Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Quyết định về việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng

  • Loại tài liệu :
  • Lần download: 0 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free

Quyết định về việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng

Loại tài liệu : Lần download: 0 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Thư viện Miễn Phí chia sẽ tới cộng đồng tài liệu Quyết định về việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng : Quyết định về việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng ban hành theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng những chế độ bảo hiểm xã hội, bên cạnh đó Mẫu số 03A-HSB BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH/TP , ngoài ra Số: , ngoài ra /QĐ-BHXH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------- , nói thêm , ngày , bên cạnh đó tháng , thêm nữa 5 , ngoài ra TRỢ CẤP TNLĐ HÀNG THÁNG SỐ SỔ BHXH QUYẾT ĐỊNH Về việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH, THÀNH PHỐ ,còn cho biết thêm Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11; Căn cứ Quyết

Quyết định về việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng ban hành theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội.

Mẫu số 03A-HSB

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH/TP ........

Số: ....../QĐ-BHXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

......., ngày ... tháng ... năm ...

TRỢ CẤP TNLĐ HÀNG THÁNG

SỐ SỔ BHXH

QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng

GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH, THÀNH PHỐ ............

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11;

Căn cứ Quyết định số ..../QĐ-TCCB ngày ... tháng .... năm ... của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thành lập Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố ...;

Căn cứ Biên bản giám định khả năng lao động số: .... ngày ... tháng ... năm ... của Hội đồng giám định y khoa....;

Theo đề nghị tại Công văn số ... ngày ... tháng ... năm ... của .... và hồ sơ của ông, bà ...

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ông/Bà ..............................................................................

Sinh ngày .... tháng ... năm ... Số sổ BHXH ......................................

Chức danh, nghề nghiệp, cấp bậc, chức vụ .....................................

Cơ quan, đơn vị ............................................................................

Bị tai nạn lao động ngày ..............................................................

Tổng thời gian đóng BHXH bắt buộc đến tháng ... năm ... là ... năm .... tháng.

Mức tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp TNLĐ: .................................. đồng.

Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động: ..........................................................%.

Được hưởng trợ cấp TNLĐ hàng tháng từ tháng ... năm ...

Điều 2. Mức hưởng trợ cấp như sau:

a. Mức trợ cấp tính theo tỷ lệ suy giảm KNLĐ: .................................... đồng.

b. Mức trợ cấp tính theo thời gian đóng BHXH: ....................................... đồng.

Tổng số tiền trợ cấp hàng tháng (a + b): .............................................. đồng.

(Số tiền bằng chữ: ....................................................................................)

c. Trợ cấp phục vụ (nếu có): ............................................................... đồng.

Nơi nhận trợ cấp: ....................................................................................

Điều 3. Các ông, bà Trưởng phòng chế độ BHXH, Giám đốc BHXH (1) ........ và ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Nơi nhận:
- Ông/Bà ..................................;
- Đơn vị SDLĐ;
- BHXH (1) ...........;
- Lưu hồ sơ (2 bản).

GIÁM ĐỐC

(ký, đóng dấu)

Ghi chú: (1) Ghi theo đơn vị hành chính cấp huyện.

Các bạn có thể kích vào nút Tải về để tải thêm các mẫu sau:

- Quyết định về việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động/bệnh nghề nghiệp hàng tháng do giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động - Mẫu số 03M-HSB.

- Quyết định về việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động/bệnh nghề nghiệp một lần do giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động - 03N-HSB.

Tải tài liệu Quyết định về việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Quyết định về việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí