b)
Hàng hoá đươcj trao đi qua vt trung gian
c)
Hàng hoá được trao đi ly hàng hoá
d)
Cn s trùng kép v nhu cu trao đi
5.
Tin qua ngân hàng
a)
Tin qua các ngân hàng thương mi to ra nhm đáp ng yêu câud thanh toán ca khách
hàng
b)
Tin do các ngân hàng to ra
c)
Tin do các ngân hàng thương mi to ra thông qua hot đng tín dng kết hp vi
thanh toán không dùng tin mt
d)
Không phi câu trên
6.
Tin tcó chc năng
a)
Phương tin thanh toán và phương tin trao đi
b)
Phương tin trao đi,phương tin tích lu đơn v đo lường giá tr
c)
Phương tin trao đi,phương tin quc tế và đơn vđo lường giá tr
d)
Phương tin thanh toán,đơn vđo lường giá tr, phương tin ct tr.
7.
Ni dung nào không phi là ưu đim ca tin qua ngân hàng?
a)
Có ththanh toán vi khi lượng ln.
b)
Dkim soát được khi lượng tin trong lưu thông
c)
Gim thiu được ri ro trong thanh toán
d)
Gim chi phí, tiết kim thi gian trong thanh toán.
8.
Điu kin đtin thc hin tt chc năng phương tin trao đi
a)
Đm bo giá trtin tđược n đnh.
b)
Phi có đtin vcơ cu và tng s.
c)
Mrng thanh toán xut nhp khu
d)
C a b
9.
Tín dng ngân hàng là quan htín dng gia?
a)
Ngân hàng Nhà nước vi các ngân hàng thương mi
b)
Ngân hàng thương mi vi các ch th khác trong nn kinh tế.
c)
Ngân hàng thương mi vi các doanh nghip.
d)
Ngân hàng thương mi vi hgia đình.
10.
Nhân tnào nh hưởng đến vic tích lutin ca công chúng?
a)
Chi phí cơ hi ca vic gitin
b)
Thu nhp
c)
Chi phí chuyn đi tài sn tài chính ra tin
d)
C ba nhân t trên
11.
Khnăng chuyn đi tài sn tài chính ra tin nhanh nht và tiết kim nht được gi là:
a)
Đtr
b)
Tính lng
c)
Tính khdng
d)
Tính hiu quca vic chuyn đi
12.
Thttính lng gim dn ca các tài sn được sp xếp như sau:
a)
Tin; Trái phiếu công ty; Trái phiếu chính ph; Cphiếu
b)
Tin; Cphiếu; Trái phiếu công ty; Trái phiếu chính ph
c)
Tin; Trái phiếu chính ph; Trái phiếu công ty; C phiếu
d)
Tin; Trái phiếu chính ph; Cphiếu; Trái phiếu
13.
Cơ skhách quan cho sra đi, tn ti và phát trin ca tín dng:
a)
Hn chế ca quan hgóp vn
b)
Đc đim ca quá trình tun hoàn vn
c)
C a b
d)
Không xác đnh thi hn tín dng
14.
Ni dung nào không phi là đc trưng ca tín dng?
a)
Tín dng là quan hchuyn nhượng tm thi vgiá tr.
b)
Có hoàn trđúng hn cgc và lãi.
c)
Da trên stin tưởng ca người cho vay và người đi vay.
d)
Không xác đnh thi hn tín dng.
15.
Cơ skhách quan ca tín dng thương mi.
a)
S cách bit gia thi gian tiêu th thi gian sn xut
b)
Do hn chế ca quan htín dng ngân hàng.
c)
Nhu cu chiếm dng vn ln nhau gia các doanh nghip
d)
Thtc vay đơn gin nhanh gn.
16.
Cơ skhách quan ra đi quan htín dng tiêu dùng:
a)
Do nhu cu chi tiêu ln ca các hgia đình.
b)
Do s không trùng khp gia thu nhp chi tiêu ca h gia đình.
c)
Do tllm phát tăng nhanh.
d)
Do khnăng tài chính ca các hgia đình thp.
17.
Ni dung nào dưới đây là quan htín dng?
a)
Mua cphiếu trên thtrường chng khoán.
b)
Quan hphân phi tài chính gia các chth.
c)
Mua bán hàng tr góp.
d)
C3 câu trên.
18.
Đc đim ca các công csdng trong quan htín dng trc tiếp
a)
An toàn cao.
b)
Tính lng cao
c)
Thu nhp cao

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí