Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình ISA Server Firewall 2004

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:6.16 M
  • Lần download: 18 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Hướng dẫn cài đặt và cấu hình ISA Server Firewall 2004
  • Hướng dẫn cài đặt và cấu hình ISA Server Firewall 2004
  • Hướng dẫn cài đặt và cấu hình ISA Server Firewall 2004
  • Hướng dẫn cài đặt và cấu hình ISA Server Firewall 2004
  • Hướng dẫn cài đặt và cấu hình ISA Server Firewall 2004

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình ISA Server Firewall 2004

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:6.16 M Lần download: 18 lần Chi phí: Miễn phí, download free

ThuVienMienPhi.com giới thiệu đến mội người tài liệu Hướng dẫn cài đặt và cấu hình ISA Server Firewall 2004 : Trang một Triển khai ISA Server Firewall 2004 Hướng dẫn cài đặt và cấu hình ISA Server Firewall 2004 CHƯƠNG một HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG hai CÀI ĐẶT CERTIFICATE SERVICES CHƯƠNG 3 CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH MICROSOFT INTERNET AUTHENTICATION SERVICE CHƯƠNG 4 CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH MICROSOFT DHCP VÀ WINS SERVER SERVICES DOWNLOAD TẠI DIỄN ĐÀN QUẢN TRỊ MẠNG, QUẢN TRỊ HỆ THÔNG - HTTP://WWW, ngoài ra ADMINVIET, thêm nữa NET Trang hai Triển khai ISA Server Firewall 2004 CHƯƠNG năm CẤU HÌNH DNS VÀ DHCP HỖ TRỢ CHO WEBPROXY VÀ FIREWALL CLIENT TÍNH NĂNG AUTODISCOVERY CHƯƠNG sáu CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH DNS SERVER VỚI CHỨC NĂNG CACHING-ONLY TRÊN PERIME

CHƯƠNG 1 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG 2 CÀI ĐẶT CERTIFICATE SERVICES CHƯƠNG 3 CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH MICROSOFT INTERNET AUTHENTICATION SERVICE CHƯƠNG 4 CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH MICROSOFT DHCP VÀ WINS SERVER SERVICES CHƯƠNG 5 CẤU HÌNH DNS VÀ DHCP HỖTRỢ CHO WEBPROXY VÀ FIREWALL CLIENT TÍNH NĂNG AUTODISCOVERY CHƯƠNG 6 CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH DNS SERVER VỚI CHỨC NĂNG CACHING-ONLY TRÊN PERIMETER NETWORK SEGMENT CHƯƠNG 7 CÀI ĐẶT ISA SERVER 2004 TRÊN WINDOWS SERVER 2003 CHƯƠNG 8 BACKUP VA PHỤC HỒI CẤU HÌNH CỦA FIREWALL CHƯƠNG 9 ĐƠN GIẢN HÓA CẤU HÌNH NETWORK VỚI CÁC MÔ HÌNH MẪU NETWORK TEMPLATES CHƯƠNG 10 CẤU HÌNH CÁC LOẠI ISA SERVER CLIENTS: SECURENAT, FIREWALL VÀ WEB PROXY CLIENTS CHƯƠNG 11 CẤU HÌNH ISA SERVER 2004 ACCESS POLICY CHƯƠNG 12 PUBLISH CÁC SERVICES WEB, FTP TRÊN PERIMETER NETWORK CHƯƠNG 13 CẤU HÌNH FIREWALL VỚI VAI TRÒ MỘT FILTERING SMTP RELAY CHƯƠNG 14 PUBLISH EXCHANGE OUTLOOK WEB ACCESS, SMTP SERVER, VÀ POP3 SERVER SITES CHƯƠNG 15 CẤU HÌNH ISA SERVER 2004 VỚI VAI TRÒ MỘT VPN SERVER CHƯƠNG 16 TẠO MỘT SITE-TO-SITE VPN VỚI ISA SERVER 2004 FIREWALLS

Tải tài liệu Hướng dẫn cài đặt và cấu hình ISA Server Firewall 2004 miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Hướng dẫn cài đặt và cấu hình ISA Server Firewall 2004 của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

DOWNLOAD TẠI DIỄN ĐÀN QUẢN TRỊ MẠNG, QUẢN TRỊ HỆ THÔNG - HTTP://WWW.ADMINVIET.NET
Hướng
dn
cài
đặt
cu
hình
ISA
Server
Firewall
2004
CHƯƠNG 1
HƯỚNG DN S DNG
CHƯƠNG 2
CÀI ĐẶT CERTIFICATE SERVICES
CHƯƠNG 3
CÀI ĐẶT CU HÌNH MICROSOFT INTERNET AUTHENTICATION SERVICE
CHƯƠNG 4
CÀI ĐẶT CU HÌNH MICROSOFT DHCP WINS SERVER SERVICES
Trang 1
Trin khai ISA Server Firewall 2004
DOWNLOAD TẠI DIỄN ĐÀN QUẢN TRỊ MẠNG, QUẢN TRỊ HỆ THÔNG - HTTP://WWW.ADMINVIET.NET
CHƯƠNG 5
CU HÌNH DNS DHCP H TR CHO WEBPROXY FIREWALL CLIENT
TÍNH NĂNG AUTODISCOVERY
CHƯƠNG 6
CÀI ĐẶT CU HÌNH DNS SERVER VI CHC NĂNG CACHING-ONLY TRÊN
PERIMETER NETWORK SEGMENT
CHƯƠNG 7
CÀI ĐẶT ISA SERVER 2004 TRÊN WINDOWS SERVER 2003
CHƯƠNG 8
BACKUP VA PHC HI CU HÌNH CA FIREWALL
CHƯƠNG 9
ĐƠN GIN HÓA CU HÌNH NETWORK VI CÁC HÌNH MU NETWORK
TEMPLATES
CHƯƠNG 10
CU HÌNH CÁC LOI ISA SERVER CLIENTS: SECURENAT, FIREWALL WEB
PROXY CLIENTS
CHƯƠNG 11
CU HÌNH ISA SERVER 2004 ACCESS POLICY
CHƯƠNG 12
PUBLISH CÁC SERVICES WEB, FTP TRÊN PERIMETER NETWORK
CHƯƠNG 13
CU HÌNH FIREWALL VI VAI TRÒ MT FILTERING
SMTP RELAY
CHƯƠNG 14
PUBLISH EXCHANGE OUTLOOK WEB ACCESS, SMTP SERVER, POP3
SERVER SITES
CHƯƠNG 15
CU HÌNH ISA SERVER 2004 VI VAI TRÒ MT VPN SERVER
CHƯƠNG 16
TO MT SITE-TO-SITE VPN VI ISA SERVER 2004 FIREWALLS
Gii thiu:
Trong thc tế hin nay bo mt thông tin đang đóng mt vai trò thiết yếu chkhông
còn là “thyếu” trong mi hot động liên quan đến vic ng dng công nghthông
Trang 2
Trin khai ISA Server Firewall 2004
DOWNLOAD TẠI DIỄN ĐÀN QUẢN TRỊ MẠNG, QUẢN TRỊ HỆ THÔNG - HTTP://WWW.ADMINVIET.NET
tin. Tôi mun nói đến vai trò to ln ca vic ng dng CNTT đã và đang din ra sôi
động, không chthun túy là nhng công c(Hardware, software), mà thc sự đã
được xem như là gii pháp cho nhiu vn đề. Khi động tnhng năm đầu thp niên
90, vi mt sít chuyên gia vCNTT, nhng hiu biết còn hn chế đưa CNTT ng
dng trong các hot động sn xut, giao dch, qun lý còn khá khiêm tn và chdng
li mc công c, và đôi khi tôi còn nhn thy nhng công cđắt tin” này còn gây
mt scn tr, không đem li nhng hiu quthiết thc cho nhng tchc sdng
nó. Và nhng ai “chn rn” nht thì li thi mình “mua cái thiết bị để làm gì nhĩ ?!
nó không sn xut ra được sn phm, và nó cũng chng giúp công vic giy tgim
bt là bao, liu chúng ta đã tn hao mt stin vô ích?!..”” . Không đâu xa nhng
nước láng ging khu vc như Thailand, Singapore, nhng nn kinh tế mnh trong
khu vc và đang trên đà phát trin mnh m. Nhn thc được sự ưu vit ca ng
dng CNTT, và trt sm họ đã đem CNNT áp dng vào mi hot động, không ch
sn xut, giao dch, qun lý mà CNTT được mang đến mi nhà, mi người. Và h
cũng hc thành thc nhng kĩ năng để gii quyết và điu khin công vic rt sáng
to tcác “vũ khí” tân thi này. Đâu đó trong trích đon “Con đường Phía trước” ca
Bill Gates có nói đến giá trto ln ca thông tin trong thế k21, mt knguyên thông
tin đích thc. Thc thquý giá “phi vt cht” này, đang dn trthành mt đối tượng
được săn lùng, được kim soát gt gao, và cũng là bphóng cho tt cnhng quc
gia mun phát trin mt cách mnh m, nhanh chóng và “bn vng”. Cn có nhng
hthng mnh mnht để kim soát thông tin, sáng to thông tin và đem nhng
thông tin này vào ng dng mt cách có hiu qu. Thế gii bước trong thế k21
dùng bàn đạp CNTT để to lc by và cũng là để dn đường cho các hot động, cho
mi người xích li gn nhau hơn, khiến cho nhng cách bit Địa Lý không còn tn ti,
ddàng hiu nhau hơn và trao đổi vi nhau nhng gì có giá trnht, đặc bit nht.
ng dng công nghthông tin mt cách có hiu quvà “bn vng”, là tiêu chí hàng
đầu ca nhiu quc gia hin nay, Vit Nam không là ngoi l. Xét trên bình din mt
doanh nghip khi ng dng CNTT vào sn xut,
kinh doanh cũng luôn mong mun
được điu này. Tính hiu quđiu bt buc, và s“bn vng” cũng là tt yếu.
Dưới góc nhìn ca mt chuyên gia vbo mt hthng, khi trin khai mt hthng
thông tin và xây dng được cơ chế bo vcht ch, an toàn, như vy là góp phn
duy trì tính “bn vng” cho hthng thông tin ca doanh nghip đó. Và tt cchúng
ta đều hiu rng giá trthông tin ca doanh nghip là tài sn vô giá. Không chthun
túy vvt cht, nhng giá trkhác không thể đo đếm được như uy tín ca hvi
khách hàng sra sao, nếu nhng thông tin giao dch vi khách hàng bị đánh cp, ri
sau đó bli dng vi nhng mc đích khác nhau..Hacker, attacker, virus, worm,
phishing, nhng khái nim này giờ đây không còn xa l, và thc slà mi lo ngi
hàng đầu ca tt ccác hthng thông tin (PCs, Enterprise Networks, Internet,
etc..). Và chính vì vy, tt cnhng hthng này cn trang bnhng công cụ đủ
mnh, am hiu cách xđể đối phó vi nhng thế lc đen đáng sợ đó. Ai to ra bc
tường la đủ mnh này để có th“thiêu cháy” mi ý đồ xâm nhp?! Xin thưa rng
trước hết đó là ý thc sdng máy tính an toàn ca tt cmi nhân viên trong mt
tchc, sam hiu tinh tường ca các Security Admin trong tchc đó, và cui
cùng là nhng công cụ đắc lc nht phc vcho “cuc chiến” này. Đó là các Firewall,
tPersonal Firewall bo vcho tng Computer cho đến các Enterprise Firewall có
khnăng bo vtoàn hthng Mng ca mt tchc. Và Microsoft ISA SERVER
Trang 3
Trin khai ISA Server Firewall 2004

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí