Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Tài liệu hướng dẫn kê khai thuế quyết toán thuế thu nhập Doanh nghiệp - Thuế Doanh nghiệp

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.79 M
  • Lần download: 3 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Tài liệu hướng dẫn kê khai thuế quyết toán thuế thu nhập Doanh nghiệp - Thuế Doanh nghiệp
  • Tài liệu hướng dẫn kê khai thuế quyết toán thuế thu nhập Doanh nghiệp - Thuế Doanh nghiệp
  • Tài liệu hướng dẫn kê khai thuế quyết toán thuế thu nhập Doanh nghiệp - Thuế Doanh nghiệp
  • Tài liệu hướng dẫn kê khai thuế quyết toán thuế thu nhập Doanh nghiệp - Thuế Doanh nghiệp
  • Tài liệu hướng dẫn kê khai thuế quyết toán thuế thu nhập Doanh nghiệp - Thuế Doanh nghiệp

Tài liệu hướng dẫn kê khai thuế quyết toán thuế thu nhập Doanh nghiệp - Thuế Doanh nghiệp

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:0.79 M Lần download: 3 lần Chi phí: Miễn phí, download free

ThuVienMienPhi.com giới thiệu đến các bạn tài liệu Tài liệu hướng dẫn kê khai thuế quyết toán thuế thu nhập Doanh nghiệp - Thuế Doanh nghiệp : 1 TỔNG CỤC THUẾ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN KÊ KHAI THUẾ QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP Hà Nội, 2/2012 hai HƯỚNG DẪN LẬP HỒ SƠ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN A, bên cạnh đó DANH MỤC VĂN BẢN PHÁP QUY - Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 ngày 3/6/2008; - Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 1 số điều của Luật thuế TNDN; - Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 1 số điều của Luậ

Tải tài liệu Tài liệu hướng dẫn kê khai thuế quyết toán thuế thu nhập Doanh nghiệp - Thuế Doanh nghiệp miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Tài liệu hướng dẫn kê khai thuế quyết toán thuế thu nhập Doanh nghiệp - Thuế Doanh nghiệp của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

TNG CC THU
TÀI LIU HƯỚNG DN KHAI THU
QUYT TOÁN THU
THU NHP DOANH NGHIP
Ni, 2/2012
1
HƯỚNG DN LP HSƠ KHAI QUYT TOÁN THUTNDN
A. DANH MC VĂN BN PHÁP QUY
- Lut thuế TNDN s14/2008/QH12 ngày 3/6/2008;
- Nghị định s124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008
ca Chính phquy
định chi tiết thi hành mt số điu ca Lut thuế TNDN;
-
Thông
tư
s
130/2008/TT-BTC
ngày
26/12/2008
ca
B
Tài
chính
hướng dn thi hành mt số điu ca Lut thuế TNDN s14/2008/QH12 và
hướng dn thi hành Nghị định s124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 ca Chính
phquy định chi tiết thi hành mt số điu ca Lut thuế TNDN;
- Thông tư s18/2011/TT-BTC ngày 10/2/2011 ca BTài chính sa đổi,
bsung Thông tư s130/2008/TT-BTC;
- Thông tư s28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 ca BTài chính hướng
dn thi hành Nghị định s85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định s
106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 ca Chính ph.
B. GII THÍCH TNG
- NNT: Người np thuế
- HHDV: Hàng hóa, dch v
- TNDN: Thu nhp doanh nghip
- GTGT: Giá trgia tăng
- TSCĐ: Tài sn cố định
C. HƯỚNG DN KHAI QUYT TOÁN THUTNDN
1. Khai quyết toán thuế TNDN bao gm khai quyết toán thuế TNDN năm
hoc khai quyết toán thuế TNDN đến thi đim chm dt hot động kinh doanh,
chm dt hp đồng, chuyn đổi hình thc shu doanh nghip, tchc li
doanh nghip.
2. Hsơ khai quyết toán thuế TNDN bao gm:
- Tkhai quyết toán thuế thu nhp doanh nghip theo mu s03/TNDN
ban hành kèm theo Thông tư này.
- Báo cáo tài chính năm hoc Báo cáo tài chính đến thi đim chm dt
hot động kinh doanh, chm dt hp đồng, chuyn đổi hình thc shu doanh
nghip, tchc li doanh nghip.
- Mt hoc mt sphlc kèm theo tkhai ban hành kèm theo Thông tư
này (tutheo thc tế phát sinh ca người np thuế):
2
+
Ph
lc
kết
qu
hot
động
sn
xut
kinh
doanh
theo
mu
s
03-
1A/TNDN, mu s03-1B/TNDN, mu s03-1C/TNDN.
+ Phlc chuyn ltheo mu s03-2/TNDN.
+ Các Phlc về ưu đãi vthuế thu nhp doanh nghip:
* Mu s03-3A/TNDN: Thuế thu nhp doanh nghip được ưu đãi đối vi
cơ skinh doanh thành lp mi tdán đầu tư, cơ skinh doanh di chuyn địa
đim.
* Mu s03-3B/TNDN: Thuế thu nhp doanh nghip được ưu đãi đối vi
cơ skinh doanh đầu tư xây dng dây chuyn sn xut mi, mrng quy mô,
đổi mi công ngh, ci thin môi trường sinh thái, nâng cao năng lc sn xut.
* Mu s03-3C/TNDN: Thuế thu nhp doanh nghip được ưu đãi đối vi
doanh nghip sdng lao động là người dân tc thiu shoc doanh nghip
hot động sn xut, xây dng, vn ti sdng nhiu lao động n.
+
Phlc sthuế thu nhp doanh nghip đã np nước ngoài được tr
trong ktính thuế theo mu s03-4/TNDN.
+ Phlc thuế thu nhp doanh nghip đối vi hot động chuyn nhượng
bt động sn theo mu s03-5/TNDN.
+ Phlc tính np thuế thu nhp doanh nghip ca doanh nghip có các
đơn vsn xut hch toán phthuc tnh thành phtrc thuc Trung ương
khác vi địa phương nơi đóng trschính (nếu có) theo mu s05/TNDN.
+ Phlc giao dch liên kết theo mu GCN-01/QLT quy định ti Phlc
1-GCN/CC (nếu có) ban hành kèm theo Thông tư s66/2010/TT-BTC ngày
22/4/2010 ca BTài chính hướng dn thc hin vic xác định giá thtrường
trong giao dch kinh doanh gia các bên có quan hliên kết.
+ Phlc báo cáo trích, sdng qukhoa hc và công ngh(nếu có) ban
hành kèm theo Thông tư s15/2011/TT-BTC ngày 9/2/2011 ca BTài chính
vhướng dn thành lp, tchc, hot động, qun lý và sdng Quphát trin
khoa hc và công nghca doanh nghip.
D.
HƯỚNG
DN
KHAI
CÁC
CH
TIÊU
TRÊN
T
KHAI
QUYT TOÁN THUTNDN CÁC PHLC ĐÍNH KÈM TKHAI
1.
T
khai
quyết
toán
thuế
thu
nhp
doanh
nghip
theo
mu
s
03/TNDN:
3

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí