Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Giáo án bài Giúp đỡ người khuyết tật

  • Loại tài liệu :
  • Lần download: 0 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free

Giáo án bài Giúp đỡ người khuyết tật

Loại tài liệu : Lần download: 0 lần Chi phí: Miễn phí, download free

ThuVienMienPhi.com chia sẽ đến mội người bài Giáo án bài Giúp đỡ người khuyết tật : Giáo án bài Giúp đỡ người khuyết tật Để đáp ứng nhu cầu tham khảo những giáo án giảng dạy hay, thư viện giáo án Thư viện miễn phí, bên cạnh đó com xin gởi tới Giáo án môn Đạo đức lớp hai bài “Giúp đỡ người khuyết tật” dành cho quý thầy cô làm tư liệu, cho biết thêm Hi vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô, tiếp theo là Giáo án Biết nhận lỗi và sửa lỗi Giáo án Đạo đức hai bài Trả lại của rơi Giáo án điện tử bài Bảo vệ loài vật hữu ích BÀI: GIÚP ĐỠ NGƯỜI KHUYẾT TẬT I, ý nữa Mục tiêu một, bên cạnh đó Kiến thức: Người khuyết tật là các người mà cơ thể, trí óc có phần thiếu hụt, ngoài ra Họ yếu đuối và chịu đa dạng thiệt thòi trong đời sống nên chúng ta cần giúp

Giáo án bài "Giúp đỡ người khuyết tật"

Để đáp ứng nhu cầu tham khảo các giáo án giảng dạy hay, thư viện giáo án VnDoc.com xin gửi đến Giáo án môn Đạo đức lớp 2 bài “Giúp đỡ người khuyết tật” dành cho quý thầy cô làm tư liệu. Hi vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô.

Giáo án Biết nhận lỗi và sửa lỗi

Giáo án Đạo đức 2 bài Trả lại của rơi

Giáo án điện tử bài Bảo vệ loài vật có ích

BÀI: GIÚP ĐỠ NGƯỜI KHUYẾT TẬT

I. Mục tiêu

1. Kiến thức:

  • Người khuyết tật là những người mà cơ thể, trí tuệ có phần thiếu hụt. Họ yếu đuối và chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống nên chúng ta cần giúp đỡ họ.

2. Kĩ năng:

  • Bước đầu hành vi giúp đỡ người khuyết tật trong những tình huống cụ thể.

3. Thái độ:

  • Biết thông cảm với người khuyết tật. Đồng tình với ai biết giúp đỡ người khuyết tật. 

II. Đồ dùng dạy học

  • Tranh ảnh trong SGK.
  • Nội dung truyện: Cõng bạn đi học.
  • Phiếu thảo luận nhóm.

III. Phương pháp: Quan sát, đàm thoại, thảo luận.

IV. Tiến trình dạy học

1. Bài cũ:

  • Nhận xét, đánh giá.

2. Bài mới

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

1. Giới thiệu bài

2. Giảng nội dung

a. Hoạt động 1: 

GV kể truyện trong SGK.

b. Hoạt động 2:

- Vì sao Tứ phải cõng Hồng đi học?

- Những chi tiết nào cho thấy Tứ không ngại khó, ngại khổ cõng bạn đi học?

- Các bạn trong lớp đã học được điều gì ở Tứ?

- Các em rút ra được bài học gì qua câu chuyện?

- Những người như thế nào được gọi là người khuyết tật?

*Kết luận: Chúng ta cần giúp đỡ người khuyết tật vì họ là những người chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống. Nếu giúp được họ, họ sẽ vui hơn và đỡ vất vả hơn.

*Kể chuyện: Cõng bạn đi học.

 - Học sinh chú ý lắng nghe.

- Vì Hồng bị liệt không đi học được, nhưng Hồng rất muốn đi học.

- Dù trời nắng hay mưa, dù có hôm ốm mệt, Tứ vẫn cõng bạn đi học để không mất buổi học.

- Các bạn đã thay nhau cõng Hồng đi học.

--> Chúng ta cần giúp đỡ người khuyết tật.

-  Những người mất chân, tay, khiếm thị, khiếm thính, trí tuệ không bình thường, sức khỏe yếu...

Tải tài liệu Giáo án bài Giúp đỡ người khuyết tật miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Giáo án bài Giúp đỡ người khuyết tật của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

TiÕt 28:
Gióp ®ì ng­êi khuyÕt tËt
I. Môc tiªu:
1. KiÕn thøc: Ng­êi khuyÕt tËt lµ nh÷ng ng­êi mµ c¬ thÓ , trÝ tuÖ cã phÇn
thiÕu hôt. Hä yÕu ®uèi vµ ph¶i chÞu nhiÒu thiÖt thßi trong cuéc sèng nªn
chóng ta cÇn ph¶i gióp ®ì hä.
2. n¨ng: B­íc
®Çu thùc
hiÖn
hµnh vi gióp ®ì ng­êi khuyÕt
tËt
trong
nh÷ng t×nh huèng cô thÓ.
3. Th¸i ®é: BiÕt th«ng c¶m víi ng­êi khuyÕt tËt. §ång t×nh víi nh÷ng ai biÕt
gióp ®ì ng­êi khuyÕt tËt.
II. §å dïng d¹y häc:
- Tranh ¶nh trong SGK.
- Néi dung truyÖn: Câng b¹n ®i häc.
- PhiÕu th¶o luËn nhãm.
III. Ph­¬ng ph¸p: Quan s¸t, th¶o luËn, ®µm tho¹i
IV. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
1. Bµi cò:
- NhËn xÐt ®¸nh gi¸.
2.
Bµi míi:
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
1.Giíi thiÖu bµi:
*KÓ chuyÖn: Câng b¹n ®i häc
2. Gi¶ng néi dung:
- HS chó ý l¾ng nghe.
a. Ho¹t ®éng 1:
* Ph©n tÝch truyÖn
- GV kÓ chuyÖn trong SGK
-
Hång
liÖt
kh«ng
®i
®­îc
b. Ho¹t ®éng 2:
nh­ng Hång rÊt muèn ®i häc.
- V× sao Tø ph¶i câng Hång ®i häc?
-
trêi
n¾ng
hay
trêi
m­a,
-
Nh÷ng
chi
tiÕt
nµo
cho
thÊy
nh÷ng h«m èm mÖt. Tø vÉn câng B¹n
kh«ng ng¹i khã, ng¹i khæ ®Ó câng b¹n
®i häc ®Ó b¹n kh«ng mÊt buæi häc.
®i häc?
- C¸c b¹n ®· thay nhau câng Hång ®i
- C¸c b¹n trong líp ®· häc ®­îc ®iÒu
häc.
g× ë Tø?
- Chóng ta cÇn gióp ®ì ng­êi khuyÕt
- Con rót ra ®­îc bµi häc g× qua c©u
tËt.
chuyÖn?
-
Nh÷ng
ng­êi
mÊt
ch©n
tay,
khiÕm
- Nh÷ng ng­êi nh­ thÕ nµo ®­îc gäi
thÞ,
khiÕm
thÝnh,
trÝ
tuÖ
kh«ng
b×nh
lµ ng­êi khuyÕt tËt?
th­êng søc khoÎ yÕu
*
KL:
Chóng
ta
cÇn
gióp
®ì
ng­êi
khuyÕt tËt v× hä lµ nh÷ng ng­êi thiÖt
thßi trong cuéc sèng. NÕu ®­îc gióp
®ì, hä sÏ vui h¬n vµ cuéc sèng ®ì vÊt
v¶ h¬n.
*Th¶o luËn nhãm.
c. Ho¹t ®éng 3:
-
Chia
líp
thµnh
4
nhãm
th¶o
luËn
- YC hs th¶o luËn nhãm ®Ó t×m nh÷ng
vµ ghi ý kiÕn vµo phiÕu TLnhãm:
viÖc
nªn
lµm
kh«ng
nªn
lµm
®èi
- Tr×nh bµy kÕt qu¶ TL
víi ng­êi khuyÕt tËt.
- Nh÷ng viÖc nªn lµm:
- NhËn xÐt ®¸nh gi¸.
+ §Èy xe cho ng­êi bÞ liÖt
+ §­a nh÷ng ng­êi khiÕm thÞ
qua
®­êng.
+ Vui ch¬i víi c¸c b¹n khuyÕt tËt
* KL: Tuú theo kh¶ n¨ng vµ ®iÒu kiÖn
- Nh÷ng viÖc kh«ng nªn lµm:
cña m×nh mµ c¸c con lµm nh÷ng viÖc
+ Trªu chäc ng­êi khuyÕt tËt.
gióp
®ì
ng­êi
tµn
tËt
cho
phï
hîp.
+ ChÕ giÔu xa l¸nh ng­êi khuyÕt tËt.
Kh«ng
nªn
xa
l¸nh,
thê
¬,
chÕ
giÔu
ng­êi tµn tËt.
3. Cñng dÆn dß:
- ChuÈn bÞ bµi sau
- NhËn xÐt tiÕt häc.

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí