Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP I

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:1.43 M
  • Lần download: 27 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP I
  • GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP I
  • GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP I
  • GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP I
  • GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP I

GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP I

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:1.43 M Lần download: 27 lần Chi phí: Miễn phí, download free

TVMP mang đến mội người tài liệu GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP I : BỘ THUỶ SẢN TRƯỜNG CAO ĐẲNG THUỶ SẢN GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP I (DÙNG CHO HỆ TRUNG CẤP) NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP LƠI NÓI ĐẦU Hiện nay, trước sự hội nhập kinh tế thế giới và khu vực, sự đổi mới trong lĩnh vực quản lý kinh tế nói chung và lĩnh vực kế toán nói riêng, để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo phục vụ công nghiệp hoá - hiện đại hoá trong công đoạn mới Khoa Kinh tế Trường Cao đẳng Thuỷ sản soạn giáo trình Kế toán doanh nghiệp giảng dạy cho hệ Trung cấp nhằm đáp ứng yêu cầu về tài liệu trong giảng dạy và học tập cho thầy giáo và học sinh chuyên ngành kế toán, nói thêm là Giáo tr

Giáo trình kế toán doanh nghiệp là nguồn tài liệu quý báu và thiết thực cho giảng viên và sinh viên. Nội dung chính chia làm hai phần: Phần I. Kế toán doanh nghiệp I bao gồm các chương từ chương 1 đến chương 5. Mong rằng tài liệu sẽ phục vụ tốt cho quá trình học tập và nghiên cứu.

Tải tài liệu GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP I miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP I của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

B THU SN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THU SN
GIÁO TRÌNH
K
TOÁN
DOANH
NGHIP
I
(DÙNG CHO H TRUNG CP)
NHÀ XUT BN NÔNG NGHIP
LƠI NÓI ĐẦU
Hin nay, trước s hi nhp kinh tế thế gii khu vc, s đổi mi trong
lĩnh vc qun kinh tế nói chung lĩnh vc kế toán nói riêng, để đáp ng
yêu cu nâng cao cht lượng đào to phc v công nghip hoá - hin đại hoá
trong giai đon mi Khoa Kinh tế Trường Cao đẳng Thu sn biên son giáo
trình Kế toán doanh nghip ging dy cho h Trung cp nhm đáp ng yêu
cu v tài liu trong ging dy hc tp cho giáo viên hc sinh chuyên
ngành kế toán. Giáo trình kế toán doanh nghip không nhng ngun tài liu
quý báu phc v công tác ging dy, hc tp ca giáo viên hc sinh trong
Nhà trường, còn tài liu thiết thc đối vi cán b tài chính - kế toán trong
các lĩnh vc ca nn kinh tế.
Ni dung môn hc được chia thành 2 phn:
Phn I: Kế toán doanh nghip I bao gm các chương t chương 1 đến
chương 5.
Phn II: Kế toán doanh nghip II bao gm các chương t chương 6 đến
chương 9.
Tham gia biên son giáo trình tp th các giáo viên giàu kinh nghim
trong lĩnh vc kế toán bao gm:
- Thc sĩ Lâm Th Ngc, Trưởng phòng Kế hoch Tài chính biên son
chương I, chương II, chương III.
- Thc sĩ Đồng Trung Chính, Trưởng b môn Kế toán biên son chương
IV, chương V.
- C nhân Hoàng Th Nga, Trưởng khoa Kinh tế biên son chương VI,
VII, chương IX.
- C nhân Nguyn Văn Chan, Phó b môn kế toán biên son chương
VIII.
Trong quá trình biên son chúng tôi đã nhn được nhiu ý kiến đóng góp
ca các thành viên trong Hi đồng khoa hc Nhà trường, ca các đồng nghip
trong ngoài trường.
Giáo trình Kế toán doanh nghip hoàn thành kết qu ca quá trình lao
động, nghiên cu khoa hc nghiêm túc ca tp th tác gi. Mc đã rt c
gng để giáo trình đạt được s hp lý, khoa hc phù hp vi quy trình đào
to cán b kế toán trong giai đon mi, song do s phát trin không ngng
ca nn kinh tế trong cơ chế th trường nên giáo trình không tránh khi nhng
khiếm khuyết nht định. Nhà trường tp th tác gi rt mong nhn được
nhiu ý kiến đóng góp chân thành ca bn đọc để giáo trình hoàn thin hơn
trong ln xut bn sau.
Xin chân thành cm ơn!
CHƯƠNG 1
K TOÁN VN BNG TIN TIN VAY
1.1. K TOÁN VN BNG TIN
1.1.1. Khái nim, nhim v kế toán vn bng tin
a. Khái nim vn bng tin:
Vn bng tin là mt bphn ca tài sn lưu động trong doanh nghip tn ti trc
tiếp dưới hình thái tin t, có tính thanh khon cao nht, bao gm tin mt ti quca
doanh nghip, tin gi ti các Ngân hàng, Kho bc Nhà nước và các khon tin đang
chuyn.
b. Nhim v kế toán vn bng tin
- Phn ánh kp thi tình hình biến động và sdư ca tng loi vn bng tin bt
kthi đim nào.
- Tchc thc hin đầy đủ, thng nht các quy định vchng tnhm thc hin
chc năng kim soát và phát hin các trường hp chi tiêu lãng phí,… Giám
sát tình
hình chp hành chế độ qun lý vn bng tin, chế độ thanh toán
- Đối chiếu sliu kế toán vn bng tin vi squdo thqughi chép và sph
ca ngân hàng, kp thi theo dõi phát hin stha, thiếu vn bng tin ca doanh
nghip
1.1.2. Quy định v chế độ qun tin t thanh toán
- Phi sdng đơn vtin tthng nht là đồng vit nam (trmt strường hp đặc
bit).
- nhng doanh nghip có ngoi tnhp quhoc gi vào ngân hàng phi đồng
thi theo dõi chi tiết theo nguyên tvà quy đổi ngoi tra Đồng Vit Nam theo tgiá
giao dch bình quân trên thtrường liên ngân hàng công bti thi đim phát sinh
nghip vụ để ghi skế toán.
Cui niên độ kế toán, sdư cui kca các tài khon vn bng tin có gc ngoi t
phi được đánh giá li theo tgiá giao dch bình quân trên thtrường ngoi tliên
ngân hàng.
- Đối vi vàng bc, kim khí quý, đá quý phn ánh nhóm tài khon vn bng tin
cháp dng cho các doanh nghip không đăng ký kinh doanh vàng, bc, kim khí quý,
đá quý. Khi tính giá xut vàng bc, kim khí quý, đá quý có tháp dng các phương
pháp như nhp truc, xut trước; nhp sau, xut trước; giá bình quân gia quyn; giá
thc tế đích danh.
- Phn ln vn tin tca doanh nghip phi gi vào ngân hàng và các khon chi cơ
bn được thc hin bng chuyn khon qua ngân hàng
- Khi phát hành séc thanh toán phi phát hành trong phm vi sdư tin gi ca
mình ti ngân hàng.
- Tin ti quca doanh nghip nhm đáp ng cho nhng nhu cu chi tiêu thường
xuyên, lt vt hàng ngày. Doanh nghip và ngân hàng phi thothun định mc tn
qutin mt. Nếu vượt định mc thì doanh nghip phi làm thtc np vào ngân
hàng.
- Đối vi vàng, bc, kim khí quý, đá quý phi mstheo dõi chi tiết theo slượng,
trng lượng, độ tui, kích thước, giá tr...
1.2. K TOÁN TIN TI QU CA DOANH NGHIP
1.2.1. Mt s quy định chung v qun tin mt
1
http://www.ebook.edu.vn

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí