Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Kế toán tài chính doanh nghiệp

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:2.24 M
  • Lần download: 19 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Kế toán tài chính doanh nghiệp
  • Kế toán tài chính doanh nghiệp
  • Kế toán tài chính doanh nghiệp
  • Kế toán tài chính doanh nghiệp
  • Kế toán tài chính doanh nghiệp

Kế toán tài chính doanh nghiệp

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:2.24 M Lần download: 19 lần Chi phí: Miễn phí, download free

ThuVienMienPhi.com giới thiệu đến bạn đọc tài liệu Kế toán tài chính doanh nghiệp : http://www, cho biết thêm ebook, nói thêm là edu, nói thêm vn một Ch−¬ng I: nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ kÕ to¸n tμi chÝnh doanh nghiÖp một, thêm nữa một, cho biết thêm §Æc ®iÓm cña kÕ to¸n tµi chÝnh doanh nghiÖp Trong c¸c doanh nghiÖp, ®Ó qu¶n lý tµi s¶n vµ qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt buôn bán cÇn ph¶i sö dông hµng lo¹t c¸c c«ng cô qu¶n lý kh¾c nhau, tiếp theo là KÕ to¸n ë doanh nghiÖp víi chøc n¨ng thu nhËn, xö lý, hÖ thèng ho¸ th«ng tin vÌ toµn bé ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh ë doanh nghiÑp nh»m cung cÊp nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh vÜ m« vµ vi m« ®· trë thµnh mét c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ quan träng, mét bé phËn cÊu thµnh hÖ t

Giáo trình trình bày các vấn đề sau:
- Đặc điểm chung của kế toán tài chính doanh nghiệp 
- Nội dung và phạm vi của kế toán tài chính
- Nguyên tắc và yêu cầu của kế toán tài chính Kế toán tài sản bằng tiền và các khoản nợ phải thu trong doanh nghiệp, trình bày kèm theo có các ví dụ cụ thể, chi

Tải tài liệu Kế toán tài chính doanh nghiệp miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Kế toán tài chính doanh nghiệp của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

Ch¬ng I: nh÷ng vÊn ®Ò chung to¸n tμi chÝnh doanh nghiÖp
1.1. §Æc ®iÓm cña to¸n tµi chÝnh doanh nghiÖp
Trong c¸c doanh nghiÖp, ®Ó qu¶n tµi s¶n qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cÇn
ph¶i dông hµng lo¹t c¸c c«ng qu¶n kh¾c nhau. to¸n ë doanh nghiÖp víi chøc n¨ng thu
nhËn, lý, thèng ho¸ th«ng tin toµn ho¹t ®éng kinh tµi chÝnh ph¸t sinh ë doanh nghiÑp
nh»m cung cÊp nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt phôc c«ng t¸c qu¶n kinh tµi chÝnh vi
®· trë thµnh mét c«ng qu¶n kinh quan träng, mét phËn cÊu thµnh thèng c«ng qu¶n
kinh tÕ. Trong nÒn kinh hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn,vËn hµnh theo chÕ thÞ trêng, to¸n
®îc x¸c ®inh nh mét mÆt cña ho¹t ®éng kinh nãi chung, qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh nãi
riªng to¸n ®îc ®Þnh nghÜa theo nhiÒu c¸ch kh¸c nhau
-Theo ban thùc hµnh kiÓm to¸n quèc mét thèng to¸n hµng lo¹t c¸c nhiÖm
ë mét doanh nghiÖp nhê thèng nµy c¸c nghiÖp ®îc nh mét ph¬ng tiÖn c¸c ghi
chÐp tµi chÝnh
-Theo Gene Allen Gohlke gi¸o s tiÕn viÖn ®¹i häc Wiscãnsin :” to¸n mét khoa häc
liªn quan ®Õn viÖc ghi nhËn ,ph©n lo¹i ,tãm t¾t gi¶i thÝch c¸c nghiÖp tµi chÝnh cña 1 chøc
,gióp ban gi¸m ®èc thÓ c¨n vµo ®ã lµm quyÕt ®Þnh
-Theo Rober CN AnthoNy tiÕn trêng ®¹i häc Harvard “KÕ to¸n mét ng«n ng÷ cña viÖc
kinh doanh
-Theo liªn doµn to¸n quèc (IFAC) to¸n nghÖ thuËt ghi chÐp, ph¶n ¸nh, tæng hîp theo
mét c¸ch riªng b»ng chøng nh÷ng kho¶n tiÒn, c¸c nghiÖp c¸c kiÖn chóng Ýt
nhÊt mét phÇn tÝnh chÊt tµi chÝnh tr×nh bµy kÕt qu¶ cña nã.
-Theo luËt to¸n, ®îc Quèc héi n¬c Céng hoµ h«i chñ nghÜa ViÖt Nam th«ng qua ngµy 17
th¸ng 6 n¨m 2003: to¸n viÖc thu thËp, lý, kiÓm tra, ph©n tÝch cung cÊp th«ng tin kinh tÕ,
tµi chÝnh díi h×nh thøc gi¸ trÞ, hiÖn vËt thßi gian lao ®éng.
Víi c¸c c¸ch ®Þnh nghÜa kh¸c nhau nhng ®Òu thÓ hiÖn b¶n chÊt cña to¸n thèng th«ng
tÞn kiÓm tra ho¹t ®éng kinh tµi chÝnh ë doanh nghiÖp.Th«ng tin to¸n trong c¸c doanh
nghiÖp ®îc nhiÒu ®èi tîng quan t©m ë c¸c ph¬ng diÖn,møc ®é môc ®Ých kh¸c nhau: c¸c nhµ
qu¶n doanh nghiÖp quan t©m th«ng tin to¸n t×nh h×nh tµi chÝnh, t×nh h×nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng
s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiªp ®Ó quyÕt ®Þnh trong qu¶n lý, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng s¶n
xuÊt kinh doanh, c¸c quan Nhµ níc quan t©m th«ng tin to¸n ®Î kiÓm so¸t kinh doanh thu
thuÕ,c¸c nhµ ®Çu t quan t©m th«ng tin to¸n ®rr quyÕt ®Þnh ®Çu t….C¨n vµo ph¹m vi, yªu
cÇu môc ®Ých cung cÊp th«ng tin to¸n ë doanh nghiÖp, to¸n ®îc ph©n chia thµnhkÕ to¸n
tµi chÝnh to¸n qu¶n trÞ.
to¸n tµi chÝnh viÖc thu thËp, lý, kiÓm tra, ph©n tÝch cung cÊp th«ng tin kinh tµi
chÝnh b»ng b¸o c¸o tµi chÝnh cho ®èi tîng nhu cÇu dông th«ng tin cña ®¬n to¸n. to¸
qu¶n trÞ viÖc thu thËp, lý, ph©n tÝch cung cÊp th«ng tin kinh tµi chÝnh theo yªu cÇu qu¶n
trÞ quyÕt ®Þnh kinh tÕ, tµi chÝnh trong néi ®¬n to¸n. Nh vËy to¸n tµi chÝnh to¸n
qu¶n trÞ nh÷ng phËn cÊu thµnh c«ng t¸c to¸n trong mâi doanh nghiÖp, ®Òu phÇn vµo
qu¶n doanh nghiÖp.
-Môc ®Ých cña to¸n tµi chÝnh
Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh, doanh nghiÖp víi t c¸ch mét chñ thÓ kinh thêng
mãi quan kinh víi c¸c ®èi tîng kh¸c nhau ngoµi doanh nghiÖp. C¸c ®èi tîng nµy lu©n
quan t©m ®Õn t×nh h×nh tµi chÝnh, t×nh t×nh h×nh kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp nh:
tæng tµi s¶n, kh¶ n¨ng tµi trî cña doanh nghiÖp, kh¶ n¨ng thanh to¸n møc ®é sinh lêi cña
doanh nghiÖp ®Ó quyÕt ®Þnh c¸c mèi quan kinh víi doanh nghiÖp. §ång thêi c¸c quan qu¶n
Nhµ níc, quan thuÕ còng quan t©m ®Õn t×nh h×nh tµi chÝnh, t×nh h×nh ho¹t ®éng cña doanh
nghiÖp ®Ó x¸c ®Þnh nghÜa cña doanh nghiÖp vµviÖc chÊp hµnh chÝnh s¸ch cña nhµ níc. Nh÷ng
th«ng tin ®ã ®îc th«ng qua b¸o c¸o tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. Nh vËy môc ®Ých cña to¸n tµi
chÝnh ngoµi cung cÊp th«ng tin cho chñ doanh nghiÖp, nhµ qu¶n th× chñ yÕu cung cÊp th«ng tin
phôc cho c¸c ®èi tîng bªn ngoµi doanh nghiÖp
- §Æc ®iÓm cña to¸n tµi chÝnh:
http://www.ebook.edu.vn
1
+KÕ to¸n tµi chÝnh cung cÊp th«ng tin chñ yÕu cho c¸c ®ãi tîng bªn ngoµi doanh nghiÖp,do ®ã
®Ó ®¶m b¶o tÝnh kh¸ch quan, thèng nhÊt to¸n tµi chÝnh ph¶i tu©n thu c¸c nguyªn t¾c, c¸c chuÈn
mùc chÕ ®é hiÖn hµnh to¸n cña tõng quèc gia, c¸c nguyªn t¾c, chu¶n mùc quèc
to¸n ®îc c¸c quèc gia c«ng nhËn.
+KÕ to¸n tµi chÝnh mang tÝnh ph¸p lÖnh, nghÜa ®îc chøcë tÊt c¸c ®¬n to¸n
thèng sæ, ghi chÐp, tr×nh bµy cung cÊp th«ng tin cña to¸n tµi chÝnh ®Òu ph¶i tu©n thu c¸c quy
®Þnh thèng nhÊt nÕu muèn ®îc thõa nhËn
+Th«ng tin to¸n tµi chÝnh cung Êp nh÷ng th«ng tin thùc hiÖn nh÷ng ho¹t ®éng ®· ph¸t
sinh, ®· xÈy ra mang tÝnh tæng hîp thÓ hiÖn díi h×nh th¸I gi¸ trÞ
+ B¸o c¸o cña to¸n tµi chÝnh c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh phÈnnhs tæng qu¸t s¶n nghiÖp, kÕt
qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp trong mét thêikú b¸o c¸o cña to¸n tµi chÝnh ®îc thùc
hiÖn theo ®Þnh thêng hµng n¨m
1.2 Néi dung ph¹m vi cña to¸n tµi chÝnh
Doanh nghiÖp ®Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, cÇn thiÕt ph¶i tµi s¶n tiÒn vèn
qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp qu¸ tr×nh tiÕn hµnh c¸c qu¸ tr×nh kinh kh¸c nhau
nh»m thùc hiÖn chøc n¨ng nhiÖm nhÊt ®Þnh. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng ë doanh nghiÖp h×nh
thµnh c¸c mèi quan kinh liªn quan ®Õn nhiÒu ®èi tîng kh¸c nhau, ®Ó ®¶m b¶o tÝnh h÷u Ých
cña th«ng tin cung cÊp nghÜa ®¸p øng c¸c nhu cÇu kh¸c nhau cña c¸c ®èi tîng quan t©m th«ng
tin to¸n. Néi dung to¸n tµi chÝnh ph¶i kh¸i qu¸t ®îc toµn c¸c lo¹i tµi s¶n tiÒn vèn c¸c
ho¹t ®éng kinh diÔn ra, c¸c quan kinh ph¸t sinh ë doanh nghiÖp. Do ®ã, néi dung b¶n
cña to¸n tµi chÝnh trong doanh nghiÖp bao gåm:
-KÕ to¸n c¸c lo¹i tµi s¶n
Tµi s¶n nguån lùc do doanh nghiÖp kiÓm so¸t thÓ thu ®îc lîi Ých kinh trong
t¬ng lai. Tµi s¶n cña doanh nghiÖp bao gåm nhiÒu lo¹i ®îc biÓu hiªn díi h×nh th¸I vËt chÊt nh
nhµ xuëng, m¸y mãc thiÕt bi, vËt t, hµng ho¸ ho¨c kh«ng thÓ hiÖn díi h×nh th¸I vËt chÊt nh b¶n
quyÒn, b»ng s¸ng chÕ nhng ph¶I thu ®îc lîi Ých kinh trong t¬ng laivµ thuéc quyÒn kiÓm so¸t
co¶ doanh nghiÖp. Tµi s¶n cña doanh nghiÖp cßn bao gåm c¸c tµi s¶n kh«ng thuéc quyÒn h÷u
cña doanh nghiÖp nhng doanh nghiÖp kiÓm so¸t ®îc thu ®îc lîi Ých kinh trong t¬ng lai,
nh
tµi s¶n thuª tµi chÝnh, hoÆc nh÷ng tµi s¶n thuéc quyÒn h÷u cña doanh nghiÖp thu ®îc
lîi Ýchkinh trong t¬ng lainhng thÓ kh«ng kiÓm so¸t ®îc mÆt ph¸p lý, nh quyÕt
thuËt thu ®îc ho¹t ®éng triÓn khai thÓ tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn trong ®Þnh nghÜa tµi s¶n khi
c¸c quyÕt ®ã cßn gi÷ ®îc mËt doanh nghiÖp cßn thu ®îc lîi Ých kinh tÕ. Trong doanh
nghiÖp tµi s¶n ®Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh, to¸n ph¶I ph¶n ¸nh ®îc hiÖn cã, t×nh
h×nh biÕn ®éng tÊt c¸c lo¹i tµi s¶n theo tõng lo¹i tõng ®Þa ®iÓm b¶o qu¶n, dông.
-KÕ to¸n ph¶i tr¶ nguån vèn chñ h÷u
ph¶i tr¶, nguån vèn chñ h÷u nguån h×nh thµnh nh÷ng tµi s¶n cña doanh nghiÖp.
ph¶i tr¶ nghÜa hiÖn t¹i cña doanh nghiÖp ph¸t sinh c¸c giao dÞch kiÖn ®· qua nh
mua hµng ho¸ cha tr¶ tiÒn, dông cha thanh to¸n, vay nî, cam kÕt b¶o hµnh hµng ho¸, ph¶I tr¶
nh©n viªn, thuÕ ph¶i nép vv…nh÷ng nghÜa ®ã doanh nghiÖp ph¶i thanh to¸n c¸c nguån lùc cña
minh
Nguån vèn chñ h÷u bao gåm: vèn cña c¸c nhµ ®Çu t, thÆng d vèn phÇn, lîi nhuËn cha
ph©n phèi, c¸c quü chªnh lÖch gi¸ ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n.
Th«ng tin ph¶i tr¶ nguån vèn chñ h÷u gióp cho c¸c ®èi tîng dông th«ng tin
®¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp nh møc ®é kh¶ n¨ng tµi trî. Do vËy cïng víi thu
nhËn cung cÊp th«ng tin t×nh h×nh, biÕn ®éng cña tµi s¶n to¸n tµi chÝnh ph¶I thu
nhËn th«ng tin tõng nguån h×nh thµnh tµi s¶n cña doanh nghiÖp.
- to¸n chi phÝ, doanh thu thu nhËp kh¸c
Qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ë doanh nghiÖp qu¸ tr×nh doanh nghiÖp ph¶i
ra nh÷ng chi phÝ nhÊt ®Þnh còng qu¸ tr×nh doanh nghiÖp thu ®îc c¸c kho¶n doanh thu thu
nhËp kh¸c.
http://www.ebook.edu.vn
2
Chi phÝ cña doanh nghiÖp nh÷ng kho¶n lµm gi¶m lîi Ých kinh trong to¸n díi
h×nh thøc c¸c kho¶n tiÒn chi ra, c¸c kho¶n khÊu trõ tµi s¶n hoÆc ph¸t sinh c¸c kho¶n dÉn ®Õn
lµm gi¶m vèn chñ h÷u, kh«ng bao gåm kho¶n ph©n phèi cho ®«ng hoÆc chñ h÷u. Chi phÝ
cña doanh nghiÖp bao gåm c¸c chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng
kinh doanh th«ng thêng chi phÝ kh¸c.
Doanh thu thu nhËp kh¸c cña doanh nghiÖp tæng gi¸ trÞ c¸c lîi Ých kinh doanh
nghiÖp thu ®îc trong to¸n ph¸t sinh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh th«ng thêng
c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña doanh nghiÖp, gãp phÇn lµm t¨ng vèn chñ h÷u, kh«ng bao gåm kho¶n
gãp vèn cña ®«ng hoÆc chñ h÷u.
Chi phÝ, doanh thu thu nhËp kh¸c hai mÆt cña qu¶ tr×nh ho¹t ®éng ë doanh nghiÖp,
th«ng tin chi phÝ, doanh thu thu nhËp kh¸c ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh ®¸nh
gi¸ t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, kh¶ n¨ng sinh lêi ë doanh nghiÖp cña c¸c ®èi tîng
quan t©m. Do ®ã to¸n tµi chÝnh ph¶I thu thËp cung cÊp th«ng tin chi phÝ, doanh thu thu
nhËp kh¸c cña tõng ho¹t ®éng chÝnh x¸c, trung thùc.
Víi chøc n¨ng thu thËp, lý, cung cÊp ph©n tÝch c¸c th«ng tin cho c¸c ®èi tîng bªn
ngoµi doanh nghiÖp, xÐt theo phÇn hµnh c«ng viÖc, néi dung to¸n tµi chÝnh bao gèm :
+ x¸c ®Þnh c¸c chøng to¸n dông, lËp, lý, lu©n chuyÓn c¸c chøng to¸n
+ chøc x©y dùng thèng tµi kho¶n to¸nö¬ doanh nghiÖp
+ chøc thèng to¸n
+ chøc thèng b¸o c¸o tµi chÝnh
- Ph¹m vi cña to¸n tµi chÝnh
to¸n tµi chÝnh mét phËn cña c«ng t¸c to¸n trong doanh nghiÖp. Ph¹m vi cña
to¸n tµi chÝnh ph¶n ¸nh toµn c¸c lo¹i tµi s¶n, nguèn h×nh thµnh tµi s¶n, c¸c ho¹t ®éng kinh
tµi chÝnh c¸c quan kinh ph¸p ph¸t sinh toµn doanh nghiÖp. Tuy nhiªn víi môc ®Ých ®·
x¸c ®Þnh chØ ph¶n ¶nh c¸c ®èi tîng ë d¹ng tæng qu¸t phôc cho viÖc lËp c¸c b¸o c¸o tµi
chÝnh. Trong c¸c doanh nghiÖp khi chøc c«ng t¸c to¸n ph¶I c¨n vµo ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng
s¶n xuÊt kinh doanh, yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶nlý x¸c ®Þnh ph¹m vi thÓ cña to¸n tµi chÝnh,
ph©n ®Þnh gi÷a to¸n tµi chÝnh víi to¸n qu¶n trÞ ®¶m b¶o kh«ng trïng l¾p ®¸p øng yªu cÇu
th«ng tin kh¸c nhau cña c¸c ®èi tîng qua t©m ®Õn th«ng tin to¸n ë doanh nghiÖp.
1.3 Nguyªn t¾c yªu cÇu cña to¸n tµi chÝnh
1.3.1 C¸c nguyªn t¾c cña to¸n tµi chÝnh
C¸c ®èi tîng bªn ngoµi doanh nghiÖp quan t©m ®Õn th«ng tin to¸n cña doanh nghiÖp
trªn c¸c ph¬ng diÖn, ph¹m vi møc ®é kh¸c, ®Ó ®¶m b¶o tÝnh h÷u Ých cña th«ng tin to¸n, viÖc
c¸c nghiÖp to¸n lËp b¸o c¸o tµi chÝnh, to¸n tµi chÝnh ph¶I tu©n thñ c¸c nguyªn t¾c
to¸n b¶n ®· ®îc thõa nhËn
- dån tÝch
C¸c giao dÞch, c¸c kiÖn mäi nghiÖp kinh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp liªn quan ®Õn tµi
s¶n, ph¶i tr¶, vèn chñ h÷u, doanh thu, chi phÝ ph¶i ®îc ghi nhËn vµo to¸n b¸o c¸o
tµi chÝnh cña to¸n liªn quan t¹i thêi ®iÓm ph¸t sinh, kh«ng c¨n vµo thêi ®iÓm thùc thu, thùc
chi tiÒn hoÆc t¬ng ®¬ng tiÒn.
B¸o c¸o tµi chÝnh ®îc lËp trªn dån tÝch ph¶i ph¶n ¸nh t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp
trong qu¸ khø, hiÖn t¹i t¬ng lai.
- Ho¹t ®éng liªn tôc
Trªn thùc hµng n¨m ®Òu c¸c chøc ph¶i ngõng ho¹t ®éng, ph¸ s¶n do c¸c nguyªn
nh©n kh¸c nhau, song ®¹i ph©n chóng tiÕp tôc ho¹t ®éng. Yªu cÇu cña nguyªn t¾c “Ho¹t ®éng
liªn tôc” b¸o c¸o tµi chÝnh ph¶I ®îc lËp trªn gi¶ ®Þnh doanh nghiÖp ®ang ho¹t ®éng liªn tôc
tiÕp tôc ho¹t ®éng kinh doanh b×nh thêng trong t¬ng lai gÇn, nghÜa doanh nghiÖp kh«ng
ý ®Þnh cung nh kh«ng buéc ph¶i ngõng ho¹t ®éng hoÆc ph¶I thu hÑp ®¸ng quy ho¹t ®éng
cña m×nh. Thùc hiÖn nguyªn t¾c nµy th× toµn TS cña doanh nghiÖp ®îc dông ®Ó kinh doanh
chø kh«ng ph¶i ®Ó b¸n do ®ã to¸n ph¶n ¸nh theo gi¸ phÝ chø kh«ng ph¶n ¸nh theo gi¸ thÞ trêng.
http://www.ebook.edu.vn
3

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí