Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Ngữ nghĩa học Tiếng Anh

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:1.39 M
  • Lần download: 39 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Ngữ nghĩa học Tiếng Anh
  • Ngữ nghĩa học Tiếng Anh
  • Ngữ nghĩa học Tiếng Anh
  • Ngữ nghĩa học Tiếng Anh
  • Ngữ nghĩa học Tiếng Anh

Ngữ nghĩa học Tiếng Anh

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:1.39 M Lần download: 39 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Thư viện Miễn Phí mang đến mội người tài liệu Ngữ nghĩa học Tiếng Anh : ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KHOA HOÏC XAÕ HOÄI VAØ NHAÂN VAÊN Toâ Minh Thanh GIAÙO TRÌNH NHAØ XUAÁT BAÛN ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA TP HOÀ CHÍ MINH — 2007 iii LÔØI NOÙI ÑAÀU Giaùo trình Ngöõ nghóa hoïc tieáng Anh ñöôïc soạn 1 cách có hệ thống, dựa trên cơ sở tham khảo có lựa chọn nhöõng tư liệu cuûa nước ngoài, tính hợp với kinh nghiệm giảng dạy đa dạng 5 về môn học này của tác giả và tập thể giảng viên trong Bộ môn Ngữ học Anh, tiếp theo là Đây là tập giáo trình được soạn duøng để giảng dạy môn học Ngữ nghĩa học tiếng Anh (English Semantics) cho sinh viên 5 đồ vật tư

Tài liệu được biên soạn một cách có hệ thống, dựa trên cơ sở tham khảo có chọn lọc những tư liệu của nước ngoài, kết hợp với kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm về môn học này của tác giả và tập thể giảng viên trong Bộ môn Ngữ học Anh. Đây là tập giáo trình được biên soạn duøng để giảng dạy môn học Ngữ nghĩa học tiếng Anh (English Semantics) cho sinh viên năm thứ tư Khoa Ngữ văn Anh, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí

Tải tài liệu Ngữ nghĩa học Tiếng Anh miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Ngữ nghĩa học Tiếng Anh của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KHOA HOÏC XAÕ HOÄI VAØ NHAÂN VAÊN
Toâ Minh Thanh
GIAÙO TRÌNH
NHAØ XUAÁT BAÛN ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA
TP HOÀ CHÍ MINH — 2007
LÔØI NOÙI ÑAÀU
Giaùo trình Ngöõ nghóa hoïc tieáng Anh ñöôïc biên son mt
cách có hthng, da trên cơ stham kho có chn lc nhöõng tư
liu cuûa nước ngoài, kết hp vi kinh nghim ging dy nhiu năm
vmôn hc này ca tác givà tp thging viên trong Bmôn Ng
hc Anh. Đây là tp giáo trình được biên son duøng để ging dy
môn hc Ngnghĩa hc tiếng Anh (English Semantics) cho sinh
viên năm thtư Khoa Ngvăn Anh, Trường Đại hc Khoa hc Xã
hi và Nhân văn, Đại hc Quc gia Thành phHChí Minh.
Giaùo trình gm bn phaàn:
1.
Introduction (phaàn daãn nhaäp)
2.
Word meaning (nghóa cuûa töø);
3.
Sentence meaning (nghóa cuûa caâu);
4.
Utterance meaning (nghóa cuûa phaùt ngoân)
Ln đầu tiên biên son giáo trình này, chúng tôi không tránh
khi nhng sai sót, nhng khuyết đim. Rt mong nhn được nhiu
ý kiến đóng góp ca bn đọc vca bn bè đồng nghip để giáo
trình ngày càng hoàn thin hơn, phc vging dy sinh viên đạt cht
lượng toát hơn. Ý kiến đóng góp vtp giáo trình này xin gi vHi
đồng Khoa hc Khoa Ngvăn Anh, Trường Đại hc Khoa hc Xã
hi và Nhân văn, Đại hc Quc gia Thành phHChí Minh, s10-
12 Đinh Tiên Hoàng Qun 1, Thành phHChí Minh. Đin thoi:
(08)8243328.
Thaønh phoá Hoà Chí Minh, ngaøy 14 thaùng 12 naêm 2006
Toâ Minh Thanh
iii
CONTENTS
Preface .......................................................................................iii
Contents .......................................................................................v
Notational symbols ................................................................... vii
1 INTRODUCTION......................................................................9
1.1 What is semantics?.........................................................9
1.2 Semantics andits possible included aspects .............10
2 WORD MEANING ..................................................................12
2.1 Semantic features ........................................................12
2.2 Componential analysis
..................................................20
2.3 Semantic fields .............................................................21
2.4 Lexical gaps ....................................................................25
2.5 Referent, reference and sense .................................26
2.6 Denotation and connotation ........................................30
2.7 Multiple senses of lexical items ................................34
2.8 Figures of speech ...................................................36
2.9 Hyponymy ................................................................57
2.10 Synonymy ..............................................................63
2.11 Antonymy ..............................................................67
2.12 Homonymy .............................................................72
2.13 Polysemy ................................................................78
v

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí