Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Hệ thống chuẩn mực kế toán của việt nam

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:2.32 M
  • Lần download: 40 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Hệ thống chuẩn mực kế toán của việt nam
  • Hệ thống chuẩn mực kế toán của việt nam
  • Hệ thống chuẩn mực kế toán của việt nam
  • Hệ thống chuẩn mực kế toán của việt nam
  • Hệ thống chuẩn mực kế toán của việt nam

Hệ thống chuẩn mực kế toán của việt nam

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:2.32 M Lần download: 40 lần Chi phí: Miễn phí, download free

ThuVienMienPhi.com giới thiệu đến bạn đọc thư viện Hệ thống chuẩn mực kế toán của việt nam : HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM - 1- Tài liệu làm việcTTài liệu công việc HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM CHUẨN MỰC SỐ 01- CHUẨN MỰC CHUNG, ý nữa hai CHUẨN MỰC SỐ 02 - HÀNG TỒN KHO , ý nữa 8 CHUẨN MỰC SỐ 03 - TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH , kế tiếp là 14 CHUẨN MỰC SỐ 04 - TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH, ý nữa 22 CHU

Nhằm hoàn thiện hệ thống khuôn khổ pháp lý về kế toán, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội; đảm bảo hệ thống kế toán Việt Nam luôn phù hợp với thông lệ kế toán quốc tế, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư nước ngoài góp phần thúc đẩy đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Trong 5 năm qua, Bộ Tài chính đã soạn thảo và ban hành hệ thống chuẩn mực kế toán và các thông tư hướng dẫn nhằm đáp ứng các nhu cầu quản lý ngày càng cao của nền...

Tải tài liệu Hệ thống chuẩn mực kế toán của việt nam miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Hệ thống chuẩn mực kế toán của việt nam của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

H THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM
H THNG CHUN MC K TOÁN VIT NAM
CHUN MC S 01- CHUN MC CHUNG...................................................................................... 2
CHUN MC S 02 - HÀNG TN KHO............................................................................................. 8
CHUN MC S 03 - TÀI SN C ĐỊNH HU HÌNH...................................................................... 14
CHUN MC S 04 - TÀI SN C ĐỊNH HÌNH......................................................................... 22
CHUN MC S 05 - BT ĐỘNG SN ĐẦU TƯ............................................................................. 34
CHUN MC S 06 - THUÊ TÀI SN.............................................................................................. 40
CHUN MC S 07 - K TOÁN CÁC KHON ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN KT....................... 46
CHUN MC S 08 - THÔNG TIN TÀI CHÍNH V NHNG KHON VN GÓP LIÊN DOANH...... 51
CHUN MC S 10 - NH HƯỞNG CA VIC THAY ĐỔI T GIÁ HI ĐOÁI............................... 59
CHUN MC S 11 - HP NHT KINH DOANH ............................................................................ 65
CHUN MC S 14 - DOANH THU THU NHP KHÁC............................................................. 79
CHUN MC S 15 - HP ĐỒNG XÂY DNG............................................................................... 86
CHUN MC S 16 - CHI PHÍ ĐI VAY............................................................................................. 92
CHUN MC S 17 - THU THU NHP DOANH NGHIP ............................................................. 95
CHUN MC S 18- CÁC KHON D PHÒNG, TÀI SN N TIM TÀNG........................... 108
CHUN MC S 19 - HP ĐỒNG BO HIM............................................................................... 119
CHUN MC S 21 - TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH............................................................. 130
CHUN MC S 22 - TRÌNH BÀY B SUNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH CA CÁC NGÂN HÀNG
T CHC TÀI CHÍNH TƯƠNG T ................................................................................................. 145
CHUN MC S 23 - CÁC S KIN PHÁT SINH SAU NGÀY KT THÚC K K TOÁN NĂM... 153
CHUN MC S 24 - BÁO CÁO LƯU CHUYN TIN T............................................................ 156
CHUN MC S 25 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH HP NHT ............................................................. 169
K TOÁN KHON ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY CON................................................................... 169
CHUN MC S 26 - THÔNG TIN V CÁC BÊN LIÊN QUAN...................................................... 175
CHUN MC S 27 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIA NIÊN ĐỘ....................................................... 180
CHUN MC S 28 - BÁO CÁO B PHN.................................................................................. 186
CHUN MC S 29- THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH K TOÁN, ƯỚC TÍNH K TOÁN CÁC SAI SÓT
......................................................................................................................................................... 197
CHUN MC S 30 - LÃI TRÊN C PHIU .................................................................................. 203
- 1-
Tài liu làm vicTTài liu công vic
CHUN MC S 01- CHUN MC CHUNG
QUY ĐỊNH CHUNG
01. Mc đích ca chun mc này là quy định và hướng dn các nguyên tc và yêu cu kế toán cơ
bn, các yếu tvà ghi nhn các yếu tca báo cáo tài chính ca doanh nghip, nhm:
a/ Làm cơ sxây dng và hoàn thin các chun mc kế toán và chế độ kế toán cththeo khuôn
mu thng nht;
b/ Giúp cho doanh nghip ghi chép kế toán và lp báo cáo tài chính theo các chun mc kế toán và
chế độ kế toán đã ban hành mt cách thng nht và xlý các vn đề chưa được quy định cth
nhm đảm bo cho các thông tin trên báo cáo tài chính phn ánh trung thc và hp lý;
c/ Giúp cho kim toán viên và người kim tra kế toán đưa ra ý kiến vsphù hp ca báo cáo tài
chính vi chun mc kế toán và chế độ kế toán;
d/ Giúp cho người sdng báo cáo tài chính hiu và đánh giá thông tin tài chính được lp phù hp
vi các chun mc kế toán và chế độ kế toán.
02. Các nguyên tc, yêu cu kế toán cơ bn và các yếu tca báo cáo tài chính quy định trong chun
mc này được quy định cthtrong tng chun mc kế toán, phi được áp dng đối vi mi doanh
nghip thuc mi thành phn kinh tế trong phm vi cnước.
Chun mc này không thay thế các chun mc kế toán cth. Khi thc hin thì căn cvào chun
mc kế toán cth. Trường hp chun mc kế toán cthchưa quy định thì thc hin theo Chun
mc chung.
NI DUNG CHUN MC CÁC NGUYÊN TC K TOÁN CƠ BN
Cơ s dn tích
03. Mi nghip vkinh tế, tài chính ca doanh nghip liên quan đến tài sn, nphi tr, ngun vn
chshu, doanh thu, chi phí phi được ghi skế toán vào thi đim phát sinh, không căn cvào
thi đim thc tế thu hoc thc tế chi tin hoc tương đương tin. Báo cáo tài chính lp trên cơ s
dn tích phn ánh tình hình tài chính ca doanh nghip trong quá kh, hin ti và tương lai.
Hot động Liên tc
04. Báo cáo tài chính phi được lp trên cơ sgiả định là doanh nghip đang hot động liên tc và s
tiếp tc hot động kinh doanh bình thường trong tương lai gn, nghĩa là doanh nghip không có ý
định cũng như không buc phi ngng hot động hoc phi thu hp đáng kquy mô hot động ca
mình. Trường hp thc tế khác vi giả định hot động liên tc thì báo cáo tài chính phi lp trên mt
cơ skhác và phi gii thích cơ sở đã sdng để lp báo cáo tài chính.
Giá gc
05. Tài sn phi được ghi nhn theo giá gc. Giá gc ca tài sn được tính theo stin hoc khon
tương đương tin đã tr, phi trhoc tính theo giá trhp lý ca tài sn đó vào thi đim tài sn
được ghi nhn. Giá gc ca tài sn không được thay đổi trkhi có quy định khác trong chun mc kế
toán cthế.
Phù hp
06. Vic ghi nhn doanh thu và chi phí phi phù hp vi nhau. Khi ghi nhn mt khon doanh thu thì
phi ghi nhn mt khon chi phí tương ng có liên quan đến vic to ra doanh thu đó. Chi phí tương
ng vi doanh thu gm chi phí ca kto ra doanh thu và chi phí ca các ktrước hoc chi phí phi
trnhưng liên quan đến doanh thu ca kỳ đó.
- 2-
Tài liu làm vicTTài liu công vic

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí